Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh

128 87 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 14:49

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chất lượng là vấn đề then chốt đối với sự sống còn của bất cứ doanh nghiệp nào. Trong giai đoạn hiện nay, cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, kinh tế vừa trải qua một cuộc khủng hoảng toàn cầu, các nước phát triển đang tìm cách mở rộng thị trường, chính phủ thực hiện nhiều biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế, người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu. Các doanh nghiệp, để có thể thắng thế trong cạnh tranh trong giai đoạn này thì vấn đề quan tâm tới chất lượng là vấn đề cốt lõi mà doanh nghiệp nào cũng chú trọng. Tuy nhiên, quan tâm tới chất lượng không có nghĩa là chỉ quan tâm tới chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng. Trong giai đoạn khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, thị trường nguồn lao động có thâm niên, tay nghề và tri thức cao ngày càng lớn, thị hiếu người tiêu dùng ngày càng nâng lên, các sản phẩm thay thế, bổ sung ngày càng nhiều. Bởi vậy quan tâm tới chất lượng trong giai đoạn hiện nay phải quan tâm đồng bộ và toàn diện vào mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh cả trước, trong và sau quá trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Quản lý chất lượng toàn diện là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên, nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thỏa mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và xã hội. Bởi vậy, quản lý chất lượng toàn diện là phương pháp quản lý khoa học, hiệu quả và triệt để giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững. Được thành lập từ năm 1955, Bảo Minh từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đã xây dựng được thương hiệu của mình, với số lượng nhân viên hữu cơ trên 200 lao động, có nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn, với máy móc thiết bị tiên tiến. Tuy nhiên thương hiệu Bảo Minh vẫn chỉ là một thương hiệu nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh bánh mứt kẹo. Đi lên từ sản xuất thủ công, nhỏ lẻ, từ đội ngũ lãnh đạo đến các nhân viên chủ chốt đều chưa đáp ứng được sự tiến bộ của kinh tế tri thức. Toàn bộ quy trình từ sản xuất tới kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh còn tồn đọng nhiều hạn chế. Trong khi đó, cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bánh mứt kẹo đang ngày càng khốc liệt. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi Bảo Minh cần thay đổi trong phương thức quản lý, tổ chức lại toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Với yêu cầu như trên, phương pháp quản lý chất lượng toàn diện là một phương pháp phù hợp với Bảo Minh trong giai đoạn này. Đây là một phương pháp quản lý chất lượng mới, tác động tới tất cả các cấp, các bộ phận, các cá nhân thực hiện, đòi hỏi sự phối hợp giữa tất cả các phòng ban liên quan. Quản lý chất lượng toàn diện sẽ giúp cho Bảo Minh có cái nhìn tổng thể về hệ thống kinh doanh của mình, để tìm ra những yếu kèm, thay đổi và sửa chữa trong từng cá nhân, bộ phận, phòng ban. Để thắng thế trong cạnh tranh, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường thì vấn đề áp dụng phương pháp quản lý chất lượng toàn diện trong kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh là một vấn đề cấp thiết, cần phải nghiên cứu và triển khai toàn diện. 2.Tổng quan nghiên cứu Trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tiễn, tác giả đã thu thập và tìm hiểu về các luận văn thạc sỹ cũng như luận án tiến sỹ về phương pháp quản lý chất lượng toàn diện nói chung và tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh nói riêng, cụ thể như sau: Về phương pháp quản lý chất lượng toàn diện •Luận văn cao học của tác giả Lê Thành Nam (2007) đề tài: “Nghiên cứu áp dụng công cụ quản lý chất lượng trong xây dựng hệ thống sản xuất Lean tại Công ty Goldsun” bảo vệ tại ĐH Kinh tế Quốc dân, luận văn nghiên cứu về việc áp dụng công cụ quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất Lean tại công ty Goldsun. •Luận văn cao học của tác giả Vũ Thị Thanh Hương (2008) Đề tài: “Cải tiến các qui trình trong hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ FPT” tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, luận văn nghiên cứu về việc cải tiến các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ FPT . •Luận văn của tác giả Nguyễn Thị Quyên (2008) Đề tài: “Nghiên cứu áp dụng một số công cụ cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam” tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, luận văn nghiên cứu việc áp dụng một số công cụ để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. •Luận văn của tác giả Hoàng Mạnh Dũng (2002) Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Việt Nam” tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, luận văn nghiên cứu việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Việt Nam, Về công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh •Luận văn cao học của tác giả Nguyễn Thị Kim Chi (2014) Đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh” tại trường Học Viện Tài Chính, luận văn đã nghiên cứu về việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh. Như vậy, chưa có đề tài trước đó nghiên cứu cụ thể về quản lý chất lượng toàn diện và chưa tìm hiểu sâu trong việc áp dụng phương pháp quản lý chất lượng toàn diện vào quá trình sản xuất kinh doanh nói chung và kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo nói riêng. Tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề quản lý chất lượng toàn diện trong kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo của công ty. 3.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý chất lượng toàn diện và thực tế của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh, luận văn đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất lượng toàn diện trong kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh. 3.2Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục tiêu tổng quan ở trên, luận văn có những nhiệm vụ cụ thể sau đây: • Hệ thống hóa lý luận về quản lý chất lượng toàn diện trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. • Phân tích đánh giá thực trạng quản lý chất lượng, tác động đến chất lượng sản phẩm của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh. • Kiến nghị giải pháp và tăng cường quản lý chất lượng toàn diện trong kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh. 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu lý luận về quản lý chất lượng toàn diện và thực trạng quản lý chất lượng toàn diện của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh. 4.2Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Quản lý chất lượng toàn diện với sản phẩm bánh mứt kẹo. - Phạm vi không gian: Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh. - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ năm 2010 đến năm 2015 và kiến nghị đến năm 2020. 5.Phương pháp nghiên cứu Sử dụng kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Với các công cụ thu thập số liệu bao gồm xác định các biến số cần nghiên cứu như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, giá trị nhập, xuất, sản lượng, chất lượng, nhu cầu thị trường… để thu thập số liệu, tổng hợp, so sánh, xử lý và phân tích số liệu. Đồng thời nhận định tình hính, vấn đề đưa ra những kết luận khoa học, có cơ sở. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng, biểu, sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn kết cấu ba chương: Chương 1: Lý luận chung về quản lý chất lượng toàn diện trong kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng trong kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý chất lượng toàn diện trong kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  PHẠM THỊ THU HIỀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG KINH DOANH SẢN XUẤT BÁNH MỨT KẸO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO BẢO MINH CHUYÊN NGÀNH: QUẢTHƯƠNG MẠI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS HOÀNG ĐỨC THÂN HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thông tin trung thực, cập nhật, xác dựa theo nguồn đáng tin cậy, website uy tín Các số liệu tính tốn, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, hợp lý dựa theo BCTC năm Bảo Minh đơn vị, doanh nghiệp khác Các giải pháp dựa theo kết tính tốn, tình hình hoạt động, thực trạng định hướng Công ty Luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG KINH DOANH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Mơ hình ngun tắc quản lý chất lượng toàn diện .5 1.1.1 Khái niệm, vai trò xu hướng quản lý chất lượng tồn diện 1.1.2 Mơ hình quản lý chất lượng tồn diện .8 1.1.3 Nguyên tắc quản lý chất lượng toàn diện 10 1.1.4 Thiêt lập hệ thống quản lý chất lượng toàn diện doanh nghiệp 13 1.2 Nội dung quản lý chất lượng toàn diện kinh doanh sản phẩm doanh nghiệp .30 1.2.1 Quản lý chất lượng khâu bảo đảm vật tư cho sản xuất sản phẩm .30 1.2.2 Quản lý chất lượng trình sản xuất sản phẩm 32 1.2.3 Quản lý chất lượng trình vận động sản phẩm đến người tiêu dùng 33 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng toàn diện kinh doanh sản phẩm doanh nghiệp 34 1.3.1 Nhân tố thuộc doanh nghiệp ảnh hưởng đến quản lý chất lượng toàn diện .34 1.3.2 Nhân tố bên tác động đến quản lý chất lượng toàn diện .37 CHƯƠNG 38 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH SẢN PHẨM BÁNH MỨT KẸO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO BẢO MINH 38 2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 39 2.1.1 Đặc điểm sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh .39 2.1.2 Đặc điểm trình sản xuất kinh doanh công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 40 2.1.3 Kết kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 42 2.2 Phân tích thực trạng quản lý chất lượng tồn diện kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 46 2.2.1 Quản lý chất lượng bảo đảm vật tư cho sản xuất bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh .46 2.2.2 Quản lý chất lượng khâu sản xuất sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 55 2.2.3 Quản lý chất lượng khâu lưu thông đến người tiêu dùng sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 64 2.2.4 Tác động quản lý chất lượng toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh .75 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng toàn diện kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 77 2.3.1 Kết đạt 77 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 78 3.1 Phương hướng kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh đến năm 2020 82 3.1.1 Thời thách thức công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 82 3.1.2 Phương hướng phát triển kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 86 3.1.3 Phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 87 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý chất lượng toàn diện kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 89 3.2.1 Xây dựng quy trình quản lý chất lượng tồn diện công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 89 3.2.2 Áp dụng phương pháp đại quản lý chất lượng sản phẩm công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 90 3.2.3 Tăng cường quản lý chất lượng khâu bảo đảm vật tư cho sản xuất bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 91 3.2.4 Tăng cường quản lý chất lượng trình sản xuất sản phẩm Cơng Ty Cổ Phần Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh 93 3.2.5 Tăng cường quản lý chất lượng trình vận động sản phẩm đến người tiêu dùng 94 3.3 Kiến nghị điều kiện thực 97 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống tổ chức kinh doanh công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh .97 3.3.2 Đầu tư đổi công nghệ sở vật chất kỹ thuật 98 3.3.3 Nâng cao lực, trình độ cán quản lý, công nhân viên 99 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt STT Viết Tắt Diễn Giải ATTP An tồn thực phẩm CN Cơng nghệ KH Kế hoạch LN ST Lợi nhuận sau thuế LN TT Lợi nhuận trước thuế NCC Nhà cung cấp NVL Nguyên vật liệu PKD Phòng kinh doanh QLSX Quản lý sản xuất 10 QT Quy trình 11 Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp 12 TP Thành phẩm 13 VN Việt Nam 14 VSV Vi sinh vật Tiếng Anh STT Viết Tắt Đầy Đủ Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt CCP Critical Control Point Kiểm soát điểm tới hạn CEO Giám đốc điều hành cao cấp CWQI GDP Chief Executive Officer Company wide quality improvement Gross Domestic Product GMP Good Manufacturing Practice HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point ISO International Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế JIT Just In Time Hệ thống quản lý hàng tồn kho KCS Knowledge Centered Support 10 KPI Key Performance Indicator Kiểm tra chất lượng sản phẩm Chỉ số đánh giá thực cơng việc Cải tiến chất lượng tồn cơng ty Tổng sản phẩm quốc nội Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt Phân tích mối nguy kiểm sốt điểm tới hạn 11 PDCA Plan - Do - Check - Action Chu trình cải tiến liên tục 12 QA Quality Assurance Phòng đảm bảo chất lượng 13 QC Quanlity control 14 SPC Statistical Process Control 15 SQC Statistical Quality Control Kiểm sốt chất lượng Kiểm sốt quy trình kỹ thuật thống kê Kiểm soát chất lượng thống kê 16 SSOP Sanitation Standard Operating Procedures 17 TBT Technical Barriers to Trade 18 TPP 19 Quy phạm vệ sinh TQC Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement Total quality control Hàng rào kỹ thuật thương mại Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xun Thái Bình Dương Kiểm sốt chất lượng toàn diện 20 TQCo Total quality commitment Cam kết chất lượng đồng 21 TQM Total quality management Quản lý chất lượng toàn diện 22 WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG KINH DOANH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Mơ hình ngun tắc quản lý chất lượng toàn diện .5 1.1.1 Khái niệm, vai trò xu hướng quản lý chất lượng tồn diện 1.1.2 Mơ hình quản lý chất lượng toàn diện .8 1.1.3 Nguyên tắc quản lý chất lượng toàn diện 10 1.1.4 Thiêt lập hệ thống quản lý chất lượng toàn diện doanh nghiệp 13 1.2 Nội dung quản lý chất lượng toàn diện kinh doanh sản phẩm doanh nghiệp .30 1.2.1 Quản lý chất lượng khâu bảo đảm vật tư cho sản xuất sản phẩm .30 1.2.2 Quản lý chất lượng trình sản xuất sản phẩm 32 1.2.3 Quản lý chất lượng trình vận động sản phẩm đến người tiêu dùng 33 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng toàn diện kinh doanh sản phẩm doanh nghiệp 34 1.3.1 Nhân tố thuộc doanh nghiệp ảnh hưởng đến quản lý chất lượng toàn diện .34 1.3.2 Nhân tố bên tác động đến quản lý chất lượng toàn diện .37 CHƯƠNG 38 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH SẢN PHẨM BÁNH MỨT KẸO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO BẢO MINH 38 2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 39 2.1.1 Đặc điểm sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh .39 2.1.2 Đặc điểm trình sản xuất kinh doanh công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 40 2.1.3 Kết kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 42 2.2 Phân tích thực trạng quản lý chất lượng toàn diện kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 46 2.2.1 Quản lý chất lượng bảo đảm vật tư cho sản xuất bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh .46 2.2.2 Quản lý chất lượng khâu sản xuất sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 55 2.2.3 Quản lý chất lượng khâu lưu thông đến người tiêu dùng sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 64 2.2.4 Tác động quản lý chất lượng toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh .75 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng toàn diện kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 77 2.3.1 Kết đạt 77 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 78 3.1 Phương hướng kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh đến năm 2020 82 3.1.1 Thời thách thức công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 82 3.1.2 Phương hướng phát triển kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 86 3.1.3 Phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 87 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý chất lượng toàn diện kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 89 3.2.1 Xây dựng quy trình quản lý chất lượng tồn diện cơng ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 89 3.2.2 Áp dụng phương pháp đại quản lý chất lượng sản phẩm công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 90 3.2.3 Tăng cường quản lý chất lượng khâu bảo đảm vật tư cho sản xuất bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 91 3.2.4 Tăng cường quản lý chất lượng q trình sản xuất sản phẩm Cơng Ty Cổ Phần Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh 93 3.2.5 Tăng cường quản lý chất lượng trình vận động sản phẩm đến người tiêu dùng 94 3.3 Kiến nghị điều kiện thực 97 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống tổ chức kinh doanh công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh .97 3.3.2 Đầu tư đổi công nghệ sở vật chất kỹ thuật 98 3.3.3 Nâng cao lực, trình độ cán quản lý, công nhân viên 99 Phụ lục 2: Bảng tổng hợp nguyên liệu thông tin nguồn gốc, công dụng để sản xuất sản phẩm bánh nhài .65 Môc đích sử dụng chức với SP 65 Sơ đồ 2.5 Quy trình xử lý phản hồi khách hàng Bảo Minh Error: Reference source not found 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO STT 10 11 12 13 Tài Liệu Tham Khảo Bùi Nguyên Hùng (1998), Quản lý chất lượng toàn diện, NXB trẻ, TP HCM Chi cụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP HCM (2009), Quản lý chất lượng công ty Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh (2011), Báo cáo tài nội Cơng ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh (2012), Báo cáo tài nội Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh (2013), Báo cáo tài nội Cơng ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh (2014), Báo cáo tài nội Đặng Đình Đào, Hồng Đức Thân (2001),Giáo trình Kinh tế thương mại, NXB Đại học kinh tế quốc dân Đặng Minh Trang (2003), Quản lý chất lượng doanh nghiệp , NXB Khoa học kỹ thuật Hoàng Mạnh Tuấn (1997), Đổi quản lý chất lượng thời kỳ mới, NXB KHKT, Hà Nội Nguyễn Quang Toản (1998), Giáo trình Quản trị chất lượng, NXB Thống Kê, TP HCM Nguyễn Quang Toản (2001), TQM & ISO 9000 Thiết lập hệ thống quản lý hướng vào chất lượng, NXB Thống kê Nguyễn Song Bình - Trần Thị Thu Hà (2006), Giáo trình Quản lý chất lượng toàn diện, NXB KH&KT Nguyễn Thị Kim Chi (2014), Hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh, Học Viện Tài Chính, Hà Nội 104 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Phạm Ngọc Tuấn - Nguyễn Như Mai (2010), Đảm bảo chất lượng , NXB ĐHQG TP HCM Stephen George & Arnold Weimerskirch (2009), Dịch giả Đoàn Thị Thu Hòa, Quản lý chất lượng tồn diện, NXB Tổng hợp TP HCM tbtvn.org Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ tiêu chuẩn ISO 2200 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội (1999), Cơ sở tiêu chuẩn hóa, Hà Nội Trung tâm đào tạo - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội (1999), Quản lý chất lượng (Những vấn đề bản), Hà Nội voer.edu.vn Vũ Đức Thắng (2000), Quản lý hiệu quả, NXB Thống kê, TP HCM www.chatluong.vn www.tcvn.gov.vn www.tbtvn.org PHỤ LỤC Phụ lục 1: DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG DÂN TỘC ST Mã T hàng Tên sản phẩm Qui cách gr (gói, hộp) /thùng HSD Nhóm hàng - loại bánh dòng cưới hỏi 115 114 112 117 Bánh cốm trần 50gr Bánh cốm trần 65gr Bánh cốm trần 85gr Bánh cốm đậu xanh gr X gr X gr X gr X 100 100 100 100 Cái Cái Cái Cái 10 ngày 10 ngày 10 ngày 10 ngày 106 trần 70gr Bánh cốm đậu xanh 100 gr X 100 Cái 10 ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 105 104 102 142 141 157 156 132 131 130 122 121 120 152 trần 100gr Bánh cốm hộp 50gr Bánh cốm hộp 65gr Bánh cốm hộp 85gr Bánh xu xê trần 65gr Bánh xu xê trần 80gr Bánh xu xê hộp 65gr Bánh xu xê hộp 80gr Bánh phu thê trần 50gr Bánh phu thê trần 65gr Bánh phu thê trần 85gr Bánh phu thê hộp 50gr Bánh phu thê hộp 65gr Bánh phu thê hộp 85gr Bánh xu xê dàn trần 50 65 85 65 80 65 80 50 65 85 50 65 85 65 gr X gr X gr X gr X gr X gr X gr X gr X gr X gr X gr X gr X gr X gr X 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Hộp Hộp Hộp Cái Cái Hộp Hộp Cái Cái Cái Hộp Hộp Hộp Cái 10 ngày 10 ngày 10 ngày ngày ngày ngày 151 65gr Bánh xu xê dàn trần 20 80 gr X 100 Cái ngày 21 155 80gr Bánh xu xê dàn hộp 65 gr X 100 Hộp ngày 22 154 65gr Bánh xu xê dàn hộp 80 gr X 100 Hộp ngày 146 80gr Bánh xu xê hộp 300gr 300 gr X 30 Hộp ngày 23 (50gr x cái) 50 65 85 70 Nhóm hàng - loại bánh dòng bánh nướng - dẻo 24 180 Bánh nướng cắt đậu đỏ 160 gr X 100 Gói 60 ngày 181 160gr Bánh nướng cắt đậu 160 gr X 100 Gói 60 ngày 182 xanh 160gr Bánh nướng cắt khoai 160 gr X 100 Gói 60 ngày 27 183 môn 160gr Bánh nướng cắt thập 160 gr X 100 Gói 60 ngày 28 184 cẩm 160gr Bánh nướng nhân Sầu 140 gr X 100 Gói 60 ngày 185 riêng 140gr Bánh nướng nhân đậu 140 gr X 100 Gói 60 ngày 186 xanh 140gr Bánh nướng nhân khoai 140 gr X 100 Gói 60 ngày 31 170 môn 140gr Bánh dẻo cắt nhân đậu 160 gr X 80 Gói 30 ngày 32 172 xanh 160gr Bánh dẻo cắt nhân cốm 160 gr X 80 Gói 30 ngày 175 160gr Bánh dẻo chay hoa 120 gr X 80 Gói 30 ngày 174 120gr Bánh dẻo chay chuối 120 gr X 110 Gói 30 ngày 120gr Nhóm hàng - bánh chả 193 Bánh chả khay 130gr 130 gr X 192 Bánh chả gói 250gr 250 gr X Nhóm hàng - bánh khảo (bánh in) 160 Bánh khảo nhân đậu 140 gr X 60 100 Gói Gói tháng tháng Gói 60 ngày Gói 60 ngày 25 26 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 161 xanh 140gr Bánh khảo nhân thập 140 gr X 162 cẩm 140gr Bánh khảo nhân đậu 150 gr X 60 Gói tháng 163 xanh ĐB 150gr Bánh khảo sữa đặc biệt 150 gr X 60 Gói tháng 130 gr X 80 Gói tháng 150gr Nhóm hàng - bánh bơ 275 Bánh xốp bơ khay 130gr 42 43 44 282 286 291 Bánh xốp bơ gói 300gr Bánh xốp bơ hộp 250gr Bánh Fuca hộp 350gr 300 gr X 250 gr X 350 gr X 45 295 (12 cái) Bánh Fuca hộp 300gr 300 gr X 293 (10 cái) Bánh Fuca hộp 100gr (2 46 cái) Bánh Fuca gói 50gr (1 47 16 12 Gói Hộp Hộp tháng tháng tháng 20 Hộp tháng 100 gr X Hộp tháng 50 gr X Gói tháng cái) Nhóm hàng - bánh bơng lan 48 278 Bánh bơng nhài túi 180 gr X 40 Gói 60 ngày 279 180gr Bánh nhài túi 100 gr X 150 Gói 60 ngày 50 292 100gr Bánh cake hộp 60gr (2 60 gr X Hộp 45 ngày 51 52 53 285 286 287 cái) Cake nho hộp 250gr Cake cam hộp 250gr Cake trà xanh hộp 250 gr X 250 gr X 250 gr X Hộp Hộp Hộp 45 ngày 45 ngày 45 ngày Hộp tháng 49 54 250gr Nhóm hàng - loại bánh khác 127 Bánh OTA hộp 170gr 170 gr X 20 126 (12 cái) Bánh OTA túi 140gr 140 gr X Gói tháng 128 (12 cái) Bánh OTA túi 195gr 195 gr X Gói tháng 138 (15 cái) Bánh OTA khay 100gr 100 gr X Gói tháng 58 59 60 036 198 288 (2 cái) Chè lam gói 230gr Chè lam hộp 180gr Bánh thịt lạp hộp 80gr 230 gr X 180 gr X 80 gr X 40 50 Gói Hộp Hộp tháng tháng tháng 61 62 (2 cái) Nhóm hàng - Các loại Kẹo 903 Kẹo lạc 200gr 907 Kẹo lạc gói cao cấp 200 gr X 300 gr X 40 60 Gói Gói tháng tháng 55 56 57 300gr 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 910 982 Kẹo lạc hộp 210gr Kẹo lạc vừng tổng hợp 210 gr X 500 gr X 893 hộp 500gr Kẹo lạc vừng gói cao 250 gr X 897 908 cấp 250gr Kẹo vừng 200gr Kẹo vừng cao cấp 200 gr X 300 gr X 916 300gr Kẹo vừng viên cao cấp 140 gr X 140gr 905 Kẹo vừng viên 250gr 909 Kẹo vừng hộp 210gr 902 Kẹo dồi gói 150gr 901 Kẹo dồi gói 300gr Nhóm hàng - Các loại khác 835 Lạc rang húng lìu gói Hộp Hộp tháng tháng Gói tháng 100 Gói Gói tháng tháng 100 Gói tháng gr X gr X gr X gr X 70 Gói Hộp Gói Gói tháng tháng tháng tháng 80 gr X 100 Gói 60 ngày 50 Gói 60 ngày 250 210 150 3000 50 60 836 80gr Lạc rang húng lìu gói 180 gr X 837 180gr Ơ mai loại 90gr - 90 - gr X Hộp tháng 838 100gr Ô mai loại 140gr - 100 140 - gr X Hộp tháng 77 839 150gr Ô mai loại 180gr - 150 180 - gr X Hộp tháng 78 840 200gr Ô mai loại 350gr - 200 350 - gr X Hộp tháng 841 400gr Ô mai đặc biệt 200gr 400 200 gr X Hộp tháng 74 75 76 79 Phụ lục 2: Bảng tổng hợp nguyên liệu thông tin nguồn gốc, công dụng để sản xuất sản phẩm bánh bơng nhài TT Nguyªn liƯu Tiêu Chuẩn K Thut - Bao bì : Nguyên vẹn, gồm lớp PE PP - Cảm quan : + Mùi vị : Vị đặc trng, mùi lạ + Trạng thái: Tinh thể màu trắng sáng, kích thớc tơng đối đồng đều, tơi khô không vón cục - Chỉ tiêu hoá lý: Độ ẩm : 0,1% Hàm lợng đờng khử : 0, 1% Đờng kính Hàm lợng đờng: 9,7% Hàm lợng tro : 0,04% Tạp chất : - Chỉ tiêu VSV: VSV tæng sè ≤ 200 CFU/10g NÊm men, nÊm mèc < 10 khuẩn lạc/ g - Hạn sử dụng: Còn hạn sử dụng - Quy cách đóng gói: 50Kg/bao Bột mỳ - Bao bì : Nguyên vẹn, gồm lớp PE PP - Cảm quan : + Mùi vị : đặc trng mùi bột mỳ, mùi lạ, không lẫn tạp chất, mốc, mọt + Trạng thái: Khô, tơi, màu trắng ngà, mịn - Chỉ tiêu hoá lý: Độ ẩm: 13,5 ữ 14.5 % Hàm lợng Gluten 7,5- 12,5% Độ tro: 0,52 ữ 0,62 Độ mịn: > 98 % lọt sàng 150àm Ni Cung Cp - Công ty liên doanh mía đờng Việt + Đài - Lam sơn Thanh hoá -Công ty đờng Nông Cống- Thanh Hoá - Công ty Thực phẩm Miền Bắc 203 Minh Khai Q Hai Bµ- Hµ Néi - C.ty TNHH Thái Lan Tổ 65 Khu P Hà Khẩu TP Hạ Long - Công ty LDSX Bột mỳ Vimarflour - Khu Cái Lân - TP Hạ Long - Quảng Ninh - Công ty TNHH Tiến Hng - Tiên Sơn - Mục đích sử dụng chức với SP - Cung cấp lợng chất khô lợng đơn vị sản phẩm - Tạo vị mùi thơm giá trị dinh dỡng cho sản phẩm, tăng hấp dẫn cho ngời ăn - Cung cấp lợng chất khô lợng đơn vị sản phẩm - Tạo mùi vị đặc trng giá trị dinh dỡng cho sản phẩm Sữa bột Mật ong Độ pH: 5,2 ữ 6,2 Tạp chất : không cã - ChØ tiªu VSV : Tỉng sè VSV hiÕu khí : 106 CFU/g - Hạn sử dụng: Còn hạn sử dụng - Quy cách đóng gói: 25Kg/bao Chỉ tiêu nguyên liệu: Bao bì: Nguyên vẹn, gồm lớp PE bao giấy Riêng chất liệu túi nilông phù hợp với an toàn vệ sinh thực phẩm dựa vào cam kết nhà cung ứng - Cảm quan : + Mùi vị : mùi thơm đặc trng sữa bột, mùi vị lạ + Trạng thái: dạng bột, khô tơi, không vón cục, không lẫn tạp chất lạ, không mùi vị lạ + Có độ mịn tơng đối, màu trắng ngà - Chỉ tiêu hoá lý: §é Èm: ≤ 5% HL chÊt bÐo: ≤ 1,5% Protein: 34% Chỉ số hoà tan: 1,0 Độ axÝt: ≤ 18OT - ChØ tiªu VSV: Tỉng sè VSV hiÕu khÝ: max50.000cfu/g NÊm men, nÊm mèc: 10 VK/g Staphylococcus: Kh«ng cã 1g E.Coli: kh«ng cã 10g Salmonella: kh«ng có (50g) - Hạn sử dụng: hạn sử dụng - Quy cách đóng gói: 25 Kg/bao Bao bì: đựng can, thùng Bắc Ninh - Công ty Thơng mại Hoàng Minh - 52 Trơng Định - HBT - HN - Cty cổ phần Đại Tân Việt - 38/13 Nguyễn Văn Trỗi, P 15, Q Phú Nhuận, TP HCM - Cung cấp lợng Protein chủ yếu cho sản phẩm - Tạo vị béo đặc trng cho sản phẩm - Cung cấp lợng cho ngời sử dụng - Tạo hơng vị màu sắc đặc trng cho sản phẩm Cửa hàng giới thiệu - Làm tăng giá trị - Cảm quan : màu vàng, nâu nhạt, đồng nhất, thơm đặc trng, không lẫn tạp chất, không mùi vị lạ - Chỉ tiêu hoá lý: + Độ ẩm: 16% + Nång ®é ®êng Fructo : ≥ 80 % - ChØ tiªu vi sinh vËt: VSV tỉng sè < 200 CFU/g NÊm men < 10 khuÈn l¹c/ g - Hạn sử dụng: HSD - Quy cách đóng gói: 20 Kg/thùng Bao bì: đựng túi nilông sạch, thùng carton - Cảm quan : màu vàng nhạt, đồng nhất, thơm béo đặc trng, không lẫn tạp chất, không mùi vị lạ - Chỉ tiêu hoá lý: Dầu thc + Độ ẩm: 1% vật + ChØ sè Ièt: ≤ 70 + ChØ sè axit: 0,5 + Điểm nóng chảy: 44OC - Hạn sử dụng: HSD - Quy cách đóng gói: 15 Kg/thùng Phẩm - Bao bì: đựng can màu thực - Cảm quan: Trong danh mục đợc phép sử dụng phẩm Bộ Y tế Màu sắc phải đặc trng cho loại, bột khô, tơi, hoà tan nớc màu tơi sáng suốt, không mùi vị lạ E102 vàng chanh, E133 xanh da trời, E124 đỏ 4R, E142 xanh cây, E171 màu trắng, E110 vàng cam, E133 E123 phẩm tím , - Hạn sử dụng: HSD sản phẩm, Công ty Ong Trung ơng dinh dỡng cảm quan cho sản phẩm - Tạo vị thơm đặc trng cho sản phẩm - Công ty Dầu thực vật Cái Lân - Cảng Cái Lân - TP Hạ Long, Quảng Ninh - Công ty TNHH- TM Văn Lang- HN - Làm tăng giá trị dinh dỡng cảm quan cho sản phẩm - Tạo vị thơm béo đặc trng cho sản phẩm - Cty TNHH Roha DyeChem Việt Nam, 235 Gò Xoài, P Bình Hng Hoà A, Q Bình Tân, TP HCM - Cty Robertet - Pháp - Tạo màu sắc đặc trng hấp dẫn cho sản phẩm - Tăng giá trị cảm quan, tăng khả hấp thụ thể - Quy c¸ch bao gãi: 5kg/ hép, 20kg/ hép - Bao bì: Bao nguyên vẹn, kín đựng can nhựa Chất liệu nhựa dùng làm can đựng tinh dầu phải dùng đợc thực phẩm theo cam kết nhà cung ứng - Cảm quan: dạng lỏng, màu sắc theo mẫu, có mùi đặc trng loại hoa tự nhiên Dễ bay khuyếch tán, dễ bị phân huỷ ánh sáng, dễ cháy Giấy xác nhận đạt chất lợng sản phẩm * TD cốm: Cargill, dạng lỏng, màu xanh nhạt, mùi thơm đặc trng Tỷ trọng: (20/40C): 1.043 Tinh dầu, Điểm bắt cháy: > 100.00C hơng liệu TD cam, TD dâu, TD đậu đỏ, TD khoai môn, TD nho đen + Tinh dầu Dâu:WFF, dạng lỏng, màu trắng, mùi thơm đặc trng + Tinh dầu Cam: Robetet, dạng lỏng, màu vàng, mùi thơm đặc trng + Tinh dâu Đậu đỏ: Golden Frog, dạng lỏng, màu trắng, mùi thơm đặc trng + Tinh dầu Khoai môn : Robertet, dạng lỏng, màu vàng, mùi thơm đặc trng + Tinh dầu Nho đen : Golden Frog, dạng lỏng, màu vàng, mùi thơm đặc trng Hạn sử dụng: hạn sử dụng - Quy cách đóng gói: 20-25Kg/can Trứng - Bao bì: đựng khay nhựa - Cảm quan: trứng tơi không dập vỡ, không lẫn lòng, vỏ sáng màu, trọng lợng theo hợp đồng - Công ty hơng liệu Hớng Tây - WFF VPĐD: số 19, ngõ 61, Lạc Trung, Hà Nội - Công ty Robertet Pháp - Công ty Mane , Singapore - C«ng ty Golden Frog, Singapore - Tạo mùi thơm đặc trng hấp dẫn cho sản phẩm - Tăng giá trị cảm quan, tăng khả hấp thụ thể Nguyễn Thị Thân Huyện Đông Anh- TP Hà Nội - Tăng giá trị dinh dỡng cảm quan cho sản phẩm 10 11 - §é Èm: ≤ 74% - GiÊy chøng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật - Quy cách đóng gói: 30 quả/khay - Bao bì : Nguyên vẹn, gồm lớp PE PP - Cảm quan : + Mùi vị : mùi lạ, không lẫn cát tạp chất + Trạng thái: Khô, tơi, mịn, màu trắng Muối - Chỉ tiêu hoá lý: Độ ẩm : % Tạp chất : - Hạn sử dụng: Còn hạn sử dụng - Quy cách đóng gói: 50 Kg/bao - Bao bì: đựng thùng - Cảm quan: Dạng tinh thể hình kim dạng bột mịn, có mùi thơm đặc trng, không màu, tạp vật - Chỉ tiêu hoá lý: Độ ẩm: 0,1% Vani bột Nhiệt độ nóng chảy: 81 ữ 83 OC Tổng số KL nặng: 0.001% Tổng số Clo: Hàm lợng As: 3ppm - Hạn sử dụng: HSD - Quy cách đóng gói: 25kg/ thùng Soda( Na Bao bì: Bao nguyên vẹn, kín bao lớp giấy HCO3), nilông bột - Cảm quan : nở( (NH4)2 + Mùi vị : mùi đặc trng, amon có mùi khai, không lẫn CO3) tạp chất + Trạng thái: Khô, tơi, dạng hạt muối màu trắng - Chỉ tiêu hoá lý: - Tạo độ nở trạng thái xốp cho bánh Công Ty Muối Iot- Hà Nội - Tăng giá trị dinh dỡng cảm quan cho sản phẩm - Xuất xứ: Công ty Rhodia - Pháp Công ty nhập khẩu: TNHH SX & TM Hng Thịnh, 5B, phố Kỳ Đồng, Q3, TP HCM - Tăng giá trị dinh dỡng cảm quan tạo mùi thơm cho sản phẩm Nguyễn Văn Vợng84 Hàng Buồm - Tạo độ nở độ xốp cho bánh - Tăng giá trị dinh dỡng cảm quan cho sản phẩm Tạp chất : - Hạn sử dụng: Còn hạn sử dụng 12 Nớc 13 Nhãn bánh Chỉ tiêu nguyên liệu : - Cảm quan : + Màu sắc: Không màu + Mùi vị: Không - Chỉ tiêu hoá lý: pH: 6,5 - 8,5 Độ cứng: 300 mg/l - Hàm lợng Clo d 0,3-0,5 mg/l - Hàm lợng sắt tổng số 0,5 mg/l - Amoni ≤ 0,5 mg/l - Mangan ≤ 0,5 mg/l - Nitrat ≤ 50 mg/l - Nitrit ≤ mg/l - Sunfat 250 mg/l - Axit cacbonic ăn mòn: - Hàm lợng kim loại nặng: Ca ≤ 20 mg/l Cd ≤ 0,003 mg/l Pb≤ 0,01 mg/l Hg≤ 0,001 mg/l - ChØ tiªu VSV: Tỉng sè vi khuÈn hiÕu khÝ ≤ 1000CFU/ml Coliform≤ 0/100 ml Nh·n ph¶i đợc trình bầy mỹ thuật, in màu sắc, rõ nét, chủng loại, thông số nhãn, điểm cắt đúng, cuộn chặt đều, không méo, mùi lạ Riêng chất liệu giấy phù hợp với an toàn vệ sinh thực phẩm độ đồng toàn Nớc giếng khoan qua xử lý công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Dùng để hoà tan nguyên liệu nh ( Đờng; bột mỳ ) Công ty bao bì Thành phú- Hồ Chí Minh Công ty bao bì- in Tân Hiệp Lợi- Hồ - Là bao bì trực tiếp để bao gói sản phẩm - Trc tiếp tham gia vào việc bảo quản sản phẩm 14 cuộn dựa vào cam kết nhà sản xuất Nội dung ghi nhãn cho phép thoả thuận hợp đồng bên sản xuất bên nhận hàng nhng phải bao gồm điểm chủ yếu sau đây: - Tên sản phẩm; - Tên quan quản lý sản xuất; Yêu cầu kỹ thuật: + Kích thớc:350mm x 250mm x 1000m/cuén 130mm x 84mm x 1000m/cuén + CT: mµng OPP20/CPP25, in màu Hộp phải đợc trình bầy mỹ thuật, in màu sắc, rõ nét, chủng loại, thông số nhãn theo mẫu thiết kế hợp đồng, độ dán dính tốt Nội dung ghi hộp cho phép thoả thuận hợp đồng bên sản xuất bên nhận hàng nhng Đề can, phải bao gồm điểm chủ yếu sau đây: hộp - Tên sản phẩm tiếng Việt Nam; Duplex, - Tên quan quản lý sản xuất; hộp sắt, - Thành phần; - Chỉ tiêu chất lợng chủ yếu; - Ngày sản xuất, hạn sử dụng; - Hớng dẫn bảo quản, hớng dẫn sử dụng; - Khối lợng tịnh; Chí Minh - Tạo kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm -C ty TNHH in Nông nghiệp - Hà Nội -C.tyTNHHTM&SX bao bì Sông Lam Phùng Chí Kiên- Hà Nội - Công ty cổ phần bao bì Lam Sơn Thị trấn ụ Lng Hà Trung- Thanh Hoá - Trc tip tham gia vào việc bảo quản sản phẩm - T¹o kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm 15 16 Túi bánh Mực in Túi kích thớc, đờng dán kín chắc, màu sắc chữ in rõ nét,túi không bị dính đầu, trơn, dễ lấy, độ dày mỏng đồng đều, dán ăn nhiệt, túi khối lợng theo mẫu Túi có quai xách quai chắc, đặt vị trí Chất liệu túi phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, mùi lạ, theo cam kết nhà sản xuất Nội dung ghi túi cho phép thoả thuận hợp đồng bên sản xuất bên nhận hàng nhng phải bao gồm điểm chủ yếu sau đây: - Tên sản phẩm tiếng Việt Nam; - Tên quan quản lý sản xuất; - Thành phần ; - Chỉ tiêu chất lợng chủ yếu; - Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng; - Hớng dẫn bảo quản, hớng dẫn sử dụng; - Khối lợng tịnh; Yêu cầu kỹ thuật: + Kích thớc: phù hợp với chủng loại theo hợp đồng + CT: theo hợp đồng - Độ sôi: 175-2620F - Tỷ trọng nặng không khí - Tỷ lệ bay chậm ete - % bay h¬i bëi thĨ tÝch: 80 - Trọng lợng đo = Pao/gallon:8.8 - Nhà máy Bao bì Liksin KCN Tiên Sơn- Hà Bắc - Công ty TNHH màng mỏng bao bì Dũng Bình- HN - Công ty bao bì Tân Hiệp Lợi- TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH kỹ thuật Mêkông 19C1A4 Phan Xích Long P2 QuËn Phó NhuËn- TP Hå ChÝ Minh - Tham gia vào việc bảo quản sản phẩm - Gióp cho kh¸ch hàng nhận biết đợc sản phẩm bên túi bánh - Tạo kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm ngày sản xuất, hạn sử dụng sản phẩm, phục vụ việc kiểm soát chất lợng 17 18 - Hình thức: Các nét cắt phẳng nhẵn, bề mặt phẳng nhẵn, bóng mịn, không bị rách Hộp dai cứng, gập nắp hộp không rách, rạn, gẫy - Chất lợng in: đầy đủ thông tin, đờng nét rõ ràng, Thùng sắc nét carton - Kích thớc: theo hợp đồng, xếp sản phẩm vào vừa vặn, không kích, không rộng - Chất lợng dán lớp: lớp giấy dính vào nhau, sóng cân đối theo hình chữ V, đặn đủ lớp sóng theo hợp đồng Băng - Trạng thái: Không bị nhăn, không bị đứt dính dán - Tráng mỏng toàn cuộn thùng - Màu sắc: Trong carton, - Độ bám dính : Dính tốt băng - Kích thớc : theo quy định dính - Công ty Cổ phần bao bì Lam SơnThị trấn Đò Lèn- Hà Trung Thanh Hoá - Công ty cổ phần Thành công Hà NộiVăn Giang- Hng yên C ty TNHH màng mỏng- bao bì Dũng Bình - úng sn phm theo số lượng 12túi/thùng; 50túi/thùng;12,10,20 hộp /thùng, phục vụ cho việc bảo quản ... TRONG KINH DOANH SẢN PHẨM BÁNH MỨT KẸO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO BẢO MINH 38 2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 39... TRONG KINH DOANH SẢN PHẨM BÁNH MỨT KẸO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO BẢO MINH 38 2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh 39... Đặc điểm sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bánh mứt kẹo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh .39 2.1.2 Đặc điểm trình sản xuất kinh doanh công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh, Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm