10 de KT 45p DS10 chuong 1 menh de tap hop trac nghiem tu luan co giai chi tiet

3 64 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:37

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Đại số 10- Chương I: Mệnh đề- Tập hợp Xuctu.com Giáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn- Email: quoctuanp@gmail.com I.TRẮC NGHIỆM Câu 1: Với n mệnh đề P ( n ) :" n2 − 3n + chia hết cho 3” mệnh đề ĐÚNG? A n = B n = C n = D n = Câu 2: Mệnh đề sau mệnh đề SAI? A ∀n ∈ N : n ≤ 2n B ∃n ∈ N : n = n C ∀x ∈ R : x > D ∃x ∈ R : x > x Câu 3: Mệnh đề sau phủ định mệnh đề: “Mọi động vật di chuyển đựơc”? A Mọi động vật không di chuyển B.Mọi động vật đứng n C.Có động vật khơng di chuyển D.Có động vật di chuyển Câu 4: Hãy liệt kê phần tử tập hợp: X = { x ∈ ℕ | (3 x + 2)( x − x − 2) = 0}     A X = − ; −1;2  B X = {2; −1} C X = ∅ D X = {2} Câu 5: Cho tập X = {2,3, 4,5} Tập X có tập hợp con? A.4 B.6 C.8 D.16 Câu 6: Cho hai tập hợp A = {2,4,6} B = {1,2,3, 4} Tập hợp A\ B tập sau đây? A A \ B = {1;2;3;5} B A \ B = {1;3;6} C A \ B = {6} Câu 7: Cho A = (1; +∞ ); B = [2; 6] Tập hợp A ∩ B A (1; +∞ ) B [2; +∞ ) C (1; 6] D A \ B = ∅ D [2; 6] Câu 8: Cho tập hợp A = { x ∈ ℝ / (2 x − x )(2 x − x − 2) = 0} , B = {n ∈ ℕ / < n < 30} , chọn mệnh đề đúng? A A ∩ B = {2, 4} B A ∩ B = {2} C A ∩ B = {5, 4} Câu 9: Cho A=[–4;7] B=(–∞;–2) ∪ (3;+∞) Khi A ∩ B là: A [ –4; –2 ) ∪ ( 3;7] B [ –4; –2 ) ∪ ( 3;7 ) C (– ∞; 2] ∪ (3; +∞ ) D A ∩ B = {3} D ( −∞; −2) ∪ [3; +∞ ) Câu 10: Cho nửa khoảng A = [ ; ) B = ( b ; b + ] Khi A A −1 < b ≤ B −1 ≤ b < C −1 ≤ b ≤ II.TỰ LUẬN Câu 1:(1,5 điểm) D Đáp án khác ⊂ B : a) Cho mệnh đề : “Nếu số tự nhiên chia hết cho chia hết cho 3” Phát biểu mệnh đề dạng “điều kiện cần” b) Cho mệnh đề P :" ∃x ∈ Q : x − x + = 0" Xét tính sai mệnh đề P nêu mệnh đề phủ định mệnh đề P { } Câu 2: (1,5 điểm): Cho hai tập hợp sau : A = { x ∈ ℕ | x < 4} ; B = x ∈ ℚ | ( x − x )( x + x − ) = Liệt kê phần tử tập A B { } Câu 3:(1,0 điểm) Cho hai tập hợp A = x ∈ ℕ | ( x + x )( x + x − ) = tập hợp B = {−1;0;1} Tìm tập hợp A ∩ B, B \ A Câu 4:(1,0 điểm) Cho hai tập hợp A = { x ∈ ℝ | x − < 5} B = ( −∞; 2] Tìm tập hợp A ∪ B; A ∩ B ; A \ B   Câu 5:(0,5 điểm) Cho tập hợp A =  x ∈ ℝ | >  Xác định ℝ \ A biểu diễn trục số x −1   - Hết - Xem đáp án giải đề : https://www.youtube.com/watch?v=UVtWKONwFag Tải WORD phần giải bên Video này!!! ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CẬP NHẬT Hoặc kết bạn ZALO gửi File cho bạn! ZALO: 0918.972.605 SÁCH THAM KHẢO MỚI NHẤT CHO NĂM HỌC 2019-2020 ĐANG PHÙ HỢP VỚI BẠN Bộ phận bán hàng: 0918.972.605 Đặt mua tại: https://goo.gl/forms/nsg1smHiVcjZy1cH2 Xem thêm nhiều sách tại: http://xuctu.com/ Hổ trợ giải đáp: sach.toan.online@gmail.com fb/quoctuansp
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 de KT 45p DS10 chuong 1 menh de tap hop trac nghiem tu luan co giai chi tiet , 10 de KT 45p DS10 chuong 1 menh de tap hop trac nghiem tu luan co giai chi tiet