Ứng dụng tổ hợp khiêu vũ thể thao cơ bản phát triển khả năng phối hợp vận động cho trẻ 4 - 5 tuổi tại Trường Mầm non Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc_2

74 63 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 19:50

Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH ỨNG DỤNG TỔ HỢP KHIÊU VŨ THỂ THAO CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG CHO TRẺ - TUỔI TRƢỜNG MẦM NON XUÂN HÒA - PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Giáo dục mầm non HÀ NỘI - 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH ỨNG DỤNG TỔ HỢP KHIÊU VŨ THỂ THAO CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG CHO TRẺ - TUỔI TRƢỜNG MẦM NON XUÂN HÒA - PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Giáo dục mầm non Ngƣời hƣớng dẫn khóa học ThS Đỗ Đức Hùng HÀ NỘI - 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Giáo dục Mầm non, khoa Giáo dục Thể chất tạo điều kiện giúp đỡ em trình nghiên cứu đề tài để em có hội tìm hiểu hồn thành khóa luận tốt nghiêp Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Đỗ Đức Hùng, người tận tình hướng dẫn bảo em suốt q trình nghiên cứu tài liệu để hồn thành khóa luận Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngọc Ánh Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Ứng dụng tổ hợp khiêu vũ thể thao phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi Trƣờng Mầm non Xuân Hòa” kết nghiên cứu qua đợt kiến tập đợt thực tập trường Mầm non Xn Hòa Trong q trình nghiên cứu đề tài có sử dụng số tài liệu tham khảo tác giả khác Tuy nhiên, tài liệu tham khảo để hồn thành khóa luận Đề tài nghiên cứu nội dung khóa luận tốt nghiệp hồn tồn trung thực khơng có trùng lặp với kết tác giả khác Tôi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngọc Ánh Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa CNXH ĐHSPHN GDHN GDTC GDVN KVTT Chủ nghĩa xã hội Đại học sư phạm Hà nội Giáo dục Hà nội Giáo dục thể chất Giáo dục Việt Nam Khiêu vũ thể thao NXBGD NXBHN TDTT TPHCM XHCN Nhà xuất giáo dục Nhà xuất Hà nội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Xã hội chủ nghĩa Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục đích nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Các đóng góp đề tài Giả thuyết khoa học CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển giáo dục thể chất trường học 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Khái niệm giáo dục thể chất, khái niệm trẻ mầm non 1.2.2 Khái niệm chung khiêu vũ thể thao 1.2.3 Đặc điểm đặc trưng điệu nhảy khiêu vũ thể thao 1.2.4 Giáo dục thể chất cho trẻ em mầm non 13 1.3 Đặc điểm tâm - sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 4-5 tuổi 13 1.3.1 Đặc điểm tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 4-5 tuổi 13 1.3.2 Đặc điểm sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 4-5 tuổi 17 1.4 Đặc điểm phát triển thể chất trẻ - tuổi 20 1.5 Phương pháp phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi 24 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 27 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm 27 2.2.3 Phương pháp vấn tọa đàm 28 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 28 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 28 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 29 2.3 Tổ chức nghiên cứu 30 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 30 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 31 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu 31 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Thực trạng công tác giáo dục thể chất khả phối hợp vận động trẻ - tuổi trường Mầm non Xuân Hòa 32 3.1.1 Thực trạng công tác giáo dục thể chất trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa 32 3.1.2 Lựa chọn test nhằm đánh giá khả phối hợp vận động trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa 35 3.1.3 Thực trạng khả phối hợp vận động trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa 40 3.2 Ứng dụng, đánh giá hiệu tổ hợp khiêu vũ thể thao phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Xuân Hòa 43 3.2.1 Lựa chọn tổ hợp khiêu vũ thể thao cho trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa 43 3.2.2 Đánh giá hiệu tổ hợp khiêu vũ thể thao 46 3.2.2.1 Tổ chức thực nghiệm 46 3.2.2.2 Đánh giá hiệu tổ hợp khiêu vũ thể thao cho trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 60 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Thể loại Tên Trang Chương trình học thể chất trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa 33 Kết quan sát tập học giáo dục thể chất để phát triển vận động cho trẻ 4-5 tuổi 34 Kết vấn giáo viên vấn đề liên quan đến phát triển khả vận động cho trẻ trường mầm non Xuân Hòa (n=20) 35 Số Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Kết lựa chọn test đánh giá khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi trường mầm 37 non Xuân Hòa (n=20) Bảng 3.5 Bảng Bảng 3.6a Tiêu chí đánh giá test sử dụng thực nghiệm 39 Kết kiểm tra khả phối hợp vận động trẻ tuổi trường mầm non Xuân Hòa trước thực 41 nghiệm Bảng 3.6b Kết kiểm tra khả phối hợp vận động trẻ tuổi trường mầm non Xuân Hòa trước thực nghiệm 42 Kết vấn lựa chọn điệu nhảy vũ hình ứng dụng đánh giá khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi trường Mầm non Xuân Hòa (n=20) 44 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Footer Page of 63 Bảng tiến trình thực nghiệm 47 Tài liu lun s phm of 63 Bảng 3.9a Kết kiểm tra khả phối hợp vận động trẻ tuổi trường mầm non Xuân Hòa sau thực nghiệm 49 Bảng 3.9b Kết kiểm tra khả phối hợp vận động trẻ tuổi trường mầm non Xuân Hòa sau thực nghiệm Biểu đồ Footer Page of 63 50 Biểu đồ Sự phát triển giá trị trung bình trước sau thực nghiệm trẻ tuổi (qua test 1) 51 Biểu đồ Sự phát triển giá trị trung bình trước sau thực nghiệm trẻ tuổi (qua test 1) 52 Biểu đồ Sự phát triển giá trị trung bình trước sau thực nghiệm trẻ tuổi (qua test 2) 53 Biểu đồ Sự phát triển giá trị trung bình trước sau thực nghiệm trẻ tuổi (qua test 2) 54 Tài liu lun s phm 10 of 63 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Từ trước tới nay, trung thành với học thuyết Mác - Lê Nin, Đảng, nhà nước ta Hồ Chủ Tịch ý đến vấn đề giáo dục toàn diện cho hệ niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên trường học từ bậc học nhỏ mầm non đến bậc học cao tiểu học, trung học, phổ thông đại học,… thường xuyên quan tâm đến tập luyện thể dục thể thao (TDTT) coi mục tiêu quan trọng nghiệp giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thiếu niên, nhi đồng Với tư tưởng đạo Đảng nhà nước ta khơng ngừng tạo điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi, để biến học thuyết phát triển người toàn diện thành thực đời sống xã hội [4] Trích dẫn “Giáo dục thể chất (GDTC) phận quan trọng giáo dục phát triển toàn diện Đặc biệt GDTC lứa tuổi mầm non có ý nghĩa quan trọng góp phần rèn luyện sức khỏe, để giúp trẻ có khả thích nghi tốt với mơi trường sống, hình thành trẻ tính cách độc lập Thái độ yêu thích tập luyện TDTT, tích cực vận động tập luyện Phát triển khả sáng tạo, ghi nhớ có chủ đích Rèn luyện sức nhanh, sức bền, huấn luyện khả phối hợp vận động phận thể cách khéo léo nhịp nhàng qua tập luyện loại hình tập khác Từ góp phần giúp trẻ phát triển thể chất tinh thần” “Giáo dục thể chất giữ vị trí vơ quan trọng q trình phát triển người nói chung trẻ em nói riêng Nhận thấy tầm quan trọng GDTC, Đảng nhà nước ta nhiều năm gần đặc biệt trọng đến việc quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em trẻ em lứa tuổi mầm non, giúp trẻ phát triển cách toàn diện thể chất tinh thần, phát triển khả sáng tạo, khả phối hợp vận động cho trẻ” [10] Trích dẫn “Nhảy múa từ xa xưa người Khiêu vũ kết tinh nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp người Dựa “khiêu vũ thi đấu” hình thành Khiêu vũ thi đấu nhìn nhận hành động giải trí Gần đổi tên thành DANCE SPORT chấp nhận khắp giới Tuy Footer Page 10 of 63 Tài liu lun s phm 60 of 63 Kết ứng dụng tổ hợp KVTT vào test thể biểu đồ Biểu đồ 1: Sự phát triển giá trị trung bình trước sau thực nghiệm trẻ tuổi (qua test1) ̅ 10 8 7.4 6.1 5.85 5.3 6.5 nam đối chứng 5.15 nam thực nghiệm 4.5 nữ đối chứng nữ thực nghiệm trước thực nghiệm sau thực nghiệm 51 Footer Page 60 of 63 Tài liu lun s phm 61 of 63 Biểu đồ 2: Sự phát triển giá trị trung bình trước sau thực nghiệm trẻ tuổi (qua test1) ̅ 10 8.6 8.45 7.1 6.9 7.4 6.5 5.65 nam đối chứng nam thực nghiệm nữ đối chứng nữ thực nghiệm trước thực nghiệm sau thực nghiệm 52 Footer Page 61 of 63 Tài liu lun s phm 62 of 63 Kết ứng dụng tổ hợp KVTT vào test thể biểu đồ Biểu đồ 3: Sự phát triển giá trị trung bình trước sau thực nghiệm trẻ tuổi (qua test2) ̅ 10 7.95 7.55 5.85 5.3 5.15 4.8 4.3 nam thực nghiệm 4.55 nữ đối chứng nữ thực nghiệm trước thực nghiệm sau thực nghiệm 53 Footer Page 62 of 63 nam đối chứng Tài liu lun s phm 63 of 63 Biểu đồ 4: Sự phát triển giá trị trung bình trước sau thực nghiệm trẻ tuổi (qua test2) ̅ 10 7.75 7.35 5.35 4.8 5.3 4.8 4.2 nam thực nghiệm 4.2 nữ đối chứng nữ thực nghiệm trước thực nghiệm sau thực nghiệm 54 Footer Page 63 of 63 nam đối chứng Tài liu lun s phm 64 of 63 Nhìn vào biểu đồ, dễ nhận thấy nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng lựa chọn ngẫu nhiên Nhóm thực nghiệm có phát triển khả phối hợp vận động tăng cao sau ứng dụng tập tổ hợp khiêu vũ thể thao vào tập luyện thực nghiệm Nhóm đối chứng tập thể chất theo chương trình quy định có phát triển nhiên chưa đạt độ tin cậy P < 0,05 Kết nghiên cứu bảng biểu đồ tăng trưởng cho thấy sau thời gian thực nghiệm đề tài tiến thành kiểm tra số khả phối hợp vận động nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng cho thấy khả Các số tăng khả liên kết thông số không gian, thời gian động lực, khả phối hợp vận động, khả tiếp thu động tác, phát triển sức nhanh độ khéo léo Sự khác biệt số trung bình so sánh có ý nghĩa thống kê P < 0,05 Như vậy, sau ứng dụng tổ hợp KVTT vào tập luyện thể chất cho trẻ học khóa ngoại khóa Chúng ta nhận thấy khả phối hợp vận động trẻ - tuổi trường mầm non Xn Hòa phát triển cách đáng kể thực nghiệm có sử dụng nhảy lạ, có nhiều vũ điệu đẹp, có nhạc hay gây hứng thú cho trẻ việc gây hứng thú làm tăng ý trẻ 55 Footer Page 64 of 63 Tài liu lun s phm 65 of 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Nội dung chương trình mơn học GDTC trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa đơn điện khả phối hợp vận đơng trẻ có phát triển hiệu chưa cao Thực trạng công tác GDTC cho trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa cho thấy, nội dung GDTC đa dạng phong phú, tập phát triển khả vận động trẻ sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả thăng bằng, chuyền vật, ném vật, khả khéo léo, khả phối hợp vận động phận qua thể dục phát triển chung Tuy nhiên phát triển nghiêng phát triển riêng lẻ tố chất vận động, chưa có rèn luyện phát triển khả phối hợp vận động, phát triển kết hợp tố chất vận động cho trẻ Một số tập trẻ chưa gây hứng thú chưa kích thích ý trẻ Từ thực trạng tiến hành nghiên cứu lựa chọn test đánh giá, tổ hợp khiêu vũ thể thao vũ điệu, nhạc Phù hợp với khả vận động trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa gây hứng thú cho trẻ làm tăng khả phối hợp vận động trẻ Tổ hợp KVTT ứng dụng thực tập thể chất trẻ có tác động hiệu đến khả phối hợp vận động trẻ Kết điều tra thực nghiệm cho thấy nhóm thực nghiệm lựa chọn ngẫu nhiên Sau trình thực nghiệm ứng dụng tổ hợp KVTT vào chương trình giáo dục thể chất cho nhóm trẻ ngẫu nhiên làm cho trị số trung bình ̅ tăng, giá trị t > 2,101 khác biệt gữa số trung bình có ý nghĩa thống kê đạt độ tin cậy P < 0,05 Có thể nói sau trình tiến hành thực nghiệm mang lại hiệu cao có ý nghĩa quan trọng việc phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa Ngồi góp phần làm chương trình giáo dục trường mầm non Xuân Hòa, thu hút gây hứng thú trẻ gây ấn tượng cho phụ huynh 56 Footer Page 65 of 63 Tài liu lun s phm 66 of 63 KIẾN NGHỊ Trong phạm vi hẹp đề tài chưa đưa tập cho trẻ khối - tuổi Tuy nhiên tổ hợp KVTT phần đạt mục đích nâng cao khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa Qua q trình nghiên, chúng tơi nhận thấy bổ sung thêm tổ hợp KVTT vào chương trình giảng dạy cho trẻ, nhằm làm chương trình giảng dạy cho lứa tuổi mẫu giáo nhỡ - tuổi mẫu giáo lớn - tuổi, phát triển khả phối hợp vận động trẻ Ngoài ra, cần sử dụng âm nhạc vào tập thể chất nhằm kích thích hứng thú tăng ý trẻ vào tiết học Các tổ hợp KVTT tiếp tục áp dụng thường xuyên vào tập cho trẻ trường mầm non Xuân Hòa, nhằm nâng cao hiệu khả vận động cho trẻ đặc biệt làm phát triển khả phối hợp vận động động tác phận thể khả phản ứng nhanh, khả cảm nhận nhịp điệu âm nhạc, khả khéo léo mềm dẻo toàn thân Ngoài KVTT nên bổ sung vào chương trình giáo dục mơn thể thao chương trình giáo dục thể chất môn thi đấu, biểu diễn 57 Footer Page 66 of 63 Tài liu lun s phm 67 of 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm (1995), Giáo dục học mầm non tập 1, NXB ĐHSPHN Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Chương trình giáo dục mầm non, NXBGD Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (2016), Giáo trình đường lối thể dục thể thao Đảng cộng sản Việt Nam, NXB Đại học quốc gia TPHCM Đảng Cộng Sản Việt Nam (2001), văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhà Xuất trị quốc gia Vũ Đào Hùng, Nguyễn Mẫu Loan (1997), Lí luận phương pháp giáo dục thể chất, NXBGD Vũ Đào Hùng (1998), Phương pháp nghiên cứu khoa học - TDTT, NXBGD Trần Đồng Lâm (1980), Trò chơi vận động mẫu giáo, NXB TDTT Hà Nội Đặng Xuân Lĩnh (2010), Người Hà nội khiêu vũ thể thao, NXBHN Vũ Thanh Mai tập thể tác giả (2011), giáo trình khiêu vũ thể thao, NXB TDTT Hà Nội 10 Hà Oanh, Trần Thành (2012), Khiêu vũ - điều cần biết, NXB Văn hóa thơng tin Hà Nội 11 Đặng Hồng Phương (2008), Giáo trình nghiên cứu lý luận Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi Mầm non NXB ĐHSPHN 12 Vũ Đức Thu, Nguyễn Xuân Sinh, Lưu Quang Hiệp, Trương Anh Tuấn, (1995), Lí luận phương pháp giáo dục thể chất, NXB GDHN 13 Nguyễn Văn Sơn, Giao Thị Kim Đơng, Nguyễn Thị Hùng, (2013), Giáo trình tốn Thống kê TDTT, NXB Thơng tin truyền thông Hà Nội 14 Vũ Đức Thu, Vũ Thị Thanh Bình (2007), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục thể chất, NXB ĐHSP Hà Nội 15 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết, (2010), Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ, NXB GDVN 16 Đồng Văn Triệu (2000), Lý luận phương pháp giáo dục thể chất trường học, NXB TDTT Hà Nội 58 Footer Page 67 of 63 Tài liu lun s phm 68 of 63 17 Nguyễn Ánh Tuyết (2006), Tâm lí học trẻ en mầm non (Từ lọt lòng đến tuổi), NXB ĐHSPHN 18 Nguyễn Ánh Tuyết (2008), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB ĐHSPHN 19 Nguyễn Đức Văn (2000), Phương pháp thống kê TDTT, NXBTDTT 20 Lê Thanh Vân (2011), Giáo trình sinh lí học trẻ em, NXB ĐHSPHN 59 Footer Page 68 of 63 Tài liu lun s phm 69 of 63 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN Phiếu vấn giáo viên giảng dạy trƣờng mầm non Xuân Hòa Họ tên giáo viên Chức vụ Lớp chủ nhiệm Để góp phần nâng cao khả phối hợp vận động trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa xin thầy, giáo cho biết ý kiến số thơng tin Em hi vọng kinh nghiệm mình, thầy, giáo giúp em hoàn thành đề tài nghiên cứu: “Ứng dụng tổ hợp khiêu vũ thể thao phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa” Với ý kiến lựa chọn giáo viên đánh dấu (X) vào ô tương ứng Câu 1: Theo thầy, cô giáo việc tăng cường phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi có phù hợp khơng? + Có + Khơng Câu 2: Theo thầy, giáo nội dung nhằm đánh giá khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa? + Bài tập phát triển chung + Bài tập thể dục nhạc + Bài tập theo tần số nhạc + Bò chui qua cổng + Trườn theo đường thẳng + Ném xa + Chạy nhanh Câu 3: Thời điểm tập luyện phù hợp? + Phần khởi động + Phần + Phần kết thúc + Ngoại khóa Footer Page 69 of 63 Tài liu lun s phm 70 of 63 Câu 4: Thời gian tập luyện phù hợp? + Từ - 10 phút + Từ 10 - 15 phút + Từ 20 - 25 phút Câu 5: Theo thầy, cô giáo để đánh giá khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa nên sử dụng nội dung đây? + Bài tập phát triển chung + Bài tập thể dục nhạc + Bài tập theo tần số nhạc + Bò chui qua cổng + Trườn theo đường thẳng + Ném xa + Chạy nhanh Ngoài nội dung kiểm tra thầy, giáo cho biết nội dung phù hợp để đánh giá khả phối hợp vận động trẻ - tuổi không? Xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo! Hà Nội, ngày ….tháng….năm…… Người vấn (ký tên) Footer Page 70 of 63 Tài liu lun s phm 71 of 63 PHIẾU PHỎNG VẤN Phiếu vấn giảng viên trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội số chuyên gia giảng dạy khiêu vũ thể thao Họ tên Nơi công tác Để góp phần nâng cao khả phối hợp vận động trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non Xn Hòa xin thầy, giáo chun gia cho biết ý kiến số thông tin Em hi vọng kinh nghiệm mình, thầy, giáo giúp em hồn thành đề tài nghiên cứu: “Ứng dụng tổ hợp khiêu vũ thể thao phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Xuân Hòa” Với ý kiến lựa chọn giáo viên đánh dấu (X) vào ô tương ứng Câu 1: Theo thầy, cô giáo chuyên gia điệu nhảy KVTT phù hợp với khả vận động trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Xuân Hòa? + Điệu samba + Điệu cha cha cha + Điệu zumba + Điệu bachata + Điệu tango Câu 2: Theo thầy, cô giáo chuyên gia vũ hình phù hợp với test để đánh giá phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ 4-5 tuổi? +Điệu nhảy samba Vũ hình ngang Vũ hình dạo tiến Vũ hình đổi chỗ sau lung Vũ hình lướt Vũ hình ngang Vũ hình vòng cung Vũ hình theo bóng đổ Footer Page 71 of 63 Tài liu lun s phm 72 of 63 + Điệu nhảy rumba Vũ hình Vũ hình lùi chếch 45 độ Vũ hình chỗ Vũ hình mở tiến Vũ hình quay 360 độ + Điệu nhảy ba cha ta Vũ hình Vũ hình nữ quay 360 độ Vũ hình nam quay 360 độ Vũ hình nam nữ quay 360 độ Vũ hình nam di chuyển đổi vị trí, nữ + Điệu nhảy cha cha cha Vũ hình Vũ hình mở mũi chếch 45 độ Vũ hình chỗ Vũ hình mở tiến Vũ hình nữ quay 360 độ, nam Vũ hình nữ bản, nam quay 360 độ Vũ hình quay Vũ hình nữ tiến trước nam lùi sau Vũ hình nữ lùi sau nam tiến trước + Điệu nhảy tango Vũ hình chụm sát Vũ hình chếch Vũ hình mở đóng ngang Vũ hình kéo trượt đóng Vũ hình bốn bước nhanh đánh đầu Vũ hình quay trái bước Vũ hình so le chéo chân chỗ Vũ hình quay phải lồng chân Vũ hình áp sát đóng Footer Page 72 of 63 Tài liu lun s phm 73 of 63 Câu 3: Theo thầy, cô giáo chuyên gia nên lựa chọn Bmp nhạc đề phù hợp điệu nhảy KVTT nhằm đánh giá khả phối hợp vận động trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa? + 24 Bmp + 32 Bmp + 31 Bmp Xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo! Hà Nội, ngày ….tháng….năm…… Người vấn (ký tên) Footer Page 73 of 63 Tài liu lun s phm 74 of 63 PHIẾU PHỎNG VẤN Phiếu vấn giáo viên trƣờng mầm non Xuân Hòa tiêu chí đánh giá test đƣợc sử dụng thực nghiệm Họ tên Nơi công tác Để xác định tiêu đánh giá khả phối hợp vận động trẻ 4-5 tuổi qua test lựa chọn Chúng tiến hành vấn giáo viên giảng dạy trường mầm non tiêu chí cho điểm tập trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Xuân Hòa Câu 1: Theo thầy, cô giáo để đánh giá khả vận động trẻ qua tập thể chất dựa vào tiêu chí đánh giá nào? Tính thành tích Cho điểm kĩ thuật Câu 2: Dựa vào kinh nghiệm giảng dạy thầy, cô giáo Theo thầy cô giáo tiêu chí cho điểm test nào? Bài test 1: Bài tập phát triển chung Tiêu chí: Đúng động tác, nhịp hô, tư thế, phương hướng Nếu sai lỗi có đạt điểm 9-10 khơng? Nếu sai lỗi trẻ đạt điểm? Nếu sai lỗi trẻ điểm? Trẻ khơng đạt mắc lỗi gì? Bài test 2: Bài tập theo tần số nhạc Tiêu chí: Đúng động tác, nhịp điệu, cường độ vận động so với tần số nhanh hay chậm, phương hướng Nếu sai lỗi có đạt điểm 9-10 khơng? Nếu sai lỗi trẻ đạt điểm? Nếu sai lỗi trẻ điểm? Trẻ khơng đạt mặc lỗi gì? Footer Page 74 of 63 ... khiêu vũ thể thao phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Xuân Hòa 43 3.2.1 Lựa chọn tổ hợp khiêu vũ thể thao cho trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa. .. GDTC cho trẻ trường mầm non Các đóng góp đề tài - Lựa chọn tổ hợp KVTT phát triển khả phối hợp vận động trẻ - tuổi trường mầm non Xuân Hòa - Phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ - tuổi trường. .. KHOA GIÁO DỤC MẦM NON NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH ỨNG DỤNG TỔ HỢP KHIÊU VŨ THỂ THAO CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG CHO TRẺ - TUỔI TRƢỜNG MẦM NON XUÂN HÒA - PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng tổ hợp khiêu vũ thể thao cơ bản phát triển khả năng phối hợp vận động cho trẻ 4 - 5 tuổi tại Trường Mầm non Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc_2, Ứng dụng tổ hợp khiêu vũ thể thao cơ bản phát triển khả năng phối hợp vận động cho trẻ 4 - 5 tuổi tại Trường Mầm non Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc_2

Từ khóa liên quan