Vocabulary in part 2

8 75 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:02

Common vocabulary in part Prepared by Ms Ly Who, where question I can call a Client if you like ˈklaɪənt Who is organizing the Reception? rɪˈsɛpʃən Who is General director? ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktə The organization is Complicated ˈkɒmplɪkeɪtɪd Who pay the Bill? Who is in charge of Maintenance department? bɪl ˈmeɪntənəns Department dɪˈpɑːtmənt It will be Charged in your account Who will attend the Annual meeting? ʧɑːʤ Who keep the Contract? Who is Responsible for reception ? Who will pick up the director at Train station? Who should I Confirm the reservation ˈkɒntrækt Who is Receptionist? rɪˈsɛpʃənɪst Who made a Reservation? ˌrɛzəˈveɪʃən I Reserved a double room rɪˈzɜːv This care Belongs to my boss bɪˈlɒŋ tuː sb Who will be in charge of holding ˈænjʊəl ˈmiːtɪŋ rɪsˈpɒnsəbl treɪn ˈsteɪʃən kənˈfɜːm biː ɪn ʧɑːʤ ɒv n n Khách hàng Sự chào đón, tiếp đón Tổng giám đốc adj Phức tạp n Hóa đơn n Bảo dưỡng n v n n Bộ phận, phòng ban Tính phí Cuộc họp thường niên Hợp đồng adj Trách nhiệm n Nhà ga, v Xác nhận n Nhân viên lễ tân n Đặt chỗ v Đặt chỗ v Thuộc v Chịu trách nhiệm Common vocabulary in part Prepared by Ms Ly a welcome party? Who is in charge of hiring a Salesperson ˈseɪlzˌpɜːsən Probably ˈprɒbəbli Who is the Personnel director? Who Explained this report for you? ˌpɜːsəˈnɛl dɪˈrɛktə Report It is Possible to increase our sales this month Who Oversee the marketing department? rɪˈpɔːt Who Published the report? ˈpʌblɪʃ ɪksˈpleɪn ˈpɒsəbl ˌəʊvəˈsiː Publisher Who is responsible for the new Project? Where will Press conference be held? Where was Welcome party be held? Who will Represent at the annual meeting? Where is Stockholder meeting be held? Who is President of our company? ˈpʌblɪʃə Where is Accounting department? əˈkaʊntɪŋ I will check my Account əˈkaʊnt ˈprɒʤɛkt prɛs ˈkɒnfərəns ˈwɛlkəm ˈpɑːti ˌrɛprɪˈzɛnt ˈstɒkˌhəʊldə ˈprɛzɪdənt Nhân viên bán hàng adv Có thể = maybe n n Giám đốc nhân v Giải thích v Báo cáo adj Có thể v Giám sát v Xuất n Nhà xuất n Dự án n Cuộc họp báo v Bữa tiệc chào mừng Đại điện n Cổ đông n n Tổng thống, chủ tịch Kế toán n Tài khoản n Common vocabulary in part Prepared by Ms Ly Who sent the Invitation? Who will giva an Opening speech at the convention this year? ˌɪnvɪˈteɪʃən He want to Invite me to his party ɪnˈvaɪt Where is Convention be held? kənˈvɛnʃən It has not been Decided yet dɪˈsaɪd ˈəʊpnɪŋ spiːʧ Where is Trade show be held? treɪd ʃəʊ Outskirt They will introduce a new Product line ˈaʊtˌskɜːt Where is the factory ˈfæktəri Under Consideration kənˌsɪdəˈreɪʃən Consider kənˈsɪdə Pay in Cash kæʃ Who is Cashier kæˈʃɪə London is my Destination ˌdɛstɪˈneɪʃən They will Leave in an hour liːv Where is the Reception desk? rɪˈsɛpʃən dɛsk Who Typed this letter? taɪp Who will Attend the meeting ? I can not Remember your phone number əˈtɛnd ˈprɒdʌkt laɪn rɪˈmɛmbə n Lời mời n Lời khai mạc v Mời n Hội nghị v Quyết định n Hội trợ thương mại Ngoại thành, ngoại ô Dòng sản phẩm n Nhà máy n Sự xem xét v Xem xét n Tiền mặt n Thu ngân n Đích đến n Rời n Bàn lễ tân v Gõ máy tính v Tham gia v Nhớ n n Common vocabulary in part You have to show your Identification card when entering the building Prepared by Ms Ly Thẻ cước aɪˌdɛntɪfɪˈkeɪʃən kɑːd Pay by Credit card ˈkrɛdɪt kɑːd We provide the Shuttle bus ˈʃʌtl bʌs n n n When, what, why, yes/no question Make an Appointment əˈpɔɪntmənt He is Appointed to President əˈpɔɪnt When dose your passport Expire? ɪksˈpaɪə When is the next Payment due? ˈpeɪmənt Deadline The meeting is Scheduled for Friday The order is Expected to arrive on Monday ˈdɛdlaɪn The Shipment have arrived When will the new policy Take effect? ˈʃɪpmənt ˈʃɛdjuːl ɪksˈpɛkt teɪk ɪˈfɛkt When is Proposal due? prəˈpəʊzəl Departure time dɪˈpɑːʧə The train Departs at 6:00 am dɪˈpɑːt As a Result of st rɪˈzʌlt Give a Speech spiːʧ n Cuộc hẹn v Bổ nhiệm v Hết hạn n Thanh toán n Hạn chót v Lên Lịch trình v Mong đợi n Chuyến hang v Có hiệu lực n Bản đề xuất n Sự khởi hành v Khởi hành n Kết n Bài phát biểu Common vocabulary in part Prepared by Ms Ly Where is Parking lot? ˈpɑːkɪŋ lɒt Submit a report səbˈmɪt The meeting has been Delayed dɪˈleɪ Get Promotion prəˈməʊʃən Send the Invitation ˌɪnvɪˈteɪʃən Who Invited you to the party? Why don’t you Join us for dinner tonight? ɪnˈvaɪt Postpone a meeting pɛʊstˈpəʊn Major Competitor We are in competition with four other companies for the contract kəmˈpɛtɪtə ʤɔɪn ˌkɒmpɪˈtɪʃən Lack of funds læk ɒv fʌndz Make a Decision dɪˈsɪʒən Decide to st dɪˈsaɪd tuː duː st Make a lot of profit ˈprɒfɪt Raw material rɔː məˈtɪərɪəl a highly profitable business ˈprɒfɪtəbl Weather forecast ˈwɛðə ˈfɔːkɑːst the steel industry A large package has arrived for you ˈɪndəstri Does the price include tax? ɪnˈkluːd ˈpækɪʤ n Bãi đỗ xe v Nộp, đệ trình n Trì hỗn n n Sự thăng chức, xúc tiến Thư mời v Mời v Tham gia v Trì hỗn n Đối thủ cạnh tranh n Sự cạnh tranh v Thiếu tiền, kinh phí n Quyết định v Quyết định làm n Lợi nhuận n Ngun liệu thơ adj Sinh lời, có lợi n Dự báo thời tiết n Ngành cơng nghiệp n Gói hàng v Bao gồm Common vocabulary in part Always read the instructions before you start It is estimated (that) the project will last four years Prepared by Ms Ly ɪnˈstrʌkʃən ˈɛstɪmɪt Estimation ˌɛstɪˈmeɪʃən Make a Complaint kəmˈpleɪnt Retail price ˈriːteɪl praɪs All the old carpets need replacing rɪˈpleɪs The contract should be Revised rɪˈvaɪz Where is my Wallet? ˈwɒlɪt Can you recommend a good hotel? ˌrɛkəˈmɛnd Express mail ɪksˈprɛs meɪl n Sự hướng dẫn v Ước tính n Sự ước tính v Phàn nàn n Giá bán lẻ v Thay v Chỉnh sửa, sửa đổi n Ví v Giới thiệu n Chuyển phát nhanh TỪ VỰNG BỘ ETS 1200 LC1, LC2, LC3456 Where we keep Office supplies? Maybe there’s some Road construction The car has stopped at the Traffic light Thanks for your Direction a seminar room Who is your Supervisor? Supervise My Assistant will send you an email Can you give me some Advice? N Đồ dung văn phòng N Xây dựng đường N Đèn giao thong N N N V N Sự dẫn Cuộc hội thảo Người giám sát Giám sát Trợ lý N Lời khuyên ˈɒfɪs səˈplaɪz rəʊd kənˈstrʌkʃən ˈtræfɪk laɪt dɪˈrɛkʃən ˈsɛmɪnɑː ˈsjuːpəvaɪzə ˈsjuːpəvaɪz əˈsɪstənt ədˈvaɪs Common vocabulary in part round-trip ticket When will Production begin? An Engineer will fix it tomorrow A Driver is checking the Engine Did you watch the Musical last night? I will attend the Annual convention in Chicago It’s a Manual It’s a Compact car You should Take a break The room is Furnished The quality of product need to be Improved Prepared by Ms Ly raʊnd-trɪp ˈtɪkɪt prəˈdʌkʃən ˌɛnʤɪˈnɪə ˈɛnʤɪn ˈmjuːzɪkəl ˈænjʊəl kənˈvɛnʃən ˈmænjʊəl ˈkɒmpækt teɪk ə breɪk ˈfɜːnɪʃ Vé Sản xuất Kỹ sư Động máy Buổi biểu diễn âm nhạc N Cuộc hội nghị thường niên N Cuốn sổ tay Adj Nhỏ gọn V Nghỉ ngơi V Trang bị đồ đạc V Cải thiện N N N N N ɪmˈpruːv V He Proved it’s true I have not Notice that She Transferred to New York office basketball tournament front desk hourly pay rate pruːv ˈnəʊtɪs ˈtrænsfə(ː) ˈtʊənəmənt frʌnt dɛsk ˈaʊəli peɪ reɪt rɪˈsiːv V V n n n v Chứng tỏ, chứng minh Chú ý, để ý Chuyển ( chuyển từ chỗ sang chỗ khác), chuyển nhượng ( tài sản) Giải thi đấu Bàn lễ tân Lương trả theo Nhận Did you receive the papers Vận hành, điều khiển n Bảng chấm công n Lễ kỷ niệm adj Trang trọng v how to operate this camera submit a time sheet to attend the ceremony Very ceremonial ˈɒpəreɪt taɪm ʃiːt ˈsɛrɪməni ˌsɛrɪˈməʊnjəl Common vocabulary in part it was an honor sales figures Let’s see what’s available When does the grocery store close? filing cabinet You could file a complaint please look at the financial projections for next year Why was it rejected? He’s quite independent Who’s the person in charge of payroll Prepared by Ms Ly ˈɒnə seɪlz ˈfɪgəz əˈveɪləbl n Vinh dự n Doanh số bán hàng adj Có sẵn, n Cửa hang bách hóa n Tủ hồ sơ v Gửi n Dự báo, ước tính v Từ chối ˈgrəʊsəri stɔː ˈfaɪlɪŋ ˈkæbɪnɪt faɪl prəˈʤɛkʃənz rɪˈʤɛktɪd ˌɪndɪˈpɛndənt ˈpeɪrəʊl adj Tự lập, có tính tự lập n Bảng lương ...Common vocabulary in part Prepared by Ms Ly a welcome party? Who is in charge of hiring a Salesperson ˈseɪlzˌpɜːsən Probably ˈprɒbəbli Who is the Personnel director? Who Explained this report... khoản n Common vocabulary in part Prepared by Ms Ly Who sent the Invitation? Who will giva an Opening speech at the convention this year? ˌɪnvɪˈteɪʃən He want to Invite me to his party ɪnˈvaɪt... ˈsjuːpəvaɪz əˈsɪstənt ədˈvaɪs Common vocabulary in part round-trip ticket When will Production begin? An Engineer will fix it tomorrow A Driver is checking the Engine Did you watch the Musical last
- Xem thêm -

Xem thêm: Vocabulary in part 2 , Vocabulary in part 2