DE THI THUE CAC NAM 08 11 16

41 56 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:39

Đề thi kiểm toán viên kế toán viên hành nghề 2008 Môn: Thuế quản lý thuế nâng cao Thời gian làm bài: 180 phút Câu (1,5 điểm): Khi tra thuế sở kinh doanh, cán tra thuế xác định tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp so với báo cáo sở kinh doanh 300 triệu đồng Từ quy định pháp luật hành thuế GTGT, anh (chị) nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình cho ví dụ minh họa Câu (1 điểm): Một sở sản xuất ô tô tháng tính thuế có tổng doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT 40 tỷ đồng, đó, 15 tỷ đồng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), 25 tỷ đồng không chịu thuế TTĐB Từ quy định pháp luật hành thuế TTĐB, anh (chị) nêu ví dụ khoản doanh thu chịu thuế TTĐB không chịu thuế TTĐB cho phù hợp với liệu Câu (1,5 điểm): Có nhận định cho Toàn thu nhập phát sinh năm tính thuế công dân Việt Nam phải chịu thuế thu nhập người có thu nhập cao Từ quy định pháp luật hành vỊ th thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao, anh (chị) cho biết nhận định hay sai, sao? Cho ví dụ minh họa Câu (2 điểm): Công ty dệt may VT có số liƯu kú tÝnh th nh­ sau: - Ký hỵp đồng với công ty Hàn Quốc nhận gia công dệt 50 sợi thành vải với định mức tiêu hao 0,2 kg sợi/mét vải Đến kỳ hạn giao hàng, công ty giao 150.000 mét vải, tiền gia công trả theo hợp đồng 90.000 USD Số vải lại không đảm bảo chất lượng nên công ty phải tiêu thụ nước với giá chưa thuế GTGT 40.000 đồng/mét Giá CIF hợp đồng ngoại thương sợi nhập 100.000 đồng/kg - Nhập 500.000 mét vải để sản xuất hàng xuất khẩu, giá CIF hợp đồng ngoại thương vải nhập 50.000 đồng/mét Công ty dùng toàn số vải sản xuất 200.000 quần áo Trong thời gian tháng kể từ ngày mở tờ khai nhập vải, công ty xuất 140.000 với giá FOB 40 USD/bộ Sau 11 tháng kể từ ngày mở tờ khai nhập vải, công ty làm thủ tục xuất thêm 40.000 quần áo Yêu cầu: Xác định số thuế xuất khẩu, thuế nhập thuế GTGT công ty phải nép ë kh©u nhËp khÈu kú; sè thuÕ nhËp hoàn kỳ (Giả sử công ty nộp thuế nhập thời hạn quy định ph¸p luËt) BiÕt r»ng: - ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu sợi 10%, vải 30% Thuế suất thuế xuất vải 0% Thuế suất thuế GTGT mặt hàng 10% - Giá CIF xác định giá tính thuế nhập - Tỷ giá tính thuế: 1USD = 16.000 đồng Việt Nam Câu (2 điểm): Tại doanh nghiệp sản xuất ô tô tháng tính thuế có tình hình sau: - Bán cho công ty thương mại 20 xe ô tô chỗ ngồi, giá chưa thuế GTGT 450 triệu đồng/chiếc - Bán cho doanh nghiệp chế xuất xe ô tô chỗ, giá chưa thuế GTGT cửa khu chế xuất 390 triệu đồng/chiếc - Bán cho công ty thương mại 50 xe ô tô chỗ ngồi để xuất theo hợp đồng ký với bên nước ngoài, giá bán chưa thuế GTGT 350 triệu đồng/chiếc - Tổng số thuế GTGT đầu vào tập hợp hoá đơn mua hàng phục vụ sản xuất kinh doanh tháng 1.200 triệu đồng Trong ®ã, th GTGT cđa sè vËt t­ bÞ tỉn thÊt xác định trách nhiệm bồi thường cá nhân 20 triệu đồng - Bảng kê vé ô tô công tác cán công ty có tổng giá toán 105 triệu đồng Yêu cầu: Xác định thuế TTĐB thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp tháng Biết rằng: - Thuế suất thuế TTĐB ô tô chỗ ngồi 50%, ô tô chỗ ngồi 30% - Thuế suất thuế GTGT ô tô 10%, dịch vụ vận tải 5% - Hóa đơn mua, bán hàng hoá lập quy định pháp luật Câu (2 điểm): Tại công ty kinh doanh xuất khẩu, nhập năm tính thuế có tài liệu sau (Đơn vị tiền: triệu đồng): Về doanh thu: - Doanh thu bán bán hàng ghi nhận theo báo cáo tài chính: 120.000 - Công ty xuất tờ hoá đơn có doanh thu chưa thuế GTGT 20.000 để chuyển giao hàng cho khách hàng vào ngày 31/12 năm tính thuế khách hàng chưa xác nhận nhận hàng Do vậy, công ty chưa ghi nhận doanh thu vào báo cáo tài Về chi phí: Tổng chi phí công ty kê khai là: 100.000 Trong đó: - Giá vốn hàng hoá bán ra: 60.000 - Lương phải trả người lao động: 20.000 - Chi nép ph¹t nép chËm thuÕ: 50 - Chi tài trợ học bổng trường đại học công lập: 30 - Chi tr¶ l·i vay vèn kinh doanh cđa cán công ty theo lãi suất 20%/năm: 6.000 Lãi suất cho vay ngân hàng thương mại mà công ty có quan hệ giao dịch 17%/năm - Chi may trang phục cho nhân viên: 300 - Khoản chi thứ 11 (Quảng cáo, tiếp thị, hội họp, lễ tân, tiếp khách) sau: Trả thù lao quảng cáo truyền hình báo chí: 3.500; Hội họp, lễ tân, tiếp khách: 500; Tham dự hội chợ giới thiệu sản phẩm: 500 - Các khoản thuế, phí (khoản mục thứ 12): 1.500 Trong đó, thuế GTGT hạn kê khai khấu trừ: 100 - Các khoản chi phí lại hợp lý Yêu cầu: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải nộp năm tính thuế Biết rằng: - Toàn mặt hàng công ty kinh doanh thuộc diện chịu thuế GTGT - Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Tất khoản chi phí nêu có hoá đơn, chứng từ hợp pháp - Đến hết ngày 30/4 năm sau năm tính thuế, số tiền lương chưa chi trả cho người lao động là: 500 - Vốn điều lệ công ty 200.000 Các thành viên góp 180.000 - Công ty nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo thuÕ suÊt phổ thông Số lượng lao động công ty 100 người./ Bộ Tài Đề thi kiểm toán viên kế toán viên hành nghề 2008 Môn thi: Thuế quản lý thuế nâng cao Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1: Thông qua quy định pháp luật thuế giá trị gia tăng hành, Anh (Chị) chứng minh thuế giá trị gia tăng Việt Nam góp phần khuyến khích xuất khẩu; tăng cường hạch toán kinh doanh, thực tốt chế độ kế toán, lưu giữ hoá đơn chứng từ; chống trốn lậu thuế Câu 2: Hãy trình bày quy định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt Dịch vụ kinh doanh vũ trường; Dịch vụ mát-xa; Dịch vụ ca-si-nô; Dịch vụ kinh doanh giải trí có đặt cược Câu 3: Chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có tính toàn vào chi phí hợp lý không? Tại sao? Cho ví dụ minh hoạ Câu 4: Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp kỳ tính thuế có tình hình sau: - Sản xuất loại sản phẩm: sản phẩm A sản phẩm B, sản phẩm A chịu thuế giá trị gia tăng, sản phẩm B thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng - Sản xuất tiêu thụ kỳ: + Doanh thu chưa thuế giá trị gia tăng sản phẩm A tiêu thụ nước : 1.200 triệu đồng; + Doanh thu tiêu thụ nước sản phẩm B: 800 triệu đồng + Giao cho đại lý bán hàng giá hưởng hoa hồng sản phẩm A, giá giao chưa thuế giá trị gia tăng toàn lô hàng 400 triệu đồng (sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý) Cuối kỳ đại lý báo cáo bán 75% lô hàng theo giá quy định, hoa hồng đại lý chưa có thuế giá trị gia tăng 5% giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng Đại lý nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ + Xuất sản phẩm A, doanh số theo giá FOB 1.000 triệu đồng; Xuất sản phẩm B, doanh số theo giá FOB: 700 triệu đồng - Mua nguyên liệu X dùng để sản xuất sản phẩm, giá mua chưa thuế giá trị gia tăng 900 triệu đồng - Thuế giá trị gia tăng đầu vào tập hợp hoá đơn giá trị gia tăng khác khấu trừ kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 150 triệu đồng Thuế giá trị gia tăng hoá đơn giá trị gia tăng mua nguyên liệu tháng trước liền kề doanh nghiệp chưa kê khai 40 triệu đồng Yêu cầu: Xác định thuế giá trị gia tăng, thuế xuất mà doanh nghiệp phải nộp kỳ liên quan đến tình hình Biết rằng: - Thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm A; nguyên liệu X hoa hồng đại lý 10% - Thuế suất thuế xuất sản phẩm A B: 5% - Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, chấp hành quy định pháp luật hoá đơn, chứng từ - Hàng hoá xuất có đủ điều kiện để khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng Câu 5: Mét doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu kú tÝnh thuÕ cã t×nh h×nh sau: - NhËp khÈu lô hàng tiêu dùng chịu thuế tiêu thụ đặc biƯt, gi¸ tÝnh th nhËp khÈu 100.000 USD Trong qu¸ trình vận chuyển, xếp dỡ (nằm khu vực hải quan quản lý), lô hàng bị hư hại, chất lượng giảm 20% Cơ quan Hải quan chấp nhận giảm thuế nhập tương ứng với mức hư hại Trong kỳ doanh nghiệp tiêu thụ toàn lô hàng, giá bán chưa thuế giá trị gia tăng 2.800 triệu đồng - Nhận bán hàng đại lý lô hàng tiêu dùng cho công ty nước ngoài, giá tính th nhËp khÈu 50.000 USD, kú doanh nghiƯp ®· tiêu thụ hết toàn lô hàng với giá bán chưa thuế giá trị gia tăng 1.200 triệu đồng Hoa hồng đại lý (chưa thuế giá trị gia tăng) 3% giá nhập - Mua 200.000 thuốc để xuất theo hợp đồng ký với nước ngoài, giá mua chưa thuế giá trị gia tăng 50.000 đồng/cây Trong kỳ doanh nghiệp xuất 150.000 cây, giá bán cửa xuất 55.000 đồng/cây Số lại doanh nghiệp tiêu thụ nước với giá bán chưa thuế giá trị gia tăng 99.000/cây thuốc - Thuế giá trị gia tăng đầu vào tập hợp hoá đơn giá trị gia tăng khác khấu trừ kỳ liên quan đến hoạt ®éng kinh doanh cđa doanh nghiƯp lµ 10 triƯu ®ång Yêu cầu: Xác định thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu; thuế nhập mà doanh nghiệp phải nộp nộp hộ kỳ liên quan đến tình hình Biết rằng: - Thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm tiêu thụ kỳ doanh nghiệp hoa hồng hưởng 10% - Thuế suất thuế nhập sản phẩm tiêu dùng: 30%; Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tiêu dùng nhập khẩu: 15%; Thuế st th xt khÈu thc l¸ 0% - Doanh nghiƯp nộp loại thuế khâu nhập - Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, chấp hành quy định pháp luật hoá đơn, chứng từ - Hàng hoá xuất có đủ điều kiện để khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng - Tỷ giá: 1USD = 16.500 đồng Câu 6: Một doanh nghiệp sản xuất kỳ tính thuế có số liệu sau đây: Doanh thu bán hàng (chưa có thuế giá trị gia tăng) 15.000 triệu đồng, doanh thu bán hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 6.500 triệu đồng Các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất kỳ tính thuế: - Khấu hao tài sản cố định 800 triệu đồng, có 90 triệu đồng khấu hao tài sản cố định khấu hao hết sử dụng cho sản xuÊt kinh doanh - NhËp khÈu vËt t­, gi¸ tÝnh thuế nhập 150.000 USD Toàn số nguyên liệu dùng để sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT tiêu thụ năm; - Chi tiền lương doanh nghiệp: 3.000 triệu đồng, có hoá đơn, chứng từ chế độ quy định; - Chi nghiên cứu khoa học 150 triệu đồng; chi phí xử lý nước thải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp: 200 triệu đồng; chi hỗ trợ mở trường Mẫu giáo địa phương: 100 triệu đồng; - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn doanh nghiệp nộp: 610 triệu đồng; - Trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định 100 triệu đồng; trợ cấp việc cho ng­êi lao ®éng theo chÕ ®é: 100 triƯu ®ång; Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên cho người lao động doanh nghiệp 80 triệu đồng; - Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 30 triệu đồng; - Các kho¶n thuÕ, phÝ ph¶i nép kú tÝnh thuÕ: ThuÕ môn bài: triệu đồng; Tiền thuê đất: 15 triệu ®ång; Th thu nhËp doanh nghiƯp t¹m nép: 300 triƯu; Thuế giá trị gia tăng đầu vào: 800 triệu đồng (trong có 300 triệu đồng khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào kê khai chậm so với thời hạn quy định) Một số khoản phí, lệ phí khác có hoá đơn, chứng từ hợp pháp chi quy định: 50 triệu đồng; - Các khoản chi phí lại coi hợp lý Các khoản chi có hóa đơn, chứng từ hợp pháp Các khoản thu nhập khác: - Lãi tiền gửi ngân hàng: 200 triệu đồng - Thu nhập từ hoạt động kinh doanh nước ngoài: 800 triệu đồng (sau ®· nép th thu nhËp ë n­íc ngoµi víi th suất: 20%) Nước chưa ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải nép kú tÝnh thuÕ BiÕt r»ng: - ThuÕ suÊt thuế tiêu thụ đặc biệt: 30%; thuế suất thuế nhập nguyên liệu: 20%; thuế suất thuế giá trị gia tăng nguyên liệu mua vào sản phẩm tiêu thụ 10%; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 28% Doanh nghiệp không ưu đãi, không miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp - Doanh nghiệp hỗ trợ tiền nghiên cứu khoa học từ ngân sách nhà nước: 50 triệu đồng; Trong năm không phát sinh việc sửa chữa lớn tài sản cố định; Giá vật tư mua vào định mức sử dụng vËt t­ phơc vơ cho s¶n xt kú tÝnh thuế xác định hợp lý - Chi tiền lương để tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn - Tỷ giá tính thuế 1USD= 16.500 đồng ... theo thuế suất phổ thông Số lượng lao động công ty 100 người./ Bộ Tài Đề thi kiểm toán viên kế toán viên hành nghề 2 008 Môn thi: Thuế quản lý thuế nâng cao Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1: Thông... Khoản chi thứ 11 (Quảng cáo, tiếp thị, hội họp, lễ tân, tiếp khách) sau: Trả thù lao quảng cáo truyền hình báo chí: 3.500; Hội họp, lễ tân, tiếp khách: 500; Tham dự hội chợ giới thi u sản phẩm:... quy định pháp luật thuế giá trị gia tăng hành, Anh (Chị) chứng minh thuế giá trị gia tăng Việt Nam góp phần khuyến khích xuất khẩu; tăng cường hạch toán kinh doanh, thực tốt chế độ kế toán, lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THUE CAC NAM 08 11 16 , DE THI THUE CAC NAM 08 11 16