LÝ THUYẾT bài tập LIÊN từ

4 49 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 15:55

1OO TỪ ĐI KÈM VỚI TỪ HAY RA TRONG ĐỀ THI TOEIC NHẤT (các bạn cần HỌC THUỘC” TỪ NÀO ĐI VỚI GIỚI TỪ NÀO”, vơ phòng thi mà QUẤT NHANH, GON, LẸĂN ĐIỂM LIỀN nhé!!) Ahead of time- trước thời gian Make a note of- ghi chép lại… Intend to V- định làm Check for sth- kiểm tra Expose to-phơi bày On behalf of- đại diện Be impressed by- bị ấn tượng Over the past five yearstrong năm qua Lead… through…- dẫn dắt ( cơng ty) qua (khỏi khó khăn)… 10 Throughout the daynguyên ngày 11 Leave a message with để lại tin nhắn với 12 Equip with= complete with- trang bị với 13 Together/ along withcùng với 14 Submit to= hand= turn in- nộp 15 At no cost= free of charge= free- miễn phí 16 Apply to- áp dụng cho 17 In advance- trước 18 Consist of- bao gồm 19 Comply with- tuân thủ theo 20 Contribute to- đóng góp vào… 21 Depend on= rely on=count on- phụ thuộc 22 Sympathize withthông cảm với 23 Wait for- đợi 24 Keep track of- theo dõi 25 Associate with- liên kết với 26 Congratulate onchúc mừng 27 Absent from- vắng 28 Responsible for- chịu trách nhiệm cho 29 Identical to- giống 30 Similar to- tương tự 31 Access to/by/ofđược tiếp cận 32 Concern about/for/over- lo lắng 33 A decrease in= a drop in- giảm 34 an increase in= a rise in- tăng 35 In charge of- phụ trách 36 On behalf of- đại diện 37 Angry at sth with sbgiận với 38 Attached to- đính kèm 39 Base on- dựa 40 Capable of- có khả 41 Different from- khác với 42 Disappointed with/by- thất vọng 43 Eligible for- có đủ tư cách để… 44 Familiar with- quen thuộc với 45 Related to- 46 Subject to N47 Suitable for- phù hợp cho 48 Surprised at/by- bất ngờ 49 Accustom onself tothích nghi với- thích nghi với 50 Agree to sth with sbđồng ý với 51 Arrive at/in- đến 52 Believe in- tin tưởng 53 Caution against- cảnh báo 54 Cooperate with- hợp tác với 55 Deal with- đối mặt với 56 Decrease by + % giảm ? phần trăm 57 Divide among/between/into- chia đối tượng/ chia thành 58 Interfere with- can thiệp với 59 Invest in- đầu tư 60 Participate in= join= take part in- tham gia 61 Pay for- toán cho 62 Prepare for- chuẩn bị 63 Prohibit from- cấm làm 64 Respond to- đáp trả 65 Search for- tìm kiếm 66 Succeed in- thành cơng 67 Talk about sth to sbnói chuyện với 68 Speak with- nói chuyện với 69 Meet with gặp mặt với 70 In favor of- ủng hộ 71 Instead of- thay 72 According to- dựa theo 73 Arrange for- xếp 74 At one’s expenseđược tính tiền 75 At random- ngẫu nhiên 76 At stake- bị đe dọa 77 At the rate of- với tốc độ 78 At the risk of-rủi ro 79 Attribute A to B-quy ( quy việc học tệ không thông minh) 80 Be aware of- ý thức 81 Be comparable tođược so sánh với 82 Be convicted of- bị kết tội 83 Be concerned aboutquan tâm 84 Be covered withđược bao phủ 85 Be discontented with- bị bất mãn với 86 Be eager to- háo hức 87 Be entiled to V/N- có quyền 88 Be essential to- cần thiết 89 Be experienced in lĩnh vực- có kinh nghiệm lĩnh vực 90 Be experienced with sth- có kinh nghiệm với ( ví dụ có kinh nghiệm với máy tính) 91 Be famous for =Be noted for- tiếng 92 Be intended for- dành cho 93 Be liable to- có khả 94 Be suspicious ofđáng nghi ngờ 95 Compensate for= make up for- bồi thường 96 Concentrate on= focus on- tập trung vào gì, việc 97 Fill in/out- điền vào ( tờ đơn) 98 Furnished with- trang trí với 99 Succeed in- thành cơng việc 100 Take advantage oftận dụng ...24 Keep track of- theo dõi 25 Associate with- liên kết với 26 Congratulate onchúc mừng 27 Absent from- vắng 28 Responsible for- chịu trách nhiệm... suspicious ofđáng nghi ngờ 95 Compensate for= make up for- bồi thường 96 Concentrate on= focus on- tập trung vào gì, việc 97 Fill in/out- điền vào ( tờ đơn) 98 Furnished with- trang trí với 99 Succeed
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT bài tập LIÊN từ, LÝ THUYẾT bài tập LIÊN từ

Từ khóa liên quan