Tổ chức trò chơi vận động vào giờ hoạt động ngoài trời phát triển sức mạnh chân cho trẻ 4 - 5 tuổi trường mầm non Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc_2

63 83 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 19:50

Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ5 PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== TRẦN THỊ HUẾ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG VÀO GIỜ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN CHO TRẺ - TUỔI TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục mầm non Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS Nguyễn Xuân Đoàn HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== TRẦN THỊ HUẾ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG VÀO GIỜ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN CHO TRẺ - TUỔI TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG - PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục mầm non Giảng viên hƣớng dẫn ThS Nguyễn Xuân Đoàn HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN Khóa luận đƣợc hồn thành Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội dƣới hƣớng dẫn ThS Nguyễn Xn Đồn, hƣớng dẫn nhiệt tình, nghiêm túc thầy giúp trƣởng thành nhiều q trình hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy Tơi xin trân thành cảm ơn tồn thể thầy cô khoa Giáo dục Mầm non thầy cô khoa Giáo dục Thể chất, thầy cô giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu, nhƣ cô giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc giúp tơi hồn thành tốt khóa luận Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Trần Thị Huế Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Trần Thị Huế Sinh viên: K41B - GDMN trƣờng ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu đề tài không trùng khớp với đề tài nghiên cứu vấn đề trƣờng Mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Hà Nội, ngày tháng Tác giả Trần Thị Huế Footer Page of 63 năm 2019 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Footer Page of 63 CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐC: Đối chứng GD&ĐT: Giáo dục đào tạo GDMN: Giáo dục mầm non GDTC: Giáo dục Thể chất MN: Mầm non TCVĐ: Trò chơi vận động TDTT: Thể dục thể thao TN: Thực nghiệm Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nƣớc công tác Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non giáo dục mầm non hệ thống quốc dân 1.1.1 Quan điểm Đảng Nhà Nước công tác Giáo dục thể chất 1.1.2 Giáo dục mầm non hệ thống quốc dân 1.2 Giáo dục thể chất trƣờng mầm non 1.2.1 Vai trò Giáo dục thể chất với phát triển trẻ mầm non 1.2.2 Nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non 1.3 Đặc điểm hình thức hoạt động Giáo dục thể chất vai trò hoạt động ngồi trời phát triển chân cho trẻ trƣờng mầm non 13 1.3.1 Đặc điểm hình thức hoạt động Giáo dục thể chất trường mầm non 13 1.3.2 Vai trò hoạt động trời với phát triển sức mạnh chân cho trẻ 15 1.4 Đặc điểm tâm, sinh lý trẻ - tuổi 17 1.4.1 Đặc điển tâm lý trẻ - tuổi 17 1.4.2 Đặc điểm sinh lý trẻ - tuổi 17 1.5 Đặc điểm trò chơi vận động giáo dục sức mạnh cho trẻ mầm non 20 1.5.1 Đặc điểm trò chơi vận động 20 1.5.2 Giáo dục sức mạnh cho trẻ mầm non 23 CHƢƠNG NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 25 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 25 2.1.1 Nhiệm vụ 25 2.2.2 Nhiệm vụ 25 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 25 2.2.2 Phương pháp điều tra 25 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 26 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 2.2.4 Phương pháp kiểm tra 26 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 26 2.2.6 Phương pháp thống kê toán học 27 2.3 Tổ chức nghiên cứu 28 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 28 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 29 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu 29 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Thực trạng công tác Giáo dục thể chất, tổ chức hoạt động ngồi trời tổ chức chò chơi cho trẻ 4-5 tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng – Phúc Yên Vĩnh Phúc 30 3.1.1 Thực trạng công tác giáo dục thể chất trường mầm non Hùng Vương 30 3.1.2 Thực trạng tổ chức hoạt động trời 34 3.1.3 Thực trạng việc tổ chức trò chơi vận động vào hoạt động ngồi trời 35 3.1.4 Thực trạng tổ chức trò chơi vận động phát triển sức mạnh chân cho trẻ - tuổi 36 3.2 Lựa chọn trò chơi, ứng dụng đánh giá hiệu q trình tổ chức trò chơi vận động phát triển sức mạnh chân vào hoạt động trời cho trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 37 3.2.1 Lựa chọn trò chơi vận động phát triển sức mạnh chân vào hoạt động trời cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 37 3.2.2 Ứng dụng đánh giá hiệu tổ chức trò chơi vận động vào học trười phát triển sức mạnh chân cho trẻ mẫu giáo 4- tuổi trường mầm non Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 39 3.2.3 Kết thực nghiệm 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Thực trạng đội ngũ giáo viên trƣờng mầm non Hùng Vƣơng Phúc Yên - Vĩnh Phúc (n=33) 31 Bảng 3.2: Thực trạng việc tổ chức trò chơi vào học ngồi trời nhằm nâng cao sức mạnh cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng 35 Bảng 3.3: Thực trạng tổ chức TCVĐ phát triển sức mạnh chân cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng 36 Bảng 3.4: Kết vấn tổ chức TCVĐ vào hoạt động trời phát triển sức mạnh chân cho trẻ mẫu giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng Phúc Yên - Vĩnh Phúc (n=10) 38 Bảng 3.5: Tiến trình tổ chức giảng dạy trò chơi vào hoạt động trời phát triển sức mạnh chân cho trẻ mẫu giáo -5 tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 42 Bảng 3.6: Lựa chọn test đánh giá sức mạnh cho trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc yên - Vĩnh Phúc (n=10) 43 Bảng 3.7: Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm hai nhóm đối tƣợng đối chứng thực nghiệm (n=30) 44 Bảng 3.8: Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm đối chứng thực nghiệm (n=30) 45 Biểu đồ 3.1: Thành tích bật xa hai nhóm trƣớc sau thực nghiệm 46 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 ĐẶT VẤN ĐỀ Đất nƣớc ta bƣớc vào thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa, q trình hội nhập quốc tế thách thức lớn với nƣớc ta, đòi hỏi nhà nƣớc, ngành giáo dục phải có chiến lƣợc phát triển nhân tài Trong hệ thống giáo dục, Giáo dục mầm non có vị trí đặc biệt quan trọng việc đào tạo nhân lực bồi dƣỡng nhân tài cho đất nƣớc Đặc biệt giáo dục thể chất cho trẻ phải đƣợc quan tâm Nghị trung ƣơng IV khóa XII nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân ghi rõ: “Sức khỏe vốn quý giá người toàn xã hội nhân tố quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc” [2] Công tác GDTC nội dung quan trọng góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện cho trẻ trƣờng mầm non GDTC cho trẻ mầm non có ý nghĩa quan trọng thể trẻ phát triển mạnh mẽ, hệ thần kinh, xƣơng hình thành nhanh, máy hơ hấp hồn thiện, thể trẻ non yếu dễ bị phát triển lệch lạc, cân đối Nếu chăm sóc giáo dục khơng đắn gây nên thiếu sót phát triển thể trẻ mà khắc phục đƣợc Nhận thức giáo dục nƣớc ta năm gần đặc biệt trọng tới công tác chăm sóc trẻ mầm non Nhằm đào tạo hệ trẻ Việt Nam phát triển tồn diện trí tuệ, thể chất, ngôn ngữ, tinh thần, đạo đức nhiệm vụ trƣờng mầm non Theo đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non “Dễ nhớ, dễ quyên, học mà chơi, chơi mà học” Vì cần tổ chức cho trẻ vừa học vừa chơi, với trẻ hoạt động chủ đạo vui chơi trò chơi đƣợc coi phƣơng tiện dạy học tích cực, gây hứng thú thu hút ý tham gia tích cực trẻ Trò chơi vận động phƣơng tiện GDTC hoạt động có ý thức nhằm đạt đƣợc kết mục đích có điều kiện đặt cho trẻ mầm non Thơng qua trò chơi vận động trẻ phát triển mặt thể chất, hình thành kỹ - kỹ xảo vận động phối hợp vận động Trong phát triển thể chất, phát triển cho trẻ tất tố chất: sức nhanh, sức bền, phát triển sức mạnh Sử sụng trò chơi phƣơng pháp phát triển sức mạnh chân cho trẻ Khi vui chơi trẻ đƣợc vận Footer Page of 63 Tài liu lun s phm 10 of 63 động cách linh hoạt đơi chân, việc chơi trò chơi giúp phát triển dẻo dai hứng thú chơi cho trẻ Sức mạnh chân trẻ đƣợc phát triển trẻ đƣợc tham gia vào vui chơi hoạt động ngời trời Trẻ đƣợc đi, chạy, nhảy, leo, trèo Thông qua trò chơi vận động trẻ đƣợc vận động tồn thân đặc biệt đôi chân Tuy nhiên trình thực tập qua tiết hoạt động trời giáo viên trƣờng mầm non Hùng Vƣơng, tơi thấy q trình tổ chức trò chơi để phát triển sức mạnh chân cho trẻ chƣa đƣợc trọng lý tơi lựa chọn đề tài: “Tổ chức trò chơi vận động vào hoạt động trời phát triển sức mạnh chân cho trẻ - tuổi trường mầm non Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc” Mục đích nghiên cứu Mục đích tìm hiểu thực trạng tổ chức trò chơi vào hoạt động trời trƣờng mầm non Hùng Vƣờng Trên sở lựa chọn trò chơi vận động tổ chức trò chơi vận động vào hoạt động trời phát triển sức mạnh chân cho trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức trò chơi vận động vào hoạt động ngồi trời cách hợp lý khơng phát triển sức mạnh chân cho trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc mà góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục chăm sóc trẻ nhà trƣờng Footer Page 10 of 63 Tài liu lun s phm 49 of 63 Trẻ đứng trƣớc vạch xuất phát tƣ chuẩn bị, hai chân đứng rộng vai, đầu gối khuỵu, đƣa tay từ trƣớc sau lấy đà Khi nghe hiệu lệnh “bật” trẻ dùng sức đơi chân bật mạnh phía trƣớc, chạm đất nhẹ hai chân (từ mũi bàn chân đến bàn chân) tay đƣa phía trƣớc để giữ thăng Khi bật không đƣợc chạm vạch Bật xong trẻ cuối hàng cho bạn lên Ai nhanh A, Mục đích Rèn khả bật, sức mạnh đôi chân, nhanh nhẹn trẻ B, Chuẩn bị sân tập thoáng mát C, Cách chơi Khi hiệu lệnh “chuẩn bị”, trẻ đứng chụm chân sát vạch xuất phát, mặt hƣớng phía trƣớc, hai tay phía trƣớc, lƣng thẳng ngƣời thẳng Khi hiệu lệnh “bật”, trẻ nhún chân đồng thời đƣa tay sau lấy đà bật xa phía trƣớc cho qua vạch, chạm đất nhẹ nhàng mà không chạm vạch, tay đƣa phía trƣớc để giữ thăng từ từ đứng thẳng ngƣời lên chạy nhanh 10m sau ngƣợc cuối hàng Nhảy lò cò 6m A, Mục đích Rèn khéo léo đơi chân, đồng thời phát triển sức mạnh chân Trẻ chơi luật chơi cách chơi B, Chuẩn bị Phòng học rộng rãi thoáng mát C, Cách chơi Trẻ đứng trƣớc vạch xuất phát tƣ chuẩn bị, hiệu lệnh “bắt đầu” trẻ co chân lên nhảy lò cò đến chỗ có ăn sau nhảy cao để hái quả, hái xong bỏ vào rổ đứng cuối hàng 41 Footer Page 49 of 63 Tài liu lun s phm 50 of 63 Để đánh giá cách xác hiệu quả, dựa vào test bật xa chỗ 3.2.2.2 Xây dựng tiến trình thực nghiệm Trƣớc đƣa vào thực nghiệm chúng tơi lập tiến trình thực nghiệm tuần nhƣ sau: Trong tuần lựa chọn - TCVĐ để đƣa vào thực nghiệm tổ chức hoạt động trời cho giáo án Để đạt đƣợc hiệu môn học GDTC cho trẻ mầm non trƣờng Hùng Vƣơng, tổ chức TCVĐ vào học trời phát triển sức mạnh chân tuần vào hoạt động vui chơi có chủ đích vào ngày thứ thứ Tiến trình đƣợc mơ tả bảng 3.5: Bảng 3.5: Tiến trình tổ chức giảng dạy trò chơi vào hoạt động trời phát triển sức mạnh chân cho trẻ mẫu giáo -5 tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc STT Tuần Giáo án 1 3 10 11 12 Tên tập Đá bóng Kiểm x Ai bật xa tra x trƣớc Bật chụm, x thực tách chân nghiệm theo ô vẽ Ai nhanh Nhảy lò cò x x x x x Kiểm tra sau thực nghiệm x x x 3.2.2.3 Lựa chọn test đánh giá sức mạnh cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 42 Footer Page 50 of 63 Tài liu lun s phm 51 of 63 Chúng tơi vấn 10 giáo viên có khinh nghiệm dảng dạy trƣờng để chọn lựa test đánh giá sức mạnh cho trẻ mẫu giáo - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng phát nhằm triển sức mạnh chân phù hợp với khả nhận thức, thể lực trẻ để tổ chức vào học ngồi trời Kết vấn đƣợc trình bày bảng 3.6: Bảng 3.6: Lựa chọn test đánh giá sức mạnh cho trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc yên - Vĩnh Phúc (n=10) STT Các test đƣa để lựa chọn Số ngƣời tán thành Tỉ lệ (%) Số ngƣời không tán thành Tỉ lệ (%) Bật xa chỗ 90 10 Đứng lên ngồi xuống 70 30 Nhảy lò cò 6m 50 50 Từ kết thu đƣợc bảng 3.6 lựa chọn test có số phiếu tán thành 80% test bật xa chỗ để đánh giá sức mạnh chân cho trẻ mẫu giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Test: bật xa tai chỗ Mục đích: test giúp kiểm tra khả bật, sức mạnh chân Cách thực hiện: Hiệu lệnh “chuẩn bị” trẻ đứng hai chân song song sát vạch xuất phát, mặt hƣớng phía trƣớc, lƣng thẳng ngƣời thẳng Hiệu lệnh “bật” trẻ trùng gối đồng thời đƣa tay sau kết hợp tay chân lấy đà bật xa phía trƣớc, chạm đất nhẹ nhàng mà k chạm vạch ngƣời cúi phía trƣớc, hai tay đƣa phía trƣớc để giữ thẳng từ từ đứng thẳng ngƣời lên chạy cuối hàng Trẻ thực lần lấy kết cao Đánh giá thành tích đƣợc tính từ vạch xuất phát điểm chạm gần (cm) 43 Footer Page 51 of 63 Tài liu lun s phm 52 of 63 3.2.3 Kết thực nghiệm 3.2.3.1 Kết trước thực nghiệm Chúng tơi kiểm tra thành tích bật xa nhóm trẻ thực nghiệm đối chứng trƣờng mầm non Hùng Vƣơng thông qua bật xa chỗ để đánh giá trình độ bạn đầu Sau kết thu đƣợc kiểm tra thành tích hai nhóm thực nghiệm đối chứng thơng qua việc sử dụng test bật xa chỗ lựa chọn cho trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Bảng 3.7: Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm hai nhóm đối tƣợng đối chứng thực nghiệm (n=30) Test Nhóm Chỉ số X Bật xa chỗ (cm) NĐC NTN (nA=30) (nB=30) 77,4 77,8  3,337 ttính 0,348 tBảng 1.96 P >0,05 Từ bảng 3.7 cho thấy kết kiểm tra thành tích trƣớc thực nghiệm hai nhóm ĐC TN nhƣ sau: Thành tích bật xa: t tính = 0,348 < t Bảng = 1.96 Kết thu đƣợc cho thấy thành tích bật xa hai nhóm ĐC TN tƣơng đƣơng 3.2.3.2 Kết sau thực nghiệm Để đánh giá đƣợc hiệu tổ chức trò chơi vào hoạt động ngồi trời phát triển sức mạnh chân trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng sau 44 Footer Page 52 of 63 Tài liu lun s phm 53 of 63 tuần thực nghiệm, đề tài thông qua kiểm tra thành tích bật xa sau thực nghiệm kết sử lý thu đƣợc toán học thống kê dùng phƣơng pháp đối chiếu song song kết nhóm với Kết kiểm tra đƣợc trình bày bảng 3.8: Bảng 3.8: Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm đối chứng thực nghiệm (n=30) Bật xa chỗ Test (cm) Nhóm Chỉ số X NĐC NTN (nA=30) (nB=30) 81,5 88,6  2,416 ttính 11,37 tBảng 1.96 Phân tích kết bảng 3.8 cho thấy kết kiểm tra thành tích sau thực nghiệm hai nhóm ĐC TN nhƣ sau: Thành tích bật xa: t tính = 11,37 > t Bảng = 1.96 Nhƣ thành tích bật xa hai nhóm đối chứng thực ngiệm có khác biệt có ý nghĩa ngƣỡng xác suất P
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức trò chơi vận động vào giờ hoạt động ngoài trời phát triển sức mạnh chân cho trẻ 4 - 5 tuổi trường mầm non Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc_2, Tổ chức trò chơi vận động vào giờ hoạt động ngoài trời phát triển sức mạnh chân cho trẻ 4 - 5 tuổi trường mầm non Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc_2

Từ khóa liên quan