LÝ THYẾT ESTE 1 TỔNG ÔN HOÁ HỌC

5 66 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:40

THẦY : ĐÔNG QUỐC ( TOP 500 giáo viên luyện thi hóa giỏi VBB) “Từ học sinh gốc hóa trở thành thầy luyện thi có đệ tử đạt điểm 10 hóa tuyệt đối kì thi thi đại học 2013 ” Đ/c: 309 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 093.2390.929 - 098.899.7421 “ Thầy tài giỏi, Trò thế” LÝ THUYẾT ESTE- CHẤT BÉO ( ĐIỂM 6+) DQ1: Hợp chất sau este A C3H5(OCOCH=CH2)3 B C2H5COOC2H5 C.CH3OCOCH3 D Tất DQ2: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo CH3COOC2H5 Tên gọi X là: A Etyl axetat B Metyl axetat C Propyl axetat D Metyl propionat DQ3: Este tạo thành từ Axit no đơn chức ancol no đơn chức có công thức tổng quát : A CnH2n-1COOCmH2m+1 B CnH2n+1COOCmH2m+1 B CnH2n-1COOCmH2m-1 D CnH2n+1COOCmH2m-1 DQ4: Ứng với công thức C4H8O2 có este đồng phân A B C D DQ5 : Số hợp chất đơn chức ( đồng phân este axit) ứng với công thức phân tử : C3H6O2 A B C.4 D.5 DQ6: Số hợp chất đơn chức đồng phân cấu tạo cảu có cơng thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH là: A B C D DQ7: Số đồng phân este tham gia phản ứng tráng Ag có công thức phân tử C4H8O2 : A B C.4 D.5 DQ8: Este tạo thành từ Axit Foocmic ancol Etylic có CTCT : A HCOOC2H5 B HCOOC3H5 C HCOOCH3 D C2H5COOH DQ9: Chọn phát biểu SAI A Isoamyl Axetat có mùi chuối B Metyl fomiat có mùi tỏi B Metyl fomia có mùi dứa D Etyl fomiat tan nước DQ10: Phản ứng hóa học đặc trưng Este : A Phản ứng oxi hóa B Phản ứng trung hòa B Phản ứng thủy phân D Phản ứng tráng Ag DQ11: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo : CH3OOCCH2CH3 Tên gọi X : THẦY : ĐÔNG QUỐC ( TOP 500 giáo viên luyện thi hóa giỏi VBB) “Từ học sinh gốc hóa trở thành thầy luyện thi có đệ tử đạt điểm 10 hóa tuyệt đối kì thi thi đại học 2013 ” Đ/c: 309 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 093.2390.929 - 098.899.7421 “ Thầy tài giỏi, Trò thế” A Etyl Axetat B Metyl Axetat C Metyl Propionat D Propyl Axetat DQ12 : Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 CH3COOC2H5 thu sản phẩm hỗn hợp A Hai muối hai ancol C Hai muối ancol B: Một muối hai ancol D Một muối ancol DQ13: Este C4H8O2 có gốc ancol metyl có cơng thức cấu tạo là: A CH3COOC2H5 B HCOOC3H7 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 DQ14: Thủy phân este X môi trường kiềm thu natri axetat ancol etylic.X ? A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 DQ15: Chất X có cơng thức phân tử C4H8O2 Khi X tác dụng với NaOJH sinh chất Y có cơng thức C2H3O2Na Công thức cấu tạo X ; A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC3H5 DQ16: Thủy phân este A có cơng thức phân tử C4H8O2 ( Có mặt H2SO4 lỗng xúc tác thu 02 sản phẩm hữu X,Y Từ X điều chế y phản ứng Tên A là: A Etyl Axetat B Metyl Axetat C Metyl Propionat D Propy Axetat DQ17: Một este có cơng thức phan tử C4H6O2 , thủy phân môi trường axit thu axetandehit Công thức cấu tạo este : A.CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CH-CH B CH2=CH-COO-CH3 D HCOOC(CH3) =CH2 DQ18: Một số este dùng làm hương liệu , mỹ phẩm : A Là chất lỏng dễ bay B Có mùi thơm an tồn C Có thể bay nhanh D Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên DQ19: Khi đun hỗn hợp axit cacboxylic với glixerol ( H2SO4đ làm xúc tác ) thu trieste ? A B C D THẦY : ĐÔNG QUỐC ( TOP 500 giáo viên luyện thi hóa giỏi VBB) “Từ học sinh gốc hóa trở thành thầy luyện thi có đệ tử đạt điểm 10 hóa tuyệt đối kì thi thi đại học 2013 ” Đ/c: 309 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 093.2390.929 - 098.899.7421 “ Thầy tài giỏi, Trò thế” DQ20: Phát biểu sai : A B C D Chất béo không tan nước Chất béo nhẹ nước, tan nhiều dung môi hữu Dầu ăn dầu mỡ bơi trơn có thành phần ngun tố Chất béo trieste glixerol axit cacbon dài , không phân nhánh DQ21: Phát biểu sau sai : A.Chất béo trieste glixerol với axit monocacboxylic có mạch cacbon dài , khơng phân nhánh B Chất béo chứa chủ yếu gốc no axit thường chất béo rắn, gọi mỡ C Chất béo chứa chủ yếu gốc không no axit thường chất béo lỏng, gọi dầu D Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch DQ22: Chất béo có đặc điểm chung sau : A Không tan nước, nặng nước, có thành phần dầu mỡ động thực vật B Không tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu mỡ động thực vật C Là chất lỏng, không tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu ,mỡ động thực vật D Là chất rắn, khơng tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu ,mỡ động thực vật DQ23: Phát biểu : A Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuối muối rượu B Phản ứng este hóa rượu axit ( xt :H2SO4) phản ứng chiều C Khi thủy phân chất béo thu etylenglicol D Phản ứng thủy phân este no , mạch hở môi trường axit phản ứng thuận nghịch DQ24: Khi đun nóng chất béo với H2SO4 loãng ta thu được, A Glixerol với axit béo B Glixerol với muối axit béo C Glixerol với axit đa chức D.Ancol đơn chức Axit béo DQ25:Để biến số dầu ( chất béo lỏng ) thành mỡ rắn bơ nhân tạo , ta phải: A Xà phòng hóa B Cơ cạn nhiệt độ cao C.Hidro hóa có xúc tác (Ni) D Làm lạnh nhanh THẦY : ĐÔNG QUỐC ( TOP 500 giáo viên luyện thi hóa giỏi VBB) “Từ học sinh gốc hóa trở thành thầy luyện thi có đệ tử đạt điểm 10 hóa tuyệt đối kì thi thi đại học 2013 ” Đ/c: 309 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 093.2390.929 - 098.899.7421 “ Thầy tài giỏi, Trò thế” DQ26: Phương pháp thông thường để sản xuất xà phòng : A Cho axit béo tác dụng với NaOH, KOH B Đun dầu mỡ động thực vật với NaOH,KOH C Thủy phân este D.Axit béo tác dụng Na, K DQ27: Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit béo : Stearic panmytic , số trieste thu bao nhiêu: A B C D DQ28: Phát biểu : A Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 B Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch C Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuối muối ancol D Phản ứng axit ancol ( có H2SO4) phản ứng chiều THẦY : ĐÔNG QUỐC ( TOP 500 giáo viên luyện thi hóa giỏi VBB) “Từ học sinh gốc hóa trở thành thầy luyện thi có đệ tử đạt điểm 10 hóa tuyệt đối kì thi thi đại học 2013 ” Đ/c: 309 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 093.2390.929 - 098.899.7421 “ Thầy tài giỏi, Trò thế” ... DQ17: Một este có cơng thức phan tử C4H6O2 , thủy phân môi trường axit thu axetandehit Cơng thức cấu tạo este : A.CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CH-CH B CH2=CH-COO-CH3 D HCOOC(CH3) =CH2 DQ18: Một số este. .. D Propyl Axetat DQ12 : Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 CH3COOC2H5 thu sản phẩm hỗn hợp A Hai muối hai ancol C Hai muối ancol B: Một muối hai ancol D Một muối ancol DQ13: Este C4H8O2 có gốc... HCOOC3H7 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 DQ14: Thủy phân este X môi trường kiềm thu natri axetat ancol etylic.X ? A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 DQ15: Chất X có cơng thức phân tử C4H8O2
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THYẾT ESTE 1 TỔNG ÔN HOÁ HỌC, LÝ THYẾT ESTE 1 TỔNG ÔN HOÁ HỌC

Từ khóa liên quan