22 sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron

9 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 20/ 10/ 2018 Tiết PPCT 22: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức: Nêu được: - Đặc điểm cấu hình electron lớp ngồi ngun tử ngun tố nhóm A; - Sự tương tự cấu hình electron lớp nguyên tử (nguyên tố s, p) nguyên nhân tương tự tính chất hố học ngun tố nhóm A; - Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron lớp nguyên tử nguyên tố số điện tích hạt nhân tăng dần nguyên nhân biến đổi tuần hồn tính chất ngun tố - Các ngun tố tính chất hóa học số nhóm A tiêu biểu Kỹ năng: - Dựa vào cấu hình electron nguyên tử, suy cấu tạo nguyên tử, đặc điểm cấu hình electron lớp ngồi - Dựa vào cấu hình electron, xác định nguyên tố s, p - Dựa vào số eletron lớp ngồi xác định tính chất hóa học nguyên tố * Trọng tâm - Đặc điểm cấu hình electron lớp ngồi nguyên tử nguyên tố nhóm A - Trong chu kì - Trong nhóm A Thái độ: Tích cực, chủ động nắm bắt kiến thức, kích thích hứng thú với môn, phát huy khả tư hs Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực tự học giải vấn đề - Năng lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sống - Năng lực thực hành hóa học: quan sát tượng, nêu giải thích tượng xảy tiến hành thí nghiệm kim loại kiềm với H2O - Năng lực giao tiếp sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân - Năng lực tính tốn qua việc giải tập hóa học II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực - Khăn trải bàn - Nhóm nhỏ III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - Làm slide trình chiếu, giáo án - Bảng phụ - Thẻ trả lời cho hs - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) - Bảng cấu hình electron lớp ngồi ngun tử ngun tố nhóm A photocopy thành khổ lớn (Bảng 5/trang 38/SGK) - Video Phản ứng kim loại nhóm IA tác dụng với nước - Video Sự linh động halogen Học sinh (HS) - Học cũ, xem lại kiến thức bảng tuần hồn ngun tố hóa học - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng phụ hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học A Hoạt động trải nghiệm, kết nối (8 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ HS hoàn thành phiếu học tập số - Đánh giá kiến thức GV chia lớp thành nhóm để hồn thành giá kết Kí Z Cấu hình e Chu nhóm Số e cấu hình hoạt động: PHT số hiệu nguyên tử kỳ electron Thông qua PHIẾU HỌC TẬP SỐ nguyên quan sát: Hoàn thành nội dung bảng sau Na IA tử; Bảng Trong 11 Kí Z Cấu hình Chu nhóm Số e 2 tuần hồn trình HS lớp 1s 2s 2p 3s hiệu e ngun kỳ lớp HĐ nhóm, ngo tử ngồi ngun tố GV cần ài Na hóa học quan sát kĩ cùn 11 hướng tất g 12Mg cho học nhóm, kịp 13Al sinh phát thời phát Mg 12 2 IIA 12 1s 2s 2p 3s Si 14 Al 13 2 IIIA 13 1s 2s 2p 3s 3p tìm quy khó 15P Si 14 2 2 IVA luật kích khăn, 14 1s 2s 2p 3s 3p 16S thích tư vướng 15 2 3 VA 15P 1s 2s 2p 3s 3p Cl từ mắc 17 16 2 VIA 16S 1s 2s 2p 3s 3p Ar hình HS có 18 Cl 17 2 VIIA thành giải pháp 17 1s 2s 2p 3s 3p 19K kiến thức hỗ trợ hợp 2 6 VIIIA 18Ar 18 Thực nhiệm vụ học tập 1s 2s 2p 3s 3p lí K 19 2 6 IA Gv hướng dẫn HS dùng kĩ thuật tia chớp 19 1s 2s 2p 3s 3p 4s + Xác Thông qua Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ định vị trí nguyên tố chu kỳ + Biết biến thiên số eletron lớp nguyên tố chu kỳ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - GV cho học sinh hoạt động nhóm để chuẩn bị chơi trò chơi tốc độ, hồn thành phiếu học tập Mâu thuẩn nhận thức: HS biến đổi số số (Nhóm hồn thành nhanh đạt eletron lớp chu kỳ 2, 3, có giống khơng khơng biết biến đổi gọi điểm cộng) Nhóm 1: Na, Ar K Nhóm 2: Mg Cl Nhóm 3: Al S Nhóm 4: K Li - Giáo viên treo bảng có nội dung khuyết cho thành viên nhóm gắn nội dung trả lời vào chỗ khuyết HS ghi đáp án vào phiếu trả lời gv chuẩn bị sẵn Báo cáo, thảo luận HĐ chung lớp: Sau giáo viên hướng dẫn lớp bổ sung đánh giá nhóm thắng đồng thời hồn thiện phiếu học tập - Giáo viên gợi ý học sinh tìm bảng kiến thức có biến đổi đặc biệt? (có thể dùng phấn màu để gợi ) GV đặt vấn đề: Số eletron lớp chu kỳ tăng dần từ đến Vậy chu kỳ khác số eletron lớp biến đổi nào? Sự biến đổi gọi gì? báo cáo nhóm góp ý, bổ sung nhóm khác, GV biết HS có kiến thức nào, kiến thức cần phải điều chỉnh, bổ sung HĐ - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử nguyên tố (18 phút) Mục tiêu - Rút biến thiên số electron lớp nguyên tử nguyên tố Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ - GV Chia lớp làm nhóm, hồn thành PHT số Phiếu học tập số 2: a) Nhận xét chu kỳ 2, 3, số eletron electron lớp nguyên tử nguyên tố biến đổi Sản phẩm Đánh giá HS hoàn thành phiếu Thông qua quan học tập số sát: thơng qua - Số eletron lớp ngồi q trình hoạt tăng dần từ đến động nhóm HS GV cần quan Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ nhóm A - Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron lớp nguyên tử nguyên tố số điện tích hạt nhân tăng dần ngun nhân biến đổi tuần hồn tính chất nguyên tố Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng sát kĩ nhóm - Đầu chu kỳ: ns1 - Cuối chu kỳ: để kịp thời phát khó ns2np6 (trừ chu kỳ 1) khăn, vướng mắc - Cấu hình electron lớp học sinh ngồi ngun có giải pháp hỗ tử ngun tố trợ hợp lí nhóm A Thông qua báo Thực nhiệm vụ học tập lặp lặp lại sau cáo nhóm - Giáo viên chiếu bảng trang 38 SGK, nhóm thảo luận chu kì => chúng biến góp ý bổ PHT số kĩ thuật khăn trãi bàn đổi cách tuần hoàn sung Báo cáo, thảo luận - Sự biến đổi tuần hồn nhóm khác, GV cấu hình electron lớp biết HS HĐ chung lớp: GV gọi đại diện nhóm trả lời câu hỏi ngồi nguyên có phiếu học tập? (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác tử nguyên tố kiến thức cần góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức điện tích hạt nhân tăng phải điều chỉnh, GV lưu ý riêng chu kỳ không tuân theo quy luật dần nguyên bổ sung kịp thời nhân biến đổi tuần hồn tính chất ngun tố nào? b) Viết cấu cấu hình electron lớp ngồi nguyên tử nguyên tố nhóm IA VIIIA? c) Cấu hình eletron lớp ngồi ngun tử nguyên tố sau chu kỳ biến đổi nào? d) Nguyên nhân biến đổi tuần hồn tính chất ngun tố? Hoạt động 2: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố nhóm A (17phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Sự tương tự Chuyển giao nhiệm vụ cấu - Từ thẻ sau hình electron Nalớp Mgngồi Ag Cu 3s1cùng 3s2 của4d105s1 3d104s1 nguyên tử nguyên tố Fe nhân Canguyên Zn K 2của tương 10 3d 4s 4s 3d 5s 4s1 tự tính chất hố học Trong nguyên tố này, nguyên tố có số nguyên tố eletron lớp giống nhau, xác định Sản phẩm - Hoàn thành nội dung Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 số thứ tự nhóm, số eletron hóa trị nhóm A; nguyên - Xác định - Từ kiến thức trên, Hs hoàn thành PHT số 3, Số thứ Phiếu học tập số 3: tự nhóm A = Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm số eletron lớp IA IIA VA VIIIA ngồi = số eletron hóa Số eletron trị cúa lớp nguyên tố - GV: Nguyễn Văn Thắng Nhóm IA Số eletron lớp IIIA Nhóm IA Nhóm VA Nhóm ( Trừ He) Kim loại Kim loại Phi kim Khí s s p p ngồi Số eletron hóa trị Tính chất Là ngun tố Số eletron hóa trị Tính chất Là ngun tố a) Các nguyên tố thuộc nhóm A có số e lớp ngồi (số e hố trị) nên có tính chất hố học giống Số thứ tự nhóm A = số eletron lớp ngồi = số eletron hóa trị cúa nguyên tố Phiếu học tập số 4: a) Nguyên tử nguyên tố nhóm A có đặc điểm chung? b) Số thứ tự nhóm A cho biết gì? c) Ngun tố s gồm nhóm nào? d) Nguyên tố p gồm nhóm nào? Thực nhiệm vụ học tập - Nhóm IA,IIA nguyên tố s - Gv dung kĩ thuật hỏi đáp để hoàn thành nội - Nhóm III VIII nguyên tố p A A dung - GV chia học sinh làm nhóm (kĩ thuật khăn trãi bàn) + Nhóm 1+2: hồn thành PHT số 3(Mỗi nhóm thực nhóm nguyên tố) + Nhóm 3+4: hồn thành PHT số - Các nhóm phân cơng nhiệm vụ cho thành viên sau thảo luận, thống để ghi lại vào thực yêu cầu điều chỉnh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng bảng phụ, viết ý kiến vào giấy kẹp chung với bảng phụ Báo cáo, thảo luận - HĐ chung lớp: GV gọi đại diện nhóm trả lời câu hỏi phiếu học tập? (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức Hoạt động 3: Một số nhóm A tiêu biểu (20 phút) Mục tiêu Giới thiệu số nhóm A tiêu biểu + Tên gọi nhóm +Tên nguyên tố nhóm + Nêu số tính chất nguyên tố nhóm - Rèn lực quan sát, lực hợp tác lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân Phương thức tổ chức Sản phẩm Chuyển giao nhiệm vụ Nhóm VIIIA: GV Chia lớp làm nhóm, hồn thành phiếu học Nhóm VIIIA Tên nhóm: Khí tập số Gồm nguyên tố He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn* Phiếu học tập số 5: (Rn ngun tố phóng xạ) Hồn thành bảng sau: Cấu hình e lớp ns2 np6 ngồi Nhóm: Tên nhóm: Xu hướng cho(có 8e lớp cùng)  Gồm nguyên tố nhận e: cấu hình e bền vững Tính chất hóa học, - Hầu hết khí Cấu hình e lớp ngồi phản ứng thể ( khơng tham gia phản ứng lấy VD minh họa) hoá học, tồn dạng khí, Xu hướng cho- nhận e: phân tử ngun tử => bền (còn gọi khí trơ) Tính chất hóa học, phản ứng thể ( lấy VD minh họa) Nhóm IA Tên nhóm: Kim lọai kiềm Thực nhiệm vụ học tập Gồm nguyên tố Li, Na, K, Rb, Cs, Fr* GV: Chia HS làm nhóm: (Fr nguyên tố phóng xạ) Nhóm 1+4: Nhóm VIIIA Cấu hình e lớp ns1 Nhóm 2+5: Nhóm IA ngồi Nhóm 3+6: Nhóm VIIA Xu hướng choDễ nhường 1e để đạt đến cấu GV cho HS hoạt động nhóm thảo luận, thống nhận e: hình e bền vững khí để ghi lại vào bảng phụ, viết ý kiến M → M+ + e vào giấy kẹp chung với bảng phụ Tính chất hóa học, Là kim loại điển hình Đánh giá + Thơng qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 Báo cáo, thảo luận HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức GV cho HS quan sát hình ảnh ngun tố nhóm IA, VIIA, VIIIA GV bổ sung thêm nguyên tố phóng xạ GV cần lưu ý sản phẩm phản ứng cho Fe tác dụng với halogen hs lấy ví dụ GV: Nguyễn Văn Thắng phản ứng thể + T/d với oxi tạo oxít bazơ ( lấy VD minh họa) 4Na + O2 → 2Na2O + T/d với Phi kim tạo muối 2K + Cl2 → 2KCl + T/d với nuớc tạo hiđroxít +H2 2Na+2H2O →2NaOH+H2 Tên nhóm VIIA Gồm nguyên tố Cấu hình e ngồi Xu hướng chonhận e: HALOGEN F, Cl, Br, I, At* (At nguyên tố phóng xạ) lớp ns2 np5 Dễ nhận e để đạt cấu trúc bền vững khí X + e → XTính chất hóa học, Là phi kim điển hình phản ứng thể + T/d với kim loại tạo muối ( lấy VD minh họa) Cl2 + Ca → CaCl2 + T/d với H2 tạo hợp chất khí F2 + H2 → 2HF - GV chiếu đoạn phim Yêu cầu HS quan sát rút nhận xét khả phản ứng nguyên tố nhóm IA, VIIA https://www.youtube.com/watch?v=KvfpK1nwU https://www.youtube.com/watch ?v=Ca sDEe7XTdZ7s C Hoạt động luyện tập (18 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Củng cố, Hoạt động 1: (5 phút) khắc sâu GV chia lớp thành nhóm lớn để tham gia thi đua với trả lời nhanh xác kiến thức câu hỏi ( câu hỏi) mà GV chuẩn bị Ghi điểm cho nhóm Câu hỏi: học biến đổi tuần hoàn Nguyên nhân biến đổi tuần hồn tính chất nguyên tố gì? cấu hình e; Kể tên nguyên tố halogen? Nguyên tố tiêu biểu nhất? xác định vị trí Các nguyên tố khí gọi khí gì? Số thứ tự nhóm A gì? Số thứ tự nhóm B gì? ngun tố Hoạt động 2: BTH; Giáo viên chia HS bàn thành nhóm, thảo luận hồn thành phiếu học tập số tính chất HĐ chung lớp: GV mời số HS lên trình bày kết quả/lời giải, HS khác góp ý, bổ số nhóm sung GV giúp HS nhận chỗ sai sót cần chỉnh sửa chuẩn hóa kiến thức/phương Sản phẩm Kết trả lời câu hỏi/bài tập phiếu học tập số Đánh giá Thông qua quan sát: Khi HS HĐ cá nhân, GV ý quan sát, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc HS có giải pháp hỗ trợ hợp lí Thơng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ A tiêu biểu - Tiếp tục phát triển lực: tính tốn, sáng tạo, giải vấn đề thực tiễn thông qua kiến thức mơn học, vận dụng kiến thức hóa học vào sống Giáo dục HS ý cẩn thận sử dụng ngun tố có hoạt tính hóa học mạnh phòng thí nghiệm Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng pháp giải tập Phiếu học tập số Câu 1: Đại lượng nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân? A Số điện tích hạt nhân B Số electron lớp ngồi C Nguyên tử khối D Số electron nguyên tử Câu : Số thứ tự nhóm A cho biết A số hiệu nguyên tử B số electron lớp ngồi hay số electron hố trị ngun tử C số lớp electron nguyên tử D số electron nguyên tử Câu : Xét nguyên tố nhóm IA bảng tuần hồn, điều khẳng định sau đúng? Các nguyên tố nhóm IA A gọi kim loại kiềm thổ B dễ dàng cho electron hóa trị lớp ngồi C dễ dàng cho electron để đạt cấu hình bền vững D dễ dàng nhận thêm electron để đạt cấu hình bền vững Câu 4: Cặp chất sau có tính chất tương tự : A S Cl B Na K C Ca Al D Mg S Câu 5: Chọn câu Trong bảng tuần hoàn A Các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần khối lượng B Số thứ tự nhóm A với số lớp electron nguyên tử nguyên tố C Các nguyên tố nhóm A kim loại D Nguyên tử nguyên tố nhóm VIIIA có eletron lớp ngồi ( trừ He có eletron lớp ngồi cùng) Câu Ngun tử X có cấu hình electron phân lớp có lượng cao 3p Hãy câu sai nói nguyên tử X? A Lớp ngồi ngun tử X có electron B Trong bảng tuần hồn, X nằm nhóm IVA C Hạt nhân nguyên tử X có 16 proton D Trong bảng tuần hồn, X nằm chu kì Câu : Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: X1: 1s22s2 X2: 1s22s22p63s1 X3: 1s22s22p63s2 2 6 10 2 X4:1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p X5: 1s 2s 2p X6: 1s22s22p63s23p64s2 Những nguyên tố thuộc nhóm A? A X1, X2, X4 B X1, X3, X6 C X2, X3 D X4, X6 Câu 8: Cation R+ có cấu hình e kết thúc phân lớp 3p6 Vậy cấu hình e R A 1s22s22p63s23p3 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p64s1 D 1s22s22p63s23p64s2 2 6 Câu 9: Ion X có cấu hình e 1s 2s 2p 3s 3p Nguyên tố X thuộc ĐÁP ÁN: 1B 2B 3C 4B 5D 6B 7B 8C 9A 10C 11A 12B 13C 14A 15B qua sản phẩm học tập: Bài trình bày/lời giải HS câu hỏi/bài tập phiếu học tập số 2, GV tổ chức cho HS chia sẻ, thảo luận tìm chỗ sai cần điều chỉnh chuẩn hóa kiến thức Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 A chu kỳ 3, nhóm VIIA B chu kỳ 4, nhóm IA C chu kỳ 4, nhóm VIIA D chu kỳ 3, nhóm IA Câu 10: Nguyên tố chu kỳ 5, nhóm VIIA có cấu hình electron hóa trị A 4s2 4p5 B 4d4 5s2 C 5s2 5p5 D 7s27p3 Câu 11: Nguyên tử nguyên tố X có lớp electron, có electron lớp ngồi Cấu hình electron ngun tử X A 1s22s22p63s23p3 B 1s22s22p63s2 2 C 1s 2s 2p 3s 3p D 1s22s22p63s23p63d5 Câu 12: Khi cho 6,66g kim loại thuộc nhóm IA tác dụng với nước có 0,96 g khí H Kim loại A Na B Li C K D Rb Câu 13: Nguyên tử nguyên tố sau luôn nhường electron phản ứng hoá học? A 12Mg B 13Al C 11Na D 14Si Câu 14: Một nguyên tố nhóm VIA có tổng số proton, electron nơtron nguyên tử 24 Cấu hình electron R là : A 1s22s22p4 B 1s22s22p6 C 1s22s22p63s23p4 D 1s22s22p2 Câu 15: Nguyên tố A có Z = 24, nguyên tố A thuộc A chu kì 3, nhóm IVB B chu kỳ 4, nhóm VIB C chu kỳ 4, nhóm IIA D chu kỳ 3, nhóm IVA ==============HẾT=============== GV: Nguyễn Văn Thắng ... cấu hình e kết th c phân lớp 3p6 Vậy cấu hình e R A 1s22s22p63s23p3 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p64s1 D 1s22s22p63s23p64s2 2 6 Câu 9: Ion X có cấu hình e 1s 2s 2p 3s 3p Nguyên tố X thuộc ĐÁP... có tổng số proton, electron nơtron nguyên tử 24 Cấu hình electron R là : A 1s22s22p4 B 1s22s22p6 C 1s22s22p63s23p4 D 1s22s22p2 Câu 15: Nguyên tố A có Z = 24, nguyên tố A thuộc A chu kì 3, nhóm... cấu hình electron hóa trị A 4s2 4p5 B 4d4 5s2 C 5s2 5p5 D 7s27p3 Câu 11: Nguyên tử nguyên tố X có lớp electron, có electron lớp ngồi Cấu hình electron nguyên tử X A 1s22s22p63s23p3 B 1s22s22p63s2
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron, 22 sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron

Từ khóa liên quan