Tổng hợp mẹo part 5, part 6 TOEIC việt phạm

18 115 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:27

TOEIC PART 999+ Việt Phạm Bất kỳ tài liệu có lời nói đầu  Mình khơng biết khả viết thân đến đâu cậu gắng đọc  Dưới số mẹo PART 5, thi TOEIC Có bao gồm cấu trúc ví dụ thực hành đầy đủ, với ví dụ bạn nên thực hành đủ yêu cầu giải thích lý chọn để ơn lại Dịch full để nâng cao khả đọc Dù tiêu đề ghi mẹo thực tế cấu trúc, phép tốn thơi Và để giỏi cần thực hành nhiều lần Ngay học qua mẹo mà bạn ỉ nghĩ học chưa kỹ thân học Tuy mẹo, khơng có đường tắt đến thành công Tất cần thời gian luyện tập Bạn tập trung dành thời gian vào điều phát triển Hãy công với TOEIC chút! Đừng chủ quan Dịch thật tử tế giải thích rõ ràng, đừng nghĩ làm làm lại phí thời gian Sự lặp lại khiến trở lên tốt chưa thừa thãi! Chả học võ mà tập đơi lần lên đai đen cả! Hãy dành thời gian tâm huyết để học bạn nhé! Mình có người anh học TOEIC từ năm 2016, 2018 anh TOEIC 400! Mỗi lần chữa đề anh viết ngốy cẩu thả, khơng chịu ôn lại Sáng sớm hôm sau lúc hỏi lại  Vậy nên mong bạn đừng chủ quan học Dẫu bạn có yếu khả nhớ, không sao, quan trọng bạn ln ln có chí muốn học tập kiên trì, học chăm chỉ, ghi chép kỹ đừng cẩu thả Đừng quan tâm số câu làm hay số đề làm Chỉ cần làm kỹ, làm làm lại, lập lập lại hoàn hảo Và học với 300% lượng! Tiếp thu hết mình, yêu TOEIC nhận lại tình cảm từ TOEIC Hãy đặt mục tiêu điểm thật cao! Vì lý tưởng tốt đẹp trường hay đủ điểm! Mình có lời khun Giờ mời bạn thưởng thức TỔNG HỢP MẸO TRONG BÀI THI TOEIC TOEIC PART 999+ Việt Phạm I Mẹo Danh Từ ST T Cấu trúc For Example Cấu trúc 1: Giới từ + …… + giới từ, chỗ trống ta chắn điền Danh từ Cấu trúc : Giới từ + Danh từ + Giới từ Cấu trúc 2: Giới từ + ………, chỗ trống ta điền N/Ving Chọn Noun đằng sau CHƯA CÓ TÂN NGỮ (Noun/Cụm Noun) Chọn Ving đằng sau ĐÃ CÓ TÂN NGỮ (Noun/Cụm Noun) Cấu trúc: Giới từ + Ving/N/Cụm N Cấu trúc 3: Giới từ + Ving +……+ N/cụm N, chỗ trống ta điền TÍNH TỪ để bổ nghĩa cho N/Cụm N Cấu trúc: Giới từ + Ving + ADJ + N/Cụm N Cấu trúc 4: Giới từ +………+ Ving + N/Cụm N, chỗ trống ta điền TRẠNG TỪ để bổ nghĩa cho Ving Ving Danh động từ, có tính chất Động từ Cấu trúc: Giới từ + ADV + Ving + N/Cụm N The results of recent customer surveys show a high level of…… with our food and services A satisfied B satisfying C satisfactory D satisfaction Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Interviewees normally have a fear of A rejected B rejecting C rejection D reject Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Walter Anderson creates tension in his movies by…… the lighting and angles while filming his scenes A varied B vary C varying D varies Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Ms Kenedy and her innovative marketing team have gained renown for creaating products for struggling companies A promote B promotes C promotion D promotional Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… The head chef at Gordon Ramsay’s Restaurant has been commended for… introducing dishes that are both creative and delicious A continue B continues C continually D continual Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… TOEIC PART 999+ Việt Phạm Cấu trúc 5: A/an/ the +……., chỗ trống ta điền N Nếu A/An ta đền Danh từ đếm số Nếu The ta điền Danh từ đếm lẫn không đếm Cấu trúc: Mạo từ + Danh từ Extra: Mạo từ +…… + Danh từ, chỗ trống ta 100% điền ADJ bổ nghĩa cho Noun Cấu trúc : Mạo + Tính + Danh Extraa: Mạo từ +……… + Tính + Danh, chỗ trống ta điền ADV để bố sung nghĩa cho ADJ Cấu trúc: Mạo + Trạng + Tính + Danh Lưu ý: Chúng ta khơng có Mạo + Trạng + Danh hay Mạo + Danh + Trạng Trạng Danh không chơi với nhau! Cấu trúc 6: There are, few, a few, a number of, the number of, many, several, several of, a variety of +………, chỗ trống ta chắn điền DANH TỪ SỐ NHIỀU Cấu trúc 7: Much, little, a little, a great deal of, a large amount of + N(không đếm được) Cấu trúc 8: Some, some of, a lot of, lots of, all + N(không đếm được)/ N(đếm số nhiều) Despite several atempts to contact the ……… of the item, we have not received a single response so far A Manufacturer B Manufacture C Manufacturing D Manufactured Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… The opening of the Prince Theater was considered a notable ………… A Success B Succeed C Successive D Successively Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… A representative of Nuskin Inc gave a _ new speech at National Conference A controversy B controversial C controversies D controversially Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Millet has a variety of………with outdoor seating to fit your tastes and budget A restaurant B restaurants C restroom D rest Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… A large……… of sewage was dumped into the river A lot B number C amount D plenty Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… She keeps ……… rice in the cupboard A a B a lot of TOEIC PART 999+ Việt Phạm C several D many Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Cấu trúc 9: Each/every + N số 10 II Cấu trúc 10: Tính từ sở hữu/ sở hữu cách +N Interview schedules were sent to each job………… by email A applicants B apply C applying D applicant Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Neither Kato Bussiness Service nor any of its are responsible for the accuracy of this brochure A Affiliate B Affiliated C Affiliating D.Affiliates Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… The owner of the company realized that the marketing department accounted for most of the company’s……… A expends B expenses C expended D expensive Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Mẹo Tính Từ ST T Cấu trúc For Example Cấu trúc 1: A/an/The +…….+ Noun, chỗ trống ta chắn điền ADJ để bổ nghĩa cho Noun Cấu trúc 2: TTSH +…….+ N, chỗ trống ta điển ADJ để bổ sung nghĩa Because of a………increase in profits this quarter, Tyo Sportswear employees will receive first-year bonus A dramatically B dramatic C drama D dramatize Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Maurice Owens was honored at the employee appreciation banquet for his……… service TOEIC PART 999+ Việt Phạm cho NOUN Cấu trúc: TTSH + ADJ + Noun Cấu trúc 3: Tobe + such/so +…….+ that, vị trí chắn ta điền ADJ Cấu trúc SO/SUCH THAT Verb + So/Such + ADV + THAT + Mệnh đề Tobe + So/Such + ADJ + THAT + Mệnh đề Cấu trúc 4: S + Tobe +……., chỗ trống ta điền NOUN TÍNH TỪ Tất nhiên thi không xuất lúc nên ta yên tâm Cấu trúc: S + Tobe + ADJ/Noun Cấu trúc 5: S + Tobe +…… + Adj, ta chắn điền ADV bổ nghĩa cho Tính từ Cấu trúc: Be + Trạng + Tính *Lưu ý: ADV NOUN không đứng với khơng có ADJ Ví dụ: Be + Trạng + Tính + Danh => ĐÚNG Be + Trạng + Danh => SAI Cấu trúc đặc biệt: PHÂN TỪ Phân từ hình thức biến đổi Động Từ, có chức Tính từ, Và phân từ có loại: Qúa khứ phân từ Ved Hiện phân từ Ving Loại dạng bị động, chịu tác động bên mà có cảm xúc, tính chất có Loại dạng chủ động, chất, tính chất ĐỊNH MỆNH SẴN CĨ vật hay người achievement A exception B exceptionally C exceptional D except Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… He drove so quickly that no one can catch up Dịch: ………………………………………… This is such difficult homework that it took me a lot of time to finish Dịch: ……………………………………… We recognize that regular technical training is…… to maintaining creative, motivated, and knowledgeable employees A vital B vitally C vitality D vitalize Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Ms Hannah is an especially………… employee to this company A value B valuable C valuate D valuably Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… I was interested in the movie last night => Ta thấy WAS Tobe, mà sau Tobe Tính từ => Ved (interested) Tính từ Tôi bị HỨNG THÚ phim tối qua => Hứng thú cảm xúc thời The movie last night was interesting => Ta thấy WAS Tobe, mà sau Tobe Tính từ => Ving (interesting) Tính từ Bộ phim tốt THÚ VỊ => Thú vị BẢN CHẤT ĐỊNH MỆNH SẴN CÓ Bộ phim TOEIC PART 999+ Việt Phạm Amonarth Premium paints are highly…….… LƯU Ý:Nếu câu có đáp án to most stains and can be cleaned easily with Ving/Ved Tính từ ta ln ln ƯU soap and water TIÊN Tính từ Gốc ! Không chọn Ving/ A resistance B resisted Ved C resistant D resisting Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Nếu ta có: Giới từ/ Mạo từ/ TTSH/ Từ Make sure you provide the hạn định + Ving/Ved + ……, chỗ trống requested when submitting advertising ta chắn điền Danh từ proposals since incomplete ones will not be Vì Ving/Ved Tính từ accepted Bởi câu KHƠNG BAO GIỜ có a information ĐỘNG TỪ CHÍNH (Ngoại trừ MỆNH b inform ĐỀ QUAN HỆ Rút Gọn MĐQH) c informing d informed III Mẹo Trạng Từ ST T Cấu trúc For Example Cấu trúc 1: Be +……… + Ved/ VII, chỗ trống ta chắn điền trạng từ để bổ sung nghĩa cho Động từ Ved// VII, Cấu trúc : Be +……… + Ved/ VII Cấu trúc : Be + Ved/ VII+… Cấu trúc: Be + Ved/ VII+ To V + O +… Cấu trúc 2: Trợ động từ khuyết thiếu (can, could, may, might, shall, should, will, would, must) + adv + V Cấu trúc: Vkk + ADV + V Vkk + V + ADV Mr Ann in accounting was warned about having too many numerical errors in the budget report A repeat B repeatedly C repeater D repetition Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… When handling large funds, bank employees are required to check the statements…… to make sure that everything is correct A careful B carefully C more careful D carefulness Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Once the board of directors approves the plan, the campaign will begin…………… A immediate B immediately Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… TOEIC PART 999+ Việt Phạm Cấu trúc 3: Loại 1: Trợ động từ khiếm khuyết+…… + be + Ved/ VII, chỗ trống chắn điền ADV để bổ nghĩa cho ĐỘNG TỪ Loại 2: Trợ động từ khiếm khuyết khuyết + be +…… + Ved/ VII, 100% ta điền ADV để bổ nghĩa cho Động từ Loại 3: Trợ động từ khiếm khuyết khuyết + be + Ved / VII + …… Chỗ trống ADV bổ nghĩa cho Động từ => ADV đứng sau Verb KK, trước BE, trước sau Ved/VII để bổ nghĩa cho Động từ Cấu trúc 4: Giới từ +………+ Ving + N/Cụm N, chỗ trống ta điền ADV để bổ nghĩa cho Ving Ving Danh động từ, có tính chất Động từ Cấu trúc: Giới từ + ADV + Ving + N/Cụm N IV ST T Once invoices arrive in the office, they should be processed………… in order to maintain accurate records A prompt B promptly C promptness D more prompt Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Results from the customer survey will……… be used in order to suggest that the company in performing well A Frequently B Frequent C Frequency D More frequent Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… After………interviewing more than fifty candidates for the position of manager of the Biotachnology Department, the committee chose Dr Alan Liu A carefully B to care C most careful D careful Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… …………………………………………… Mẹo hòa hợp chủ ngữ đông từ Cấu trúc For Example Chia động từ số (is/was/has/Vs.es) chủ ngữ loại sau đây: Ngơ thứ số ít: He, She , It Danh từ đếm số Each,every + N đếm số Danh từ không đếm Much/ little/ a little/ agreat deal of/ a large amount of + N không đếm The number of + N đếm số nhiều One of the + N đếm số nhièu Danh động từ (Ving) Đại từ bất định Sau ví dụ tương tự: He (like/ likes) cat Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… My family (open/opens) a coffee shop Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Each boy and each girl (have/has) their own story Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Information (are/ is) valuable Lý chọn:……………………………… TOEIC PART 999+ Việt Phạm Chia động từ số nhiều (are/were/have/V) chủ ngữ là: Ngôi số nhiều: You/We/ They Danh từ đếm số nhièu Few/ a few/ many/ several/ several of/ a variety of / a num ber of + N đếm số nhiều A and B/ Both A and B The + Noun đại diện cho nhóm người, tầng lớp người Dạng đặc biệt: Some/ some of/ a lot of/ lots of/ all + N không đếm => chia động từ dạng số Some/ some of/ a lot of/ lots of, all + N đếm số nhiều) => chia động từ dạng số nhiều A + giới từ + B => chia động từ theo A Dịch:……………………………………… A large amount of money (was/ were) found in the safe Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… The number of bears (decrease/ decreases) day by day Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… One of the teachers (don’t/ doesn’t) like the new educational system Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Teaching English (is/are) my current job Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Everyperson on this earth (have/ has) a gift Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Sau ví dụ tương tự: We (love/ loves) football Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Her glassses (is/ are) really nice Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… A number of bears (decrease/ decreases) day by day Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Me and my friends (is /are) lovely and kind Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Many young people (is/ are) out of employment Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Sau ví dụ tương tự: Lots of time (is/ are) needed to learn a language Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… A lot of my friends (live/ lives) abroad Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… The CEO of the company (sends/ send) me TOEIC PART 999+ Việt Phạm Either A or B, Neither A nor B => chia động từ theo B V ST T Mẹo Mệnh đề quan hệ Cấu trúc For Example Cấu trúc 1: Đại từ quan hệ Who/Whom Đối với WHO ta có cấu trúc, WHO vừa làm Tân ngữ vừa làm chủ ngữ: N người + WHO + V + O N người + WHO + S + V Trường hợp 1: WHO LÀM CHỦ NGỮ The man who lives next door is very handsome *Đại từ quan hệ WHOM khác với WHO chỗ, Whom thay tân ngữ Who thay tân ngữ lẫn chủ ngữ N người + WHOM + S + V to the Europe branch Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… The Directors of the company (send/ sends) me to the Europe branch Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Neither John nor his friends (has/ have) seen this movie before Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Cấu trúc 2: Đại từ quan hệ Whose Đại từ QH WHOSE chắn khác với Who/Whom cần danh từ đứng sau để sở hữu Whose + N = Who/Whom N(người) + whose + N + V Vậy nên thấy có Noun đằng sau chắn 100% điền WHOSE Cấu trúc 3: Đại từ quan hệ Which Đại từ QH Which giống với Who vị trí, tức thay Tân ngữ Chủ ngữ với điều kiện VẬT thay NGƯỜI N vật + WHICH+aÉTH + S + V N vật + WHICH + V + O Trường hợp 2: WHO LÀM TÂN NGỮ The woman who you saw yesterday is my aunt Trưởng hợp WHOM The woman whom you saw yesterday is my aunt => Who Whom giống phần thay tân ngữ, nên thi chắn khơng có chung đáp án vị trí thay TÂN NGỮ The boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom * Whose + N = Who/Whom Vậy nên thay tân ngữ lẫn chủ ngữ nhé! Trường hợp 1: WHICH LÀM TÂN NGỮ The book which I bought yesterday is very interesting Trường hợp 2: WHICH LÀM CHỦ NGỮ The book which is on the table is very interesting TOEIC PART 999+ Việt Phạm Which thay cho vật Who/Whom thay cho người Cấu trúc 4: Đại từ quan hệ That Đại từ QH THAT thay cho tất thú!!! Tân ngữ Chủ ngữ Chỉ vật người Ta cần lưu ý: That không đứng sau dấu phẩy không chung với giới từ Cấu trúc đặc biệt: Rút gọn mệnh đề chung chủ ngữ Đây dạng hay xuất thi TOEIC Đối với dạng bạn thấy Ving Ved/ VII đứng đầu câu, câu có dấy phẩy ( , ) Mục đích dạng để kết hợp câu đơn chung chủ ngữ thành câu ghép Người ta thay đổi dạng động từ bỏ chủ ngữ VI ST T Cấu trúc Ếch giem bồ Cấu trúc 1: ĐK Loại If you are able to finish this task by this afternoon, you (is/ are/ were/ was) clever Cấu trúc 2: ĐK Loại If + S1 + V1 (HTĐ), S2 + will/ can + V2 (Infinity) Dạng chủ đông Example: I saw my girlfriend kissing a strange guy yesterday I felt my heart broken => Seeing my girlfriend kissing a strange guy yesterday, I felt my heart broken Dạng bị động Example: That restaurant is located near Guom Lake That restaurant is my favorite place => Located near Guom Lake, that restaurant is my favorite place Mẹo Câu điều kiện dạng rút gọn Câu điều kiện If + S1 + V1 (HTĐ), S2 + V2 (HTĐ) Trường hợp 1: Thay cho tân ngữ That house, that was built a few months ago, doesn’t look modern => SAI That khơng đứng sau dấu phẩy! Nhớ nhé, trường hợp ta dùng Which Cấu trúc 3: ĐK Loại Công thức 1: If + S1 + were + …, S2 + would/ could + V2 (Infinity) Dạng rút gọn: Were + S1 + …, S2 + would/ could + V2 (infinity) Công thức 2: If + S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + would/ could + V2 (infinity) Dạng rút gọn: Were + S1 + to V (của V1), S2 + would/ could + V2 (infinity) Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… If it does not rain, I will… shopping A go B goe Lý chọn: ……………………………… Dịch:………………………………………s C gone D to go Công thức 1: If I were you, I would (marry/ marrys/ married) her Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Hãy viết dạng rút gọn: ……………………… Công thức 2: If my dog knew how to speak human language, he would become famous Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Hãy viết dạng rút gọn: ……………………… TOEIC PART 999+ Việt Phạm Cấu trúc 3: ĐK Loại If + S1 + had + Ved/ VII, S2 + would/ could + have + Ved/ VII Dạng rút gọn: Had + S1 + Ved/ VII, S2 + would/ could + have + Ved/ VII Cấu trúc 4: ĐK Kết hợp If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo VII ST T If you had helped me yesterday, I could…… the test A have pass B has passed C have passed D had passed Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Hãy viết dạng rút gọn: ……………………… If I………….his advice, I would be rich now A have taken B were taken C has taken D had takend Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Mẹo dạng so sánh Cấu trúc ếch giem bồ Cấu trúc 1: So sánh so sánh giống nên không cần tập trung nhiều Chỉ cần lưu ý so sánh Động từ Tobe với Tính từ, còng Động từ thường với Trạng từ Ok Cấu trúc so sánh BẰNG S1 + be + as + adj + as + S2 S1 + V + as + adv + as + S2 Cấu trúc so sánh KHÔNG BẰNG: S1 + be + not as + adj + as + S2 S1 + V + not as + adv + as + S2 This boy is as (high/highly) as that one Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… James drives as (carefully/ careful) as I Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… She is as (health/ healthy) as I am Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Mr Parker dances as (well/ good) as Mr Stark does Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… TOEIC PART 999+ Việt Phạm Cấu trúc 2: So sánh Công thức 1: S1 + be + adj(ngắn) + “er” + than + S2 S2 + V + adv(ngắn) + “er” + than + S2 Đối với Tính từ Trạng từ âm tiết ta gọi Ngắn ta việc thêm Er đằng sau Công thức 2: S1 + be + more + adj(dài) + than + S2 S1 + V + more + adv(dài) + than + S2 Tính từ Trạng từ dài có âm tiết gọi Dài ta thêm More đằng trước giữ nguyên từ Công thức 3: S1+ V + more + N + than + S2 Dạng so sánh dành cho Danh từ ta thêm More đằng trước giữ nguyên từ ***NOTE: Các từ “much, far, a lot, a little” thường hay xuất trước dạng so sánh nhằm nhấn mạnh mức độ so sánh Cấu trúc 3: So sánh có chứa “the” Hay gọi so sánh càng Công thức 1: The + so sánh hơn, the + so sánh Công thức 2: Of the two + N(đếm số nhiều), S + be/ V + the + so sánh The Mạo từ mà Trạng từ để bổ sung cho Tính từ so sánh hơn… Ngạc nhiên chưa Các bạn nhớ theo cấu trúc được, so sánh The khơng có khó  Cấu trúc 4: So sánh Trong thi TOEIC thường gặp so sánh Tính từ Cơng thức 1: S + be + the + adj(ngắn) + est Công thức 2: S + be + the most + adj(dài) Tức Tính từ ngắn ta thêm Est đi, Tính từ dài ta thêm The most giữ nguyên từ *Dấu hiệu so sánh là: The most, Most, Và tính từ có Est  - Lưu ý chung: Dạng so sánh bất quy tắc Good/ well – better – the best Bad/ ill – worse – the worst Many/ much – more – the most Little – less – the least She is (more tall, taller) than I/me Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… He drive (more careful, carefuler ) than me Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… He looks (more lovely, lovely, lovelier) than I Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… This boy is (more smart, smarter) than that one Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… I have (more money, moneier) than you Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… John is much more handsome than his brother Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… The closer you live to a city, the (more expensive, expensiver) your life will be Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Of the two candidates John is the (more good, better, morw well) person Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… My mom is the……… person in the world A the greatest B the more great C the most great D greatest Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Linh is the……….student in my class A most intelligent B intelligentest C the more intelligent D more intelligent Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Of the subway lines that stop in the central business district, the green line is the……… TOEIC PART 999+ Việt Phạm Một số từ Tính từ dài áp dụng cơng thức Tính từ ngắn: Tender – tenderer – tenderest Narrow – narrower – narrowest Pleasant – pleasanter – pleasantest Simple – simpler – simplest Happy – happier – happiest Easy – easier – easiest VIII STT Khi ta thấy có : More/ Most +…… mà đằng sau chỗ trống khơng có danh từ, khơng có dấu hiệu THAN ta áp dụng cống thức Dùng ADJ trước Tobe, Become, Remain, Stay, Feel, Find, Make, Keep, Deem, Seem, Call Dùng ADV trước Verb to walk to frim the Franklin Building A more easily B easiest C most easily D easy Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… I am the…….person in the world A happiest B happy B most happily D happier Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Assessment can help you identify areas for improvement and ultimately help you realize your goals more A efficient B efficiency C efficiencies D efficiently Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… You have to become more …………with the rules and regulations before you start working here A familiarity B familiar C familiarize D familiarly Lý chọn:……………………………… Dịch:……………………………………… Mẹo Liên Từ Cấu trúc Either A or B (Hoặc A B): Diễn tả lựa chọn, này, Thường lựa chọn Danh từ I want either the noodle or the rice For Example A majority of the customers who completed the survey rated Sasaki mobile phones as good or excellent, A either B both C although D whether Lý chọn:………………………………… Dịch:………………………………………… TOEIC PART 999+ Việt Phạm Neither A nor B (A Không mà B Không): Cũng giống bên dạng phủ định Tức không chọn I want neither the noodle nor the rice Both A and B (Cả A B): Diễn tả tham lam lựa chọn  I want both the noodle and the rice Whether A or B (Dù A hay B): Diễn tả dù kết Example: Customers who purchase concert tickets will be charged a service fee whether they pay by cash or by credit card Dịch: Khác hàng người mà mua vé hòa nhạc bị tính thêm phí dịch vụ Dù họ trả tiền mặt hay Thẻ tín dụng! Đấy, đểu Dù nữa, kết  *Whether A or B khác với Either A or B điểm nào? Whether A or B diễn tả nối mệnh đề nối vế khơng cân xứng Như ví dụ ta có: Whether they pay by cash or by credit card Thì vế khơng cân xứng vế có thêm THEY PAY Còn Either A or B diễn tả vế cân xứng danh từ Như ví dụ tít Noodle với Rice Not only… But also: Khơng mà Diễn tả thêm thắt She not only wrote the text but also drew the illustration ……………………………………………… Neither taking photographs - eating is allowed in the theater A or B nor C and D neither Lý chọn:………………………………… Dịch:………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… The women’s clothing line released by Max Apparel this summer is both stylish…… Comfortable A nor B and C so D but Lý chọn:………………………………… Dịch:………………………………………… ……………………………………………… ……… you are here for corporate workshops or need to host a meeting, we can offer conference rooms, food services, and lodging A That B Should C Even D Whether Lý chọn:………………………………… Dịch:………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… The selection committee is seeking a new CEO who is only able to make difficult decisions but can……….think imaginatively A also B unless TOEIC PART 999+ Việt Phạm Thấy NOT ONLY Auto 100% khoanh BUT ALSO  C else D for Lý chọn:………………………………… Dịch:………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ÁP DỤNG Dưới số câu lấy Part Test Bộ Đề ETS số ĐỀ THI THẬT, số tự viết  Nhưng mong giúp bạn thực hành tốt mẹo học! Để thực hiệu làm XONG, bạn nên tự giải thích lại chọn đáp án kèm theo dịch full! 101 The opening of the Prince Theater was considered a notable ………… A Success B Succeed C Successive D Successively 103 Our company has replaced the old air conditioners with a system that does a better job of …… the temperature A Regulate B Regulator C Regulation D Regulating 105 The many …………… listed in the candidate’s resume show that he is an ideal candidate for the position A Accomplish B Accomplishments C Accomplishing D Accomplished 107 The design work of our new elearning website was …………… aided by the talents of the two artists A Greater B Great C Greatly D Greatness 109 Mayton City Council are receiving ………… …for Mayton Volunteer of the Year Award A Nominated B Nominate C Nominations 102 Despite several atempts to contact the ……… of the item, we have not received a single response so far A Manufacturer B Manufacture C Manufacturing D Manufactured 104 Although Ms Swanson’s experience is ……………, we think she may not be suitable for this kind of work A Impress B Impressed C Impressively D Impressive 106 The 30 extra books were……… stacked on top of a desk in an unused office A neatly B neat C neaten D neatness 108 The Georgetown Art Museum thanks its ……… for their generous donations this year A Supported B Supporting C Supporter D Supporters 110 Please be careful to record the quantities and costs of all purchased items…… A Accurate B Accurately C Accuracy D Accuracies TOEIC PART 999+ Việt Phạm D Nominating 111 The ……… customer service of Vintel Corporation is what sets it apart from other manufacturers in the area A Exception B Exceptionally C Exceptional D Exceptionality 113 Crawford Devices is guaranteed to …………… regulate the temperature of any commercial refrigerator A Precisely B Precise C Precision D Preciseness 115 After………interviewing more than fifty candidates for the position of manager of the Biotachnology Department, the committee chose Dr Alan Liu A carefully B to care C most careful D careful 117 You have to become more …………with the rules and regulations before you start working here A familiarity B familiar C familiarize D familiarly 119 After discussing the terms of the new healthbenefits contract,……… management and employees were satisfied A both B also C either D too 121…… Kato Bussiness Service or any of its affiliates are responsible for the accuracy of this brochure A Whether B Neither C Either D But 123 Many corporate farms are increasingly on subsidies from the government thanks to fluctuating food prices a relied b reliant c reliance d relying 112 Spruce Theater’s latest play was produced in ………… with the director of the city’s summer arts program A Cooperated B Cooperatively C Cooperation D Cooperate 114 Although many deemed it ………, Chemio Industries has reported a sales growth in the first quarter A Impossibilities B Impossibility C Impossibly D Impossible 116 Assessment can help you identify areas for improvement and ultimately help you realize your goals more A efficient B efficiency C efficiencies D efficiently 118 Mr Garry Noxon in accounting was warned about having to many numerical errors the budget report A repeat B repeatedly C repeater D repetition 120 The airport shuttle…………every hour from the hotel’s front entrance A depart B was departed C are departing D departs 122 Customers often turn to magazine articles or reviews for - product test results when purchasing an item (A) relying (B) relied (C) reliable (D) reliant 124 The customer service department is responsible for fulfilling from the public and has forward them to the chief financial officer A requests B request C requesting D requested TOEIC PART 999+ Việt Phạm 125 After the investigation is , we will examine the cause of the accident thoroughly A complete B completed C completing D completion 127 Interview schedules were sent to each job………… by email A applicants B apply C applying D applicant 129 Walter Anderson creates tension in his movies by…… the lighting and angles while filming his scenes A varied B vary C varying D varies 131 …………receiving notice that the director of the Deerfield Orchestra will retire, the board of directors has been searching for a replacement A since B while C once D because 133 Drivers are asked to park…….cars within the whit lines A their B they C theirs D themselves 135 All………to the laboratory must obtain written permission in advance from the Security Department A visiting B visitation C visit D visitors 137 its plans to focus on its care products, the ABC released its plans for the upcoming year A Confirns B Confirmed C Confirming D Confirmation 139 Items…….have been left behind will be stored at the lost-and-found office for three busness days 126 The reports form Latin American Studies depends upon the volutary work of its nearly 150……….editors, all of whom are reconized in their fields A contributing B contributable C contributed D contribution 128 A large……… of sewage was dumped into the river A lot B number C amount D plenty 130 Of the subway lines that stop in the central business district, the green line is the ………to walk to from the Franklin Building A more easily B most easily C easiest D easy 132 Ms Kim’s managers feel that she deserves special……….for her performance in the last sales campaign A recognition B accomplishment C capability D balance 134 Mr.Adam would not be able to complete the report by himself and would appreciate it if someone would volunteer to help………… A him B his C himself D he 136 Because this year prize money is larger than that of last year the contest has become more A competitions B competitive C compete D competively 138 The opening remaks by Judge Yamamoto, ……were devoted to international trade law, were the highlight of the conference A who B which C what D whose 140 If commercial banks mortgage rates, many households will have difficulty in repaying interest TOEIC PART 999+ Việt Phạm A by B who C that D when (A) Will raise (B) raise (C) to raise (D) raising Đến hết  Mình chưa có hồn thiện phần giải háo hức để chia sẻ tài liệu nên vội chia sẻ Dưới đáp án, bạn có thắc mắc liên hệ tới FB qua Sđt: 0989718609 đăng câu khiến bạn khó xử lên hội nhóm luyện TOEIC để hỏi Chúc bạn may mắn đạt mục tiêu TOEIC ! 101 A 111 C 121 C 131 C 102 A 112 C 122 D 132 B 103 D 113 A 123 B 133 A 104 D 114 D 124 A 134 A 105 B 115 A 125 A 135 D 106 A 116 D 126 B 136 B 107 C 117 B 127 D 137 C 108 D 118 B 128 C 138 B 109 C 119 A 129 C 139 C 110 B 120 D 130 C 140 B Đừng tạo giới hạn cho thử thách Hãy thử thách lên giới hạn bạn Khi bạn muốn bỏ Hãy nhớ lý khiến bạn bắt đầu Tuổi trẻ có nhiều thời gian, khơng đồng nghĩa với vơ hạn Nếu muốn làm làm đi! Đừng để đến ngày mai ... Trường hợp 1: WHICH LÀM TÂN NGỮ The book which I bought yesterday is very interesting Trường hợp 2: WHICH LÀM CHỦ NGỮ The book which is on the table is very interesting TOEIC PART 999+ Việt Phạm. .. Dịch:……………………………………… The CEO of the company (sends/ send) me TOEIC PART 999+ Việt Phạm Either A or B, Neither A nor B => chia động từ theo B V ST T Mẹo Mệnh đề quan hệ Cấu trúc For Example Cấu trúc 1:.. .TOEIC PART 999+ Việt Phạm I Mẹo Danh Từ ST T Cấu trúc For Example Cấu trúc 1: Giới từ + …… + giới từ, chỗ trống
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp mẹo part 5, part 6 TOEIC việt phạm , Tổng hợp mẹo part 5, part 6 TOEIC việt phạm

Từ khóa liên quan