Chuong i 1 tap hop phan tu cua tap hop

13 80 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 17:26

Day la mot bai giang khong bi sao chep cua ai. Vi day la bai giang nen gia co hoi cao. Tap hop phan tu cua tap hon la bai goc cua lop 6. Toi mong cac ban hoc sinh nam chac kien thuc de van dung cac lop sau Trường THCS TIỀN AN Mơn : Tốn ( số học ) Chương I : Ôn tập bổ túc số tự nhiên §1: TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP Các ví dụ Cách viết, kí hiệu Bài tập Các ví dụ • Tập hợp bơng hoa sen hồ • Tập hợp Bài 1: TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP Các ví dụ Cách viết, kí hiệu Bài tập Cách viết, kí hiệu * Cách viết - Gọi A tập hợp số tự nhiên nhỏ Ta viết: A = { 0; 1; 2; } hay A = { 3; 2; 1; } … Các số 0, 1, 2, phần tử tập hợp A - Gọi B tập hợp chữ a, b, c Ta viết: B = { a, b, c } hay B = { b, c, a } … Các chữ a, b, c phần tử tập hợp B Hãy viết tập hợp E số tự nhiên lớn nhỏ tìm phần tử tập hợp E E={2;3;4} Các số , , phần tử tập hợp E Cách viết, kí hiệu * Cách viết * Kí hiệu Tập hợp A = { 0; 1; 2; } - Gọi A tập hợp số tự nhiên nhỏ Ta viết: A = { 0; 1; 2; } hay A = { 3; 2; 1; 0}… Các số 0, 1, 2, phần tử tập hợp A - Gọi B tập hợp chữ a, b, c Ta viết: B = { a, b, c } hay B = { b, c, a } … Các chữ a, b, c phần tử tập hợp B A – Đọc thuộc A phần tử A A – Đọc không thuộc  A khơng phần tử A Điền kí hiệu , chữ thích hợp vào chố chấm cho đúng, biết B = { a; b; c }  B a) a …… b)  …… B a b c c) ……  B Điền Đ(đúng), S(sai) vào chỗ chấm cách viết biết A = { 0; 1; 2; } B = { a; b; c } a) a A S …… b) A …… c) A …… d) A Đ Đ S …… S …… e) B g) b B …… h) c B …… Đ S Bài 1: TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP Các ví dụ Cách viết, kí hiệu Bài tập Bài tập Giải ?2 Viết tập hợp chữ từ “ NHA TRANG ” Gọi M tập hợp chữ từ “ NHA TRANG ” M = { N; H; A; T; R; G } CHÚC EM HỌC GIỎI ... ví dụ Cách viết, kí hiệu B i tập Cách viết, kí hiệu * Cách viết - G i A tập hợp số tự nhiên nhỏ Ta viết: A = { 0; 1; 2; } hay A = { 3; 2; 1; } … Các số 0, 1, 2, phần tử tập hợp A - G i B tập hợp... viết, kí hiệu * Cách viết * Kí hiệu Tập hợp A = { 0; 1; 2; } - G i A tập hợp số tự nhiên nhỏ Ta viết: A = { 0; 1; 2; } hay A = { 3; 2; 1; 0}… Các số 0, 1, 2, phần tử tập hợp A - G i B tập hợp... …… e) B g) b B …… h) c B …… Đ S B i 1: TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP Các ví dụ Cách viết, kí hiệu B i tập B i tập Gi i ?2 Viết tập hợp chữ từ “ NHA TRANG ” G i M tập hợp chữ từ “ NHA TRANG ” M
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong i 1 tap hop phan tu cua tap hop, Chuong i 1 tap hop phan tu cua tap hop, Chương I : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, Cách viết, các kí hiệu