Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học_2

69 93 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 19:50

Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== TRẦN THỊ HIÊN THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ - TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== TRẦN THỊ HIÊN THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ - TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS Trần Thanh Tùng HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới ThS Trần Thanh Tùng ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em, bảo em suốt thời gian làm khóa luận Em xin cảm ơn tới Ban chủ nhiệm khoa Giáo dục mầm non, thầy cô giáo giảng dạy tạo điều kiện cho em đƣợc học tập nghiên cứu để hồn thành khóa luận Em cảm ơn tới tập thể giáo, Ban Giám hiệu trƣờng mầm non giúp đỡ, tạo điều kiện, góp ý để em hồn thành đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Trần Thị Hiên Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu kết nghiên cứu khoá luận hồn tồn trung thực Đề tài tơi mong đóng góp giúp cho việc dạy học trẻ mầm non để đạt kết nhƣ mong đợi Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Trần Thị Hiên Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3.Mục đích nghiên cứu 4 Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 5 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Dự kiến nội dung nghiên cứu 10.Kế hoạch nghiên cứu Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Giáo dục đạo đức 1.1 Giáo dục 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tầm quan trọng giáo dục 1.2 Đạo đức 1.2.1 Khái niệm đạo đức 1.2.2 Chức đạo đức 10 1.3 Giáo dục đạo đức 11 1.3.1 Khái niệm 11 1.3.3 Ý nghĩa việc giáo dục đạo đức trẻ em lứa tuổi mầm non 12 1.3.4 Đặc điểm trình giáo dục đạo đức 14 1.3.5 Nhiệm vụ, nội dung phƣơng pháp giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 14 1.3.5.1 Nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 14 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 1.3.5.2 Nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 14 1.4 Văn học với việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi 16 1.4.1 Ý nghĩa việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 16 1.4.2 Ý nghĩa giáo dục đạo đức thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 18 1.4.2.1 Giáo dục lòng nhân 18 1.4.2.3 Giáo dục tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hƣơng đất nƣớc 24 1.4.3 Các bƣớc tiến hành giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động cho trẻ làm quan với tác phẩm văn học 25 1.4.4 Các yêu cầu giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua hoạt động cho 26 trẻ làm quen với tác phẩm văn học 26 1.4.4.1 Yêu cầu lựa chọn tác phẩm văn học 26 TIỂU KẾT CHƢƠNG 27 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC 28 2.1 Vài nét trƣờng mầm non Nhân Hậu, xã Hòa Hậu 28 2.1.1 Về sở vật chất 28 2.1.2 Về đội ngũ giáo viên 28 2.2 Thực trạng nhận thức giáo việc giáo dục đạo đức thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 30 2.2.1 Nhận thức giáo viên cần thiết việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi 30 2.2.2 Thực trạng giáo viên hiểu nhiệm vụ, nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động 30 2.2.3 Tần suất cho việc giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo - tuổi 32 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 2.2.4 Hiểu đƣợc nội dung, ý nghĩa tác phẩm văn học thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 33 2.2.5 Phƣơng pháp giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 35 2.2.6 Những khó khăn giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua tác phẩm văn học 36 2.2.7 Kết thực tế việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua tác phẩm văn học thơng qua nhóm lớp 38 2.2.8 Tình hình giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi trƣờng mầm non Nhân Hậu 39 2.2.9 Kinh nghiệm việc giáo dục đạo đức cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 39 2.2.10 Đề xuất giáo viên để hoạt động giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua tác phẩm văn học đạt hiệu tích cực 40 2.2.11 Một số kết luận rút điều tra thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua tác phẩm văn học 40 2.3 Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 40 TIỂU KẾT CHƢƠNG 43 Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC 44 3.1 Nhà trƣờng cần có kế hoạch hƣớng dẫn thực chƣơng trình giáo dục mầm non trẻ - tuổi để giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 44 3.2 Cần lựa chọn tác phẩm văn học phù hợp với chủ đề đặc điểm tâm sinh lí trẻ - tuổi có tác dụng giáo dục đạo đức với chủ đề 44 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 3.3 Các giáo viên cần đƣợc đào tạo chuyên môn thƣờng xuyên để đáp ứng đƣợc nhu cầu giảng dạy nhƣ có kiến thức kinh nghiệm chun mơn việc giáo dục đạo đức giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học trẻ - tuổi 44 3.4 Cần đƣợc đầu tƣ đồ dùng dạy học đạo cụ, trang thiết bị dạy học 45 3.5 Cần sử dụng nhiều phƣơng pháp dạy học giáo dục đạo đức cho trẻ - tuổi thông qua tác phẩm văn học 45 3.5.1 Phƣơng pháp đàm thoại 45 3.5.2 Phƣơng pháp quan sát 45 3.5.3 Phƣơng pháp trò chơi 46 3.5.4 Phƣơng pháp tích hợp 46 3.6 Kết hợp giáo dục nhà trƣờng với giáo dục gia đình 46 3.7 Nhà trƣờng nên qua tâm tới giáo viên, hiểu tâm lí giáo viên điều ảnh hƣởng tích cực tới q trình giảng dậy giáo dục đạo đức cho trẻ 47 3.8 Cần có đủ lớp học tránh số lƣợng trẻ đông khó khăn cho giảng dạy thêm áp lực cho giáo viên làm giảm chất lƣợng giáo dục nhƣ yêu nghề, nhiệt tình mến trẻ 47 3.9 Kêu gọi tinh thần tập thể, đoàn kết, tránh chia rẽ 47 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Trình độ giáo viên 29 Bảng 2.2: Sự cần thiết giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 30 Bảng 2.3: Nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 31 Bảng 2.4: Nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 31 Bảng 2.5: Giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thơng qua họat động 32 Bảng 2.6: Tần suất việc giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo - tuổi 33 Bảng 2.7: Hiểu đƣợc nội dung giáo dục đạo đức thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 34 Bảng 2.8: Thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học có ý nghĩa giáo dục đạo đức không 34 Bảng 2.9: Phƣơng pháp giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 35 Bảng 2.10: Những khó khăn giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua tác phẩm văn học 37 Bảng 2.11: Kết nhóm lớp 5TA3 (35 trẻ) giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học 38 Bảng 2.12: Tình hình giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi trƣờng mầm non Nhân Hậu 39 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm 10 of 63 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài 1.1 Cơ sở lí luận Đạo đức nơi nhân cách ngƣời Đạo đức đóng vai trò quan trọng vào xu hƣớng hội nhập quốc tế mà hệ trẻ ngày sống bng thả, suy thối đạo đức, lối sống thiếu văn hóa, thực dụng thiếu trách nhiệm với thân, gia đình xã hội Để góp phần giảm thiểu tình trạng việc giáo dục đạo đức từ sớm cho trẻ điều mang tính thiết Bác Hồ sinh thời dạy thiếu niên nhi đồng: Đây nội dung tảng đạo đức chân ngƣời thời đại, đòi hỏi nghiệp trồng người phải hƣớng tới Hay ơng cha ta có câu: Tre non dễ uốn, tre già nổ đốt Hay Bé chẳng vin, gãy cành Cho nên từ lứa tuổi mầm non, phải giáo duc đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non lứa tuổi hoàng kim, lứa tuổi dễ dàng giáo dục đạo đức cho trẻ Lúc tâm hồn trẻ thơ nhƣ tờ giấy trắng, viết vẽ lên định giá trị đẹp lòng em Chúng ta lớn lên lời ru ngào mẹ, câu chuyện cổ tích đầy giá trị nhân cao đẹp, hƣớng em tới chân - thiện - mĩ Từ đơi cánh tâm hồn lớn dần, rộng mở Văn học bút thần có tác dụng làm nên tâm hồn sáng, lƣơng thiện, đầy yêu thƣơng đứa trẻ thơ Việc sử dụng tác phẩm văn học trƣờng mầm non đề giáo dục đạo đức cho trẻ cần thiết nên làm, hoạt động quan trọng việc giáo dục đạo đức cho trẻ trƣờng mầm non Footer Page 10 of 63 Tài liu lun s phm 55 of 63 3.5.3 Phương pháp trò chơi Cơ cho trẻ đóng vai hay gọi trò chơi đóng vai, trẻ đƣợc hòa vào nhân vật truyện, thơ để trẻ hiểu tác phẩm văn hoc, tạo hứng thú vui vẻ hơn, có tác dụng lớn với giáo dục đạo đức, trẻ hòa vào nhân vật nên học đạo đức trẻ ghi nhớ lâu hơn, thêm nhân vật truyện tốt gƣơng để trẻ noi theo 3.5.4 Phương pháp tích hợp Có thể sử dụng tích hợp liên mơn, tích hợp giáo dục đạo đức thơng qua tác phẩm văn học Hay tích hợp tạo hình, tốn, khám phá khoa học, âm nhạc, … Ví dụ thơ Hoa kết trái Giáo dục đạo đức trẻ yêu quý nhà mình, nơi trẻ sinh lớn lên, rộng tình u q hƣơng đất nƣớc Có thể cho trẻ xem tranh thơ hỏi trẻ Các thấy tranh gì? Có gà? Trẻ đếm tích hợp tốn Các có u ngơi nhà khơng? Các vẽ ngơi nhà thân u cho xem nào? Trẻ vẽ tích hợp tạo hình 3.6 Kết hợp giáo dục nhà trƣờng với giáo dục gia đình Cần yêu cầu gia đình kết hợp với giáo viên nhà trƣờng để giáo dục trẻ hiệu Không thể bên giáo dục bên lại nuông chiều nhƣ làm hỏng nhân cách đứa trẻ từ bƣớc Gia đình nhà trƣờng cần phối hợp chặt chẽ để nuôi dậy trẻ khôn lớn Các bậc phụ huynh nên trò chuyện với giáo tình hình trẻ nhƣ giáo viên nên trao đổi với phụ huynh thƣờng xuyên để có cách giáo dục tốt cho trẻ Giáo viên nên khuyến khích bậc phụ huynh dậy trẻ từ sớm nên đọc truyện cho trẻ nghe giáo dục trẻ theo hƣớng tích cực… 46 Footer Page 55 of 63 Tài liu lun s phm 56 of 63 3.7 Nhà trƣờng nên qua tâm tới giáo viên, hiểu tâm lí giáo viên điều ảnh hƣởng tích cực tới q trình giảng dậy giáo dục đạo đức cho trẻ Tâm lí, hồn cảnh giáo viên ảnh hƣởng trực tiếp tới chất lƣợng giáo dục đạo đức giáo viên Vì cần quan tâm tới đời sống giáo viên, cần hiểu có giải pháp tích cực để giáo tồn tâm cống hiến cho nghiệp giáo dục nói chung cho hoạt động giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non nói riêng 3.8 Cần có đủ lớp học tránh số lƣợng trẻ q đơng khó khăn cho giảng dạy thêm áp lực cho giáo viên làm giảm chất lƣợng giáo dục nhƣ yêu nghề, nhiệt tình mến trẻ Nhà trƣờng cần có đủ lớp học khơng nên để số lƣợng trẻ lớp đông gây khó khăn, trở ngại áp lực lớn cho giáo viên làm cho giáo viên khó hồn thành đƣợc mục tiêu giáo dục đạo đức đặt 3.9 Kêu gọi tinh thần tập thể, đoàn kết, tránh chia rẽ Cần đoàn kết làm nên tập thể vững mạnh, góp ý, giúp đỡ giảng dạy xây dựng nội dung dạy học giáo dục đạo đức cho trẻ tốt đạt hiệu cao 47 Footer Page 56 of 63 Tài liu lun s phm 57 of 63 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1.Kết luận Vấn đề giáo dục đạo đức vấn đề thiết toàn xã hội nói chung Xã hội ngày phát triển mạnh mẽ, nhu cầu sống tăng cao nhƣng bên cạnh suy thối đạo đức báo động hệ trẻ Vì giáo dục đạo đức vấn đề cần đƣợc quan tâm, khắc phục đƣa hƣớng giải khắc phục kịp thời tình trạng Và giáo dục nhà trƣờng góp phần quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học trò - hệ tƣơng lai đất nƣớc, dân tộc Và việc giáo dục nên cần làm từ lứa tuổi mầm non, lứa tuổi dễ dàng uốn nắn đặt móng cho phát triển toàn diện trẻ sau Tại trƣờng mầm non sử dụng nhiều phƣơng pháp khác để giáo dục trẻ, nhiên việc giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học đƣợc nhà trƣờng áp dụng thƣờng xun từ trẻ có khả lĩnh hội đƣợc nhiều tình cảm, ý thức đạo đức, giúp trẻ hình thành thói quen hành vi đạo đức chuẩn mực Trong thời gian nghiên cứu làm đề tài “ Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học” tơi quan sát, trò chuyện, dự giờ, điều tra, nghiên cứu hầu hết giáo viên hiểu rõ tầm quan trọng, nội dung ý nghĩa việc giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học trẻ - tuổi nên thƣờng xuyên sử dụng phƣơng pháp Thế nhƣng, việc sử dụng phƣơng pháp chƣa đạt hiệu mang tính hình thức, lí thuyết, giáo viên chƣa làm bật đƣợc hẳn vấn đề giáo dục đạo đức bật, dạy trẻ gò bó, gƣợng ép hay bị động, lúng túng, nội dung chung chung, xem nhẹ, làm lấy lệ, đại khái thêm yếu tố ngoại cảnh nhƣ số lƣợng trẻ đông hay trình độ số giáo viên thấp, áp lực công việc nhiều Tất lí khơng thể mang lại hiệu tích cực cho việc 48 Footer Page 57 of 63 Tài liu lun s phm 58 of 63 giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non - tuổi thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Khuyến nghị Từ thực trạng việc giáo dục đạo đức cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học trƣờng mầm non Nhân Hậu xã Hòa Hậu - huyện Lí Nhân - tỉnh Hà Nam, tơi có vài khuyến nghị mong cho việc giáo dục đạo đức cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học trƣờng mầm non đạt kết tốt 2.1 Phía nhà trường - Cần thƣờng xuyên có chuyên đề bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên lĩnh vực giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học cho trẻ nói chung cho trẻ - tuổi nói riêng - Thƣờng xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa, ngày lễ hội: 8/3, 20/11, 10/3, Tết hàn thực, Tết Trung Thu, …qua kết hợp giáo dục đạo đức cho trẻ qua hành vi, ứng xử có điều kiện tiếp xúc với nhiều tình thực tế - Tổ chức dự giờ, đánh giá chuyên môn kết hợp với việc đánh giá việc giáo viên tích hợp giáo dục đạo đức thơng qua tác phẩm văn học cho trẻ - tuổi từ có góp ý cho giáo viên nhƣ có thêm kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho giáo viên - Tổ chức họp sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, chia sẻ kinh nghiệm, hạn chế đƣa giải pháp nhƣ kinh nghiệm giúp có thểhọc hỏi, hỗ trợ hồn thành tốt mục tiêu giáo dục đaọ đức cho trẻ nói chung cho trẻ - tuổi nói riêng để đạt hiệu tích cực - Nhà trƣờng cần có kế hoạch giáo dục đạo đức cho lứa tuổi cách cụ thể triển khai rộng rãi đến giáo viên để giáo viên thực nhiệm vụ cách tốt Hơn cần hiểu đƣợc mong ƣớc giáo viên để tạo điều kiện tốt cho giáo viên hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục đạo đức nhà trƣờng đặt 49 Footer Page 58 of 63 Tài liu lun s phm 59 of 63 Nhà trƣờng cần có đầy đủ sở vật chất tạo điều kiện cho việc giáo dục đạo đức trở nên dễ dàng - Cần chia sĩ số lớp, không nên để lớp đông trẻ khó khăn, trở ngại lớn cho việc dạy học giáo dục đạo đức - Quan tâm đến đời sống nhân viên để giáo viên tồn tâm tồn sức cống hiến cho giáo dục trẻ nói chung cho việc giáo dục đạo đức nói riêng 2.2 Phía giáo viên - Giáo viên cần nắm vững đặc điểm tâm lí trẻ để lựa chọn nội dung, phƣơng pháp giáo dục phù hợp để đạt kết tốt - Các giáo viên tự học hỏi, trao dồi đầy đủ kiến thức phát triển kiến thức đó, giáo viên gƣơng tự học sáng tạo - Cần chuẩn bị giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan tới tác phẩm văn học có ý nghĩa giáo dục đạo đức nhƣ đồ dùng, tác phẩm văn học phù hợp với lứa tuổi trẻ, nội dung ý nghĩa giáo dục rõ dàng, lôi đƣợc trẻ - Tác phẩm văn học cần phải hợp với chủ đề, chủ điểm giáo dục, có tình giáo dục đạo đức rõ nét - Trong hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học cần giành thời gian cho việc giáo dục đạo đức hƣớng trẻ đến tình thực tế cách giải nhƣ giáo dục trẻ phải chuẩn - Giáo viên ngƣời ƣơm mầm tri thức, ngƣời truyền thụ giá trị nhân văn, giá trị đạo đức tới trẻ nên ngƣời giáo viên cần gần gũi, nhẹ nhàng tự nhiên tạo tâm lí thoải mái khơng nên áp đặt trẻ khơng nên gò bó để trẻ hòa vào học vào hoạt động cách vui vẻ, hứng thú để việc giáo dục đạo đức đạt kết nhƣ mục tiêu đặt hoạt động 50 Footer Page 59 of 63 Tài liu lun s phm 60 of 63 2.3 Phía phụ huynh - Gia đình lựa chọn tác phẩm văn học truyện thơ đọc kể cho nghe, tác phẩm cần phù hợp với lứa tuổi, nội dung sáng lành mạnh, phát triển tâm hồn nhƣ tình cảm đạo đức cho trẻ Và qua câu chuyện, thơ cha mẹ lồng ghép học giáo dục đạo đức tới trẻ cách nhẹ nhàng, thoải mái - Gia đình nên khích lệ, động viên tham gia vào hoạt động trƣờng lớp để đƣợc tiếp xúc với nhiều tình dạy nhiều điều có tình yêu thƣơng, chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ ngƣời khó khăn,… từ có tảng đạo đức vững vàng - hành trang cho bƣớc vào lớp - Gia đình kết hợp với nhà trƣờng chung tay giáo dục con, tạo cho môi trƣờng lành mạnh để trẻ phát triển tồn diện ngƣời nhƣ tình cảm đạo đức 51 Footer Page 60 of 63 Tài liu lun s phm 61 of 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm ( Chủ biên) (2015), Giáo trình Giáo dục học Mầm non (tập2), NXBĐHSP Đào Thanh Âm (Chủ biên) (2015), Giáo trình Giáo dục học Mầm non (tập3), NXBĐHSP Bộ GD & ĐT (2009), Chương trình giáo dục học mầm non, NXBGD Ngô Thị Kim Doan (2003), Nghệ thuật giáo dục trẻ, NXB Văn hóa - Thơng tin Hà Nguyễn Kim Giang (2007), Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với văn học, NXB Đại Học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Xuân Khoa (2009), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua truyện, thơ, NXB ĐHQG Hà Nội Nguyễn Văn Lũy Trần Thị Tuyết Hoa (2006), Giáo trình giao tiếp với trẻ em, NXBGD Lã Thị Bắc Lý (2008), Văn học trẻ em, NXB ĐHSP Hà Nội Nhiều tác giả (2002), Bách khoa thư Văn học thiếu nhi Việt Nam, NXB Từ điển Bách Khoa 10 Trần Đức Ngôn - TS Dƣơng Thu Hƣơng (2009), Văn học thiếu nhi Việt Nam, NXBĐHSP Hà Nội 11 Lê Thanh Tâm (2006), Giáo trình sinh lí học trẻ em, NXBĐHSP Hà Nội 12 Lƣơng Thị Thủy, Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo tuổi thông qua tiết học cho trẻ làm quen với thơ chuyện, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, trƣờng Đại Học Tây Bắc (2003) 13 Nguyễn Thu Thủy, Giáo dục trẻ mẫu giáo qua truyện, thơ, NXB ĐHQG Hà Nội 52 Footer Page 61 of 63 Tài liu lun s phm 62 of 63 14 Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên) (2005), Giáo trình tâm lí học trẻ em lứa tuổi Mầm non, NX BĐHSP Hà Nội 15 Nguyễn Ánh Tuyết (2012), Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ tuổi, NXBĐHSP 16.Tuyển tập truyện, thơ, câu đố mầm non, 2006, NXBGD 17 Nguyễn Thị Thƣờng ( Chủ biên) (2007), Giáo trình Giáo dục học Mầm non (tập 1), NXB Hà Nội 53 Footer Page 62 of 63 Tài liu lun s phm 63 of 63 PHẦN PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho GV) Kính thƣa q thầy, cơ! Để tìm hiểu thơng tin việc giáo dục đạo đức cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học, kính mong q thầy dành chút thời gian để cung cấp thông tin qua phiếu điều tra theo câu hỏi gợi ý Những thông tin thu đƣợc từ phiếu điều tra đƣợc bảo mật nội dung nhƣ danh tính ngƣời trả lời Trân trọng cảm ơn quý thầy, cô! A PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam □ Nữ □ Thâm niên cơng tác:… năm Vị trí cơng tác: Giáo viên đứng lớp: □ Cán quản lí: □ Đơn vị công tác: B PHẦN NỘI DUNG ĐIỀU TRA Xin q thầy/cơ vui lòng điền dấu (x) vào trống ý kiến phù hợp với quan niệm Footer Page 63 of 63 Tài liu lun s phm 64 of 63 Sự cần thiết việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo S Sự cần thiết việc giáo dục đạo TT đức Ý kiến giáo viên Rất cần thiết Bình thƣờng Khơng cần thiết Nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo Ý kiến giáo S Nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo TT Hình thành xúc cảm, tình cảm đạo đức Hình thành thói quen, hành vi đạo đức Hình thành biểu tƣợng,chuẩn mực đạo đức sơ đẳng Footer Page 64 of 63 Tất ý kiến viên Tài liu lun s phm 65 of 63 STT Nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo Nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo Số lƣợng Tỉ lệ (%) Giáo dục lòng nhân nhân tố sơ đẳng tình yêu quê hƣơng đất nƣớc Giáo dục thói quen, hành vi đạo đức Giáo dục ý thức đạo đức Tất ý kiến Giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thơng qua họat động Hoạt động STT Footer Page 65 of 63 Làm quen với tác phẩm văn học Hoạt động âm nhạc Hoạt động tạo hình Khám phá khoa học Sinh hoạt ngày Ý kiến giáo viên Tài liu lun s phm 66 of 63 Tần suất việc giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo - tuổi STT Tần suất việc giáo dục đạo đức Số lƣợng thông qua tác phẩm văn học Tỉ lệ (%) Sử dụng thƣờng xuyên Thi thoảng sử dụng Chƣa sử dụng Hiểu nội dung giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học STT Trẻ hiểu đƣợc nội dung tác phẩm văn học thông qua Lời thơ, câu chữ, nội dung câu chuyện Qua đoạn kết tác phẩm văn học Cả hai ý kiến Ý kiến khác 4 Footer Page 66 of 63 Ý kiến giáo viên Tài liu lun s phm 67 of 63 Thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học có ý nghĩa giáo dục đạo đức khơng? STT Tác phẩm văn học có ý nghĩa giáo dục đạo đức Ý kiến giáo viên 1 Có 2 Khơng Phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học STT Phƣơng pháp giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 1 Phƣơng pháp đàm thoại, giải thích, nêu gƣơng, nêu dẫn chứng Phƣơng pháp dùng tình cảm 3 Phƣơng pháp khen ngợi tuyên dƣơng hành vi đạo đức tốt, phê bình giáo dục uốn nắn hành vi trái đạo đức Phƣơng pháp luyện tập 5 Footer Page 67 of 63 Ý kiến khác Ý kiến giáo viên Tài liu lun s phm 68 of 63 Những khó khăn giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua tác phẩm văn học S STT Những khó khăn giáo dục đạo đức cho trẻ Số lƣợng Tỉ lệ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua tác phẩm văn (giáo viên ) (%) học Khơng Có khó khăn: Khó khăn việc tìm tác phẩm văn học phù hợp với chủ đề giáo dục Khó khăn việc truyền đạt nội dung giáo dục đạo đức trẻ chƣa hiểu hết đƣợc nội dung giáo dục sâu xa Khó khăn việc câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao khó hiểu ngơn từ khơng thể rõ nội dung giáo dục cụ thể Khó khăn lớp có số trẻ nhiều, trẻ lại ham nghịch, khơng chịu ý Khó khăn chun mơn chƣa thể đƣợc hết khả cô giáo việc giảng dạy truyền đạt cho trẻ Khó khăn mơi trƣờng làm việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm Footer Page 68 of 63 Tài liu lun s phm 69 of 63 10 Kết giáo dục đạo đức lớp 5TA3 giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học Kết trẻ đạt đƣợc STT Tốt Tƣơng đối Kém Số lƣợng Tỉ lệ (trẻ) (%) 11 Tình hình giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Nhân Hậu STT Tình hình giáo dục đạo đức cho trẻ Số lƣợng Tỉ lệ mẫu giáo - tuổi ( giáo viên) (%) Chƣa đƣợc trọng, việc áp dụng đƣợc xem nhẹ, áp dụng Footer Page 69 of 63 Rất có quan tâm, trọng ... tra thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua tác phẩm văn học 40 2.3 Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn. .. hành giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động cho trẻ làm quan với tác phẩm văn học 25 1.4.4 Các yêu cầu giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua hoạt động cho 26 trẻ làm quen với tác. .. đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học Chƣơng Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học_2, Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học_2

Từ khóa liên quan