TIẾT 1 CHUYỂN ĐỘNG cơ

4 44 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:46

GIÁO ÁN 2019 MẪU MỚI CỦA BGDTiết 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nắm được khái niệm về: Chất điểm, chuyển động cơ, quỹ đạo của chuyển động. Nêu được ví dụ cụ thể về: Chất điểm, chuyển động, vật mốc, mốc thời gian. Phân biệt được hệ toạ độ và hệ qui chiếu, thời điểm và thời gian.2. Kỹ năng: Xác định được vị trí của một điểm trên một quỹ đạo cong hoặc thẳng. Làm các bài toán về hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian.3. Thái độ: Nghiêm túc, chú ý4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực suy luận, năng lực tổng hợp và hình thành kiến thức mới, năng lực toán họcII. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH1. Giáo viên: Một số ví dụ thực tế về cách xác định vị trí của một điểm nào đó. Một số bài toán về đổi mốc thời gian.2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về chuyển động cơ họcIII. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tiết 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm khái niệm về: Chất điểm, chuyển động cơ, quỹ đạo chuyển động - Nêu ví dụ cụ thể về: Chất điểm, chuyển động, vật mốc, mốc thời gian - Phân biệt hệ toạ độ hệ qui chiếu, thời điểm thời gian Kỹ năng: - Xác định vị trí điểm quỹ đạo cong thẳng - Làm toán hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian Thái độ: - Nghiêm túc, ý Định hướng phát triển lực: Năng lực tư logic, lực suy luận, lực tổng hợp hình thành kiến thức mới, lực tốn học II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: - Một số ví dụ thực tế cách xác định vị trí điểm - Một số toán đổi mốc thời gian Học sinh: - Ôn lại kiến thức chuyển động học III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tình có vấn đề: chuyển động vật quỹ đạo Nội dung: Nêu ví dụ vật chuyển động, yêu cầu nêu trường hợp coi vật điểm trường hợpphải xét đến hình dáng cụ thể vật Phương thức tổ chức: Cả lớp PHẦN I: CƠ HỌC Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết CHUYỂN ĐỘNG CƠ B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 30 phút Nội dung 1: Tìm hiểu chuyển động, chất điểm (thời gian 10 phút) Mục tiêu: Học sinh nắm khái niệm chuyển động, chất điểm quỹ đạo chuyển động Nội dung: Các khái niệm chuyển động học (sau gọi tắt chuyển động hay chuyển động), chất điểm, quỹ đạo chuyển động Phương thức tổ chức: Hoạt động lớp, phương tiện: SGK, hình ảnh video minh họa (nếu có) Các bước thực hiện: Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt I Chuyển động – Chất điểm GV: Đặt câu hỏi giúp hs ôn lại kiến thức chuyển Chuyển động động học Chuyển động vật thay đổi vị HS: Nhắc lại kiến thức cũ chuyển động học, vật trí vật so với vật khác theo thời làm mốc gian GV: Giới thiệu khái niệm chất điểm HS: Ghi nhận khái niệm chất điểm Chất điểm GV: Yêu cầu học sinh thực C1 Những vật có kích thước nhỏ so với độ dài đường (hoặc với khoảng cách HS: Thực C1 mà ta đề cập đến), coi chất điểm GV: Giới thiệu khái niệm quỹ đạo Khi vật coi chất điểm khối HS: Ghi nhận khái niệm quỹ đạo lượng vật coi tập trung chất điểm GV: Yêu cầu học sinh lấy ví dụ dạng quỹ đạo chuyển động Quỹ đạo Quỹ đạo chuyển động đường mà chất điểm chuyển động vạch khơng gian HS: Lấy ví dụ dạng quỹ đạo thực tế Nội dung 2: Tìm hiểu cách xác định vị trí vật khơng gian Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu cách xác định vị trí vật phương pháp tọa độ Nội dung: Các khái niệm vật làm mốc, thước đo, trục tọa độ Phương thức tổ chức: Hoạt động lớp, phương tiện: SGK, hình ảnh video minh họa (nếu có) Các bước thực hiện: Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt II Cách xác định vị trí vật không gian GV: Yêu cầu học sinh vật làm mốc hình 1.1 Vật làm mốc thước đo Để xác định xác vị trí vật ta chọn HS: Quan sát hình 1.1 vật làm mốc vật làm mốc chiều dương quỹ đạo dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm GV: Nêu phân tích cách xác định vị trí vật mốc đến vật quỹ đạo Hệ toạ độ HS: Ghi nhận cách xác định vị trí vật quỹ đạo a) Hệ toạ độ trục (sử dụng vật chuyển động GV: Yêu cầu học sinh thực C2 đường thẳng) HS: Thực C2 GV: Giới thiệu hệ toạ độ trục (gắn với ví dụ thực tế) Toạ độ vật vị trí M : x = OM HS: Ghi nhận hệ toạ độ trục GV: Yêu cầu học sinh nêu cách xác định dấu x HS: Nêu xác định dấu x b) Hệ toạ độ trục (sử dụng vật chuyển động đường cong mặt phẳng) GV: Giới thiệu hệ toạ độ trục (gắn với ví dụ thực tế) HS: Ghi nhận hệ toạ độ trục GV: Yêu cầu học sinh thực C3 HS: Thực C3 Toạ độ vật vị trí M: x = OM x ; y = OM y Nội dung 4: Cách xác định thời gian chuyển động Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu cách xác định thời gian chuyển động vật Nội dung: Các khái niệm mốc thời gian, đồng hồ, thời điểm, khoảng thời gian Phương thức tổ chức: Hoạt động lớp, phương tiện: SGK, hình ảnh video minh họa (nếu có) Các bước thực hiện: Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt III Cách xác định thời gian chuyển GV: Gới thiệu cách chọn mốc thời gian khảo sát động chuyển động Mốc thời gian đồng hồ HS: Ghi nhận cách chọn mốc thời gian Để xác định thời điểm ứng với vị trí vật chuyển động ta phải chọn mốc thời gian GV: Dựa vào bảng 1.1 hướng dẫn học sinh cách phân đo thời gian trôi kể từ mốc thời gian đồng hồ biệt thời điểm khoảng thời gian Thời điểm thời gian HS: Phân biệt thời điểm khoảng thời gian Vật chuyển động đến vị trí quỹ đạo GV: Yêu cầu học sinh thực C4 vào thời điểm định vật từ vị trí đến vị trí khác khoảng thời HS: Thực C4 gian định Nội dung 5: Hệ quy chiếu Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu hệ quy chiếu Nội dung: Khái niệm hệ quy chiếu Phương thức tổ chức: Hoạt động lớp, phương tiện: SGK, hình ảnh video minh họa (nếu có) Các bước thực hiện: Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt IV Hệ qui chiếu GV: Giới thiệu hệ qui chiếu Một hệ qui chiếu gồm: + Một vật làm mốc, hệ toạ độ gắn với vật làm mốc HS: Ghi nhận khái niệm hệ qui chiếu + Một mốc thời gian đồng hồ C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP GV: Yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức trọng tâm HS: Báo cáo D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Chữa tập 5,6,7 SGK trang 11 E TÌM TỊI MỞ RỘNG u cầu học sinh nhà tìm hiểu thêm hệ tọa độ chiều IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ - Nêu câu hỏi tập nhà: Câu hỏi: 1, 2, 3, 4SGK- Tr 11 Bài tập: 6, SGK- Tr 11 ; Bài tập: 1.1 đến 1,9 SGK- Tr - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau : Chuyển động thẳng CH1: Chuyển động thẳng gì? CH2:Tốc độ trung bình?Cơng thức tính vận tốc V GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… … ... tập trung chất điểm GV: Yêu cầu học sinh lấy ví dụ dạng quỹ đạo chuyển động Quỹ đạo Quỹ đạo chuyển động đường mà chất điểm chuyển động vạch khơng gian HS: Lấy ví dụ dạng quỹ đạo thực tế Nội dung... 11 Bài tập: 6, SGK- Tr 11 ; Bài tập: 1.1 đến 1,9 SGK- Tr - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau : Chuyển động thẳng CH1: Chuyển động thẳng gì? CH2:Tốc độ trung bình?Cơng thức tính vận tốc V GHI CHÉP/ĐIỀU... thực hiện: Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt III Cách xác định thời gian chuyển GV: Gới thiệu cách chọn mốc thời gian khảo sát động chuyển động Mốc thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 1 CHUYỂN ĐỘNG cơ, TIẾT 1 CHUYỂN ĐỘNG cơ