Luận văn sư phạm Thực trạng giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

67 76 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 20:09

Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON LƢU THỊ LAN ANH THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THẨM MỸ THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG, THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học Hà Nội – 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON LƢU THỊ LAN ANH THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THẨM MỸ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG, THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS TRẦN THỊ LOAN Hà Nội – 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN “Em xin cảm ơn thầy, cô giáo trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà Nội 2, đặc biệt thầy cô khoa giáo dục mầm non tạo điều kiện cho em năm học trƣờng nhƣ giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt”nghiệp Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cô giáo hƣớng dẫn khoa học: ThS Trần Thị Loan hƣớng dẫn trực tiếp bảo tận tình, giúp đỡ em hồn thành khóa luận Trong q trình thực đề tài khơng tránh khỏi đƣợc thiếu sót Em mong nhận đƣợc góp ý q thầy, bạn sinh viên để đề tài ngày hoàn thiện mang lại giá trị thực tiễn cao Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2019 Sinh viên thực Lƣu Thị Lan Anh Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Trong trình nghiên cứu khóa luận: “Thực trạng giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”.“Em có sử dụng số tài liệu tham khảo để hồn thành khóa luận Danh sách tài liệu tham khảo em đƣa vào mục tài liệu tham khảo khóa”luận Em xin cam đoan khóa luận đƣợc hồn thành cố gắng nỗ lực thân với hƣớng dẫn tận tình ThS Trần Thị Loan Hà Nội, tháng 05 năm 2019 Sinh viên thực Lƣu Thị Lan Anh Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ viết tắt đầy đủ GDTM Giáo dục thẩm mỹ MTXQ Môi trƣờng xung quanh HĐTH Hoạt động tạo hình TMGL Trẻ mẫu giáo lớn TGXQ Thế giới xung quanh NXB Nhà xuất SL Số lƣợng Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số vấn đề giáo dục thẩm mỹ - giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn 1.2.1 Khái niệm giáo dục thẩm mỹ 1.2.2 Khái niệm giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 10 1.2.3 Vai trò, ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 11 1.3 Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua mơn học tạo hình 12 1.3.1 Khái niệm hoạt động tạo hình 12 1.3.2 Nguồn gốc chất hoạt động tạo hình 13 1.3.3.Đặc điểm khả trẻ mẫu giáo lớn 14 1.3.4 Vai trò hoạt động tạo hình việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn 16 1.3.5 Nội dung giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình 16 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 1.3.6 Các phƣơng pháp dạy học thƣờng đƣợc sử dụng hoạt động tạo hình nhằm giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 20 1.3.7 Các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 22 1.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến giáo dục thẩm mỹ thơng qua mơn học tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 23 TIỂU KẾT CHƢƠNG 25 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THẨM MỸ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG, THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, 26 TỈNH VĨNH PHÚC 26 2.1 Một số nét khách thể nghiên cứu 26 2.2 Thực trạng việc giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Hùng Vƣơng, thành phố Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc 27 2.2.1 Thực trạng nhận thức giáo viên vai trò việc giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn (5 - tuổi) 28 2.2.2 Thực trạng nhận thức phụ huynh học sinh vai trò việc giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 29 2.2.3 Thực trạng việc tổ chức thực phƣơng pháp giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 31 2.2.4 Thực trạng việc sử dụng hình thức dạy học tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 33 2.2.5 Thực trạng việc khuyến khích hoạt động sáng tạo trẻ 35 2.2.6 Thực trạng việc phối hợp giáo viên gia đình trẻ vấn đề giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 37 TIỂU KẾT CHƢƠNG 39 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC THẨM MỸ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN 40 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 40 3.2 Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 41 3.2.1 Tăng cƣờng thể chế quản lí việc giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình 41 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học giáo dục, đặc biệt hoạt động tạo hình 42 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng để giáo dục thấm mỹ cho trẻ 44 TIỂU KẾT CHƢƠNG 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 4.1 Kết luận 47 4.2 Kiến nghị sƣ phạm 47 4.2.1 Đối với trƣờng mầm non 47 4.2.2 Đối với giáo viên mầm non 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thực trạng nhận thức giáo viên vai trò việc giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 28 Bảng 2.2: Thực trạng nhận thức phụ huynh học sinh vai trò việc giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 30 Bảng 2.3: Thực trạng mức độ tham khảo nội dung, ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ 31 Bảng 2.4: Thực trạng sử dụng phƣơng pháp giáo dục thẩm mỹ 32 Bảng 2.5: Thực trạng sử dụng hình thức dạy học tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 34 Bảng 2.6: Thực trạng việc khuyến khích hoạt động sáng tạo trẻ 36 Bảng 2.7: Thực trạng việc phối hợp giáo viên gia đình trẻ vấn đề giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 37 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm 10 of 63 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chúng“ta sống kỷ 21 – kỷ văn minh trí tuệ, đòi hỏi hệ trẻ phải con”ngƣời: “Trí tuệ phát triển cao, giàu tính sáng tạo, giàu tính nhân văn nhƣng giàu xúc cảm thẩm mỹ” Giáo“dục mầm non đƣợc coi mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân Mục tiêu giáo dục mầm non giáo dục khả toàn diện cho trẻ, hình thành sở nhân cách con”ngƣời Nhà giáo dục Xơ Viết A.X.Macarencơ nói: “Những mà trẻ em khơng có đƣợc trƣớc tuổi sau khó hình thành sự hình thành nhân cách ban đầu lệch lạc sau giáo dục lại khó khăn” Trẻ“em tƣơng lai đất nƣớc, phồn vinh đất nƣớc phụ thuộc vào tất dành cho trẻ em ngày hơm”nay Giáo“dục tồn diện cho trẻ mầm non giáo dục thẩm mỹ chiếm vị trí quan trọng khơng thể thiếu Chân – Thiện – Mỹ ba mốc quan trọng bƣớc đƣờng hồn”thiện nhân cách cho trẻ Hoạt động tạo hình độ tuổi mầm non hoạt động nhằm góp phần tích cực cho phát triển tồn diện trẻ mẫu giáo lớn Đây hoạt động nghệ thuật phƣơng tiện quan trọng việc giáo dục thẩm mỹ Đặc biệt hình thành phát triển trẻ mầm mống sáng tạo Hoạt động tạo hình đòi hỏi thống ba trình: Tự giác, cảm giác, tƣởng tƣợng sáng tạo Vì vậy, trẻ tham gia vào hoạt động tạo hình phải có rung động, hứng thú say mê, tìm hiểu để tìm đẹp “Hoạt động tạo hình hoạt động hấp dẫn trẻ mẫu giáo, đƣợc tham gia vào tiết học tạo hình trẻ đƣợc tiếp xúc, khám phá thể cách sinh động chúng nhìn thấy giới xung quanh làm cho chúng cảm thấy thích thú, say mê muốn tạo Footer Page 10 of 63 Tài liu lun s phm 53 of 63 - Giáo viên cần tận dụng nguyên liệu có sẵn xung quanh trẻ để trẻ làm đồ chơi theo sáng tạo trẻ.“Sản phẩm tạo hình sản phẩm đặc biệt, sản phẩm chứa đựng tâm hồn, cảm hứng ngƣời tạo nó, ngơn ngữ riêng để biểu đạt tình cảm ngƣời sáng tạo Do vậy, phƣơng tiện giúp trẻ đạt đƣợc mục đích sáng tạo nghệ thuật trẻ giáo viên cần tận dụng phế liệu, học liệu để dạy trẻ làm”đồ chơi - Giáo viên cần tạo môi trƣờng tâm lí tốt để đƣợc thỏa sức sáng tạo cách vui vẻ, thoải mái + Mơi trƣờng tâm lí hay gọi làm mơi trƣờng tinh thần, một“thành tố quan trọng việc tổ chức môi trƣờng giáo dục nhằm góp phần thúc đẩy khả sáng tạo trẻ Để tạo đƣợc môi trƣờng tinh thần cho trẻ mầm non nói chung trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi nói riêng, giáo viên cần có cử nhẹ nhàng, lời gợi mở, khuyến khích trẻ Nhƣ làm cho trẻ tự tin, tích cực hoạt động, giáo viên đƣa dẫn thật cần thiết tham gia hoạt động tạo hình trẻ hay đƣa câu hỏi vể cách làm, cách sử dụng”đồ dùng, nguyên vật liệu + Luôn tạo nên bầu khơng khí vui tƣơi, hào hứng, khơng“đƣa lời nhận xét đánh giá có tính chất phê phán mà đƣa lời gợi ý, gợi mở để trẻ tự đánh giá, tìm tòi, suy nghĩ, điều chỉnh tìm phƣơng thức hoạt động phù hợp với”hoạt động tạo hình 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ chất lượng giáo dục nhà trường để giáo dục thấm mỹ cho trẻ - Để nâng cao hoạt động tạo hình cho trẻ, giáo dục đồng gia đình nhà trƣờng việc làm cần thiết.“Chúng ta nhận thấy tất khó khăn học tập khơng thể thiếu đƣợc vai trò gia đình Vì từ đầu năm học, để phụ huynh hiểu thêm hoạt động tạo hình giáo viên nên tổ chức số tiết học mẫu để giúp phụ huynh có nhận Footer Page 53 of 63 44 Tài liu lun s phm 54 of 63 thức sâu sắc hoạt động tạo hình Đồng thời, giáo viên thƣờng xuyên gặp gỡ, trao đổi với bậc phụ huynh tầm quan trọng hoạt động tạo hình trƣờng mầm non nói chung trẻ mẫu giáo”nói riêng Hoạt động tạo hình khơng giúp trẻ khả thẩm mỹ biết nhìn nhận đánh giá đẹp mà giúp trẻ rèn luyện đơi bàn tay khéo léo, vững linh hoạt hơn, tạo tiền đề cho độ tuổi khác + Khi tiến hành đề tài tạo hình thƣờng xun trao đổi,“thơng báo với phụ huynh đề tài để phụ huynh trao đổi, trò chuyện với trẻ gia đình đề tài đó, từ giúp trẻ hiểu trƣớc, hiểu sâu hơn, có cảm xúc đề tài, tạo cho trẻ hứng thú thực đề tài”khi cô yêu cầu + Phối hợp với phụ huynh tạo mơi trƣờng học tập cho nhƣ: trang trí phòng ngủ, học với hình ảnh, tranh sinh động, ngộ nghĩnh có tính thẩm mỹ + Thƣờng xun cho trẻ tham quan, dạo chơi trời + Trao đổi với phụ huynh nên“kết hợp hoạt động tạo hình với các môn nghệ thuật khác nhƣ: âm nhạc, văn học, thơ, sân”khấu, kịch + Nhắc nhở phụ huynh nên động viên, khích lệ trẻ kịp thời trẻ có cố gắng Footer Page 54 of 63 45 Tài liu lun s phm 55 of 63 TIỂU KẾT CHƢƠNG “Muốn đạt đƣợc hiệu cao việc nâng cao chất lƣợng hoạt động tạo hình trẻ phải biết phối hợp, vân dụng linh hoạt biện pháp giáo dục khác Vì phải ý đến việc truyền thụ kiến thức kỹ năng, kỹ xảo, sáng tạo, hứng thú hoạt động tạo hình ngƣời giáo viên cần phải phối hợp chặt chẽ phƣơng pháp cách có hiệu nhất, biện pháp chúng có ƣu riêng việc trang bị kiến thức, đồ dùng, nguyên vật liệu mở thiên nhiên thực tiễn tạo hình, nhằm nâng cao hoạt động tạo hình trẻ” Footer Page 55 of 63 46 Tài liu lun s phm 56 of 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Việc nghiên cứu lí luận giáo dục thẩm mỹ thông qua môn học tạo hình kết khảo sát thực tiễn cho phép rút số kết luận sau: “Các giáo viên nhận thức đƣợc tầm quan trọng mơn học tạo hình việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn Các cô cho rằng: Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua mơn học tạo hình nhiệm vụ hàng đầu, không dạy chung chung”mà phải cho trẻ thấy đƣợc đẹp hình thể màu sắc Giáo viên tham gia khảo sát nội dung, ý nghĩa thẩm mỹ sản phẩm tạo hình nhƣ vẽ, nặn, trò chơi xây dựng, … Hầu hết giáo viên đều“đánh giá cao hiệu phƣơng pháp Các giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp với tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ Tuy nhiên số hạn chế việc sử dụng”linh hoạt, sáng tạo phƣơng pháp Đa số“giáo viên nhận thấy tầm quan trọng việc kết hợp hình thức dạy học tổ chức hoạt động tạo hình với để giúp trẻ lĩnh hội đẹp sống, thiên nhiên nhiều Bên cạnh tồn nhiều trƣờng hợp giáo viên chƣa kết hợp hình thức trong”giảng dạy mà tiến hành cho có 4.2 Kiến nghị sƣ phạm 4.2.1 Đối với trường mầm non - Ban giám hiệu nhà trƣờng cần tổ chức thi thiết kế trò chơi phát triển tƣ cho trẻ mẫu giáo lớn từ nguyên vật liệu khác - Giáo dục mầm non“phải thƣờng xuyên trau dồi kiến thức, biết cách lựa chọn sử dụng trò chơi để lôi trẻ vào hoạt động Chơi hoạt động chủ đạo trẻ việc sáng tạo, nâng cao chất lƣợng hoạt động tạo hình Footer Page 56 of 63 47 Tài liu lun s phm 57 of 63 việc quan trọng, tổ chức câc hoạt động, giáo viên ngƣời tạo cho trẻ có hứng thú tạo bầu khơng khí thoải mái”khi hoạt động tạo hình - Nâng cao chất lƣợng“hoạt động tạo hình trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, trƣớc hết trẻ cần đƣợc động viên, thu hút tham gia vào công tác chuẩn bị sở vật chất cho hoạt động để tạo tâm thế, tạo cảm hứng cho trẻ trình tạo hình Cơ giáo nhà giáo dục phải hình thành cho trẻ vốn hiểu biết, biểu tƣợng cảm xúc, tỉnh cảm liên quan tới nội dung miêu tả, đồng thời vào chuẩn bị kỹ tạo hình hình thành ý tƣởng, dự định cho trình thể hiện, sáng tạo”các hình tƣợng nghệ thuật - Thƣờng xuyên tổ chức hoạt động”huy động tham gia cộng đồng, phụ huynh việc quyên góp ủng hộ ngun vật liêu sẵn có gia đình, sống để phục vụ cho hoạt động học trẻ.“ 4.2.2 Đối với giáo viên mầm non - Tích cực chia sẻ, trao đổi với phụ huynh thuận lợi khó khăn việc chăm sóc, giáo dục trẻ, để nhận đƣợc đồng thuận, ủng hộ từ lực lƣợng Đồng thời khuyến khích tham gia trực tiếp lực lƣợng giáo dục khác trƣờng để giáo dục thẩm mỹ cho trẻ - Ln có thay đổi hình thức tổ chức, giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động - Thƣờng xuyên phải bồi dƣỡng nâng cao trình độ cho mình, nắm vững phƣơng pháp đặc trƣng môn đặc điểm sinh lý độ tuổi để đƣa nhiều nội dung giáo dục phù hợp Footer Page 57 of 63 48 Tài liu lun s phm 58 of 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm - Trịnh Dân - Nguyễn Thị Hoài - Đinh Văn Vang, (2005), Giáo dục mầm non (tập 2), NXB Đại Học Sƣ Phạm Nguyễn Thị Thanh Giang (2011) (Trƣờng Đại Học Vinh), Giáo trình phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục học mầm non, NXB Đại Học Sƣ Phạm Đỗ văn Khang, (2002), Mỹ học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Nguyễn Thị Hoa Lƣ (2016), Khóa luận tốt nghiệp đại học, Sử dụng vật liệu tự nhiên vào hoạt động tạo hình cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Xuân hòa Đỗ văn Khang, (2002), Mỹ học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Nguyễn Thị Yến Phƣơng, (2005), Luận án tiến sĩ đề tài “Các biện pháp giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn (5- tuổi) thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non” Luật giáo dục 2005, Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thị Yến Phƣơng, (Kì 2/5/2009), Tạp chí giáo dục Mầm Non, NXB Bộ Giáo Dục Đào Tạo 10 Hoàng Phê (chủ biên) (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 11 Nguyễn Ánh Tuyết, (1989), Giáo dục đẹp cho trẻ thơ, NXB Giáo dục Hà Nội 12 Nguyễn Ánh Tuyết, (1993), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sƣ phạm 13 Nguyễn Ánh Tuyết, (1998), Tâm lý học trẻ em, NXB giáo dục 14 Nguyễn Ánh Tuyết, (2005), Giáo dục học Mầm non vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học Sƣ phạm 15 Trần Thị Trọng, (1993), Giáo dục học Mầm Non Hà Nội Footer Page 58 of 63 49 Tài liu lun s phm 59 of 63 16 Hồng Thị Ngọc Yến (2014),“Khóa luận tốt nghiệp đại học, Tìm hiểu thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hương Sơn - huyện Bình Xun - tỉnh Vĩnh Phúc thơng qua mơn học tạo hình từ vật liệu có sẵn tự nhiên” 17.Trang web - www mamnon com - http:// tailieu.vn - http:// giaoan.violet.vn -https://trithuc.itrithuc.vn/cay-tri-thuc/nhung-kien-thuc-co-ban-vegiao-duc-hoc-p1-p3.html Footer Page 59 of 63 50 Tài liu lun s phm 60 of 63 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THẨM MỸ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ - TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG, THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC ( Dành cho giáo viên) Để chất lƣợng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo đƣợc nâng cao, xin sẵn lòng cho biết ý kiến nội dung dƣới cách khoanh tròn chữ đáp án cho phù hợp Họ tên: Số năm cơng tác: Câu 1: “Các có suy nghĩ nhƣ vai trò việc GDTM cho trẻ - tuổi thông qua môn học tạo hình?” A Khơng cần thiết B Ít cần thiết C Cần thiết D Rất cần thiết Câu 2: “Giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn, cô thực thông qua nội dung sau đây?” A Hoạt động vẽ B Hoạt động nặn C Hoạt động trò chơi xây dựng D Hoạt động cắt, xé dán E Tất hoạt động Câu 3: “Trong tiết tạo hình thƣờng sử dụng phƣơng pháp nào?” Footer Page 60 of 63 Tài liu lun s phm 61 of 63 A Phƣơng pháp trò chơi B Phƣơng pháp làm mẫu C Phƣơng pháp quan sát Câu 4: “Trong hình thức dạy học dƣới đây, thƣờng đƣợc sử dụng hình thức dạy trẻ tạo hình?” A Dạy học lớp B Dạy học trời C Kết hợp hai hình thức Câu 5: “Để kích thích hoạt động tạo hình trẻ, giáo viên cần khuyến khích hoạt động sáng tạo nào?” A Cần giúp trẻ tích lũy, làm giàu vốn hiểu biết, vốn biểu tƣợng phong phú xúc cảm, tình cảm vật, tƣợng xung quanh B Cần tổ chức hoạt động thực tiễn tạo sản phẩm tạo hình C Cần gợi ý, dẫn dắt trẻ tìm kiếm, khám phá đƣa sản phẩm tạo hình với đƣờng nét lạ, suy nghĩ riêng D Cần tổ chức tạo mối quan hệ mật thiết hoạt động tạo hình với hoạt động nghệ thuật nhƣ: Âm nhạc,thơ, văn học, sân khấu Câu 6: “Các phối hợp với gia đình trẻ nhƣ việc giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn?” A Mời phụ huynh tham gia trẻ thi tạo hình B Trao đổi với phụ huynh kế hoạch phƣơng pháp GDTM cho TMGL thơng qua mơn học tạo hình C Phối hợp với phụ huynh tạo môi trƣờng học tập nhà để GDTM cho trẻ đạt hiệu cao D Cả hoạt động Câu 7: “Theo cơ, khó khăn cô gặp phải giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình khó khăn nào?” A Năng lực, kiến thức giáo viên hạn chế Footer Page 61 of 63 Tài liu lun s phm 62 of 63 B Trẻ nhút nhát, chƣa tự tin tham gia vào hoạt động mà cô tổ chức C Thiếu giúp đỡ, quan tâm nhà trƣờng gia đình trẻ D Ý kiến khác Footer Page 62 of 63 Tài liu lun s phm 63 of 63 PHỤ LỤC BIÊN BẢN DỰ GIỜ GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ Chủ đề: Phƣơng tiện giao thông Đề tài: Vẽ phƣơng tiện giao thông biển Đối tƣợng: 5- tuổi A3 Thời gian: 25- 30 phút Ngày dạy: 25/03/2019 Ngƣời dạy: Lê Thị Thanh Nhân I Mục đích - yêu cầu Kiến thức - Trẻ biết tên gọi vẽ đƣợc số loại thuyền gần gũi - Trẻ biết tàu thuyền phƣơng tiện giao thông biển - Trẻ biết đƣợc luật xa gần, gần to, xa nhỏ Kỹ - Củng cố kỹ vẽ thuyền, biết phối hợp màu để tạo nên tranh sinh động - Biết sáng tạo, biết cách bố cục tranh đẹp - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ Thái độ - Giáo dục trẻ biết yêu quý đẹp giữ gìn sản phẩm - Trẻ biết thuyền không đƣợc đùa nghịch không vứt rác xuống biển môi trƣờng xung quanh II Chuẩn bị Đồ dùng cô - Giáo án - Máy chiếu đoạn phim cảnh biển, tranh vẽ tàu thuyền… - Tranh mẫu cô - tranh Footer Page 63 of 63 Tài liu lun s phm 64 of 63 - Giấy A4, giấy màu,… - Nội dung tích hợp: Âm nhạc, loa,… Đồ dùng trẻ - Bàn ghế ngồi lớp - Trang phục gọn gàng III Cách tiến hành Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú: “Các ơi! Hơm đƣợc dự - Dạ có ạ! triển lãm phƣơng tiện giao thơng biển Các có muốn khơng?” Chúng nối thành đồn tàu - Trẻ nối để đến triển lãm thành đồn tàu Vừa vừa hát bài” Đồn tàu nhỏ xíu” hát nhé! Trò chuyện chủ đề: - Cơ cho trẻ xem phóng biển + Cơ hỏi trẻ xem có hay khơng? + Trong phóng nhìn thấy gì? + Những thuyền làm gì? + Đó phƣơng tiện giao thơng đƣờng con?  Cơ khái qt giáo dục trẻ: À tất phƣơng tiện giao thông nhƣ: Tàu, thuyền, canoo, thuyền thúng, thuyền mui phƣơng tiện khác hoạt động sông, biển phƣơng tiện giao thông đƣờng thủy Tàu thuyền để chở ngƣời, hàng hóa, giúp Footer Page 64 of 63 - Trẻ trả lời Tài liu lun s phm 65 of 63 Hoạt động cô Hoạt động trẻ cƣ dân đánh bắt cá, tàu thuyền chở đội hải quân tuần tra canh giữ nơi biên giới hải đảo giữ đất nƣớc bình n.Với có dịp đƣợc du lịch tàu thuyền không đƣợc đùa nghịch tàu mà phải tuân thủ luật lệ giao thông đƣờng thủy, không đƣợc vứt rác xuống biển môi trƣờng xung quanh để mơi trƣờng - Dạ có ạ! xanh, sạch, đẹp có đồng ý với cô không nào? Quan sát tranh mẫu đàm thoại Các ạ! Đến với lớp hơm cô vẽ tranh đẹp để gửi tặng đội xem nhé! - Thuyền ạ! - Bức tranh 1: Cô cho trẻ quan sát tranh thuyền buồm cô gợi ý hỏi trẻ - Trẻ trả lời + Tên gọi, hình dáng, thân, cánh buồm hình gì? + Vì có cánh buồm, cách vẽ, để tranh thêm sinh động cô vẽ thêm gì? Cách tơ, bố cục - Trẻ lắng nghe tranh - Bức tranh 2: Thuyền thúng + Cơ hỏi tên gọi, hình dáng, cách vẽ, … - Trẻ trả lời + Vì lại cần có mái chèo? (là thuyền đánh bắt gần bờ nên chèo thuyền tay - có mái chèo) - Bức tranh 3: Tranh thuyền mui + Cô hỏi trẻ tên gọi, mui thuyền, cánh buồm vẽ nhƣ nào? Footer Page 65 of 63 - Trẻ ý quan sát Tài liu lun s phm 66 of 63 Hoạt động cô + Bố cục sao? Hoạt động trẻ - Trẻ ý quan - Bức tranh 4: Tàu thủy sát trả lời câu + Tên gọi, màu sắc, phao cứu hộ, khoang thuyền, hỏi cờ, sóng nƣớc vẽ nét gì? + Tơ màu gì, để tranh thêm sinh động vẽ thêm gì? - Trẻ trả lời Cho trẻ tạo hình - Con vẽ phƣơng tiện giao thơng đƣờng thủy gì? - Các có muốn vẽ tặng đội tàu, thuyền để đội biên phòng tuần tra để bảo - Trẻ trả lời vệ tổ quốc không? - Các vẽ nhƣ nào? - Trẻ trả lời - Cho trẻ vẽ Trẻ thực - Cô bật nhạc bài: “Cháu thƣơng đội” - Trẻ trả lời - Cô phát đồ dùng cho trẻ, nhắc nhở trẻ cách cầm bút, ngồi ngăn ngắn tạo sản phẩm - Cô bao qt trẻ hồn thiện tác phẩm mình, gợi ý để trẻ vẽ, hƣớng dẫn trẻ yếu - Trẻ thích thú tạo sản phẩm đẹp Trƣng bày sản phẩm - Cho lớp trƣng bày sản phẩm - Cô hỏi lớp vừa đƣợc tham gia hoạt động tạo hình gì? - Cơ tun dƣơng, nhận xét chung - Trẻ mang tranh trƣng bày sản phẩm - Gọi 3- trẻ nhận xét nêu nên ý thích - Cơ nhận xét bổ sung ý vào đẹp, sáng tạo động viên nhắc nhở trẻ chƣa hoàn thành Footer Page 66 of 63 - Trẻ lên nhận xét nêu ý thích Tài liu lun s phm 67 of 63 Hoạt động cô Hoạt động trẻ Kết thúc sản phẩm - Cô nhận xét tuyên dƣơng trẻ - Cô cho trẻ chơi trò chơi chuyển hoạt động - Trẻ thực Em xin chân thành cảm ơn thầy cô! Footer Page 67 of 63 ... lí luận giáo dục thẩm mỹ hoạt động tạo hình trẻ mẫu giáo lớn - Tìm hiểu thực trạng giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Hùng Vƣơng, thành phố Phúc Yên,. .. SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON LƢU THỊ LAN ANH THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THẨM MỸ THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG, THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC... học tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn 23 TIỂU KẾT CHƢƠNG 25 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THẨM MỸ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG, THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn sư phạm Thực trạng giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn sư phạm Thực trạng giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan