49 luyện tập phản ứng oxi hóa khử (tt)

3 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 18/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 49: LUYỆN TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ (tt) I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Tiếp tục củng cố kiến thức về: - Chất khử-chất oxi hoá, khử- oxi hoá - Phản ứng oxi hoá- khử - Phân loại phản ứng hố học vơ - lập phương trình hố học phản ứng oxi hố khử Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng: - Xác định số oxi hoá nguyên tố - Xác định chất khử- chất oxi hố - Viết q trình khử- q trình oxi hố - Phân biệt phản ứng oxi hố-khử phản ứng khơng phải oxi hố khử - Rèn luyện kĩ lập PTHH phản ứng oxi hoá khử * Trọng tâm: - Xác định chất khử- chất oxi hố - Viết q trình khử- q trình oxi hoá - Phân biệt phản ứng oxi hoá-khử phản ứng khơng phải oxi hố khử - Rèn luyện kĩ lập PTHH phản ứng oxi hoá khử Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực Hoạt động nhóm nhỏ Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Học sinh (HS) - Ơn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Luyện tập (25 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm - Rèn kĩ Chuyển giao nhiệm vụ học cân phản tập: GV cầu HS làm tập số a) 8Al + 3Fe3O4  4Al2O3 + 9Fe +3 ứng oxi hóa trang 90 – SGK Thực nhiệm vụ học 4x 2Al  2Al +6e khử tập +1 +3 - Rèn lực HS làm việc nhóm 10 3x 3Fe + 8e  3Fe sử dụng ngôn phút b) 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 +2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O ngữ, hợp tác Ghi kết vào bảng nhóm +2 +3 Báo cáo, thảo luận: HĐ 5x 2Fe  2Fe + 2e chung lớp +7 +2 GV mời nhóm lên thuyết 2x Mn + 5e  Mn minh Các nhóm khác góp ý, c) 4FeS2 +11 O2  2Fe2O3 + 8SO2 phản biện +2 +3 GV chốt kiến thức 4x Fe  Fe + 1e -1 +4  2S + 10e 2S -2 11x 2O + 4e  2O d) 2KClO3  2KCl + 3O2 +5 2x Cl -2 -1 + 6e  Cl 1x 6O  6O + 12e e) 3Cl2 + 6KOH  5KCl + KClO3 + 3H2O 5x -1 Cl +1e Cl +5 Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng 1x Cl  Cl +5e Hoạt động 2: Luyện tập (tt) (19 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV cầu HS làm tập sau: - Rèn kĩ 3+ cân phản Câu 1: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al thành Al B 1,5 C 3,0 D 4,5 ứng oxi hóa A 0,5 Câu 2: Trong phản ứng: FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2 + H2O, phân tử FexOy khử A nhường (2y – 3x) electron B nhận (3x – 2y) electron - Rèn lực C nhường (3x – 2y) electron D nhận (2y – 3x) electron sử dụng ngôn Câu 3: Hòa tan hồn tồn 2,4g kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử thu V lít ngữ, hợp tác khí N (đktc) Giá trị V A 0,672 B 6,72 C 0,448 D 4,48 Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Dặn dò (1 phút) - Chuẩn bị thực hành ==============HẾT=============== Sản phẩm Sản phẩm nhóm sau GV chốt kiến thức Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng ... giao nhiệm vụ học tập: GV cầu HS làm tập sau: - Rèn kĩ 3+ cân phản Câu 1: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al thành Al B 1,5 C 3,0 D 4,5 ứng oxi hóa A 0,5 Câu 2: Trong phản ứng: FexOy + HNO3... Chuyển giao nhiệm vụ học cân phản tập: GV cầu HS làm tập số a) 8Al + 3Fe3O4  4Al2O3 + 9Fe +3 ứng oxi hóa trang 90 – SGK Thực nhiệm vụ học 4x 2Al  2Al +6e khử tập +1 +3 - Rèn lực HS làm việc nhóm... án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Luyện tập (25 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm - Rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: 49 luyện tập phản ứng oxi hóa khử (tt), 49 luyện tập phản ứng oxi hóa khử (tt)

Từ khóa liên quan