Chuong 1

9 84 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 18:31

CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP 1.1 Ta có hai khơng gian mẫu Ω biến cố sơ cấp cho phép thử C? Đúng Sai 1.2 Các biến cố A A ∪ B xung khắc Đúng Sai 1.3 Hai biến cố A B xung khắc P ( A ∪ B ) = P ( A) + P( B ) Đúng Sai 1.4 Khi áp dụng công thức xác suất đầy đủ để tính xác suất biến cố B dựa vào hệ đầy đủ { A1 , , An } biến cố B A1 , , An phải phép thử Đúng Sai CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT 1.5 Hai biến cố xung khắc hai biến cố độc lập Đúng Sai 1.6 Các biến cố đối hai biến cố độc lập độc lập Đúng Sai 1.7 Xác suất tổng hai biến cố độc lập tổng xác suất hai biến cố Đúng Sai 1.8 Xác suất tích biến cố xung khắc tích xác suất Đúng Sai { } 1.9 Hệ biến cố A, A hệ đầy đủ Đúng Sai CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT 1.10 Cho Ω = { a, b, c, d } biến cố sơ cấp đồng khả Biến cố A = { a, b} B = { a, c} phụ thuộc chúng xảy biến cố sơ cấp a xảy Đúng Sai 1.11 Trong hòm đựng 10 chi tiết đạt tiêu chuẩn chi tiết phế phẩm Lấy đồng thời chi tiết Tính xác suất: a) Cả chi tiết lấy thuộc loại đạt tiêu chuẩn b) Trong số chi tiết lấy có chi tiết đạt tiêu chuẩn 1.12 Thang máy tòa nhà tầng xuất phát từ tầng với khách Tìm xác suất để: a) Tất tầng bốn b) Tất tầng CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT c) Mỗi người tầng khác 1.13 Một người gọi điện thoại cho bạn lại quên chữ số cuối nhớ chúng khác Tìm xác suất để người quay số lần số điện thoại bạn 1.14 Ta kiểm tra theo thứ tự lơ hàng có 10 sản phẩm Mỗi sản phẩm thuộc hai loại: Tốt Xấu Ký hiệu Ak ( k = 1,10 ) biến cố sản phẩm kiểm tra thứ k thuộc loại xấu Biểu diễn biến cố sau theo Ak : a) Cả 10 sản phẩm xấu b) Có sản phẩm xấu c) Có sản phẩm kiểm tra đầu tốt, sản phẩm lại xấu d) Có sản phẩm kiểm tra đầu xấu CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT 1.15 Hai người bắn vào mục tiêu Khả bắn trúng người 0,8 0,9 Tìm xác suất: a) Chỉ có người bắn trúng mục tiêu b) Có người bắn trúng mục tiêu c) Cả hai người bắn trượt 1.16 Cơ cấu chất lượng sản phẩm nhà máy sau: 40% sản phẩm loại I, 50% sản phẩm loại II, lại phế phẩm Lấy ngẫu nhiên sản phẩm nhà máy Tính xác suất sản phẩm lấy phế phẩm 1.17 Có 1000 vé số có 20 vé trúng thưởng Một người mua 30 vé, tìm xác suất để người trúng vé 1.18 Để nhập kho, sản phẩm nhà máy phải qua vòng kiểm tra chất lượng độc lập Xác suất phát phế CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT phẩm vòng theo thứ tự 0,8; 0,9 0,99 Tính xác suất phế phẩm nhập kho 1.19 Một thủ kho có chùm chìa khóa gồm trơng giống hệt có mở kho Anh ta thử ngẫu nhiên chìa khóa một, thử khơng thử lại Tính xác suất mở cửa lần thử thứ 1.20 Một lơ hàng có sản phẩm Mỗi lần kiểm tra chất lượng lấy ngẫu nhiên sản phẩm Sau kiểm tra xong trả lại vào lơ hàng Tính xác suất để sau lần kiểm tra lô hàng, tất sản phẩm kiểm tra 1.21 Một nhà máy ơtơ có ba phân xưởng I, II, III sản xuất loại pít-tơng Phân xưởng I, II, III sản xuất tương ứng 36%, 34%, 30% sản lượng nhà máy, với tỷ lệ phế phẩm tương ứng 0,12; 0,1; 0,08 CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT a) Tìm tỷ lệ phế phẩm chung nhà máy b) Lấy ngẫu nhiên sản phẩm kiểm tra sản phẩm phế phẩm Tính xác suất để phế phẩm phân xưởng I, II, III sản xuất 1.22 Có bốn nhóm xạ thủ tập bắn Nhóm thứ có người, nhóm thứ hai có người, nhóm thứ ba có người nhóm thứ tư có người Xác suất bắn trúng đích người nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba nhóm thứ tư theo thứ tự 0,8; 0,7; 0,6 0,5 Chọn ngẫu nhiên xạ thủ biết xạ thủ bắn trượt Hãy xác định xem xạ thủ có khả nhóm 1.23 Bắn hai lần độc lập với lần viên đạn vào bia Xác suất trúng đích viên đạn thứ 0,7 viên đạn thứ hai 0,4 Tìm xác suất để có viên đạn CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT trúng bia (biến cố A) Sau bắn, quan trắc viên báo có vết đạn bia Tìm xác suất để vết đạn vết đạn viên đạn thứ 1.24 Một nhà máy sản xuất chi tiết điện thoại di động có tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng 85% Trước xuất xưởng người ta dùng thiết bị kiểm tra để kết luận sản phẩm có đạt yêu cầu chất lượng hay khơng Thiết bị có khả phát sản phẩm đạt tiêu chuẩn với xác suất 0,9 phát sản phẩm không đạt tiêu chuẩn với xác suất 0,95 Tìm xác suất để sản phẩm chọn ngẫu nhiên sau kiểm tra: a) Được kết luận đạt tiêu chuẩn b) Được kết luận đạt tiêu chuẩn lại khơng đạt tiêu chuẩn CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT c) Được kết luận với thực chất ... suất để người quay số lần số điện thoại bạn 1. 14 Ta kiểm tra theo thứ tự lơ hàng có 10 sản phẩm Mỗi sản phẩm thuộc hai loại: Tốt Xấu Ký hiệu Ak ( k = 1, 10 ) biến cố sản phẩm kiểm tra thứ k thuộc... bắn trượt 1. 16 Cơ cấu chất lượng sản phẩm nhà máy sau: 40% sản phẩm loại I, 50% sản phẩm loại II, lại phế phẩm Lấy ngẫu nhiên sản phẩm nhà máy Tính xác suất sản phẩm lấy phế phẩm 1. 17 Có 10 00 vé... tiêu chuẩn 1. 12 Thang máy tòa nhà tầng xuất phát từ tầng với khách Tìm xác suất để: a) Tất tầng bốn b) Tất tầng CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT c) Mỗi người tầng khác 1. 13 Một người
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 1 , Chuong 1