CAM KET THUE FTA van chi

35 192 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:05

NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP: Cam kết thuế quan tình hình thực Nguyễn Vân Chi Phó Vụ trưởng Vụ HTQT BỘ TÀI CHÍNH Nội dung trình bày Tổng quan tiến trình hội nhập KTQT Các cam kết thuế quan cụ thể trình thực Đánh giá vấn đề đặt I Tổng quan tiến trình hội nhập Việt Nam • • • • FTA ASEAN (CEPT/AFTA): 1996-2006 APEC (1999): Vai trò ASEAN; BTA (2002): Nhu cầu MFN, 1996 (tiếp cận đàm phán WTO; EU: dệt may) ASEAN+ đối tác:  Đã ký kết: – –  – – – – • FTA ASEAN-Trung Quốc (ACFTA): 2005 FTA ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA): 2007 Đang đàm phán: FTA ASEAN-Ấn Độ FTA ASEAN-Nhật Bản FTA ASEAN-Úc-New Zealand Hiệp định đối tác KT toàn diện Việt-Nhật WTO (1995 - 2007): hoàn thành AFTA 2006, BTA Tổng quan: Mối quan hệ FTAs-WTO  Lý thuyết – – – – Giống: vấn đề thuộc nguyên tắc chung Khác nhau: mức độ/ phạm vi tự hố Điều khoản XXIV GATT Tính bổ sung/ thay  Thực tế nước: • Khai thác lợi ích FTAs, hạn chế chệnh hướng thương mại, hiệu biểu thuế MFN • Bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn; hạn chế biến động đột biến bất lợi/tiêu cực; số thu ngân sách; hài hồ lộ trình hội nhập/Kim ngạch XNK • Chú trọng mặt hàng bản, nhạy cảm, có vai trò quan trọng kinh tế, số thu: phân loại theo cấp độ/lộ trình chuyển đổi phù hợp Đàm phán thoả thuận cụ thể • FTAs (hàng hoá)  – – – – –     • Lựa chọn danh mục Danh mục cắt giảm (NT/IL) Danh mục nhạy cảm/loại trừ (SL/ GEL) Danh mục cắt giảm sớm Quy định chung bước cắt giảm Thuế suất sở Điều kiện xuất xứ NTBs Hải quan Các vấn đề khác (rõ ràng minh bạch, biện pháp tự vệ, xử lý tranh chấp, …) WTO:      Nguyên tắc chung ràng buộc thuế quan Mức độ cắt giảm tuỳ theo kết đàm phán (lợi ích thương mại mặt hàng) NTBs Hải quan Các vấn đề khác II Các thoả thuận cụ thể: Hiệp định CEPT-AFTA • Hiệp định CEPT 1993; VN Gia nhập 1995 • Thương mại hàng hố: 10 năm kể từ 1996 • Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Thị trường chung cho hàng hoá (thuế 0%), dịch vụ, đầu tư nội khối • Dịch vụ/đầu tư: đàm phán lộ trình thực Hiệp định CEPT/AFTA: Nghĩa vụ Thực • Cắt giảm xuống 0-5% vòng 10 năm (1996-2006) • Các danh mục: IL (từ 1996), TEL (các bước1999-2003), SL (từ 2006 – 2013/2010), GEL • 0% vào 2015 (với số linh hoạt thời gian) • Đẩy nhanh hội nhập số ngành (gỗ, ôtô, cao su, dệt may, nông nghiệp, thủy sản, điện tử, công nghệ thông tin, y tế): đa số giảm xuống 0% vào 2012 • Danh mục nơng sản nhạy cảm: 0-5% vào 2013 (đường 2010, áp dụng hạn ngạch) • Danh mục Loại trừ hồn tồn: rà sốt lại ASEAN Hiệp định CEPT/AFTA: Nghĩa vụ Thực (tiếp) • Đến 2006, 96.1% tổng biểu thuế thuộc Danh mục cắt giảm có thuế suất 0-5% theo cam kết Tháng 2/2006 cơng bố lộ trình giảm thuế đến 2013 Danh mục • Đến 2006, đưa tồn mặt hàng thuộc Danh mục nơng sản nhạy cảm vào cắt giảm để đạt 0-5% vào 2013 • Vẫn để Danh mục loại trừ hồn tồn số sản phẩm khơng theo quy định, bao gồm: thuốc (nguyên liệu, thành phẩm), ôtô, xe máy xăng dầu (cũng phải giảm thuế vào 2015/2018) Hiệp định CEPT/AFTA: Nghĩa vụ Thực (tiếp) • Ban hành lộ trình cắt giảm thuế quan giai đoạn 20082013: – Lộ trình xố bỏ thuế quan cho mặt hàng công nghệ thông tin 2008-2010 – Lộ trình giảm thuế cụ thể với ơtơ, xe máy (từ 2008) chuyển từ GEL – Chuyển đổi biểu phù hợp HS2007 – Chiếm 97,6% số dòng Biểu thuế • Xây dựng lộ trình giảm thuế cho mặt hàng có TRQ • Xây dựng lộ trình giảm cho mặt hàng đẩy nhanh; Các mặt hàng linh hoạt đến 2018 • Tiếp tục đàm phán mặt hàng lại GEL (thuốc lá) Các thoả thuận cụ thể: Hiệp định FTA ASEAN-Trung quốc • Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Trung Quốc (11/2002) – – – – – Thành lập ACFTA vòng 10 năm Thuế quan 0% vào 2010 (ASEAN 6-TQ), 2015 (CLMV) Lĩnh vực tự hoá: hàng hoá, dịch vụ đầu tư Tăng cường hợp tác kinh tế nhiều lĩnh vực Chương trình thu hoạch sớm • Hiệp định Thương mại Hàng hoá (11/2004) • Hiệp định Thương mại Dịch vụ (1/2007) • Hiệp định Đầu tư: đàm phán 10 Cam kết WTO: Thuế nhập hàng nơng nghiệp • • • • • Mức độ giảm thuế: 10% Thuế suất hành: 23,5% Thuế suất thời điểm gia nhập: 25,2% Thuế suất cuối cùng: 21% (Trung quốc 16,7%) Nhóm hàng giảm mạnh: Cà phê, thuỷ hải sản, thịt sản phẩm thịt chế biến, rau tươi, bánh kẹo, bia rượu, đồ uống khác • Nhóm cắt giảm khơng đáng kể giữ nguyên: Sữa thành phẩm, đường tinh chế, thịt gà • Nhóm hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan: Trứng, đường, muối, thuốc 21 Thuế nhập khẩu-hàng nông sản Mặt hàng Thuế Thuế suất Thuế suất MFN gia nhập suất cuối Thời gían thực Thịt bò Thịt lợn 20 30 20 30 14 15 5 Thịt chế biến 50 40 22 Sữa 20 30 20 30 18 25 Bánh kẹo 39 34 25 3-5 Bia, rượu 80 65 65 65 35 45-50 5-6 Thuốc lá, xì gà 100 150 135-100 3-5 Thức ăn gia súc 10 10 22 Việt Nam thực cam kết WTO nào? • Đảm bảo mức thuế suất áp dụng thực tế hàng năm không cao mức thuế suất cam kết ràng buộc tương ứng • Mức thuế suất cắt giảm tính tốn hàng năm theo bước giảm • Ban hành hàng năm Quyết định thuế suất áp dụng cho nước thành viên WTO (thuế suất MFN hay thuế suất nhập ưu đãi): – Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC ngày 11/01/2007 thực cam kết cho năm 2007 – Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 thực cam kết cho năm 2008 • Nghị số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 ban hành Biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập 23 Cam kết thuế quan với WTO: Đánh giá tình hình thực • 2007: QĐ78, giảm thuế cho 1.812 dòng thuế: – Dệt may, đồ sứ; thuỷ tinh kính; đồng hồ loại; hoa, cảnh; số loại rau; chè; số loại dầu thực vật; thịt chế biến; bánh kẹo loại; bia; mỹ phẩm loại, xà phòng, sản phẩm nhựa gia dụng; giấy in báo; quạt điện; thiết bị lọc nước – Mức cắt giảm:1% - 30%, chủ yếu 2% - 3% Dệt may mặt hàng có mức cắt giảm lớn – Các định giảm thuế khác để bình ổn giá nước • 2008: QĐ106 giảm thuế cho 1.700 dòng thuế: – Nông thổ sản; rau tươi; cà phê; chè, dầu thực vật; thịt chế biến; bia; rượu; thuốc lá, xi măng – Mức giảm thêm từ 1% đến 6%, đa số mặt hàng bị cắt giảm thêm 2% - 3% – Nâng thuế số mặt hàng (trong phạm vi mức trần cho phép) để đối phó với tình trạng nhập siêu • Thực tế tăng kim ngạch nhập tăng mạnh thời gian năm gia nhập WTO – Không áp lực thu ngân sách từ thuế nhập – Tình trạng nhập siêu cân đối cán cân thương mại – Các nguyên nhân khác nhau: cấu hàng hoá nhập khẩu, cấu địa bàn 24 III Các cam kết hội nhập: So sánh tổng thể  Những đặc điểm lộ trình - Về phạm vi cắt giảm: • Số dòng: AFTA (95%); ACFTA (86%); AKFTA (80%; WTO (35%) • Kim ngạch: AFTA (70%): ACFTA (60%); AKFTA (72%); WTO (25%) - Về mức độ cắt giảm: FTAs -> WTO (Đô-ha, APEC)/yếu tố cam kết trần  So sánh Lộ trình cắt giảm thuế nhóm hàng • Đảm bảo tương đối cho mặt hàng quan trọng (bảo hộ/số thu/hàng nơng sản/ lộ trình dài) • FTAs: mặt hàng mạnh XK/lợi đối tác khu vực; danh mục SL/GEL 25 Các cam kết hội nhập: Các vấn đề cần cân nhắc • Mức độ ảnh hưởng cam kết WTO với lĩnh vực cụ thể • So sánh mức cam kết WTO-FTAs / Khả chệnh hướng thương mại • Thuế suất danh nghĩa so sánh với: • Bình qn gia quyền theo KN thương mại • Hệ số bảo hộ thực tế • Thuế suất thu thực tế (miễn giảm, gian lận thương mại) • Phức tạp quản lý thực chênh lệch thuế suất, quy tắc xuất xứ 26 Các cam kết hội nhập: Thực cân nhắc tiếp theo… • Kết thực cam kết - FTAs: AFTA nhìn chung tích cực; ACFTA!!!, AKFFTA! - WTO: thực tế năm 2007 • Các tác động - Thách thức FTAs - Cơ cấu sản xuất nông nghiệp giống nên mức tăng trưởng xuất thấp - Nguy cạnh tranh ngày tăng từ nước ASEAN đặc biệt Trung Quốc ngành nông nghiệp Việt Nam: sản xuất quy mô nhỏ, thị trường hạn hẹp, sở hạ tầng yếu kém, bảo quản sau thu hoạch kỹ chế biến hạn chế, vốn đầu tư thiếu… - Về bảo hộ sản xuất nước: thu hẹp bảo hộ mức, có hướng hiệu hơn/giảm bất hợp lý; thiếu/chưa có trọng tâm/trọng điểm • Q trình tiếp theo: FTAs khác, Đơha, GSTP… • Khai thác xuất hội khác 27 Xin trân trọng cảm ơn ! 28 So sánh thuế suất thuế nhập bình quân   Thuế suất ưu dãi bình quân (%)     MFN 2006 CEPT   Nông nghiệp & Thuỷ sản 2007 Năm cuối    2018 12.04 4.8 1.81 Khai khống & khí đốt 3.28 3.62 0.00 Công nghiệp, chế tạo 10.52 2.89 1.2 Tổng cộng 10.47 2.96 1.18 ACFTA   Nông nghiệp & Thuỷ sản    2020 12.04 8.14 4.28 Khai khoáng & khí đốt 3.28 1.82 0.04 Cơng nghiệp, chế tạo 10.52 13.15 4.38 Tổng cộng 10.47 12.86 4.34 WTO Nông nghiệp & Thuỷ sản      2019 12.04 14.27 11.34 Khai khống & khí đốt 3.28 4.76 4.76 Cơng nghiệp, chế tạo 10.52 13.35 10.88 Tổng cộng 10.47 13.34 10.86 29 CAM KẾT VỀ THUẾ QUAN CỦA VIỆT NAM VỚI WTO, ASEAN, TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC Cam kết Ngành / Năm MFN 2006 WTO AFTA ACFTA AKFTA IBR FB R 2007 2018 2007 2020 2007 2021 Nông nghiệp 23.5 25.2 21.0 4.35 0.77 16.79 1.23 22.78 3.25 Cá, sản phẩm cá 29.3 29.1 18.0 4.69 0.00 9.86 29.29 Dầu khí 3.6 36.8 36.6 5.62 5.62 15.22 11.41 8.38 1.35 Gỗ, giấy 15.6 14.6 10.5 2.13 0.00 12.91 0.25 15.65 1.13 Dệt may 37.3 13.7 13.7 4.28 0.00 26.84 0.57 32.68 0.25 Da cao su 18.6 19.1 14.6 5.17 3.12 15.69 3.50 17.61 3.20 Kim loại 8.1 14.8 11.4 1.46 0.00 7.92 0.80 8.28 1.15 Hoá chất 7.1 11.1 6.9 1.77 0.32 6.05 0.21 7.08 0.66 Thiết bị vận tải 35.3 46.9 37.4 29.19 3.84 41.73 19.17 42.84 29.24 10 Máy móc khí 7.1 9.2 7.3 1.24 0.00 6.54 1.24 7.04 1.75 11 Máy, thiết bị điện 12.4 13.9 9.5 2.48 0.00 11.07 0.67 13.16 2.23 12 Khoáng sản 14.4 16.1 14.1 1.68 0.00 13.06 4.04 13.92 1.76 14 12.9 10.2 1.98 0.30 11.39 0.28 13.78 0.32 17.4 17.2 13.4 4.54 0.57 14.39 2.33 16.78 3.50 13 Hàng chế tạo khác Cả biểu 30 TỔNG HỢP CAM KẾT THEO MỘT SỐ NHĨM HÀNG CHÍNH (WTO, ACFTA, AFTA) TT Cam kết CEPT/AFTA- ASEAN Cam kết ACFTA- ASEAN với Trung quốc Ngành hàng/ Mức thuế suất Thu ế suất MFN T/s gia nhập T/s cuối T/gian thực T/s 1/1/200 T/s cuối T/gian thực T/s 1/1/2006 T/s cuối T/gian thực (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 13,4 3- năm, số tới 8,10,12 năm 4,4 2015 15,1 2,6 2020 4,3 2015 14,7 2,8 2020 4,9 2015 18,6 1,2 2020               (1) Cam kết với WTO T/s bình quân chung 17,4 17,2 T/s b/quân sản phẩm c/nghiệp 16,7 16,2 12,4 3-5 năm, số 7,8,10,12 năm T/s b/quân sản phẩm n/nghiệp 23,5 25,3 21 3-5 năm, số năm Các sản phẩm n/nghiẹp nhạy cảm         - Thịt bò 20 20 14 năm 2015 2008   - Thịt lợn 30 30 15 năm 2015 10 2008   - Thịt gà 20 20 20   12,1 2015 20 2018   - Sữa 30 30 25 năm 2015 10 2008   - Rau tươi 26 25 20 năm 2015 10 2008   - Rau chế biến 41,1 39,4 33,8 3-5 năm 2015 35 2015   - Thịt chế biến 50 40 22 năm 50 2015 50 2015   - Thực phẩm chế biến 31 30,5 22,4 3-5 năm 2015 35 2020   - Bánh kẹo 39,3 34,4 25,3 3-5 năm 2015 35 2020   - Bia 80 65 35 năm 5   50 2015   - Rượu 65 65 45-50 5-6 năm 5   50 2015   - Thuốc điếu 100 150 135 năm GEL GEL   100 30 31 2018   - Xì gà 100 150 100 năm GEL GEL   100 30 2018 Cam kết CEPT/AFTA- ASEAN Cam kết với WTO T T Ngành hàng/ Mức thuế suất Thuế suất MFN (2) (1 ) Sản phẩm công nghiệp nhạy cảm Cam kết ACFTA- ASEAN với Trung quốc Thuế suất gia nhập Thuế suất cuối Thời gian thực Thuế suất 1/1/2006 Thuế suất cuối Thời gian thực Thuế suất 1/1/2006 Thuế suất cuối Thời gian thực (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)                     GEL GEL   25 20 2018 3,3 2015 35 15 2015     - Xăng dầu 0-10 38,7 38,7   - Sắt thép 7,5 17,7 13 5-7 năm   - Xi măng 40 40 32 năm 2015 40 40     - Phân hóa học 0,7 6,5 6,4 năm 2015 5     - Giấy 22,3 20,7 15,1 năm 2015 19 2015   - Tivi 50 40 25 năm 2015 40 10 2018   - Điều hòa 50 40 25 năm 2015 45 2015   - Máy giặt 40 38 25 năm 2015 45 15 2015   - Dệt may 37,3 13,7 13,7 HĐDM EU, US 2015 27,8 2015   - Giày dép 50 40 30 năm 2015 32,6 2015   - Xe Ơtơ       GEL 2015 100 50 2018   + Xe từ 2.500 cc trở lên, chạy xăng 90 90 52 12 năm               + Xe từ 2.500 cc trở lên, loại cầu 90 90 47 10 năm               + Xe 2.500 cc, loại khác 90 100 70 năm               - Xe tải         2015 90 45   + Loại không 100 80 50 10 năm               + Loại t/s khác hành 80% 80 100 70 năm               + Loại t/s khác hành 60% 60 60 50 năm               - Phụ tùng ôtô 20,9 24,3 20,5 3-5 năm 2015 22,6 2018   - Xe máy       GEL 2015 90 45 2018   + Loại từ 800 cc trở lên 100 100 40 năm           32    + Loại khác 100 95 70 năm                 2018 Tỷ lệ bảo hộ thực tế số ngành (Nguồn: nhóm PAG, Bộ tài chính) Nhóm sản phẩm 2006 2007 2008 2009 Gạo - 0.03 - 0.06 - 0.06 - 0.07 - 0.07 - 0.08 Cao su tự nhiên 3.16 3.18 3.21 3.23 Chè 59.46 59.23 50.82 42.41 42.43 17.34 0.48 Chè chế biến 20.87 18.74 21.20 23.64 21.31 26.08 36.33 Các loại đường 15.25 15.13 9.89 6.49 Thịt lợn - 6.08 - 6.61 - 6.65 - 6.50 -6.37 - 4.81 -4.37 Thịt bò 6.80 6.93 6.91 6.39 6.45 0.13 0.41 Gia cầm -2.00 -1.97 -2.09 -2.02 -1.96 -1.29 -1.04 Rau chế biến bảo quản 59.00 49.48 41.79 38.54 36.35 28.48 27.63 - 0.04 2010 3.24 3.88 2015 2020 - 0.04 - 0.02 2.03 2.42 33 Tỷ lệ bảo hộ thực tế số ngành (Nguồn: nhóm PAG, Bộ tài chính) Nhóm sản phẩm 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 Các sản phẩm cá đồ biển 37.12 35.85 29.78 25.21 20.59 12.64 12.68 Lâm sản 4.25 4.21 4.20 4.20 4.19 3.36 3.38 Gỗ sản -2.29 phẩm gỗ qua chế biến -2.16 -2.60 -3.01 -2.9 4.88 -5.52 Dầu mỡ ĐTV -4.10 chế biến -3.84 -3.49 -3.29 -3.12 -2.60 -2.53 Các sản phẩm sữa 21.55 21.65 21.48 20.85 20.07 18.52 19.36 Thực phẩm qua chế biến khác 41.74 42.51 37.09 32.77 28.85 20.67 21.07 34 AKFTA: 9,2%/2010 ACFTA: 8,7%/2010 AKFTA: 3,7%/2020 ACFTA: 2,3%/2020 35 ... đối tác:  Đã ký kết: – –  – – – – • FTA ASEAN-Trung Quốc (ACFTA): 2005 FTA ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA): 2007 Đang đàm phán: FTA ASEAN-Ấn Độ FTA ASEAN-Nhật Bản FTA ASEAN-Úc-New Zealand Hiệp định đối... Các cam kết hội nhập: So sánh tổng thể  Những đặc điểm lộ trình - Về phạm vi cắt giảm: • Số dòng: AFTA (95%); ACFTA (86%); AKFTA (80%; WTO (35%) • Kim ngạch: AFTA (70%): ACFTA (60%); AKFTA (72%);... xuất xứ 26 Các cam kết hội nhập: Thực cân nhắc tiếp theo… • Kết thực cam kết - FTAs: AFTA nhìn chung tích cực; ACFTA!!!, AKFFTA! - WTO: thực tế năm 2007 • Các tác động - Thách thức FTAs - Cơ cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: CAM KET THUE FTA van chi, CAM KET THUE FTA van chi, I. Tổng quan về tiến trình hội nhập của Việt Nam, II. Các thoả thuận cụ thể: Hiệp định CEPT-AFTA, III. Các cam kết hội nhập: So sánh tổng thể

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm