11, 13 cấu hình e nguyên tử

5 36 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 22/ 09/ 2018 Tiết PPCT 11, 13: CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức Học sinh nắm được:  Thứ tự mức lượng nguyên tử  Sự phân bố electron phân lớp, lớp cấu hình electron nguyên tử 20 nguyên tố  Đặc điểm lớp electron ngồi cùng: Lớp ngồi có nhiều electron (ns 2np6), lớp ngun tử khí có electron (riêng heli có electron) Hầu hết nguyên tử kim loại có 1, 2, electron lớp Hầu hết nguyên tử phi kim có 5, 6, electron lớp Kĩ HS vận dụng:  Viết cấu hình electron nguyên tử 20 nguyên tố hố học đầu  Biết dựa vào cấu hình electron lớp ngồi ngun tử suy tính chất hoá học nguyên tố tương ứng * Trọng tâm: Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố BHTTH Thái độ - Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học - Rèn luyện tư logic Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực - Khăn trải bàn - Nhóm nhỏ III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Làm slide trình chiếu, giáo án - Mơ hình mức lượng electron Học sinh (HS) - Học cũ - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 - Bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học A Hoạt động trải nghiệm, kết nối Mục tiêu Phương thức tổ chức - Huy động kiến HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nội dung thức học phiếu học tập số HS lượng - GV chia lớp thành nhóm, thảo luận rút kết luận nhóm e Phiếu học tập số lớp, phân lớp, tạo Hãy phân bố electron vào lớp e trường hợp sau: nhu cầu tiếp tục tìm a) Ngun tử có tổng số hạt 21, số p = số n hiểu kiến thức b) Nguyên tử có tổng số hạt 58, số hạt mang điện - Tìm hiểu phân nhiều số hạt khơng mang điện 18 bố e ngun tử - Các nhóm phân cơng nhiệm vụ cho thành viên nhằm thống - Rèn khả tư để ghi kết vào bảng phụ, viết ý kiến vào giấy kẹp logic, lực chung với bảng phụ hợp tác lực HĐ chung lớp: sử dụng ngôn ngữ: - GV mời nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác góp ý, bổ sung Diễn đạt, trình bày ý Vì hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên kiến, nhận định giáo viên khơng chốt kiến thức Muốn hồn thành đầy đủ thân nhiệm vụ giao HS phải nghiên cứu học - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức + Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: GV: Nguyễn Văn Thắng Sản phẩm a) Giải e = p =7 Kết quả: Lớp 1: 1s (2e) Lớp 2: 2s (2e); 2p (3e) b) Giải e = p =19 Kết quả: Lớp 1: 1s (2e) Lớp 2: 2s (2e); 2p (6e) Lớp 3: 3s (2e); 3p (6e); 3d (1e) Đánh giá + Qua báo cáo nhóm góp ý, bổ sung nhóm khác, GV biết HS có kiến thức nào, kiến thức cần phải điều chỉnh, bổ sung hoạt động B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu thứ tự mức lượng nguyên tử Mục tiêu - Nắm thứ tự mức lượng phân lớp electron từ thấp đến cao Phương thức tổ chức Sản phẩm - HĐ nhóm: GV yêu cầu HS tham khảo SGK trình I Phân mức lượng: chiếu mơ hình phân mức lượng bảng 1s2s2p3s3p4s3d4p5s… HĐ chung lớp: GV yêu cầu nhóm nhận xét kết a) Giải e = p =7 phiếu học tập số 1, nhóm khác góp ý, bổ sung, Kết quả: phản biện GV chốt lại kiến thức Lớp 1: 1s (2e) Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 - Rèn lực hợp Xây dựng khái niệm cấu hình e nguyên tử: phân bố tác lực sử e vào phân lớp có mức lượng từ thấp đến cao dụng ngôn ngữ: Hướng dẫn học sinh cách viết cấu hình e nguyên tử Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân GV: Nguyễn Văn Thắng Lớp 2: 2s (2e); 2p (3e) b) Giải e = p =19 Kết quả: Lớp 1: 1s (2e) Lớp 2: 2s (2e); 2p (6e) Lớp 3: 3s (2e); 3p (6e); 3d (0e) + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Lớp 4: 4s (1e) Đó phân bố e vào phân lớp theo phân mức lượng Để biểu diễn phân bố người ta xây dựng khái niệm cấu hình e nguyên tử Hoạt động 2: Cấu hình electron nguyên tử Mục tiêu Phương thức tổ chức Kết - Nắm cách viết + HĐ nhóm: GV tổ chức hoạt động nhóm phiếu học Cấu hình e nguyên tử: cấu hình electron tập số 2: a) 1s22s22p5 nguyên tử Phiếu học tập số b) 1s22s22p63s23p1 Chỉ làm a, b, c, f - Viết cấu hình c) 1s22s22p63s23p64s23d5 Viết cấu hình electron nguyên tử có: electron nguyên tử Che: 1s22s22p63s23p63d54s2 b) Z = 13 20 nguyên tố đầu a) Z = d) 1s22s22p63s23p64s23d9 c) Z = 25 d) Z = 29 BHTTH f) Z = 33 Lưu ý cho HS trường hợp - Viết cấu hình e e) Z = 36 nguyên tử nguyên tố mà nguyên tử có Z > 20 + HĐ chung lớp: Các nhóm báo cáo kết phản biện cho GV chốt lại kiến thức (sản phẩm trường hợp ngoại lệ - Rèn lực tư nhóm HĐ lưu giữ bảng) logic Hoạt động 3: Đặc điểm lớp electron Che: 1s22s22p63s23p63d104s1 e) 1s22s22p63s23p64s23d104p6 Che: 1s22s22p63s23p63d104s24p6 f) 1s22s22p63s23p64s23d104p3 Che: 1s22s22p63s23p63d104s24p3 Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm - Nắm - HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để a Loại nguyên tố: khái niệm loại nguyên hoàn thành nội dung phiếu học tập số - Nguyên tố s: nguyên tố mà nguyên tử có e cuối tố GV yêu cầu HS tham khảo SGK để thảo luận rơi vào phân lớp s - Phân biệt rõ nhóm hồn thành PHT số - Tương tự ta có nguyên tố p, nguyên tố d nguyên ràng electron cuối Phiếu học tập số (lấy phiếu số 2) tố f electron lớp Chỉ làm a, b, c, e b Đặc điểm e lớp cùng: Hoàn thành yêu cầu sau:  Nguyên tử tất nguyên tố có tối đa e lớp - Rèn lực hợp 1/ Thế nguyên tố s, p, d, f? 2/ Nêu đặc điểm e lớp cùng? tác, lực sử dụng 3/ Viết cấu hình e ngun tử, xác định loại ngơn ngữ: Diễn đạt, Số e lớp ngồi Tính chất ngun tố cho biết nguyên tố kim loại, trình bày ý kiến, nhận phi kim hay khí hiếm? 1, 2, e kim loại (trừ H, He, B) định thân 4 e kim loại PK a) Z = b) Z = 12 c) Z = 19 d) Z = 24 5, 6, e phi kim e) Z = 27 f) Z = 35 8 e (trừ He) khí (khí trơ)  Ví dụ:  Na (Z=11): 1s2 2s2 2p6 3s1 (kim loại) - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo,  Cl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (phi kim) nhóm khác tham gia phản biện GV chốt lại  Ar (Z=18): 1s2 2s2 2p6 3s23p6 (khí hiếm) kiến thức  Nhận xét: Các electron lớp định tính chất hóa học ngun tố Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động HS + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh C Hoạt động luyện tập Mục tiêu Phương thức tổ chức - Củng cố, khắc sâu GV yêu cầu nhóm giải yêu cầu đưa phiếu học tập số kiến thức học Phiếu học tập số Nội dung HĐ: hoàn Viết cấu hình electron đầy đủ 2của4 nguyên tử số ngun tố có cấu thành câu hỏi/bài hình electron lớp ns np (n = 2, 3, 4) Suy số e, số p? tập phiếu học Sử dụng bảng tuần hoàn xác định tên nguyên tố viết cấu hình electron nguyên tử, cho biết nguyên tố kim loại, phi kim, khí tập Sản phẩm Kết trả lời câu hỏi/bài tập phiếu học tập Đánh giá + GV quan sát đánh giá hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm HS Giúp HS tìm hướng giải khó khăn q trình hoạt động Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 Biết số electron nguyên tố xếp vào lớp sau: a) 2, b) 2, c) 2, 8, d) 2, 8, e) 2, 8, f) 2, 8, 8, GV quan sát giúp HS tháo gỡ khó khăn mắc phải - HĐ chung lớp: GV mời HS (mỗi nhóm HS) lên bảng trình bày kết quả/bài giải Cả lớp góp ý, bổ sung GV tổng hợp nội dung trình bày kết luận chung Ghi điểm cho nhóm - GV sử dụng tập phù hợp với đối tượng HS, có mang tính thực tế, có mở rộng u cầu HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu giải vấn đề ==============HẾT=============== GV: Nguyễn Văn Thắng + GV thu hồi số trình bày HS phiếu học tập để đánh giá nhận xét chung + GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung học + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt ... học Cấu hình e nguyên tử: cấu hình electron tập số 2: a) 1s22s22p5 nguyên tử Phiếu học tập số b) 1s22s22p63s23p1 Chỉ làm a, b, c, f - Viết cấu hình c) 1s22s22p63s23p64s23d5 Viết cấu hình electron... phân bố e vào phân lớp theo phân mức lượng Để biểu diễn phân bố người ta xây dựng khái niệm cấu hình e nguyên tử Hoạt động 2: Cấu hình electron nguyên tử Mục tiêu Phương thức tổ chức Kết - Nắm... ngun tử có: electron ngun tử Che: 1s22s22p63s23p63d54s2 b) Z = 13 20 nguyên tố đầu a) Z = d) 1s22s22p63s23p64s23d9 c) Z = 25 d) Z = 29 BHTTH f) Z = 33 Lưu ý cho HS trường hợp - Viết cấu hình e e)
- Xem thêm -

Xem thêm: 11, 13 cấu hình e nguyên tử, 11, 13 cấu hình e nguyên tử

Từ khóa liên quan