05 06 hạt NHÂN nguyên tử nguyên tố đồng vị

8 77 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 10/ 09/ 2018 Tiết PPCT 05 + 06: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ, NGUYÊN TỐ HÓA HỌC, ĐỒNG VỊ I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Hiểu : − Nguyên tố hố học bao gồm ngun tử có số đơn vị điện tích hạt nhân − Số hiệu nguyên tử (Z) số đơn vị điện tích hạt nhân số electron có nguyên tử − Kí hiệu nguyên tử : AZ X X kí hiệu hoá học nguyên tố, số khối (A) tổng số hạt proton số hạt nơtron − Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình nguyên tố Kĩ − Xác định số electron, số proton, số nơtron biết kí hiệu nguyên tử ngược lại − Tính nguyên tử khối trung bình ngun tố có nhiều đồng vị Trọng tâm − Đặc trưng nguyên tử điện tích hạt nhân (số p) ⇒ có điện tích hạt nhân (số p) nguyên tử thuộc nguyên tố hóa học, số n khác tồn đồng vị − Cách tính số p, e, n nguyên tử khối trung bình Thái độ - Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sống - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân - Năng lực tính tốn qua việc giải tập hóa học II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học nêu vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực - Khăn trải bàn - Nhóm nhỏ III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Làm giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng) Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 - Giấy cỡ lớn bút học sinh hoạt động nhóm Học sinh (HS) - Học cũ - Học kĩ phần tổng kết IV Chuỗi hoạt động học A Hoạt động trải nghiệm, kết nối (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Huy động 1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập kiến thức HĐ nhóm: - GV chia lớp thành nhóm, phát phiếu học tập, giấy cỡ lớn bút cho học nhóm HS Phiếu học tập số thành phần nguyên tử Câu 1: a) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Thành phần nguyên tử gồm…(1) (2)… …(3)…nguyên tử phần mang điện kiến thức dương nằm ngun tử có cấu tạo gồm hạt (4)…và…(5)… nguyên tử b) Hạt Điện tích Khối lượng(u) học lớp 1+ tiếp tục tìm Khơng mang điện hiểu kiến thức 1mới - Rèn luyện kĩ tính khối Phiếu học tập số 2: lượng nguyên Nhóm 1, 3:a) Cho nguyên tử Cl có 17p, 18n 17e Tính khối lượng ngun tử tử, khối lượng khối lượng hạt nhân Cl theo đơn vị u So sánh khối lượng nguyên tử khối hạt nhân từ lượng hạt nhân Cl định hướng Nhóm 2, 4:b) Cho nguyên tử Cl có 17p, 20n 17e Tính khối lượng ngun tử học sinh tìm khối lượng hạt nhân Cl theo đơn vị u So sánh khối lượng nguyên tử khối hiểu khái niệm lượng hạt nhân Cl số khối 2/ Thực nhiệm vụ học tập ngun tử - Các nhóm phân cơng nhiệm vụ cho thành viên: tiến hành hoàn thành yêu cầu khối phiếu học tập kiến thức học - Rèn lực 3/Báo cáo kết thảo luận hợp tác HĐ chung lớp: lực sử Phiếu học tập số 1: GV mời nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác góp ý, bổ dụng ngơn sung GV: Nguyễn Văn Thắng Sản phẩm Đánh giá + Phiếu học tập số 1: + Qua quan a) sát: Trong (1), (2): vỏ ngun tử, hạt q trình hoạt nhân động nhóm, (3) hạt nhân GV quan sát (4) proton tất (5) nơtron nhóm, kịp b) thời phát khó khăn, vướng mắc HS có giải Hạt Điện Khối pháp hỗ trợ tích lượng(u) hợp lí p 1+ + Qua báo n Khơng cáo nhóm mang góp ý, điện bổ sung e 10,00055 nhóm khác, GV biết HS Phiếu học tập số 2: a) mnguyên tử = mp + mn + me = có kiến 35,00935(u) thức nào, mhạt nhân = mp + mn = 35(u) kiến so sánh: thức cần m ng/t phải điều ≈1 hay m hn chỉnh, bổ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân Giáo án Hóa 10 Phiếu học tập số 2: Giáo viên mời nhóm nhóm trình bày kết lên bảng, nhóm 2, nhóm góp ý, bổ sung 4/ Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Qua phiếu học tập số 1, HS nhớ lại vận dụng kiến thức học thành phần nguyên tử vào giải yêu cầu đặt Từ kiến thức cũ học sinh dễ dàng nghiên cứu tiếp thu kiến thức Qua phiếu học tập số 2, GV sử dụng kết tốn để giúp học sinh tìm hiểu khái niệm số khối nguyên tử khối + Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS: Vì nguyên tử nguyên tố clo có khối lượng nguyên tử khối lượng hạt nhân khác Mâu thuẫn giải tìm hiểu khái niệm nguyên tố hóa học đồng vị - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức GV: Nguyễn Văn Thắng mnguyên tử ≈ mhạt nhân sung động b) mnguyên tử = mp + mn + me = hoạt 37,00935(u) mhạt nhân = mp + mn = 37(u) so sánh: m ng/t ≈1 hay m hn mnguyên tử ≈ mhạt nhân B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu hạt nhân nguyên tử : (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Nêu thành * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: phần hạt nhân GV phát phiếu học tập để nhóm hồn thiện vào phiếu học tập số nguyên tử - Nêu điện Phiếu học tập số tích hạt nhân số đơn vị điện tích hạt Thành phần hạt nhân nguyên tử gồm: nhân nguyên …………………………………………………………… a, Số đơn vị điện tích hạt nhân nitơ Xác định số Z số E: tử - Xác định số ……………………………………………………… Z, E, A N b, Hạt nhân ngun tử nhơm có 13 proton 14 nơtron Xác định số khối hạt nhân nguyên tử nhôm:………………… nguyên tử - Rèn luyện c, Số khối hạt nhân nguyên tử Canxi 40, hạt nhân có 20 nơtron Xác định số Z, E lực hợp tác sử Canxi:………………… dụng ngôn ngữ Dựa vào phiếu học tập số nhận xét số khối khối lượng hạt nhân nguyên tử? Khả diễn đạt, * Thực nhiệm vụ học tập: (hoạt động nhóm) trình bày trước Các nhóm hội ý bổ sung kiến thức vào phiếu học tập số 3 Kết Hạt nhân nguyên tử gồm: + Hạt proton + Hạt nơtron - Số đơn vị điện tích hạt nhân số proton (Z) số electron - Số khối hạt nhân (A) tổng số proton (Z) tổng số nơtron (N) A=Z +N - Xác định Đánh giá - Thông qua mức độ hiểu hiệu tham gia hoạt động nhóm học sinh - Thơng qua hoạt động chung lớp Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng đám đơng, khả * Báo cáo kết quả: (HĐ chung lớp) GV mời nhóm lên trình bày kết Các loại hạt Z, N, trình bày ý nhóm khác theo dõi, góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức chuyển sang hoạt động E số khối kiến thân nguyên tử Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên tố hóa học: ( 10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Huy động kiến * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát phiếu học tập để thức ngun tố nhóm hồn thiện vào phiếu học tập số hóa học học lớp Phiếu học tập số Định nghĩa nguyên tố hóa học? - Định nghĩa …………………………………………………………… nguyên tố hóa học …………………………………………………………… - Biết số hiệu Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử gọi là: ……… nguyên tử ……………………………………………………… - Biết cách viết kí Viết kí hiệu hóa học ngun tử có: hiệu nguyên tử a, Có 13 hạt proton 14 hạt nơtron:……………………… - Khi biết số hiệu b, Có 12 hạt electron số khối 24:………………… nguyên tử ta biết gì? * Thực nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận bổ sung kiến - Rèn luyện lực thức thiếu vào phiếu học tập số hợp tác sử dụng * Báo cáo thảo luận (HĐ chung lớp) GV mời ngơn ngữ Khả nhóm lên trình bày kết Các nhóm khác theo dõi, góp ý, bổ diễn đạt, trình bày sung, phản biện GV chốt lại kiến thức chuyển sang hoạt động trước đám đông, khả trình bày ý kiến thân Hoạt động 3: Tìm hiểu đồng vị: (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Nêu định * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát phiếu học tập để nhóm nghĩa đồng vị học tập số - Biết Phiếu học tập số nguyên tố Hãy tính số p, số n nguyên tử sau? đồng vị H 1H ; H ; nhau? Đơteri Triti………………………………… - Rèn luyện Proti Kết Đánh giá - Ngun tố hóa học - Thơng qua mức ngun tử có điện tích hạt độ hiểu hiệu nhân tham gia hoạt động - Số đơn vị điện tích hạt nhân nhóm học sinh ngun tử nguyên tố - Thông qua hoạt gọi số hiệu nguyên tử động chung nguyên tố lớp - Số hiệu nguyên tử (kí hiệu Z) cho biết: + Số proton hạt nhân nguyên tử + Số electron nguyên tử → Số Nơtron (khi biết số khối) - Viết kí hiệu nguyên tử Kết hoàn thiện vào phiếu - Đồng vị nguyên tố hóa học nguyên tử có số proton khác số nơtron, số Đánh giá - Thông qua mức độ hiểu hiệu tham gia hoạt động nhóm học sinh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ lực hợp tác sử dụng ngôn ngữ Khả diễn đạt, trình bày trước đám đơng, khả trình bày ý kiến thân Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng → Nêu đặc điểm chung nguyên tử ? Từ ví dụ nêu định nghĩa đồng vị? khối chúng khác - Xác định nguyên tố đồng vị - Thông qua hoạt động chung lớp Kết - Nguyên tử khối khối lượng tương đối nguyên tử - Nguyên tử khối nguyên tử cho biết khối lượng nguyên tử nặng gấp lần đơn vị khối lượng nguyên tử - Một cách gần coi nguyên tử khối xấp xỉ số khối hạt nhân - Cơng thức tính ngun tử khối trung bình Đánh giá - Thơng qua mức độ hiểu hiệu tham gia hoạt động nhóm học sinh - Thông qua hoạt động chung lớp Cho nguyên tử nguyên tố sau: có nguyên tử đồng vị nhau? ……… ……………………………………………………… * Thực nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận để hoàn thiện phiếu học tập * Báo cáo thảo luận: (HĐ chung lớp) GV mời nhóm lên trình bày kết Các nhóm khác theo dõi, góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức chuyển sang hoạt động Hoạt động 4: Tìm hiểu nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình : ( 18 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Nêu nguyên * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát phiếu học tập để nhóm hồn tử khối gì? thiện vào phiếu học tập số - Biết nguyên Phiếu học tập số tử khối 1 Nguyên tử khối gì? Nguyên tử khối cho biết điều gì? nguyên tử nặng bao …………………………………………………………… nhiêu lần đơn vị …………………………………………………………… khối lượng ngun Nêu cơng thức tính nguyên tử khối trung bình nguyên tố? tử? …………………………………………………………… - Biết cơng thức tính chiếm 75,77% chiếm 24,23% nguyên tử khối trung Nguyên tố clo có đồng vị bền Tính ngun tử khối trung bình clo? bình nguyên tử - Rèn luyện khả …………………………………………………………… tính tốn Tính Ngun tử khối trung bình đồng 63,546 Đồng có đồng vị bền cẩn thận Tính tỉ lệ phần trăm đồng vị ? trình làm việc …………………………………………………………… - Rèn luyện lực hợp tác sử dụng Dựa vào kết phiếu học tập số nhận xét nguyên tử khối với số khối ngơn ngữ Khả hạt nhân? diễn đạt, trình bày ……………………………………………………………… trước đám đơng, khả ……………………………………………………………… trình bày ý * Thực nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận để hoàn thiện phiếu học tập kiến thân = aX + bY 100 Ví dụ: Nguyên tử khối trung bình Clo = A Cl 75,77.35+ 24,23.37 = 100 35,5 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng * Báo cáo thảo luận (HĐ chung lớp) GV mời nhóm lên trình bày kết Các nhóm khác theo dõi, góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức chuyển sang hoạt động C Hoạt động luyện tập (25 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Củng cố, khắc sâu kiến + Vòng 1: GV chia lớp thành nhóm lớn để tham gia thi đua với trả lời thức học nhanh xác câu hỏi (khoảng câu hỏi) mà GV chuẩn bị (chưa cho hạt nhân ngtử, ng tố hh, HS chuẩn bị trước) Ghi điểm cho nhóm vòng đvị Câu 1: Cơng thức tính số khối nguyên tử ? - Tiếp tục phát triển Câu 2: Tại A Z hai đại lượng đặc trưng cho ng tử ? lực: tính tốn, sáng tạo, Câu 3:Cơng thức tính ngun tử khối trung bình ngun tố hố học ? giải vấn đề thực Câu 4: Tại nói đến nguyên tử khối ng tố hh ta phải tính tiễn thơng qua kiến thức ngun tử khối trung bình ? mơn học, vận dụng kiến Câu 5: Nêu khái niệm nguyên tố hh, đvị ? thức hóa học vào + Vòng 2: Trên sở nhóm, GV lại yêu cầu nhóm lại tiếp tục hoạt động sống cặp đôi để giải yêu cầu đưa phiếu học tập số GV quan sát Nội dung HĐ: hoàn thành giúp HS tháo gỡ khó khăn mắc phải câu hỏi/bài tập - HĐ chung lớp: GV mời HS (mỗi nhóm HS) lên bảng trình bày kết phiếu học tập quả/bài giải Cả lớp góp ý, bổ sung GV tổng hợp nội dung trình bày kết luận chung Ghi điểm cho nhóm - GV sử dụng tập phù hợp với đối tượng HS, có mang tính thực tế, có mở rộng yêu cầu HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu giải vấn đề Sản phẩm Kết trả lời câu hỏi/bài tập phiếu học tập Đánh giá + GV quan sát đánh giá hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm HS Giúp HS tìm hướng giải khó khăn q trình hoạt động + GV thu hồi số trình bày HS phiếu học tập để đánh giá nhận xét chung + GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung học + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt PHIẾU HỌC TẬP SỐ 24 12 Câu 1: Chọn câu nói nguyên tử Mg câu sau: A Mg có 12 electron B Mg có 24 proton C Mg có 24 electron Câu 2: Trong nguyên tử sau, nguyên tử chứa số nơtron nguyên tử nào? 235 238 239 239 A 92 U B 92 U C 93 Np D 94 Pu Câu 3: Chọn câu câu sau: A Trong nguyên tử, số hạt electron số hạt nơtron C Trong nguyên tử, số hạt electron số hạt proton D Mg có 24 nơtron B Trong nguyên tử, số hạt proton số hạt nơtron D Trong nguyên tử, tổng số hạt electron hạt proton gọi số khối Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Câu 4: Đẳng thức sau sai? A Số điện tích hạt nhân = số electron B Số proton = số electron C Số khối = số proton + số nơtron D Số nơtron = số proton Câu 5: Mệnh đề sau khơng đúng? A Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có proton B Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có nơtron C Chỉ có nguyên tử oxi có proton D Chỉ có oxi có số hiệu nguyên tử Câu 6: Nguyên tố hoá học nguyên tố có đặc điểm chung sau đây? A Các nguyên tử có số khối B Các nguyên tử có số nơtron C Các nguyên tử có số proton D Các nguyên tử có số proton, khác số electron Câu 7: Kí hiệu nguyên tử thể đặc trưng cho ngun tử cho biết: A Số khối A B Số hiệu nguyên tử Z C Nguyên tử khối nguyên tử D Số khối A số hiệu nguyên tử Z 80 Câu 8: Cho kí hiệu ngun tử 35 Br (đồng vị khơng bền ) Tìm câu sai A A Số hiệu nguyên tủ 35, số electron 35 C Số nơtron hạt nhân số proton 10 80 Số khối nguyên tử 80 D Nếu nguyên tử 1e có kí hiệu 34 Br Câu 9: Hãy chọn điều khẳng định sau Số hiệu nguyên tử = điện tích hạt nhân nguyên tử Số prôton nguyên tử =số nơtron Số prôton hạt nhân = số e lớp vỏ nguyên tử Chỉ có hạt nhân nguyên tử Oxi có prơton Chỉ có hạt nhân ngun tử Oxi có nơtron Chỉ có hạt nhân nguyên tử Oxi tỉ lệ proton nơtron 1: A 1,4,5 B 2,3,4,6 C 4,5,6 D 1,3,4 Câu 10 Trong dãy kí hiệu nguyên tử sau, dãy nguyên tố hóa học: 18 A 6A 14 ; 7B 15 B 8C16; 8D 17; C 26G56; 27F56 D 10H20 ; 11I 22 8E Câu 11: Câu sau sai? A Các đồng vị phải có số khối khác B Các đồng vị phải có số nơtron khác C Các đồng vị phải có điện tích hạt nhân D Các đồng vị phải có số electron khác 63 65 Cu Cu Câu 12: Đồng có đồng vị (chiếm 27% số nguyên tử) Hỏi 0,5mol Cu có khối lượng gam? A 31,77g B 32g C 31,5g D 32,5g 79 Câu 13: Nguyên tử khối trung bình nguyên tố R 79,91 Trong tự nhiên R có đồng vị bền Biết đồng vị 35 R chiếm 54,5% Số khối đồng vị thứ hai A 80 B 81 C 82 D 83 Câu 14: Trong nước, hiđro chủ yếu tồn đồng vị H H Biết nguyên tử khối trung bình hiđro H2O nguyên chất 1,008 Số nguyên tử đồng vị H 1ml nước là: 1 A 5,33.1020 B 3,53.1020 C 5,35.1020 D Tất sai Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ 1 H Giáo án Hóa 10 H H 16 o 17 o 18 GV: Nguyễn Văn Thắng o Câu 15 Hiđro có ba đồng vị , Oxi có ba đồng vị , Hỏi nước tự nhiên, phân tử nhỏ u? A.20 B 18 C 17 D 19 D Hoạt động vận dụng mở rộng (7 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Giúp HS vận - GV thiết kế hoạt động giao việc cho HS nhà hoàn thành Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu dụng kĩ hoạch) năng, vận dụng - GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu ứng dụng thực tế nguyên tử, đồng vị kiến thức nay, đặc biệt y học kĩ thuật Tích cực luyện tập để hoàn thành tập nâng cao học để giải - Nội dung HĐ: yêu cầu HS tìm hiểu, giải câu hỏi/tình sau: tình Em tìm hiểu thêm ứng dụng đồng vị 14C thực tế ? Em tìm hiểu thêm bom nguyên tử? Vì ngày giới cấm nghiên cứu, phát thực tế triển sử dụng vũ khí hạt nhân -Giáo dục cho Em nêu thành tựu mà đồng vị phóng xạ mang lại lợi ích cho người HS ý thức bảo Em nêu tai nạn hạt nhân xảy lịch sử nhân loại hậu vệ môi trường Trách nhiệm vấn đề hạt nhân nguyên tử ? - GV giao việc hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng internet,…để giải công việc giao -GV kể cho em nghe bom nguyên tử mà nhân loại sử dụng chiến tranh thời điểm Đó bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hirisima Nagasaki Nhật năm 1945, hậu khủng khiếp nước Nhật tận Hay vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Trớt Nô Bơn Ucraina thuộc Liên Xô cũ mà ngơi làng ma khơng bóng người - Hướng dẫn mới: ==============HẾT=============== loại phân tử nước có khối lượng Kết Bài báo cáo HS (nộp thu hoạch) Đánh giá - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học - Căn vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu thực công việc HS (cá nhân hay theo nhóm HĐ) Đồng thời động viên kết làm việc HS ... tích hạt Thành phần hạt nhân nguyên tử gồm: nhân nguyên …………………………………………………………… a, Số đơn vị điện tích hạt nhân nitơ Xác định số Z số E: tử - Xác định số ……………………………………………………… Z, E, A N b, Hạt nhân. .. gồm: + Hạt proton + Hạt nơtron - Số đơn vị điện tích hạt nhân số proton (Z) số electron - Số khối hạt nhân (A) tổng số proton (Z) tổng số nơtron (N) A=Z +N - Xác định Đánh giá - Thông qua mức độ... - Rèn luyện Proti Kết Đánh giá - Ngun tố hóa học - Thơng qua mức ngun tử có điện tích hạt độ hiểu hiệu nhân tham gia hoạt động - Số đơn vị điện tích hạt nhân nhóm học sinh ngun tử nguyên tố -
- Xem thêm -

Xem thêm: 05 06 hạt NHÂN nguyên tử nguyên tố đồng vị, 05 06 hạt NHÂN nguyên tử nguyên tố đồng vị

Từ khóa liên quan