TC 13 luyện tập liên kết cộng hóa trị

3 81 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 22/ 11/ 2018 TIẾT PPCT 37: TỰ CHỌN 13 - LUYỆN TẬP LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố về: - Liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị khơng phân cực, phân cực - So sánh liên kết cộng hóa trị với liên kết ion Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng: - Viết công thức electron, công thức cấu tạo số chất đơn giản - Nhận biết chất có liên kết cộng hóa trị, liên kết ion * Trọng tâm: Viết công thức electron, công thức cấu tạo, tập trắc nghiệm Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (7 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Ôn lại Chuyển giao nhiệm vụ học tập Sản phẩm Đánh giá Kết hợp quan sát mức Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ kiến thức học trước - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng GV nêu yêu cầu sau: - Nêu khái niệm liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị khơng phân cực, liên kết cộng hóa trị phân cực - Dấu hiệu để nhận phân tử có liên kết ion, liên kết cộng hóa trị khơng phân cực, liên kết cộng hóa trị phân cực Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Báo cáo HS độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 2: Luyên tập (12 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ơn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm 1A PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: Liên kết phân tử HCl A cộng hoá trị phân cực B cộng hố trị khơng phân cực C đôi Câu 2: Trong phân tử H2, số cặp electron dùng chung A B C Câu 3: Phân tử có liên kết ba? A H2 B N2 C CO2 Câu 4: Liên kết tạo thành hai nguyên tử cặp electron chung gọi liên kết A đơn B đôi C ion Câu 5: Cặp electron dùng chung phân tử HCl A lệch phía clo B lệch phía hiđro C khơng lệch Câu 6: Trong phân tử CO2, số cặp electron tham gia liên kết A B C Câu 7: Phân tử nitơ ( : N ⁝⁝ N :) có số cặp electron chưa tham gia liên kết A B C Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp 2D D ion 3B D 4A D HCl 5A D ba D thuộc hẳn clo D D 6C 7D Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Luyên tập (tt) (25 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng kiến Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số thức ôn tập vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ tình cụ thể Câu 1: Dãy chất sau có liên kết cộng hóa trị phân cực? - Rèn kĩ giải A H2O, NH3, HCl B MgCl2, H2O, NH3 C NaCl, HBr, H2S D H2, H2O, NH3 tập hóa học Câu 2: Cho nguyên tố sau có độ âm điện là: H = 2,20; O = 3,44; S = 2,58; C = 2,55 Dựa vào hiệu độ âm điện phân tử sau có liên kết cộng hóa trị khơng cực? - Rèn lực sử A H2O B CH4 C SO2 D SO3 dụng ngôn ngữ, hợp Câu 3: Cho hợp chất: HCl, NaCl, CaO, H2O, NH3 Số chất có liên kết cộng hóa trị tác A B C D Câu 4: Nguyên tử nguyên tố X có 20 proton, ngun tử ngun tố Ycó proton Cơng thức hợp chất tạo thành nguyên tố có liên kết hóa học A XY2 liên kết cộng hóa trị B XY2 liên kết ion C XY liên kết ion D XY liên kết cộng hóa trị Câu 5: Viết cơng thức electron công thức cấu tạo chất sau: H 2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2 Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Nghiên cứu trước “Hóa trị số oxi hóa” ==============HẾT=============== Sản phẩm Sản phẩm nhóm sau GV chốt kiến thức Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng ... án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng GV nêu yêu cầu sau: - Nêu khái niệm liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị khơng phân cực, liên kết cộng hóa trị phân cực - Dấu hiệu để nhận phân tử có liên. .. proton Công thức hợp chất tạo thành nguyên tố có liên kết hóa học A XY2 liên kết cộng hóa trị B XY2 liên kết ion C XY liên kết ion D XY liên kết cộng hóa trị Câu 5: Viết công thức electron công thức... liên kết ion, liên kết cộng hóa trị khơng phân cực, liên kết cộng hóa trị phân cực Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 13 luyện tập liên kết cộng hóa trị, TC 13 luyện tập liên kết cộng hóa trị