Luận văn thạc sỹ - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trường đại học Đại Nam

414 88 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 14:49

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua thực hiện đường lối chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển khá vững chắc. Một trong những nguyên nhân của sự phát triển đó là sự đóng góp về nguồn nhân lực cao của hệ thống các trường đại học, trong đó có đại học Đại Nam. Những đóng góp của các trường đại học không thể tách rời công lao của đội ngũ giảng viên. Tuy vai trò của đội ngũ giảng viên của các trường đại học quyết định trực tiếp đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhưng chất lượng thực tế của đội ngũ giảng viên vẫn còn khá nhiều bất cập. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết TW-2 khóa III của ban Chấp hành trung ương đã khẳng định: “Muốn tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục- đào tạo, phát huy nguồn nhân lực con người, yếu tố cơ bản của việc phát triển nhanh và bền vững. Giảng viên là nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục và đã được xã hội tôn vinh. Việc chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên sẽ tạo ra được sự chuyển biến về chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu mới của đất nước”. Gần đây đã có nhiều trường đại học đưa ra khẩu hiệu “uy tín là vàng” để khẳng định về chất lượng sản phẩm đào tạo của mình nhưng lại tỏ ra lung túng chưa tìm ra được giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Thời gian qua đã có nhiều đề tài nghiên cứu được đưa vào ứng dụng, đem lại những hiệu quả nhất định nhưng chưa có môt đề tài nào nghiên cứu cụ thể về vấn đề nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên ở trường đại học Đại Nam. Vì vậy, tác giả quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trường đại học Đại Nam”. 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là vấn đề mà bất kỳ trường đại học nào cũng quan tâm. Đặc biệt là trong quá trình hội nhập, đổi mới toàn diện như hiện nay. Thời gian qua, vấn đề này đã, đang được quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa theo kịp với nhu cầu thực tế của xã hội. Do đó chúng ta phải tiếp tục tổ chức nghiên cứu để đưa ra những giải pháp vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn để theo kịp với xu hướng phát triển của đất nước. Bên cạnh các công trình nghiên cứu tổng quát đó thì những năm gần đây, vấn đề này đã trở thành đề tài cho một số luận văn thạc sỹ. Tuy ở điều kiện hoàn cảnh khác nhau nhưng các đề tài cũng đã tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học. Có thể kể đến một số công trình sau: -Trần Văn Thuận (2010), Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên ở trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLGD. Trường Đại học Vinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Nguyễn Viết Thường (2007), Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLGD. Trường Đại học Vinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Lưu Thị Bích Hồng (2005), Những giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Cán bộ quản lý Văn hoá – Thông tin trước yêu cầu mới hiện nay, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLGD. Học viện QLGD, trường ĐHSP Hà Nội. - Nguyễn Thị Thanh Bình (2007), Các biện pháp xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đại học Lao động – Xã hội giai đoạn 2007 – 2015. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLGD. Học viện QLGD, trường ĐHSP Hà Nội. Các công trình nghiên cứu trên đã có những tác động khả quan tại cơ sở nghiên cứu. Tuy nhiên, qua khảo sát, tác giả nhận thấy đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào một cách cụ thể, có hệ thống về nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trường đại học Đại Nam. Vì vậy, đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trường đại học Đại Nam” là một công trình độc lập, không trùng lặp với các công trình đã công bố. 3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu: Vận dụng lý thuyết để phân tích đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học Đại Nam. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp cụ thể và phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng nhu cầu và mục tiêu phát triển trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng của giảng viên Đại học. - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng giảng viên trường Đại học Đại Nam. - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Đại Nam. 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: giảng viên của trường Đại học Đại Nam 4.2. Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tập trung nghiên cứu, đánh giá chất lượng của giảng viên nhằm đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên của trường Đại học Đại Nam. + Về địa bàn nghiên cứu: Do thời gian và điều kiện cũng như chất lượng nghiên cứu của bản thân còn hạn chế nên tác giả xin nghiên cứu trong địa bàn trường Đại học Đại Nam thông qua những điều tra được tiến hành với cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường . 5.Câu hỏi nghiên cứu - Chất lượng là gì? Chất lượng giảng viên trường đại học Đại Nam là gì? - Thực trạng chất lượng giảng viên trường Đại học Đại Nam như thế nào? - Tại sao phải nâng cao chất lượng giảng viên của trường Đại học Đại Nam? - Làm thế nào để nâng cao chất lượng cho giảng viên Đại học Đại Nam? 6.Phương pháp nghiên cứu Để triển khai tốt các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra tác giả đã kết hợp các nhóm phương pháp sau : 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 6.2. Phương pháp điều tra khảo sát 6.3. Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn 6.4. Phương pháp thống kê và phân tích tổng hợp 7.Mong muốn đóng góp của luận văn - Hệ thống hóa được lý luận về chất lượng đội ngũ giảng viên đại học. - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên đại học Đại Nam. - Đề xuất một số giải pháp cụ thể và phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Đại Nam trong thời gian tới. 8.Kết cấu của Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và các danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ giảng viên đại học Chương 2: Thực trạng chất lượng của giảng viên trường Đại học Đại Nam. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên của trường Đại học Đại Nam trong thời gian tới. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM NGUYỄN THANH HUYỀN Mã ngành: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN CẢNH HOAN Hà Nội - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM NGUYỄN THANH HUYỀN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN CẢNH HOAN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình trước Người cam đoan NGUYỄN THANH HUYỀN LỜI CÁM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo quý báu thầy, cô giáo Viện đại học Mở Hà Nội, khoa Đào tạo sau đại học Để có kết nghiên cứu này, ngồi cố gắng nỗ lực thân, nhận hướng dẫn chu đáo, tận tình PGS.TS Nguyễn Cảnh Hoan, thầy giáo trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn Tôi nhận giúp đỡ, tạo điều kiện thầy cô, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp trường Đại học Đại Nam, động viên, tạo điều kiện vật chất, tinh thần gia đình người thân Với lòng biết ơn, tơi xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC 1.Tính cấp thiết đề tài 127 Trong năm qua thực đường lối sách đổi Đảng nhà nước, kinh tế nước ta có bước phát triển vững Một nguyên nhân phát triển đóng góp nguồn nhân lực cao hệ thống trường đại học, có đại học Đại Nam Những đóng góp trường đại học khơng thể tách rời công lao đội ngũ giảng viên Tuy vai trò đội ngũ giảng viên trường đại học định trực tiếp đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng thực tế đội ngũ giảng viên nhiều bất cập .127 Để đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Nghị TW-2 khóa III ban Chấp hành trung ương khẳng định: “Muốn tiến hành nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục- đào tạo, phát huy nguồn nhân lực người, yếu tố việc phát triển nhanh bền vững Giảng viên nhân tố định đến chất lượng giáo dục xã hội tôn vinh Việc chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên tạo chuyển biến chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đất nước” .127 Gần có nhiều trường đại học đưa hiệu “uy tín vàng” để khẳng định chất lượng sản phẩm đào tạo lại tỏ lung túng chưa tìm giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thời kỳ hội nhập quốc tế Thời gian qua có nhiều đề tài nghiên cứu đưa vào ứng dụng, đem lại hiệu định chưa có môt đề tài nghiên cứu cụ thể vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học Đại Nam Vì vậy, tác giả định chọn đề tài nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học Đại Nam” .127 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu 128 Trần Văn Thuận (2010), Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam Luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLGD Trường Đại học Vinh Bộ Giáo dục Đào tạo 128 Nguyễn Viết Thường (2007), Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh Luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLGD Trường Đại học Vinh Bộ Giáo dục Đào tạo 128 Lưu Thị Bích Hồng (2005), Những giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường Cán quản lý Văn hoá – Thông tin trước yêu cầu nay, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLGD Học viện QLGD, trường ĐHSP Hà Nội 128 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 128 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 128 5.Câu hỏi nghiên cứu 128 6.Phương pháp nghiên cứu 128 7.Mong muốn đóng góp luận văn .128 8.Kết cấu Luận văn 128 1.1Một số khái niệm 128 1.1.2 Chất lượng đội ngũ giảng viên đại học 6 .128 Trình độ đào tạo, trình độ kiến thức chuyên mơn chun mơn lân cận, qua phương pháp kinh nghiệm giảng dạy, phẩm chất đạo đức người thầy 6 128 Khả tự học tập nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học, trình độ ngoại ngữ, động, khả thích ứng với yêu cầu biến động nhiệm vụ giao Người thầy phải học cao học trò tri thức nhân cách người Thiếu hạn chế hai thứ đó, người thầy khơng thể trở thành “mẫu mực‘‘ để người học noi theo 6 128 - Phải có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt thể tinh thần yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, yêu nghề nghiệp u q học trò Để làm điều người thầy phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống trau dồi phẩm chất cần thiết tận tâm, lòng thành tín, mẫu mực, khoan dung, liêm khiết, kiên trì, tinh thần trách nhiệm, lạc quan .129 - Phải đạt trình độ chuẩn đào tạo chun mơn, nghiệp vụ, nghĩa phải có tốt nghiệp đại học sư phạm đại học chuyên ngành trở lên thầy giáo giảng dạy cấp đại học cao đẳng 7 129 Bước sang kỷ 21, kỷ xác định “nền kinh tế trí thức“ kinh tế đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày cao Đặc biệt Việt Nam vấn đề chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa trở thành nhu cầu cấp thiết Nguồn nhân lực quốc gia sản phẩm trình giáo dục đào tạo mà vấn đề phụ thuộc nhiều vào tư chất người thầy có người thầy giảng dạy trường Đại học Cao đẳng 7 129 Muốn giảng dạy tốt, người thầy phải có trình độ học vấn, kiến thức sâu rộng, kỹ thục tinh xảo, có hiểu biết trị, kinh tế, xã hội, bám sát diễn biến nước giới Người thầy cần thêm kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn Tuy nhiên vấn đề cốt lõi mà người thầy phải đạt kiến thức chuyên sâu thuộc phạm vi chuyên ngành phụ trách (giảng dạy) 7 129 Nhưng có tri thức khoa học khơng chưa đủ, người thầy phải có tri thức công cụ, kỹ sư phạm thành thạo Tri thức công cụ bao gồm vấn đề phương pháp luận phương pháp nghiên cứu, phải thấu hiểu khoa học giáo dục (tâm lý học, giáo dục học, phương pháp học), kiến thức hữu ích cho việc nâng cao kiến thức tay nghề 7 .129 Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp: Nhân tố không mang tính định góp phần tích cực công tác giáo dục giảng dạy, tạo nên thành công người thầy Sức khỏe tốt cho phép người thầy có phong thái đĩnh đạc, giọng nói chuẩn xác, có sức lơi có tác dụng to lớn tiếp thu người học uy tín người thầy .129 - Có lý lịch thân rõ ràng: Thể minh bạch, xác, trung thực trình xuất thân, trình phấn đấu rèn luyện thân thơng qua thơng tin có liên quan đến ngạch bậc, địa vị giáo dục, xã hội Cung cấp đầy đủ, xác chứng cấp, học vị, học hàm phản ánh có liên quan đến trình độ, lực độ tín nhiệm xã hội cá nhân Ngồi uy tín người thầy đánh giá thông qua sống thường nhật mối quan hệ người gia đình xã hội 8 130 Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước; 130 Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức trị, tinh thần yêu nước kiên định lập trường giai cấp tình 130 Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần phấn đấu lợi ích chung gương mẫu đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật quy định nghề nghiệp 130 Thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ cơng dân, tích cực tham gia hoạt động trị, xã hội 130 Yêu nghề, hướng suy nghĩ hành động nghề nghiệp chọn, có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo Đồn kết, hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh mặt để thực tiêu chí nghề nghiệp, thương yêu, tôn trọng người học, giúp đỡ họ khắc phục khó khăn để học tập, rèn luyện bảo vệ quyền lợi ích đáng 130 Trình độ nghiệp vụ sư phạm 10 130 Chuẩn bị hoạt động giảng dạy 11 130 Thực hoạt động giảng dạy 11 131 Kiểm tra, đánh giá kết học tập người học 11 131 Quản lý hồ sơ dạy học 12 131 Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy 12 131 Xây dựng kế hoạch, thực hoạt động giáo dục 12 131 Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập 12 131 Hoạt động xã hội 12 .131 Trao đổi kinh nghiệm, học tập, bồi dưỡng, rèn luyện 13 131 Nghiên cứu khoa học 13 131 1.3Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giảng viên đại học 13 131 Mục tiêu đào tạo 13 131 Số lượng giảng viên 13 131 Tuyển mộ, tuyển chọn giảng viên 13 131 Bố trí sử dụng giảng viên 13 131 Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo 13 131 Cơ sở vật chất phục vụ nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 13 131 Sự quan tâm gắn trách nhiệm nhà trường chất lượng giáo dục 13 131 Đánh giá thực công việc 13 131 Chế độ tiền lương 13 .131 Chế độ khen thưởng kỷ luật 13 .131 Mục tiêu đào tạo 14 .131 Số lượng đội ngũ giảng viên 14 .131 Tuyển mộ, tuyển chọn đội ngũ giảng viên 14 .131 Tuyển chọn q trình phân tích, đánh giá ứng viên dựa tiêu chí đề để tìm ứng viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Thông thường ứng viên lựa chọn phải hội đủ yếu tố đạo đức lực phù hợp với tính chất nhiệm vụ giao Quá trình tuyển chọn phải đáp ứng yêu cầu: 15 131 Tuyển chọn phải xuất phát từ kế hoạch giảng dạy nhu cầu sở đào tạo 15 132 Tuyển chọn người có trình độ chun mơn theo nhu cầu giảng dạy thực tế mà trường cần 15 .132 Tuyển người có tính tổ chức, tính kỷ luật, có tính trung thực có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công việc 15 10 .132 Tuyển chọn phải thực thi tuyển công khai, minh bạch mang tính cạnh tranh cao ứng cử viên Đồng thời xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng lực trình độ theo yêu cầu người giảng viên cho ứng viên từ tuyển dụng Việc bố trí cơng tác sau tuyển dụng phải hợp lý, phù hợp với trình độ lực giảng viên theo chuyên môn đào tạo nhằm giúp họ phát huy khả lực thân Đồng thời phải làm cho họ hiểu việc học tập nâng cao trình độ nhiệm vụ bắt buộc phải tiến hành thường xuyên liên tục Một vấn đề quan trọng phải quan tâm đến đội ngũ giảng viên trẻ, đào tạo tạo điều kiện cho họ thăng tiến vào chức vụ cao 16 10 132 Cần đặc biệt lưu ý đến nguồn nhân lực trẻ, đào tạo bản, có chun mơn sâu Giáo dục cho giảng viên nêu cao ý thức tự giác học tập suốt đời, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nói chung cơng việc bắt buộc, phần thưởng giảng viên đề bạt chức vụ cao 16 10 132 Xây dựng cấu, tổ chức máy hợp lý, gọn nhẹ, hiệu theo giai đoạn chiến lược phát triển cụ thể Xây dựng đội ngũ giảng viên có quy mơ hợp lý, phù hợp với cấu ngành nghề, bảo đảm chất lượng, có khả tiếp thu ứng dụng khoa học, công nghệ Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên cốt cán lĩnh vực chuyên môn khoa, tổ môn số lượng chất lượng 16 10 132 Bố trí, sử dụng giảng viên 16 10 132 Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo 18 10 132 Cơ sở vật chất phục vụ việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 19 10 133 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên phải coi trọng tâm trường đại học Đại Nam Muốn thành cơng cần có tác động nhiều yếu tố chủ quan khách quan Các giải pháp phải thực đồng lâu dài Nhiệm vụ cần có góp sức tồn thể cán nhân viên, giảng viên, lãnh đạo nhà trường, doanh nghiệp liên danh liên kết, đặc biệt đội ngũ giảng viên nhà trường nghiệp trồng người Dù có nhiều cố gắng luận văn tác giả có nhiều thiếu sót hạn chế nghiên cứu Tác giả mong nhận nhiệt tình giúp đỡ, bảo ân cần thầy cô giáo hội đồng để luận văn hoàn thiện 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban bí thư Trung Ương Đảng (2004), Chỉ thị 40-CT/TW ký ngày 15/06/2004, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBBQL giáo dục Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo (2010), Quyết định số 795/QĐ- BGD ĐT Bộ GD – ĐT (2003), Điều lệ trường đại học, (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ – BGD &ĐT ngày 10/12/2003) Bộ GD – ĐT (1981), Quy định tổ chức trường đại học, (Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ – BGD &ĐT ngày 15/01/1981) Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục Nxb Giáo dục Thủ tướng phủ (2005), Quyết định số 09/2005/QĐ – TTg ngày 28/12/2005 việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán QLGD giai đoạn 2005 – 2010” Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Đắc Hùng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai vấn đề giải pháp Nxb Chính trị Quốc gia Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010) Đại cương khoa học quản lý Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Đức Chính (2010), Đánh giá giáo dục Bài giảng cho học viên lớp cao học QLGD K9 (2009 – 2011) ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội 10 Phạm Khắc Chương (2004) Lý luận quản lý giáo dục đại cương Đại học sư phạm Hà Nội 11 Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận NCKH Nxb Khoa học – Kỹ thuật, Hà Nội 12 Nguyễn Trọng Hậu (2009) Đại cương khoa học quản lý giáo dục Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 13 Phan Văn Kha (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội 14 Trần Kiểm (2006), "Khoa học quản lý giáo dục" NXB Giáo dục 15 Trịnh Xuân Thắng (2014) Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực số quốc gia giới Học viện Chính trị khu vực IV 16 Website: www.dainam.edu.vn.(2009) 94 PHỤ LỤC Phụ lục số PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI NAM Để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Đại Nam giai đoạn Anh (chị) vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu (X) điền vào ô trống ( ) thích hợp Các ý kiến anh (chị) dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học Anh (chị) đánh giá công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ giảng viên nhà trường qua nội dung sau: Mức độ TT Nội dung Có kế hoạch tuyển dụng đào tạo cụ thể năm học Có tiêu chuẩn tuyển dụng phù hợp với ngành nghề đào tạo nhà trường Thực quy trình tuyển dụng quy định Thường xuyên tổ chức đào tạo cử cán bồi dưỡng kiến thức, chuyên mơn Có sách đãi ngộ cho giảng viên tham gia học Tốt Khá Trung Bình tập nâng cao trình độ Anh (chị) đánh giá đạo đức, nghề nghiệp, lối sống đội ngũ giảng viên dạy nghề nhà trường thời gian qua Mức độ TT Nội dung Gương mẫu thực nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia hoạt động trị, xã hội Tốt Khá Trung Bình Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nội quy nhà trường Yêu nghề, tâm huyết với nghề Công giảng dạy, giáo dục, khách quan đánh giá lực người học Có lối sống lành mạnh, văn minh, giản dị, gọn gàng, mực giao tiếp Anh (chị) đánh giá kiến thức, lực chuyên môn đội ngũ giảng viên nhà trường qua nội dung sau: Mức độ TT Nội dung Nắm vững kiến thức chuyên môn Thường xuyên cập nhật kiến thức thực tế, vấn đề kinh tế, xã hội liên quan Tích cực đổi mới, áp dụng phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính chủ động người học Ứng dụng ngoại ngữ công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy Có lực tự nghiên cứu, nâng cao trình độ Tốt Khá Trung Bình chun mơn minh Anh (chị) đánh giá lực sư phạm đội ngũ giảng viên nhà trường thông qua nội dung sau: Mức độ TT Nội dung Áp dụng phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính sáng tạo người học Kết hơp lý thuyết thực hành Đảm bảo chuẩn kiến thức theo quy định Khai thác hiệu trang thiết bị phục vụ đào tạo Tham gia cơng tác biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học Tốt Khá Trung Bình Anh (chị) đánh giá điều kiện làm việc đội ngũ giảng viên nhà trường qua nội dung sau: Mức độ TT Nội dung Cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm nhà trường Hệ thống thư viện, công cụ tra cứu thông tin Trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy Hoạt động tổ chức, đoàn thể Hiệu hoạt động hội đồng khoa học, thi Tốt Khá Trung Bình đua khen thưởng Anh (chị) vui lòng cho biết đơi điều thân: Giới tính: Nam: Dân tộc Trình độ đào tạo Chức vụ: Xin chân thành cảm ơn! Nữ: Kinh: TSKH,TS: Đại học: Đơn vị công tác: Tuổi Khác: Thạc sỹ: Khác: Phụ lục số ĐẠI HỌC ĐẠI NAM Giảng viên: Ngày khảo sát: / /200 PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN ( Dành cho sinh viên) Nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục, trường ĐH Đại Nam tổ chức khảo sát ý kiến sinh viên chất lượng giảng dạy Giảng viên Xin Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi Phiếu khảo sát Những thông tin Anh/Chị cung cấp sở giúp đội ngũ Giảng viên điều chỉnh, bổ sung để không ngừng nâng cao chất lượng dạy - học Vì Anh/Chị đưa nhận xét trung thực, khách quan mang tính xây dựng I THƠNG TIN CÁ NHÂN Lớp: Giới tính: Nam  Nữ  Xếp loại học lực năm học vừa qua: Xuất sắc/Giỏi : Khá:  TB-Khá:  Trung bình:  Yếu:  Tên học phần: Học kỳ: Năm học: 200 - 200 Đối với học phần này, Anh/Chị hy vọng đạt điểm (thang điểm 10): Anh/Chị tham gia khoảng % buổi học học phần này:  < 50%  50 - 80%  80 - 90 %  90 - 100% II NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh/Chị cho biết ý kiến cách đánh dấu (X) vào mục mà Anh/Chị đồng ý Giảng viên vào - tiết học  Luôn  Phần lớn  Ít  Ln khơng Kế hoạch giảng dạy theo lịch trình giảng viên  Luôn  Phần lớn  Tương đối  Dạy bù, dạy dồn vào cuối học kỳ Tài liệu học phần biên soạn  Đầy đủ  Tương đối đầy đủ  Sơ sài  Khơng có Giảng viên giới thiệu tài liệu tham khảo cho sinh viên  Đầy đủ  Tương đối đầy đủ  Sơ sài  Không giới thiệu Các tài liệu giảng viên giới thiệu  Rất hữu ích  Tương đối hữu ích  Khơng hữu ích  Khơng tìm Trong buổi học đầu tiên, giảng viên giới thiệu đề cương học phần  Đầy đủ  Khá đầy đủ  Sơ sài  Không giới thiệu Nội dung giảng so với đề cương học phần  Hoàn toàn đảm bảo  Phần lớn đảm bảo  Đảm bảo phần  Không đảm bảo Kiến thức học phần giảng viên trình bày  Hồn tồn xác  Phần lớn xác  Tương đối xác  Ít xác Giảng viên cập nhật mở rộng kiến thức liên quan đến học phần  Thường xuyên  Khá thường xuyên  Thỉnh thoảng  Không 10 Nội dung học phần xếp  Rất hợp lý  Hợp lý  Tương đối hợp lý  Không hợp lý 11 Giảng viên chuẩn bị giảng đến lớp  Tốt  Tương đối tốt  Bình thường  Khơng tốt 12 Giảng viên trình bày giảng dễ theo dõi, dễ hiểu  Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Đồng ý phần  Không đồng ý 13 Cơ hội để sinh viên đặt câu hỏi, phát biểu, tranh luận học  Rất nhiều  Vừa đủ  Thỉnh thoảng  Khơng có 14 Kỹ diễn đạt tư phản biện sinh viên giảng viên  Chú ý phát triển  Thỉnh thoảng ý  Ít ý  Khơng ý 15 Việc sử dụng phương tiện dạy học (bảng/máy chiếu ) giảng viên  Rất hiệu  Hiệu  Ít hiệu  Không hiệu 16 Giảng viên sử dụng thời gian lớp  Rất hiệu  Hiệu  Ít hiệu  Khơng hiệu 17 Phương pháp giảng dạy giảng viên  Rất lôi  Khá lôi  Ít lơi  Khơng lơi 18 Việc giải đáp thắc mắc sinh viên học  Hoàn toàn thỏa mãn  Đa số thỏa mãn  Thỏa mãn phần  Không giải đáp 19 Giảng viên thể nhiệt tình trình giảng dạy  Rất nhiệt tình  Nhiệt tình  Ít nhiệt tình  Khơng nhiệt tình 20 Giảng viên sẵn sàng giúp đỡ sinh viên vấn đề liên quan đến học tập  Luôn  Khá thường xuyên  Thỉnh thoảng  Không 21 Yêu cầu kiểm tra - đánh giá giảng viên phổ biến cho sinh viên  Đầy đủ  Tương đối đầy đủ  Một phần  Không phổ biến 22 Giảng viên đánh giá cơng xác lực sinh viên  Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Đồng ý phần  Không đồng ý 23 Sau kết thúc học phần, giảng viên công bố điểm 30% cho sinh viên  Có cơng bố  Khơng cơng bố 24 Giảng viên sử dụng nhiều hình thức kiểm tra để tăng độ xác đánh giá  Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Đồng ý phần  Không đồng ý 25 Xét cách toàn diện, ấn tượng Anh/Chị giảng viên dạy học phần  Rất tốt  Tốt  Chấp nhận  Không chấp nhận 26 Ý kiến khác (Hãy cho biết ý kiến Anh/Chị để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần này) Cảm ơn hợp tác Anh/Chị Phụ lục số ĐẠI HỌC ĐẠI NAM Số phiếu:………………/…………… Ngày khảo sát: / /200 PHIẾU LẤY Ý KIẾN Dùng cho Ban Giám hiệu, trưởng phó Phòng, Khoa chun mơn, giảng viên trực tiếp giảng dạy đánh giá số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học Đại Nam giai đoạn tới Thầy (cơ) vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu (X) điền vào ô trống ( ) thích hợp Các ý kiến thầy (cơ) dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học Câu 1: Ý kiến thầy (cơ) tính cần thiết tính khả thi giải pháp nêu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học Đại Nam giai đoạn tới: T T Các giải pháp Điều chỉnh quy mơ, quy trình tiêu chuẩn cơng tác tuyển dụng giảng viên Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho giảng viên Tăng cường đầu tư khai thác hiệu sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng đồng bộ, đại, đón đầu để đảm bảo điều kiện làm việc phù hợp cho đội ngũ giảng viên Đổi công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng viên trường Đại học Đại Tính cần thiết Tính khả thi Rất Cần Khơng Rất Không Khả cần thiết cần khả khả thi thiết thiết thi thi Nam Xây dựng sách, chế độ đãi ngộ thu hút giảng viên trường Câu 2: Theo thầy (cô) mối quan hệ giải pháp nào? Câu 3: Thầy (cơ) vui lòng cho biết đơi điều thân: Giới tính: Nam: Dân tộc Trình độ đào tạo Chức vụ: Nữ: Tuổi Kinh: Khác: TSK, Thạc sỹ: Đại học: Khác: Đơn vị công tác: Xin chân thành cảm ơn! Cơ sở 01: Tổng diện tích 10,6 Địa chỉ: Số Phố Xốm, Phú Lãm - Phú Lương, Hà Đơng, Hà Nội Cơ sở 02: Tổng diện tích 3,861m2 Địa chỉ: Tòa nhà tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội Giảng viên đại học Đại Nam tham gia Hội thảo quốc tế ICTECH 2015 Tuyên bố hội thảo AP16 Việt Nam Hội thảo Khoa học thường niên Việt Nam Kinh doanh tồn cầu, Kinh tế học, Tài Khoa học xã hội Trường Đại học Đại Nam, Hà Nội, Việt Nam hợp tác trường SDMIMD, Mysore, Karnataka, Ấn Độ Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh Toàn cầu (GBRJ) tuyên bố tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên Việt Nam Kinh doanh toàn cầu, Kinh tế học, Tài Khoa học xã hội (AP16 Vietnam Conference) từ ngày 7-9 tháng năm 2016 Hà Nội, Việt Nam TS Lương Cao Đông – Hiệu Phó Nhà trường giải đáp thắc mắc hội việc làm sinh viên sau tốt nghiệp ... lực cao hệ thống trường đại học, có đại học Đại Nam Những đóng góp trường đại học tách rời công lao đội ngũ giảng viên Tuy vai trò đội ngũ giảng viên trường đại học định trực tiếp đến chất lượng. .. thể vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học Đại Nam Vì vậy, tác giả định chọn đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học Đại Nam ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM NGUYỄN THANH HUYỀN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trường đại học Đại Nam, Luận văn thạc sỹ - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trường đại học Đại Nam

Từ khóa liên quan