5700 5 tài liệu tham khảo y khoa

7 55 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 15:06

g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀ NH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU TRUNG GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT CỦA sFlt-1 VÀ PlGF, TỶ SỐ sFlt-1/PlGF Ở THAI PHỤ 24 - 28 TUẦN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH – 2017 BỘ Y TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀ NH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU TRUNG GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT CỦA sFlt-1 VÀ PlGF, TỶ SỐ sFlt-1/PlGF Ở THAI PHỤ 24 - 28 TUẦN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Sản Phụ Khoa Mã số : 62720131 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS NGUYỄN DUY TÀI PGS TS VÕ MINH TUẤN TP HỒ CHÍ MINH – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kiện sử dụng luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận án Nguyễn Hữu Trung MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mu ̣c các chữ viế t tắ t Danh mục thuâ ̣t ngữ đố i chiế u Anh - Viêṭ Danh mu ̣c các bảng Danh mục biểu đồ Danh mục sơ đồ Danh mu ̣c các hình ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Tăng huyết áp thai kỳ Cơ chế bênh ̣ sinh của tiề n sản giâ ̣t 11 Lịch sử nghiên cứu sFlt-1, PlGF tiền sản giật 20 Nghiên cứu bê ̣nh – chứng lồ ng (Nested case – control study) 25 Ảnh hưởng việc lưu trữ thời gian dài giá trị sFlt-1, PlGF26 Phương pháp định lượng sFlt-1, PlGF theo kỹ thuật miễn dịch Sandwich 26 Thời điểm thực tầm soát tiền sản giật 27 Lựa chọn đối tượng để tầm soát tiền sản giật 28 Mối liên quan giá trị nồng độ sFlt-1, PlGF tỷ số sFlt-1/PlGF tuần thai 24-28 với xuất TSG nhóm thai phụ nguy cao 29 Ngưỡng giá trị sFlt-1, PlGF, sFlt-1/PlGF tiên đoán tiền sản giật 32 Tình hình thực tế Khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 35 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 Thiế t kế nghiên cứu 37 Đố i tươ ̣ng nghiên cứu 37 Ước lượng cỡ mẫu 38 Cách chọn mẫu 41 Công cụ thu thập số liệu 41 Phương pháp thu thập số liệu 41 Biến số phân tích 50 Phương pháp phân tích dữ liêụ 53 Nhân 55 Vấn đề y đức 55 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu đoàn hệ 58 Cấu phần nghiên cứu bênh ̣ – chứng lồng 64 Chương BÀN LUẬN 78 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 78 Tính thời đề tài nghiên cứu 79 Phương pháp nghiên cứu 79 Kết nghiên cứu 87 KẾT LUẬN 114 KIẾN NGHI ̣ 115 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hình ảnh nghiên cứu Phụ lục 2: Giấy chấp thuận Hội đồng Đạo đức nghiên cứu y sinh học Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh Phụ lục 3: Phiếu thông tin cho thai phụ nghiên cứu đồng thuận tham gia nghiên cứu Phu ̣ lu ̣c 4: Phiế u thu thâ ̣p thông tin nghiên cứu Phụ lục 5: Danh sách thai phụ tham gia nghiên cứu (cấu phần bệnh chứng) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACOG : American College of Obstetricians and Gynecologists ALT : alanin-amino transferase AST : aspartat-amino transferase AT1-AA : angiotensin II type I receptor agonistic autoantibodies AUC : Area under the ROC curve BMI : Body mass index BV : Bệnh viện CPEP : Calcium for Preeclampsia Prevention ĐHYD : Đại học Y Dược ĐTĐ : Đái tháo đường ECLIA : Electro Chemiluminescence Immunoassay ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay Flt-1 : fms-like tyrosyl kinase-1 Flk-1/KDR : Fetal liver kinase-1/Kinase Domain-containing Receptor HELLP : Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet KTC : Khoảng tin cậy LDH : Lactate Dehydrogenase PlGF : Placental Growth Factor PRECOG : The preeclampsia community guideline Q1 : Quater (0->25%) Q2 : Quater (25%->50%) Q3 : Quater (50%->75%) Q4 : Quater (75%->100%) ROC : Receiver Operating Characteristic sEng : Soluble endoglin SGOT : serum Glutamo-oxalo transaminase SGPT : serum Glutamo-pyruvic transaminase sFlt-1 : Soluble fms-like tyrosine kinase sVEGFR-1 : Soluble Vascular Endothelial Growth Factor Receptor SSHTTĐ Sai số hệ thống tương đối THA : Tăng huyết áp TSG : Tiền sản giật TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh VEGF : Vascular endothelial growth factor ... thập số liệu 41 Phương pháp thu thập số liệu 41 Biến số phân tích 50 Phương pháp phân tích dữ liêụ 53 Nhân 55 Vấn đề y đức 55 Chương... c y LDH : Lactate Dehydrogenase PlGF : Placental Growth Factor PRECOG : The preeclampsia community guideline Q1 : Quater (0-> 25% ) Q2 : Quater ( 25% - >50 %) Q3 : Quater (50 %-> 75% ) Q4 : Quater ( 75% ->100%)... Immunoassay ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay Flt-1 : fms-like tyrosyl kinase-1 Flk-1/KDR : Fetal liver kinase-1/Kinase Domain-containing Receptor HELLP : Hemolysis, Elevated Liver enzymes,
- Xem thêm -

Xem thêm: 5700 5 tài liệu tham khảo y khoa, 5700 5 tài liệu tham khảo y khoa

Từ khóa liên quan