32 kiểm tra 1 tiết lần 2 hóa lớp 10

3 39 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 14/11/2018 TIẾT PPCT 32: KIỂM TRA TIẾT LẦN - Nội dung: Chương - Hình thức: 50% trắc nghiệm khách quan (15 câu) + 50% tự luận I/ Ma trận 1/ Trắc nghiệm I-Trắc nghiệm STT Chủ đề Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Số câu Điêm Sự biến đổi tuần hồn cấu hình e ngun tử nguyên tố Số câu Điêm Sự biến đổi tuần hồn tính chất ngun tố hóa học Số câu Điêm Ý nghĩa bảng tuần hoàn tập tổng hợp Biết Hiểu TN TL - Biết nguyên tắc xếp nguyên tố hóa học BTH -Chu kì, nhóm 0.67 Biết đặc điểm cấu hình e lớp ngồi nguyên tử nguyên tố nhómA TN TL Xác định vị trí ngun tố bảng tuần hồn Vận dụng thấp TN TL Vận dụng cao TN TL Cộng 0.33 Từ vị trí suy số e hóa trị, dự đốn tính chất ngun tố Từ vị trí bảng tuần hồn xác định cấu hình e ngược lại 0,33 Giải tốn liên quan đến ngun tố thuộc nhóm A tiêu biểu 1,33 0.67 Biết khái niệm độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim quy luật tính biến đổi tr nhóm, chu kì 0.67 0,33 1,7 0,67 Cấu tạo nguyên tử, cấu tạo hạt nhân tính chất nguyên tố 0,33 Mối liên hệ giữ vị trí, tính chất cấu tạo nguyên tử Suy đoán biến thiên tính chất chu kì, nhóm A cụ thể - Xđ CTHH, tính axit , bazơ hidroxit tương ứng - Xđ hóa trị cao với O2, H2 Giải tốn liên quan đến công thức Oxit cao nhất, công thức hợp chất với H2 So sánh tính chất ngun tố với ngun tố chu kì,cùng nhóm 1,0 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Số câu 1 Điêm 0,33 0,33 0,33 Cộng TN 15 Cộng TL 2 0,25 0,75 Điểm 2 1,7 1,0 0,25 0.3 0.75 10 II/ Tự luận: Câu (2 điểm) a) Cho số Z nguyên tử viết cấu hình xác định vị trí (1 điểm) b) Cho phân mức lượng ngồi nguyên tử R Xác định công thức oxit hóa trị cao cơng thức với hidro (1 điểm) Câu (2 điểm) Cho toán tổng hạt mang điện proton nguyên tử hai nguyên tố liên tiếp chu kì thuộc nhóm A hai chu kì liên tiếp - Xác định số Z,… - So sánh đại lượng vật lí tính chất có giải thích Câu 3: Tự chọn tùy tình hình lớp(1 điểm =0,25 + 0,75) II/ Nội dung đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm) Chọn đáp án thích hợp tơ vào bảng đây: Câ 11 1 u              A              B              C              D         Cho nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; O = 16; C = 12; N = 14; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cs = 133 Câu Hai nguyên tố X, Y (Z X < ZY) đứng liên tiếp chu kì Tổng số electron nguyên tử nguyên tố 33 Phát biểu sau sai? A Y có hóa trị với hiđro B X chu kì 3, nhóm VIA C Ngun tử Y có bán kính lớn ngun tử X D Y kim điển hình Câu Nguyên tử phi kim X có lớp electron có hóa trị hiđro Trong bảng tuần hồn, X nằm số A 12 B 15 C 16 D 14 Câu Nguyên tố có tính chất hóa học giống với ngun tố clo (Z = 17) nhất? A F (Z = 9) B S (Z = 16) C O (Z = 8) D N (Z = 7) Câu Trong bảng tuần hồn, ngun tố hóa học xếp theo chiều tăng dần A số khối B độ âm điện C điện tích hạt nhân D nguyên tử khối Câu Sự biến đổi tuần hồn tính chất nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hồn A bán kính ngun tử B cấu hình electron lớp ngồi C điện tích hạt nhân D độ âm điện Câu Cho lượng kim loại Na vào bình đựng nước dư, sau phản ứng xảy hồn tồn, khối lượng bình tăng thêm 0,44 gam Khối lượng (gam) Na cho vào bình A 0,575 B 0,460 C 0,690 D 0,440 Câu Trong nguyên tố hóa học đây, nguyên tố có tính kim loại mạnh A 11Na B 20Ca C 19K D 12Mg Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Câu Ngun tử ngun tố X có cấu hình electron phân lớp np Trong bảng tuần hồn, X chu kì Trong hạt nhân X có A 18 electron B 16 proton C 16 electron D 18 proton Câu Chu kì dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng có A số lớp electron B số electron lớp C số electron hóa trị D số electron Câu 10 Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X (Z = 16) chu kì A B C D Câu 11 Tính phi kim tính chất nguyên tố mà nguyên tử dễ A thu electron để trở thành ion âm B electron để trở thành ion âm C thu electron để trở thành ion dương D electron để trở thành ion dương Câu 12 Nguyên tố X ô số 14 bảng tuần hồn, ngun tử X có cấu hình electron lớp ngồi A 3s2 B 3s23p1 C 3s23p4 D 2 3s 3p Câu 13 Cho nguyên tử sau: 14X, 17Y, 15T Giá trị độ âm điện nguyên tử xếp theo chiều giảm dần (từ trái sang phải) A X, T, Y B X, Y, T C Y, X, T D Y, T, X Câu 14 Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất nguyên tố bảng tuần hồn A kim loại mạnh liti B phi kim mạnh iot C phi kim mạnh flo D kim loại yếu xesi Câu 15 Đại lượng sau ngun tố nhóm A khơng biến đổi tuần hồn? A Hóa trị cao với oxi B Nguyên tử khối C Tính kim loại D Số electron lớp II/ TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (5,0 điểm) Câu (1,5 điểm): a/ Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p6 Xác định vị trí X bảng tuần hồn (số thứ tự ơ, chu kì, nhóm) b/ Trong bảng tuần hồn, ngun tố Y 20, chu kì 4, nhóm IIA Hãy cho biết nguyên tử Y có proton, lớp electron electron lớp Câu (1,5 điểm): Trong bảng tuần hồn, ngun tố R nhóm VIA a/ Viết cơng thức oxit cao công thức hợp chất với hiđro R b/ Trong oxit cao R, oxi chiếm 60% khối lượng Xác định tên R tính phần trăm khối lượng R hợp chất với hiđro Câu (2,0 điểm): Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm X vào 95,44 gam nước, thu dung dịch Y 1,344 lít khí (đktc) a/ Viết PTHH xác định tên X b/ Tính nồng độ phần trăm chất tan dung dịch Y ==============HẾT=============== ... trở thành ion dương Câu 12 Nguyên tố X ô số 14 bảng tuần hồn, ngun tử X có cấu hình electron lớp ngồi A 3s2 B 3s23p1 C 3s23p4 D 2 3s 3p Câu 13 Cho nguyên tử sau: 14 X, 17 Y, 15 T Giá trị độ âm điện... THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Số câu 1 Điêm 0,33 0,33 0,33 Cộng TN 15 Cộng TL 2 0 ,25 0,75 Điểm 2 1, 7 1, 0 0 ,25 0.3 0.75 10 II/ Tự luận: Câu (2 điểm) a) Cho số Z ngun tử viết... Cho nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; O = 16 ; C = 12 ; N = 14 ; Si = 28 ; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Li = 7; Na = 23 ; K = 39; Rb = 85; Cs = 13 3 Câu Hai nguyên tố X, Y (Z X < ZY) đứng liên tiếp chu
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 kiểm tra 1 tiết lần 2 hóa lớp 10, 32 kiểm tra 1 tiết lần 2 hóa lớp 10