Đề Thi Toán Lớp 8 TPHCM

42 144 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 20:18

Đây là bộ sưu tập các đề thi học kì 2 các quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. TUyển tập từ năm 2012 đến năm 2016. Bộ sưu tập chỉ có đề không có đáp án. Hy vọng sẽ giúp ích cho các thầy cô cùng các em học sinh. Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ĐỀ THI HKII (2015 – 2016) Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2015 – 2016 MƠN: Tốn - Khối Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ THI Bài 1: (3 điểm) Giải phương trình sau: a) 3( x  2)  2(x  4) c) x 36 x3   x  9 x x b) 9x2  = (3x – 1)(5x + 8) d) 3x  – = Bài 2: (1,5 điểm) a) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: 6x  10x  2x   �2x  b) Cho x, y dương thỏa mãn: x + y = Chứng minh rằng: x2y �4 Bài 3: (2 điểm) Giải toán cách lập phương trình: Một tơ từ A đến B với vận tốc 42km/h từ B A với vận tốc lớn vận tốc lúc 6km/h Tính quãng đường AB biết thời gian 5h Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, vẽ đường cao AH a) Chứng minh rằng:  ABC ∽  HBA Từ suy AB2 = BH BC b) Chứng minh rằng:  HAB ∽  HCA Từ suy AH2 = BH CH c) Vẽ HD vng góc AC D Đường trung tuyến CM tam giác ABC cắt HD HN CN  N Chứng minh HN = DN BM CM d) Qua A vẽ đường thẳng d song song với BC Trên đường thẳng d lấy điểm E (E AE AD  C nằm nửa mặt phẳng bờ AH) cho Gọi I giao điểm BC CD AH CM Chứng minh ba điểm B, E, I thẳng hàng Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - Năm học 2015-2016 MƠN:TỐN KHỐI Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a/ 5x - 3=18 - 2x x-2 2x  x  18 c/   b/ (2x-3).(3x+7)=0 d/ x -5 x 5 20   x  x  25  x Câu 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số a/ 3x(2x-1)-6(x+2)2>3 b/ 2x 1 x  x    Câu 3: (1,5 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 5m Nếu giảm chiều dài 8m, tăng chiều rộng thêm 5m diện tích giảm so với diện tích cũ 90m Tính kích thước ban đầu khu đất Câu 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A (AB < AC), đường cao AH a/ Chứng minh ∆HBA ~∆ ABC, suy AB2 = BH.BC b/ Chứng minh ∆HBA ~∆ HAC, suy HA2 = HB.HC c/ Vẽ HE vng góc AB E HF vng góc AC F Chứng minh: AE.AB= AF.AC suy tam giác ∆AEF ~ ∆ACB d/ Lấy điểm M cạnh AC Vẽ MN vng góc BC N, đường thẳng MN cắt đường thẳng AB P Tính MA NC BP MC NB AP Câu 5: (0.5 điểm) Tìm giá trị lớn biểu thức A=2x-x2 Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ ( 2015-2016 ) Mơn TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Bài (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) 4x2 – – (2x – 1)(3x + 4) = b) c) 2x  x   x    x 5   x  x2   x d) x – 1 = 2x – Bài (1,5 điểm) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số: a) 6x – < 2x + b) x x  x 1 2x � 5 Bài (0,5 điểm) Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trường A, thí sinh phải làm thi mơn Ngữ Văn, Tốn, Ngoại ngữ mơn tự chọn (thí sinh tự chọn) Nếu thí sinh làm đủ thi, đạt điểm trung bình từ điểm trở lên (trong mơn Ngữ Văn Tốn tính theo hệ số 2) khơng có mơn đạt điểm 6,5 cơng nhận đạt loại Giỏi Bạn Tí tham gia kỳ thi hồn thành thi mơn Ngữ Văn, Ngoại ngữ, môn tự chọn với kết sau: Môn Ngữ Văn Ngoại ngữ Môn tự chọn Điểm 10 Em tính xem bạn Tí phải đạt điểm thi mơn Tốn đạt loại Giỏi kỳ thi Bài (1,5 điểm) Giải bải tốn cách lập phương trình: Một hình chữ nhật có chu vi 320m Nếu tăng chiều dài thêm 10m tăng chiều rộng thêm 20m diện tích tăng thêm 2700m Hãy tìm diện tích hình chữ nhật Bài (3,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC có AB < AC Ba đường cao AD, BE, CF cắt H; AH cắt EF I a) Chứng minh:  ABE  ACF đồng dạng;  AEF  ABC đồng dạng b) Vẽ FK  BC K Chứng minh: AC.AE = AH.AD CH.DK = CD.HF EI HI c) Chứng minh:  ED HD d) Gọi M N trung điểm đoạn AF đoạn CD Chứng minh: góc BME + góc BNE = 180o Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NH 2015 – 2016 MÔN : TOÁN - LỚP Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Giải phương trình sau: a)  0,5  3,5x     5x   ; b) x  x 1 3 x   1 x 1 x  1 x Bài 2: Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: a) c) �1 � 5  2x  3  �   x � b) �2 � 3x   7x � 1  x    x     x  1  Bài 3: Giải toán sau cách lập phương trình: Bình xe đạp từ nhà đến Trung tâm Văn hóa quận với vận tốc 12km/h, trước 10 phút anh Bình An xe đạp từ Trung tâm Văn hóa quận nhà với vận tốc 9km/h Biết quãng đường từ Trung tâm Văn hóa quận đến nhà An Bình dài 12km Hỏi sau bao lâu, kể từ Bình khởi hành hai anh em Bình An gặp nhau? Bài 4: Một bể chứa nước hình lập phương có độ dài cạnh 1,5 m Em vẽ hình tính xem bể chứa nhiều lít nước Bài 5: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC), vẽ ba đường cao BD, CE, AF a) Chứng minh  BAD  CAE đồng dạng suy AE.AB = AD.AC b) AE  AC đường cao AF  ABC 10cm Tính độ dài đường cao AH  AED Chứng minh  AED  ACB đồng dạng Cho c) Chứng minh đường thẳng qua trung điểm O BC song song với AH qua trung điểm I DE _HẾT _ Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 - 2016 MƠN TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1: (3 điểm) Giải phương trình: a) x    x  1  12 b) x    x  1  x  3 c) x 1 x 3x    x  x  x  25 d) x   x  Bài 2: (2 điểm) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số: a) x   x  x  x 3 �  b) Bài 3: (1,5 điểm) Hai ô tô khởi hành lúc đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Phan Thiết, ơtơ thứ với vận tốc 45km/h; ôtô thứ hai với vận tốc 50km/h nên ôtô thứ hai đến Thành phố Phan Thiết sớm ôtô thứ 24 phút Tính quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Phan Thiết Bài 4: (3,5 điểm) Cho ABC vuông A, đường cao AH a) Chứng minh: ∆ABC đồng dạng với ∆HCA Suy ra: CA2 = HC.BC b) Chứng minh AH2 = HB.HC c) Vẽ tia phân giác góc ABC cắt AH I, cắt AC E IH BI  Chứng minh: IA BE d) Giả sử AB = 6cm, AC = 8cm Tính độ dài AE, CE Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì Ủy Ban Nhân Dân Quận PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN TỐN LỚP Năm học: 2015 – 2016 Thời gian: 90 phút ( khơng tính thời gian phát đề ) Bài (3,5 điểm) Giải phương trình sau: x x    x  x  5 b) x x    3 x   0 a) x   x  1 x  1 x 3 x    d) x  x 3 x  c) Bài (1,5 điểm) : Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số a) 3(2x - 1) + 3x > 6(x + 2) - b)  3x x4  1 x Bài (1,5 điểm) : Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 11m Nếu tăng chiều rộng 2m giảm chiều dài 5m diện tích khơng thay đổi Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu Bài (3,5 điểm) : Cho ABC nhọn có hai đường cao BF, CE cắt H (E  AB, F  AC) a) Chứng minh : AEC  AFB b) Chứng minh : AEF  ACB c) Tia AH cắt BC D Vẽ DM  AB M; DN  AC N DI  CE I Chứng minh : MN // EF d) Chứng minh ba điểm : M, I, N thẳng hàng Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM Học kì PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2015 - 2016 MƠN: TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (3,5 điểm) Giải phương trình : a/ x   x 9  x b/ 3( x  1)  2( x  1)  c/ x x2   x 1 x  x  d/ 3 x 2 x x  1  2013 2014 2016 Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình: a/ x  2( x  3)  4( x  2)  b/ x  3x  x    x Bài 3: (2,0 điểm) Hai người xe máy khởi hành lúc từ hai nơi A B cách 225 km, ngược chiều họ gặp sau 30 phút Tìm vận tốc người, biết vận tốc người từ A nhỏ vận tốc người từ B km/h Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, vẽ đường cao AH a/ Chứng minh tam giác ABH đồng dạng tam giác CAB Suy AB2 = BH.BC b/ Gọi M trung điểm BC N trung điểm AB Chứng minh: MN vng góc AB BN.BA = BH.BM c/ Đường thẳng vng góc BC vẽ từ B cắt đường thẳng MN I; CI cắt AH O Chứng minh: ON song song BC Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II QUẬN Năm học: 2015 – 2016 Mơn: TỐN – Lớp – Thời gian: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Khơng kể thời gian giao đề) Bài 1: (3đ) Giải phương trình a) 5x – = + x b) 3x (x – 2) = 4(x – 2) c) 2x   x  d) x 1   x 2 x2 x 4 Bài 2: (2đ) Giải bất phương trình biểu diễn tập hợp nghiệm trục số a) 9x – b) �3(2x + 3) x  3x  x    Bài 3: (1đ) Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h sau từ B trở A với vận tốc 30 km/h Thời gian lúc nhiều thời gian lúc 30 phút Tính quãng đường AB x x  15 x  25 x  75    B = 22 2016 2001 1991 1941 Hãy tìm x để A = B Bài 4: (0,5đ) Cho A = Bài 5: Cho tam giác ABC vng A có đường cao AK (K �BC) a) Chứng minh:  KBA  ABC b) Chứng minh: AK = BK.KC � cắt AK, AC E, D c) Tia phân giác góc ABC Kẻ AH  BD (H �BD) Chứng minh: BH.BD = BK.BC � d) Chứng minh: AH tia phân giác góc EAD Gv: Trương Trọng Hữu (1đ) (1đ) (0,75đ) (0,75đ) Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10 KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2015 – 2016 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Học sinh phép sử dụng máy tính khơng có thẻ nhớ Câu 1: (3 điểm) Giải phương trình : a/ 2(x – 3) + = 4x + c/ b/ (x + 1)(2x – 3) = 3x   x 3x  23   12 d/ x x  4x 1   x 1 1 x x 1 Câu 2: (1 điểm) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số : 8(x – 5) ≤ – 4(x + 7) Câu 3: (0,5 điểm) So sánh A = 201720172 B = 20172016 20172018 Câu 4: (2 điểm) Giải toán cách lập phương trình Một người từ thành phố A đến thành phố B xe máy với vận tốc 30 km/h Khi người thành phố B thành phố A tăng vận tốc thêm 10 km/h, nên thời gian thời gian 40 phút Tính quãng đường từ thành phố A đến thành phố B Câu 5: (1 điểm) Cho hình vẽ: A B D C A' B' D' C' a/ Vẽ lại hình hộp chữ nhật vào giấy làm b/ Cho biết AB = cm, BC = cm BB’ = cm Tính thể tích hình hộp chữ nhật Câu 6: (2,5 điểm) Cho  ABC có AB = 4,5 cm, AC = cm Trên tia đối tia AB đặt điểm E cho AE = 3cm, tia đối tia AC đặt điểm F cho AF = cm a/ Chứng minh AE AF  , suy BC // EF AB AC b/ Từ F vẽ đường thẳng song song với BE cắt đường thẳng CB M Chứng minh FMC AEF đồng dạng c/ ME cắt FA O Chứng minh OF2 = OA.OC Gv: Trương Trọng Hữu Trang 10 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Gv: Trương Trọng Hữu Học kì Trang 28 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 - 2016 MƠN TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1: (3 điểm) Giải phương trình: a) x    x  1  12 b) x    x  1  x  3 c) x 1 x 3x    x  x  x  25 d) 3x   x  Bài 2: (2 điểm) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số: a) x   x  b) x  x 3 �  Bài 3: (1,5 điểm) Hai ô tô khởi hành lúc đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Phan Thiết, ơtơ thứ với vận tốc 45km/h; ôtô thứ hai với vận tốc 50km/h nên ôtô thứ hai đến Thành phố Phan Thiết sớm ôtô thứ 24 phút Tính quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Phan Thiết Bài 4: (3,5 điểm) Cho ABC vuông A, đường cao AH a) Chứng minh: ∆ABC đồng dạng với ∆HCA Suy ra: CA2 = HC.BC b) Chứng minh AH2 = HB.HC c) Vẽ tia phân giác góc ABC cắt AH I, cắt AC E Chứng minh: IH BI  IA BE d) Giả sử AB = 6cm, AC = 8cm Tính độ dài AE, CE Gv: Trương Trọng Hữu Trang 29 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì Ủy Ban Nhân Dân Quận PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN TỐN LỚP Năm học: 2015 – 2016 Thời gian: 90 phút ( khơng tính thời gian phát đề ) Bài (3,5 điểm) Giải phương trình sau: e) f) x x    x  x  5 x x    3 x   0 x   x  1 x  1 x 3 x    h) x  x 3 x  g) Bài (1,5 điểm) : Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số c) 3(2x - 1) + 3x > 6(x + 2) - d)  3x x4  1 x Bài (1,5 điểm) : Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 11m Nếu tăng chiều rộng 2m giảm chiều dài 5m diện tích khơng thay đổi Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu Bài (3,5 điểm) : Cho ABC nhọn có hai đường cao BF, CE cắt H (E  AB, F  AC) e) Chứng minh : AEC  AFB f) Chứng minh : AEF  ACB g) Tia AH cắt BC D Vẽ DM  AB M; DN  AC N DI  CE I Chứng minh : MN // EF h) Chứng minh ba điểm : M, I, N thẳng hàng Gv: Trương Trọng Hữu Trang 30 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM Học kì PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2015 - 2016 MƠN: TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (3,5 điểm) Giải phương trình : a/ x   x 9  x b/ 3( x  1)  2( x  1)  c/ x x2   x 1 x  x  d/ 3 x 2 x x  1  2013 2014 2016 Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình: a/ x  2( x  3)  4( x  2)  b/ x  3x  x    x Bài 3: (2,0 điểm) Hai người xe máy khởi hành lúc từ hai nơi A B cách 225 km, ngược chiều họ gặp sau 30 phút Tìm vận tốc người, biết vận tốc người từ A nhỏ vận tốc người từ B km/h Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, vẽ đường cao AH a/ Chứng minh tam giác ABH đồng dạng tam giác CAB Suy AB2 = BH.BC b/ Gọi M trung điểm BC N trung điểm AB Chứng minh: MN vng góc AB BN.BA = BH.BM c/ Đường thẳng vng góc BC vẽ từ B cắt đường thẳng MN I; CI cắt AH O Chứng minh: ON song song BC Gv: Trương Trọng Hữu Trang 31 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II QUẬN Năm học: 2015 – 2016 Mơn: TỐN – Lớp – Thời gian: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Khơng kể thời gian giao đề) Bài 1: (3đ) Giải phương trình a) 5x – = + x b) 3x (x – 2) = 4(x – 2) c) 2x   x  d) x 1   x 2 x 2 x 4 Bài 2: (2đ) Giải bất phương trình biểu diễn tập hợp nghiệm trục số a) 9x – b) �3(2x + 3) x  3x  x    Bài 3: (1đ) Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h sau từ B trở A với vận tốc 30 km/h Thời gian lúc nhiều thời gian lúc 30 phút Tính quãng đường AB x x  15 x  25 x  75    B = 22 2016 2001 1991 1941 Hãy tìm x để A = B Bài 4: (0,5đ) Cho A = Bài 5: Cho tam giác ABC vng A có đường cao AK (K �BC) a) Chứng minh:  KBA   ABC b) Chứng minh: AK2 = BK.KC � cắt AK, AC E, D c) Tia phân giác góc ABC Kẻ AH  BD (H �BD) Chứng minh: BH.BD = BK.BC � d) Chứng minh: AH tia phân giác góc EAD Gv: Trương Trọng Hữu (1đ) (1đ) (0,75đ) (0,75đ) Trang 32 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10 KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2015 – 2016 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3 điểm) Giải phương trình : a/ 2(x – 3) + = 4x + b/ (x + 1)(2x – 3) = c/ 3x   x 3x  23   12 d) x x  4x 1   x 1  x x 1 Câu 2: (1 điểm) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số : 8(x – 5) ≤ – 4(x + 7) Câu 3: (0,5 điểm) So sánh A = 201720172 B = 20172016 20172018 Câu 4: (2 điểm) Giải toán cách lập phương trình Một người từ thành phố A đến thành phố B xe máy với vận tốc 30 km/h Khi người thành phố B thành phố A tăng vận tốc thêm 10 km/h, nên thời gian thời gian 40 phút Tính quãng đường từ thành phố A đến thành phố B Câu 5: (1 điểm) Cho hình vẽ: A B D C A' B' D' C' a/ Vẽ lại hình hộp chữ nhật vào giấy làm b/ Cho biết AB = cm, BC = cm BB’ = cm Tính thể tích hình hộp chữ nhật Câu 6: (2,5 điểm) Cho  ABC có AB = 4,5 cm, AC = cm Trên tia đối tia AB đặt điểm E cho AE = 3cm, tia đối tia AC đặt điểm F cho AF = cm a/ Chứng minh AE AF  , suy BC // EF AB AC b/ Từ F vẽ đường thẳng song song với BE cắt đường thẳng CB M Chứng minh FMC AEF đồng dạng c/ ME cắt FA O Chứng minh OF2 = OA.OC Gv: Trương Trọng Hữu Trang 33 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 MƠN: TỐN – LỚP Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) - Bài 1: ( điểm) Giải phương trình a) 3x - = b) 2(x + 7) + 3(x – 1) = 16 Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình a) (x - 1)(x + 5) = b) c) x2 12 x2   x2 x 4 x2 3x   Bài 3: (2 điểm) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số a) 7x – �2(2x + 3) b) x  7x  x    12 Bài 4: (0.5 điểm) Có bao gạo đựng 13kg gạo, người ta cần lấy 2,5kg gạo Hỏi làm để lấy số gạo với lần cân cân đĩa có cân loại 1kg ? Bài 5: (3.5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC có đường cao AD, BF CE giao H e) Chứng minh: AFB đồng dạng với AEC f) Chứng minh: HB.HF = HC.HE g) Từ D vẽ DM ⊥ AB (M ∈ AB); DN ⊥ AC (N ∈ AC) Chứng minh: AMN đồng dạng với ACB h) Gọi P, Q hình chiếu vng góc D xuống BF, CE Chứng minh: điểm P, Q nằm đường thẳng MN Gv: Trương Trọng Hữu Trang 34 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Mơn: TỐN Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,5 điểm) Giải phương trình: a) 3x + 5(x 2) = 14 b) 4x2 – = (2x+1)(3x c) = 5) + Câu 2: (2,0 điểm) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số: a) b) Câu 3: (1,5 điểm) Một ô tô chạy quãng đường AB Lúc ô tô chạy với vận tốc 42km/h, lúc chạy với vận tốc 36km/h Vì thời gian nhiều thời gian 30 phút.Tính quãng đường AB Câu 4: (0,5 điểm) Chứng minh phương trình sau vơ nghiệm x: x2 – x + = Câu 5: (3,5 điểm) Cho a) Chứng minh vuông A đường cao AH đồng dạng b) Cho BC=10cm, AB=6cm Tính độ dài AC, HB Gv: Trương Trọng Hữu Trang 35 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM c) Phân giác Học kì cắt AH F cắt cạnh AC E Chứng minh d) Đường thẳng qua C song song với BE cắt AH K Chứng minh AF2 = FH.FK UBND QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Mơn: Tốn lớp Ngày kiểm tra: 22/04/2015 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (4 điểm): Giải phương trình: a) 17x + = 5(3x – 2) b) x 1 = x 3 c) 7x(3x – 1) + 21(3x – 1) = d) x2  x  = 2 x –9 x +3 Câu (1,5 điểm): Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số x2 � 3x +1 Câu (1điểm): Giải tốn cách lập phương trình Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 5m, giảm chiều rộng 3m tăng chiều dài 5m diện tích khơng thay đổi Tính chu vi hình chữ nhật? Câu (3,5 điểm):Cho tam giác ABC cân A, hai đường cao AD CF cắt H a) Chứng minh CHD CBF b) Chứng minh AB.CF = BC.AD Gv: Trương Trọng Hữu Trang 36 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì c) Trên cạnh AC lấy điểm M (M khác A C), tia AC lấy điểm N cho BC phân giác góc MBN Chứng minh AMB ABN d) Biết CM = 4cm, CN = 6cm Tính độ dài đoạn thẳng AC Gv: Trương Trọng Hữu Trang 37 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM UBND QUẬN BÌNH THẠNH PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Học kì ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN TỐN LỚP Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1) (3 điểm) Giải phương trình: a) 4(x – 2) + 3(3 – x) = 2016 b) (3x – 1)(5x – 4) = (3x – 5)(3x – 1) c) x   x 9 d) x x3    x x 2 x  Bài 2) (2 điểm) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số: a) 2x    x b) 2x  x  3 x  1  Bài 3) (1.5 điểm) Giải toán cách lập phương trình: Hai xe máy lúc, ngược chiều hai địa điểm A B cách 114 km gặp sau 30 phút Tính vận tốc xe, biết vận tốc xe từ A lớn vận tốc xe từ B km/h Bài 4) (3.5 điểm) Cho tam giác ABC vng A có AH đường cao a) Chứng minh AHB ~ CAB Viết tỉ số đồng dạng b) Chứng minh ACH ~ BAH c) Phân giác AH HC  0 HB AH ABˆC cắt AH, AC I D Chứng minh d) Vẽ AM vng góc BD (M  BD) Chứng minh Gv: Trương Trọng Hữu IH DA  IA DC ˆ M  BD ˆC BH Trang 38 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015 Mơn thi: TỐN - LỚP Ngày kiểm tra: 24/4/2015 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Lưu ý: Học sinh làm giấy thi) PHÒNG GD VÀ ĐT GÒ VẤP TỔ PHỔ THƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) ĐỀ BÀI: Bài (2điểm) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số: a) 3(2 x  7)  x > 4( x  2)  25 b) 3x  2x   � + x Bài (3điểm) Giải phương trình: a) b) c)  x  5  137  x  x    4x x  2014  2014 x 4x  x3   x2 4x  x x ( x  2) Bài (1,5điểm) Một xe gắn máy đoạn đường từ A đến B dài 70km Lúc về, xe đường khác dài 84km với vận tốc lượt 8km/h Tính vận tốc lúc biết thời gian gấp thời gian lúc Bài (3,5điểm) Cho hình vng ABCD Gọi M trung điểm AD, kẻ AI vng góc với MB I a) Chứng minh AMB IMA đồng dạng b) Gọi O giao điểm AC BD Chứng minh OC.BD = BC.DC c) BM cắt AC K; AI cắt BD H Chứng minh BH = DH d) Cho AM = 30cm Tính diện tích Gv: Trương Trọng Hữu AIB Trang 39 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Bài 1: Giải phương trình sau: (3đ) 1)  x  3 2) 3)   x2  9   x x  3x   18 x  5x    x  x  x  16 Bài 2: Giải bất phương trình biểu diễn tập hợp nghiệm trục số: (1,5đ) 12 x  x  8x+1 �  12 Bài 3: 1) Giải toán cách lập phương trình: (1,25đ) Một tơ từ A đến B vận tốc 60km/h từ B quay A với vận tốc 50km/h Cả thời gian 30 phút.Tính chiều dài quãng đường AB 2) Tìm giá trị nhỏ biểu thức A Biết: A  x  x  20 (0,25đ) Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNHK có AB = 15cm, AD = 20 cm AM = 10cm Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.MNHK (0,5đ) Bài 5: Cho ABC vuông A có AH đường cao, AB = 15cm; AC = 20cm 1) Chứng minh: HBA ABC đồng dạng (1đ) 2) Tính độ dài cạnh BC, AH, BH (1đ) 3) Chứng minh: AH  HB � HC (1đ) 4) Vẽ tia phân giác góc BAH cắt cạnh BH D, vẽ tia phân giác góc ACH cắt cạnh AH, AD M K Chứng minh: CM � CK  AM � AH  CD (0,5đ) Gv: Trương Trọng Hữu Trang 40 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Gv: Trương Trọng Hữu Học kì Trang 41 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: TỐN - LỚP Ngày kiểm tra: 23/4/2015 Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1: (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) 2x  x  b) ( x  3)(2 x  5) 0 c) x  4  3x  d) x4 1   x x x  x Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: a)  2x   x b) x  2x 1  Bài 3: (1,5 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 9m, giảm chiều dài 3m tăng chiều rộng 2m diện tích hình chữ nhật tăng 6m Tính chu vi hình chữ nhật lúc ban đầu Bài 4: (0,5 điểm) Chứng tỏ phương trình x  x  0 vô nghiệm Bài 5: (3,5 điểm) Cho ABC có góc nhọn (AB < AC) Các đường cao AM, BN, CK cắt H a) Chứng minh ANB đồng dạng AKC Suy AK.AB = AN.AC b) Chứng minh c) AH HK  CH HM Đường thẳng BC cắt đường thẳng KN I Chứng minh IB.IC = IK.IN d) Cho biết MB = 4cm, MC = 6cm, MH = 3cm Tính độ dài cạnh HN Gv: Trương Trọng Hữu Trang 42
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 8 TPHCM, Đề Thi Toán Lớp 8 TPHCM, Baøi 1. Bài 2: (2 điểm) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: