Các hành vi gian lận trên BCTC và các nhân tố ảnh hưởng

5 19 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:37

VỀ CÁC HÀNH VI THAO TÚNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA THAO TÚNG BCTC 2.1 Về mức độ phổ biến, mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến thao túng BCTC thị trường chứng khoán Việt Nam TT Các hành vi thao túng BCTC nhân tố ảnh hưởng I Ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế tốn Trì hỗn việc ghi giảm tài sản ngắn hạn dài hạn Không ghi nhận ghi nhận thấp giá trị khoản dự phòng Ghi nhận nợ phải thu (và doanh thu) mức Ghi nhận thấp giá trị hao mòn/phân bổ tài sản dài hạn Vốn hóa chi phí hoạt động thơng thường làm tăng giá trị tài sản Ghi nhận doanh thu nhận trước vào doanh thu làm giảm nợ phải trả Chuyển ngoại bảng khoản nợ phải thu bán cho tổ chức tài chính, khơng ghi nhận nợ phải trả Phân loại hạch toán sai nợ phải trả sang vốn chủ sở hữu Trì hỗn khoản cơng nợ phải trả kỳ sang kỳ sau 10 Chuyển công nợ phải trả sang bên liên quan (cơng ty liên kết, đơn vị phục vụ mục đích đặc biệt) 11 Chuyển nợ phải trả (thuê tài chính) ngoại bảng II Ảnh hưởng đến Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ghi nhận doanh thu sớm (khi chưa đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu) - Ghi nhận doanh thu chưa hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng - Ghi nhận doanh thu vượt mức giá trị hoàn thành theo hợp đồng - Ghi nhận doanh thu khách hàng chưa thức chấp nhận sản phẩm (chưa giao hàng cho khách giao hàng cho đại lý - Ghi nhận doanh thu chưa chắn việc toán III khách hàng Ghi nhận doanh thu giả mạo, không chất kinh tế - Ghi nhận doanh thu không chất kinh tế (bán hàng mua lại với mức giá cao hơn) - Ghi nhận doanh thu bán hàng cho bên liên quan không dựa giá thị trường - Ghi nhận doanh thu khoản tiền thu khơng mang tính chất doanh thu (thu từ khoản vay cầm cố hàng tồn kho, thu tiền ứng trước, tiền nhận từ nhà cung cấp hàng mua trả lại) - Ghi nhận doanh thu cao giá trị thực (doanh thu đại lý bán hàng bao gồm hoa hồng bán hàng giá trị hàng bán) Ghi tăng doanh thu lần (bán phận kinh doanh) từ hoạt động bất thường (bán phận kinh doanh thua lỗ) Chuyển chi phí kỳ sang kỳ sau - Vốn hóa chi phí hoạt động - Kéo dài thời gian tính khấu hao phân bổ tài sản - Không ghi nhận giảm giá TSCĐ - Khơng trích lập trích lập dự phòng chưa đầy đủ nơ phải thu khó đòi khoản đầu tư bị giảm giá Che giấu chi phí khoản lỗ - Trì hỗn việc ghi nhận chi phí phát sinh - Khơng ghi nhận chi phí phải trả (thực tế phát sinh chưa nhận hóa đơn) - Điều chỉnh giảm khoản trích lập dự phòng để ghi giảm chi phí Chuyển thu nhập kỳ sang kỳ sau Ghi nhận trước chi phí kỳ sau sang kỳ Ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chuyển dòng tiền thu vào từ hoạt động tài sang hoạt động kinh doanh - Ghi nhận tiền vay ngân hàng cầm cố hàng tồn kho vào dòng tiền hoạt động kinh doanh - Sử dụng cơng cụ ngoại bảng để ghi tăng dòng tiền hoạt động kinh doanh (thành lập đơn vị phục vụ mục đích đặc biệt SPV, SPV vay tiền ngân hàng, sử dụng tiền vay để mua hàng doanh nghiệp) - Bán khoản nợ phải thu cho tổ chức tài Chuyển dòng tiền chi từ hoạt động kinh doanh sang hoạt động đầu tư - Sử dụng nghiệp vụ bán mua lại (lúc bán ghi nhận dòng tiền thu vào từ hoạt động kinh doanh, lúc mua lại ghi nhận dòng tiền IV chi từ hoạt động đầu tư) - Phân loại tiền chi trả chi phí hoạt động thành mua sắm thiết bị - Phân loại tiền mua hàng thành dòng tiền hoạt động đầu tư Ghi tăng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thông qua việc mua lại lý doanh nghiệp Ghi tăng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hoạt động không thường xun - Trì hỗn việc tốn cho nhà cung cấp sang kỳ sau - Thúc giục khách hàng toán sớm trước hạn - Giảm khối lượng hàng tồn kho mua kỳ Ảnh hưởng đến Thuyết minh báo cáo tài Khơng cơng bố thay đổi sách ước tính kế tốn Khơng cơng bố đầy đủ kiện quan trọng phát sinh sau ngày khóa sổ kế tốn Khơng công bố khoản nợ tiềm tàng (liên quan đến vụ kiện chưa có phán quyết) Khơng cơng bố đầy đủ giao dịch với bên liên quan V Đánh giá chung mức độ phổ biến ảnh hưởng thao túng BCTC VI Các nhân tố ảnh hưởng đến thao túng BCTC Nhóm nhân tố thuộc áp lực/động thao túng - Hoạt động kinh doanh thua lỗ, có nguy bị phá sản - Đòn bẩy tài cao, khó tiếp cận vốn vay ngân hàng - Cứu giá cổ phiếu cổ phiếu có nguy rớt giá - Hồn thành tiêu tăng trưởng doanh thu lợi nhuận để khen thưởng phúc lợi khác - Cải thiện tình hình tài để thu hút đầu tư, phát hành thêm cổ phiếu - Đáp ứng kỳ vọng nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng bên liên quan đưa kế hoạch tiêu kinh doanh cao so với thực tế - Cần tăng trưởng nhanh để chiếm lĩnh thị phần trì vị dẫn đầu ngành Nhóm nhân tố thuộc hội thao túng - Tài sản, doanh thu, chi phí ghi nhận dựa ước tính kế tốn doanh nghiệp tự xác định - Trong kỳ phát sinh nghiệp vụ bất thường, giao dịch phức tạp với bên liên quan, đặc biệt vào cuối kỳ kế tốn - Có biến động thường xun nhân cấp cao HĐQT BGĐ - Hệ thống kế tốn cơng nghệ thơng tin chưa đồng hiệu - Kiểm soát nội chưa thiết kế đầy đủ vận hành chưa hiệu - Cơ chế giám sát kiểm tốn nội hạn chế chưa đảm bảo tính độc lập, khách quan - Chất lượng kiểm tốn độc lập chưa cao, có thỏa hiệp với khách hàng Nhóm nhân tố thuộc thái độ nhà quản trị - Doanh nghiệp có tiền sử vi phạm pháp luật - BGĐ thiếu tính trực tư cách đạo đức - BGĐ có mối quan hệ mật thiết với kiểm toán viên, hạn chế phạm vi kiểm toán thỏa hiệp kết kiểm toán - BGĐ thiếu chun mơn tài kế tốn định sách ước tính kế tốn quan trọng - BGĐ ép nhân viên hoàn thành tiêu kinh doanh giá - BGĐ trọng việc tăng giá cổ phiếu - BGĐ không công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật 2.2 Đánh giá tác động kinh tế hành vi thao túng BCTC thị trường chứng khốn Việt Nam Anh/Chị vui lòng khoanh tròn vào câu lựa chọn theo thơng tin chi tiết hỏi liên quan đến hành vi mức độ thao túng BCTC công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam (mức độ thiệt hại tăng điểm cao), đó: mức - hồn tồn khơng gây thiệt hại; mức - thiệt hại; 3- có thiệt hại; - thiệt hại lớn; - thiệt hại nghiêm trọng TT Tác động kinh tế thao túng BCTC Mức độ thiệt hại Đối với nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng, người lao động bên liên quan - Nhà đầu tư bị thiệt hại việc định mua, bán cổ phiếu sai lầm - Nhà cho vay không thu hồi nợ định cho vay sai lầm - Nhà cung cấp phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi doanh nghiệp mua hàng không trả tiền hàng - Khách hàng bị thiệt hại bị hủy hợp đồng phải tìm nhà cung cấp khác - Thu nhập phúc lợi người lao động bấp bênh kết kinh doanh bị sai lệch - Các đối tác khác bị thiệt hại đánh giá kết hoạt động kinh doanh cao thực tế - Giá cổ phiếu sụt giảm, làm giảm mức vốn hóa thị trường - Mất hội kinh doanh, giảm khả sinh lời bị nhà cho vay từ chối cho vay - Bị áp đặt mức giá cao không hưởng ưu đãi nhà cung cấp - Bị sụt giảm doanh số khách hàng lòng tin chuyển sang nhà cung cấp khác - Bị sụt giảm suất, đình trệ sản xuất người lao động biểu tình, đình cơng - Bị thiệt hại đối tác hủy hợp đồng chấm dứt hợp tác Đánh giá chung thiệt hại toàn kinh tế Đối với thân doanh nghiệp ... dịch với bên liên quan V Đánh giá chung mức độ phổ biến ảnh hưởng thao túng BCTC VI Các nhân tố ảnh hưởng đến thao túng BCTC Nhóm nhân tố thuộc áp lực/động thao túng - Hoạt động kinh doanh thua... ép nhân vi n hoàn thành tiêu kinh doanh giá - BGĐ trọng vi c tăng giá cổ phiếu - BGĐ không công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật 2.2 Đánh giá tác động kinh tế hành vi thao túng BCTC. .. tính trực tư cách đạo đức - BGĐ có mối quan hệ mật thiết với kiểm toán vi n, hạn chế phạm vi kiểm toán thỏa hiệp kết kiểm tốn - BGĐ thiếu chun mơn tài kế tốn định sách ước tính kế tốn quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hành vi gian lận trên BCTC và các nhân tố ảnh hưởng , Các hành vi gian lận trên BCTC và các nhân tố ảnh hưởng

Từ khóa liên quan