18 kiểm tra 1 tiết lần 1 hóa lớp 10

3 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 10/10/2018 TIẾT PPCT 18: KIỂM TRA TIẾT LẦN - Nội dung: Chương - Hình thức: 50% trắc nghiệm khách quan (15 câu) + 50% tự luận I/ Ma trận 1/ Trắc nghiệm STT Chủ đề Biết Hiểu TP nguyên tử TN TL Nêu thành phần nguyên tử Nêu khối lượng điện tích loại hat TN TL Tính số hạt mang điện không mang điện nguyên tử 0.67 Nêu đượcthành phần hạt nhân, đại lượng đặc trưng cho nguyên tử Xác định đồng vị ngun tố hóa học 0.33 Tính ngun tử khối TB, Viết Công thức phân tử tạo thành từ đồng vị 0,33 Giải tập đồng vị Giải tập đồng vị 0.67 Sự CĐ e Số e lớp, phân lớp Thứ tự mức NL lớp e 0.67 0,33 0,33 Số câu Điêm Hạt nhân nguyên tửNTHHĐồng vị Số câu Điêm Cấu tạo vỏ Số câu Điêm Cấu hình e Số câu 0,67 Viết cấu hình e Giải thích số E nguyên tử dựa vào số lớp e, phân bố e mức NL 0,33 Nêu tính chất nguyên tố 1 Vận dụng thấp TN TL Vận dụng cao TN TL Cộng Giải tập tổng số hạt 1,3 2,0 1,0 Kết nối từ cấu hình e lớp ngồi nêu tính chất nguyên tố Giải từ cấu hình e nêu đặc điểm chung , số khối nguyên tử Giải quyêt tập tổng hạt e, cấu hình e nguyên tử đạt cấu hình bền vững 4,5 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Điêm 0,33 0,5 0,33 4,2 Cộng TN 15 Cộng TL 2 0,25 0,75 Điểm 2 1,7 1,0 0,25 0.3 0.75 10 2/ Tự luận: Câu 1: a) Cho kí hiệu xác định số P,E,N, A, Z (1 điểm) b) Cho số Z lớp viết cấu hình (1 điểm) Câu 2: : a) Cho tốn tổng hạt (1 điểm) b) Cho toán xác định ngun tử khối trung bình ngun tố có hai đồng vị (1 điểm) Câu 3: Tự chọn tùy tình hình lớp(1 điểm =0,25 + 0,75) II/ Nội dung đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm) Chọn đáp án thích hợp tơ vào bảng đây: Câ 11 1 u              A              B              C              D         Câu Cặp nguyên tử sau đồng vị nhau? 14 15 39 40 40 40 23 24 A X 7Y B 11 X 12Y C 19 X 20Y D 19 X 20Y Câu Một nguyên tử đặc trưng A số proton điện tích hạt nhân B số khối số nơtron C số khối số hiệu nguyên tử D số proton số electron Câu Số electron tối đa lớp thứ n A n/2 B n2/2 C 2n D 2n2 Câu Nguyên tử khối trung bình nguyên tố Bo 10,8199 Bo có đồng vị 10B 11B Nếu có 94 ngun tử 10B có ngun tử 11B? A 428 B 405 C 403 D 406 Câu Vỏ nguyên tử cấu tạo hạt A proton B nơtron C electron D proton nơtron Câu Một nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, eletron 24, số hạt khơng mang điện bắng số hạt mang điện tích âm Điện tích vỏ nguyên tử X A 8- B C 8+ D 16 Câu Trừ He, ngun tử ngun tố khí lại có số electron lớp ngồi A B C D Câu Nguyên tử 33X có tổng số electron phân lớp p 10 Phát biểu sau đúng? A X có số nơtron 16 B X có số hạt mang điện 32 C X có electron lớp ngồi D X thuộc loại ngun tố khí Câu Ngun tử Y có cấu hình electron phân lớp 2p Nguyên tử Y thuộc loại nguyên tố A kim loại khí B phi kim C kim loại D khí Câu 10 Ngun tử X có điện tích hạt nhân + 2,7234.10 -18 C Số electron phân mức lượng cao số electron lớp X A B C D Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Câu 11 Nguyên tử Al có 13 hạt proton 14 hạt nơtron Biết hạt proton, nơtron, electron có khối lượng 1,6726.10 -27 kg, 1,6748.10-27 kg, 9,1094.10-31 kg Khối lượng nguyên tử Al A 45,19.10-23 gam B 21,76.10-24 gam C 45,19.10-24 gam D 21,76.10-23 gam Câu 12 Trong nguyên tử, loại hạt mang điện tích dương A electron B proton C proton nơtron D nơtron Câu 13 Nguyên tố brom có loại đồng vị 79Br 81Br Brom có ngun tử khối trung bình 79,91 Phần trăm khối lượng 81Br hợp chất FeBr3 (MFe = 56) có giá trị gần với A 36,90 B 12,46 C 45,60 D 37,40 Câu 14 Cho phát biểu sau: (1) Tổng số proton số electron hạt nhân gọi số khối (2) Số khối khối lượng tuyệt đối nguyên tử, khơng có đơn vị (3) Đồng vị nguyên tử có số proton khác số nơtron Số phát biểu sai A B C D 40 38 36 Câu 15 Argon có đồng vị Ar ( 99,6%); Ar ( 0,063%); Ar ( 0,337%) Nguyên tử khối trung bình Ar A 38,5298 B 38,8935 C 39,8925 D 39,9853 II/ TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (5,0 điểm) Câu (2,0 điểm): 19 40 a Cho nguyên tử sau: X 18Y Xác định số hạt nơtron điện tích hạt nhân X Y b Viết cấu hình electron đầy đủ xác định loại nguyên tố hóa học nguyên tử sau: + X có Z = 19 + Y có phân lớp 3p4 Câu (2,5 điểm): 14 15 a Trong tự nhiên, nitơ tồn dạng đồng vị N (99,63%) N (0,37%) a.1 Tính nguyên tử khối trung bình nguyên tố nitơ a.2 Tính thể tích (đktc) 0,56 gam khí N2 b Một nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 80 số khối 2,2 lần số hạt mang điện hạt nhân Viết kí hiệu nguyên tử cấu hình electron đầy đủ X Câu (0,5 điểm): Ở 200C, thể tích mol nguyên tử Fe 5,32 g/cm Tính bán kính nguyên tử Fe nhiệt độ ==============HẾT=============== ... Al có 13 hạt proton 14 hạt nơtron Biết hạt proton, nơtron, electron có khối lượng 1, 6726 .10 -2 7 kg, 1, 6748 .1 0-2 7 kg, 9 ,10 94 .1 0-3 1 kg Khối lượng nguyên tử Al A 45 ,19 .1 0-2 3 gam B 21, 76 .1 0-2 4 gam... gam C 45 ,19 .1 0-2 4 gam D 21, 76 .1 0-2 3 gam Câu 12 Trong nguyên tử, loại hạt mang điện tích dương A electron B proton C proton nơtron D nơtron Câu 13 Nguyên tố brom có loại đồng vị 79Br 81Br Brom... n/2 B n2/2 C 2n D 2n2 Câu Nguyên tử khối trung bình nguyên tố Bo 10 , 819 9 Bo có đồng vị 10 B 11 B Nếu có 94 ngun tử 10 B có ngun tử 11 B? A 428 B 405 C 403 D 406 Câu Vỏ nguyên tử cấu tạo hạt A proton
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 kiểm tra 1 tiết lần 1 hóa lớp 10, 18 kiểm tra 1 tiết lần 1 hóa lớp 10