Tiết 4 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN đổi đều

4 67 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:46

GIÁO ÁN 2019 MẪU MỚI CỦA BGDI. MỤC TIÊU1.Kiến thức : Nắm được khái niệm vận tốc tức thời về mặt ý nghĩa của khái niệm, công thức tính, đơn vị đo. Nắm được định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng chậm dần đều, nhanh dần đều. Nắm được khái niệm gia tốc về mặt ý nghĩa của khái niệm, công thức tính, đơn vị đo. Đặc điểm của gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều. Viết được phương trình vận tốc, vẽ được đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động thẳng nhanh dần đều. Viết được công thức tính quãng đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều; mối quan hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được; phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều2.Kỹ năng Bước đầu giải được bài toán đơn giản về chuyển động thẳng nhanh dần đều. Biết cách viết biểu thức vận tốc từ đồ thị vận tốc – thời gian và ngược lại.3. Thái độ Tăng thêm tình cảm với môn học Nghiêm túc, chú ý.4. Định hướng phát triển năng lựcNăng lực làm việc theo nhómNăng lực tư duy trừu tượng, năng lực suy luận logic, năng lực toán học, năng lực tự học và sáng tạo Tiết 4: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : - Nắm khái niệm vận tốc tức thời mặt ý nghĩa khái niệm, cơng thức tính, đơn vị đo - Nắm định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng chậm dần đều, nhanh dần - Nắm khái niệm gia tốc mặt ý nghĩa khái niệm, cơng thức tính, đơn vị đo Đặc điểm gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần - Viết phương trình vận tốc, vẽ đồ thị vận tốc – thời gian chuyển động thẳng nhanh dần - Viết cơng thức tính qng đường chuyển động thẳng nhanh dần đều; mối quan hệ gia tốc, vận tốc quãng đường được; phương trình chuyển động chuyển động thẳng nhanh dần 2.Kỹ - Bước đầu giải toán đơn giản chuyển động thẳng nhanh dần Biết cách viết biểu thức vận tốc từ đồ thị vận tốc – thời gian ngược lại Thái độ -Tăng thêm tình cảm với mơn học - Nghiêm túc, ý Định hướng phát triển lực Năng lực làm việc theo nhóm Năng lực tư trừu tượng, lực suy luận logic, lực toán học, lực tự học sáng tạo II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Một máng nghiêng dài chừng m - Một bi đường kính khoảng cm, nhỏ - Một đồng hồ bấm dây (hoặc đồng hồ số) Học sinh: Ôn lại kiến thức chuyển động thẳng III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tạo tình có vấn đề Nội dụng: Phân tích chuyển động thẳng biến đổi Phương thức tổ chức: lớp Phân tích chuyển động xe đồ chơi xuống dốc CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Nội dung 1: Tìm hiểu độ lớn vận tốc tức thời vec-tơ vận tốc tức thời Mục tiêu: Xây dựng khái niệm độ lớn vận tốc tức thời vec-tơ vận tốc tức thời Nội dung: Công thức định nghĩa vận tốc tức thời, khái niệm vec-tơ vận tốc tức thời Phương thức tổ chức: Cả lớp Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm cần đạt I Vận tôc tức thời Chuyển động thẳng biến đổi Đặt câu hỏi tạo tình sgk Độ lớn vận tốc tức thời Nếu hss không trực tiếp trả lời câu hỏi, cho hs đọc sgk Trong khoảng thời gian Tại ta phải xét quãng đường xe thời gian ngắn ∆t ngắn ∆t, kể từ lúc M vật dời đoạn đường ∆s Viết cơng thức tính vận tốc : ngắn đại lượng: ∆s v= ∆s ∆t v = độ lớn vận tốc tức ∆t Yêu cầu hs trả lời C1 thời vật M Yêu cầu hs quan st hình 3.3 v trả lời câu hỏi: Nhận xét vận Đơn vị vận tốc m/s tốc tức thời tơ hình Véc tơ vận tốc tức thời Giới thiệu vectơ vận tốc tức thời Véc tơ vận tốc tức thời Yêu cầu hs đọc sgk khái niệm vectơ vận tốc tức thời vật điểm véc Yêu cầu hs đọc sgk kết luận đặc điểm vectơ vận tốc tức thời tơ có gốc vật chuyển động, Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C2 có hướng chuyển động có độ dài tỉ lệ với độ lớn vận tốc tức thời theo tỉ Suy nghĩ để trả lời câu hỏi xích Đọc sgk Trả lời câu hỏi Ghi nhận cơng thức: v = ∆s ∆t Trả lời C1 Quan sát, nhận xét trả lời Ghi nhận khái niệm Đọc sgk Đọc sgk Trả lời C2 Nội dung 2: Tìm hiểu khái niệm chuyển động thẳng nhanh dần Mục tiêu: Xây dựng khái niệm chuyển động thẳng biến đổi Nội dung: Định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi Phương thức tổ chức: Cả lớp Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt Giới thiệu chuyển động thẳng biến đổi Chuyển động thẳng biến đổi Chuyển động thẳng biến đổi Giới thiệu chuyển động thẳng nhanh dần đều chuyển động thẳng vận tốc tức thời tăng Giới thiệu chuyển động thẳng chậm dần dần giảm dần Lưu ý cho HS , vận tốc tức thời l vận tốc vật vị trí theo thời gian hoặc thời điểm Ghi nhận đặc điểm chuyển động thẳng biến đổi Ghi nhận khái niệm chuyển động nhanh dần Ghi nhận khái niệm chuyển động chậm dần Vận tốc tức thời tăng dần theo thời gian gọi chuyển động nhanh dần Vận tốc tức thời giảm dần theo thời gian gọi chuyển động chậm dần Nội dung 3: Gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần Mục tiêu: xây dựng khái niệm công thức tính gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần Nội dung: Khái niệm gia tốc, công thức gia tốc Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt II Chuyển động thẳng nhanh dần Gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần Hướng dẫn hs xây xựng khái niệm gia tốc a) Khái niệm gia tốc ∆v a= ∆t Với : ∆v = v – vo ; ∆t = t – to Gia tốc chuyển động đại lượng xác định thương số Giới thiệu véc tơ gia tốc độ biến thiên vận tốc ∆v khoảng thời gian vận tốc biến Đưa vài ví dụ cho hs xác định phương, chiều véc tơ thiên ∆t gia tốc Đơn vị gia tốc m/s2 b) Véc tơ gia tốc Vì vận tốc đại lượng véc tơ nên gia tốc đại lượng véc tơ : Xác định độ biến thiên vận tốc, thời gian xẩy biến thiên → → → Lập tỉ số Cho biết ý nghĩa → v − vo ∆ v a= = t − to ∆t Nêu định nghĩa gia tốc Véc tơ gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần phương, chiều với véc tơ vận tốc Nêu đơn vị gia tốc Ghi nhận khái niệm véc tơ gia tốc Xác định phương, chiều véc tơ gia tốc trường hợp Nội dung 4: Vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần Mục tiêu: xây dựng cơng thức tính vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần Nội dung: Công thức vận tốc, đồ thị vận tốc - thời gian Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt Hướng dẫn hs xây dựng phương trình vận tốc Vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần a) Cơng thức tính vận tốc Giới thiệu đồ thị vận tốc (H 3.5) v = vo + at Yêu cầu trả lời C3 Từ biểu thức gia tốc suy cơng thức tính vận tốc (lấy gốc thời b) Đồ thị vận tốc – thời gian gian thời điểm to) Ghi nhận đồ thị vận tốc Trả lời C3 C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Yêu cầu học sinh hệ thống lại kiến thức học D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Bài tập 10 SGK-22 E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Hướng dẫn học sinh nhà quan sát chuyển động nhanh dần IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ Câu hỏi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SGK- Tr 22 ; Bài tập: 12a, 13a, 14 , 15 SGK- Tr 22 V GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ... thiệu chuyển động thẳng biến đổi Chuyển động thẳng biến đổi Chuyển động thẳng biến đổi Giới thiệu chuyển động thẳng nhanh dần đều chuyển động thẳng vận tốc tức thời tăng Giới thiệu chuyển động thẳng. .. hiểu khái niệm chuyển động thẳng nhanh dần Mục tiêu: Xây dựng khái niệm chuyển động thẳng biến đổi Nội dung: Định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi Phương thức tổ chức: Cả lớp Hoạt động giáo viên... Ghi nhận đặc điểm chuyển động thẳng biến đổi Ghi nhận khái niệm chuyển động nhanh dần Ghi nhận khái niệm chuyển động chậm dần Vận tốc tức thời tăng dần theo thời gian gọi chuyển động nhanh dần Vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 4 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN đổi đều, Tiết 4 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN đổi đều

Từ khóa liên quan