Quản trị công ty niêm yết theo pháp luật việt nam

207 24 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 08:28

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN ĐĂNG HẢI QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN ĐĂNG HẢI QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 938.01.07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Hồ Ngọc Hiển TS Nguyễn Văn Tuyến HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan nội dung trình bày luận án “Quản trị công ty niêm yết theo pháp luật Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tác giả hướng dẫn khoa học TS Hồ Ngọc Hiển TS Nguyễn Văn Tuyến Việc sử dụng kết nghiên cứu cơng trình khoa học luận điểm tác giả khác luận án giữ nguyên ý tưởng trích dẫn phù hợp theo quy định TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phan Đăng Hải MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 19 1.3 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ PHÁP LUẬT QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 27 2.1 Những vấn đề lý luận quản trị công ty niêm yết 27 2.2 Những vấn đề lý luận pháp luật quản trị công ty niêm yết 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM 66 3.1 Thực trạng nội dung pháp luật quản trị công ty niêm yết Việt Nam 66 3.2 Thực tiễn thi hành pháp luật quản trị công ty niêm yết Việt Nam 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 113 CHƯƠNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 115 4.1 Các yêu cầu việc hồn thiện pháp luật quản trị cơng ty niêm yết Việt Nam giai đoạn 115 4.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật quản trị công ty niêm yết Việt Nam 120 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật quản trị công ty niêm yết Việt Nam 134 KẾT LUẬN CHƯƠNG 148 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BKS : Ban kiểm soát BGĐ : Ban giám đốc CTCP : Công ty cổ phần CTNY : Công ty niêm yết ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông ĐLCT : Điều lệ công ty GĐ : Giám đốc HĐQT : Hội đồng quản trị IFC : International Finance Corporation (Cơng ty Tài Quốc tế KSV : Kiểm soát viên LDN 2014 : Luật Doanh nghiệp 2014 LCK 2006 : Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi, bổ sung 2010) Nghị định 71/2017/NĐ-CP : Nghị định 71/2017/NĐ-CP quản trị công ty công ty đại chúng QTCT : Quản trị công ty QTCTNY : Quản trị công ty niêm yết SGDCK : Sở Giao dịch Chứng khốn Thơng tư 95/2017/TT-BTC : Thơng tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP Thông tư 155/2015/TT-BTC : Thông tư 155/2015/TT-BTC công bố thông tin thị trường chứng khoán TTCK : Thị trường chứng khoán OECD : Organization for Economic Co-orperation and Development (Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế) TGĐ : Tổng Giám đốc UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Hình 2.1 Các chủ thể tham gia quan hệ QTCTNY 37 Hình 2.2 Pháp luật QTCTNY theo nghĩa hẹp nghĩa rộng 44 Hình 2.3 So sánh mơ hình QTCT 61 Hình 3.1 Khung pháp luật hành QTCTNY Việt Nam .66 Hình 3.2 Quyền cổ đơng CTNY theo LDN 2014 .69 Hình 3.3 Mơ hình QTCTNY .72 Hình 3.4 So sánh tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch khối CTNY doanh nghiệp không niêm yết 98 Hình 3.5 Điểm trung bình quốc gia tham gia Thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN 100 Hình 3.6 CTNY đạt chuẩn cơng bố thông tin 2012 - 2017 107 Hình 3.7 Các trường hợp khơng đạt chuẩn cơng bố thơng tin 108 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ kỷ XIX, Hội đồng quản trị cơng ty đưa định mà khơng cần có đồng ý tất cổ đông công ty hậu phá sản nhiều công ty, hoạt động quản trị công ty lần quan tâm Câu chuyện sụp đổ Phố Wall vào năm 1929 minh chứng rõ nét nhất, khởi đầu cho tranh luận bất tận vai trò cổ đơng người quản lý, quyền sở hữu quyền kiểm soát Xu hướng phát triển tồn cầu hóa làm xuất cơng ty quy mơ lớn mà người chủ sở hữu công ty thường nhà quản lý, điều khiến cho việc kiểm sốt trở nên khó khăn Những xung đột lợi ích xảy cổ đơng – chủ sở hữu nhận người quản lý – người đại diện khơng thực tối đa hóa lợi ích cổ đơng mà tập trung gia tăng lợi nhuận cho thân họ Tiếp đó, khủng hoảng tài Châu Á năm 1997 hay hàng loạt vụ sụp đổ công ty đầu kỷ XXI gây tổn thất lớn giá trị tài sản cho cổ đơng có ngun nhân xuất phát từ hành vi gian lận, không tuân thủ bất cẩn mặt quản lý làm bật rõ tầm quan trọng quản trị cơng ty Quản trị cơng ty sau trở thành chủ đề giành nhiều quan tâm khắp giới, định chế tài hay tổ chức quốc tế Đối với công ty niêm yết, vấn đề quản trị cơng ty đóng vai trò đặc biệt quan trọng Quản trị cơng ty tốt giúp nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn tạo dựng lòng tin cổ đơng, nhà đầu tư thị trường chứng khoán Các nghiên cứu quản trị công ty niêm yết phức tạp nhiều so với quản trị công ty thông thường vấn đề như: cấu chủ sở hữu đa dạng, thông tin bất cân xứng, điều kiện niêm yết chứng khoán, chế độ công bố thông tin Quản trị công ty yếu dẫn đến sụp đổ công ty, gây nên tổn thất kinh tế xã hội nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực lên cổ đơng, thị trường chứng khốn, gây tác động lớn kinh tế vĩ mô Trong thời gian qua Việt Nam, nhiều văn quy phạm pháp luật ban hành nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động quản trị cơng ty niêm yết như: Luật Chứng khốn 2006 (sửa đổi, bổ sung 2010), Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP quản trị công ty công ty đại chúng Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP Những văn đời đạt kết khả quan hiệu hoạt động quản trị công ty niêm yết cải thiện đáng kể Tuy nhiên, theo đánh giá tổ chức quốc tế, việc đảm bảo thực thi quy định pháp luật quản trị cơng ty Việt Nam nhiều tồn tại, chưa nói tới việc áp dụng thơng lệ quốc tế giai đoạn bắt đầu [184] Nhìn chung, nhận thức quản trị cơng ty Việt Nam nhiều hạn chế, đồng thời, khơng loại trừ yếu tố cố tình hiểu sai chất ý nghĩa quản trị công ty Các quy chế quản trị công ty công ty Việt Nam xây dựng thường mang tính hình thức, chung chung, chưa đáp ứng yêu cầu cần có ngun tắc quản trị cơng ty theo thông lệ tốt chưa đáp ứng nguyện vọng cổ đông bên liên quan Đối với công ty niêm yết, vấn đề quản trị công ty mối quan hệ Hội đồng quản trị Ban Giám đốc, vai trò thực Ban Kiểm sốt, tính minh bạch, công khai… chưa hiểu biết đầy đủ áp dụng thực tế Một hệ bật vấn đề xuất hàng loạt vụ bê bối công ty niêm yết như: Bơng Bạch Tuyết, Nhựa Tân Hóa, Dược Viễn Đơng, Chứng Khốn Hà Thành [100], vụ án Bầu Kiên liên quan tới Ngân hàng Á Châu [72] … (xem thêm Phụ lục 01) Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng vấn đề khơng nhỏ thiếu hồn thiện quy định pháp luật Bất chấp việc Việt Nam cho đời hàng loạt luật để chuẩn bị cho giai đoạn thức hội nhập kinh tế quốc tế, văn pháp luật quản trị cơng ty thay đổi, chí có số điểm khơng phù hợp với hồn cảnh thực tiễn hoạt động cơng ty Một luật văn luật nhiều kẽ hở, chưa thể ngăn chặn triệt để hoạt động mờ ám, thao túng, xâm phạm lợi ích cổ đơng, tình hình quản trị cơng ty niêm yết Việt Nam cải thiện Những quy định pháp luật cụ thể, chặt chẽ chi tiết quyền lợi cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, vấn đề ngăn ngừa xung đột lợi ích, công bố thông tin tạo dựng hành lang pháp lý vững cho hoạt động quản trị công ty, giúp công ty tránh rủi ro hoạt động kinh doanh Đây điều kiện tiên để tạo thay đổi có tính chiến lược quản trị cơng ty niêm yết Việt Nam thời gian tới Xuất phát từ lý trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Quản trị công ty niêm yết theo pháp luật Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật QTCTNY Việt Nam sở nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm pháp luật quốc gia giới, từ kiến nghị giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật Việt Nam QTCTNY 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án tập trung vào nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, phương diện lý luận, luận án tiến hành hệ thống hóa xây dựng vấn đề lý luận QTCTNY pháp luật QTCTNY để làm rõ chất, đặc trưng QTCTNY, chủ thể quan hệ QTCTNY mục tiêu QTCTNY; phân tích cần thiết phải điều chỉnh pháp luật hoạt động QTCT CTNY, nét đặc thù pháp luật QTCTNY so với pháp luật kinh tế pháp luật QTCT nói chung, xác định nội dung pháp luật QTCTNY phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lĩnh vực pháp luật Thứ hai, thực tiễn, luận án tiến hành phân tích, đánh giá, so sánh quy định pháp luật Việt Nam hành liên quan đến QTCTNY nhằm làm rõ bất cập, hạn chế quy định pháp luật QTCTNY Việt Nam; đưa số liệu, sưu tầm vụ việc vi phạm liên quan đến QTCTNY để làm minh chứng cho lập luận khoa học luận án Thứ ba, nghiên cứu đề xuất quan điểm nhóm giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu thực thi pháp luật QTCTNY Việt Nam Thứ tư, nghiên cứu phương pháp xây dựng thực thi pháp luật xu hướng phát triển pháp luật QTCTNY quốc gia giới để tìm kinh nghiệm, hướng phát triển áp dụng Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài pháp luật QTCTNY, cụ thể tư liệu có liên quan đến QTCTNY, vấn đề lý luận QTCT nói chung QTCTNY nói riêng, vấn đề lý luận pháp luật QTCTNY, thực trạng quy định pháp luật tình hình thực thi pháp luật QTCTNY Việt Nam Trong trình nghiên cứu, pháp luật quốc gia, đặc biệt Bộ quy tắc QTCT giới tác giả quan tâm nghiên cứu Trên sở đó, rút kết luận, kinh nghiệm cho trình hoàn thiện pháp luật QTCTNY Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu khía cạnh sau: Về lý luận, luận án nghiên cứu quan điểm QTCT, QTCTNY, pháp luật QTCTNY có giới, tập trung vào quốc gia mà lý luận QTCT, pháp luật QTCT phát triển Về thực tiễn, luận án tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật QTCTNY Việt Nam thông qua quy định pháp luật doanh nghiệp pháp luật chứng khốn Bên cạnh đó, luận án có phân tích, bình luận số quy định pháp luật Đức, Anh, Mỹ, Australia, Nhật Bản Bộ nguyên tắc QTCT OECD để rút học kinh nghiệm cần thiết cho trình xây dựng hoàn thiện pháp luật Việt Nam Về thời gian, luận án tập trung nghiên cứu pháp luật QTCTNY từ năm 2005 – thời điểm quan niệm QTCT dần hình thành Việt Nam xuất văn pháp luật điều chỉnh trực tiếp đến vấn đề QTCTNY Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận nghiên cứu Đề tài hình thành sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước hoàn thiện thể Part C - Vai trò bên có quyền lợi liên quan, Part D - cơng bố thơng tin minh bạch, Part E - Vai trò trách nhiệm HĐQT Trong năm đánh giá 2015 2016, Việt Nam có tổng cộng 55 cơng ty đánh giá tình hình QTCT, tăng cơng ty so với năm đánh giá 2014 (tăng 10% số công ty) Trong suốt năm đánh giá từ 2012-2015, có tổng cộng 30 cơng ty có mặt liên tục mẫu đánh giá tất năm Về tổng thể, tất lĩnh vực ghi nhận cải thiện năm đánh giá 2015 so với năm trước Tổng điểm trung bình năm 2015 36,75 (so với 35,14 năm 2014, 33,87 năm 2013, 28,42 năm 2012) Sự cải thiện đáng khích lệ, cần nhiều nỗ lực để giúp nâng cao nhận thức CTNY tầm quan trọng QTCT phát triển bền vững công ty Trong số 55 công ty đưa vào đánh giá năm 2015, có 46 cơng ty đánh giá năm 2014, 30 công ty đánh giá suốt năm qua Khi so sánh điểm số 30 cơng ty có mặt dự án đánh giá suốt năm, tiến rõ rệt tổng điểm đạt qua năm nhận thấy Sự tiến tín hiệu tốt cho thấy cải thiện nỗ lực không ngừng công ty việc thực thi QTCT, bên cạnh lưu ý quan trọng lĩnh vực cụ thể Hình 5.2 Phân phối điểm QTCT CTNY Việt Nam năm (Nguồn: ACMF [3, Tr.11]) Biểu đồ trình bày phân phối điểm CTNY năm theo thang điểm Các cơng ty có xu hướng chuyển từ thang điểm thấp sang thang điểm cao số công ty đạt mức 50 điểm năm 2015 tăng gấp đôi so với năm 2014 Tổng điểm cao đạt đợt đánh giá tăng 15,9 điểm 17 năm lần có cơng ty đạt mức 60 Điểm số thấp tăng 1,87 điểm, nghĩa năm 2015, Việt Nam khơng có cơng ty chịu mức điểm 20 Sự tiến rõ rệt cho thấy nỗ lực lớn CTNY, đặc biệt công ty đứng đầu bảng xếp hạng Vinamilk, CTCP Chứng khoán TP HCM việc cơng khai minh bạch hóa cơng bố thông tin, thực thi nguyên tắc QTCT nỗ lực áp dụng thông lệ quốc tế tố thực tiễn QTCT năm 2015 Tuy nhiên, dựa vào biểu đổ phân phối điểm, 63,33% công ty mức điểm 40 Các cơng ty thường dễ dàng đáp ứng yêu cầu bản, nhiên để đạt mức điểm cao đòi hỏi nhiều nỗ lực cam kết từ phía công ty từ nỗ lực quan quản lý thị trường việc kêu gọi tinh thần quản trị tốt công ty 18 PHỤ LỤC 05 ĐÁNH GIÁ TỪNG NỘI DUNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA 55 CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM THEO BÁO CÁO THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (Nguồn: Tác giả tổng hợp theo Tài iiệu ACMF [3]) ĐIỂM MẠNH PHẦN A HẠN CHẾ  Nghị ĐHĐCĐ  Tài liệu mời họp ĐHĐCĐ không đăng tải 21 ngày trước ngày diễn Đại cơng bố kịp thời hội QUYỀN  Các sách nhằm khuyến  Tài liệu mời họp ĐHĐCĐ không chứa đầy đủ thông tin lý giải cần thiết CỦA khích tham gia cổ  Biên họp ĐHĐCĐ không công bố nội dung không đầy đủ, đặc CỔ đông, đặc biệt cổ đơng tổ ĐƠNG chức, đề cập báo  Kết biểu ĐHĐCĐ không đăng tải không công bố VÀ cáo thường niên CÁC CHỨC biệt thiếu thông tin tham gia thành viên HĐQT Ban Điều hành vòng 24  Việc chi trả cổ tức khơng thực vòng 30 ngày sau công bố ĐHĐCĐ phê duyệt NĂNG CƠ BẢN 19 PHẦN  Mỗi Nghị  Tài liệu họp ĐHĐCĐ tiếng Anh không công bố không đăng tải B ĐỐI thông qua chứa nội XỬ dung CÔNG  Rất trường hợp có hỗ trợ tài ngày với phiên tiếng Việt  Tiểu sử ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT khơng nêu đầy đủ tài liệu mời họp BẰNG cho bên có liên quan  Thành viên HĐQT không yêu cầu báo cáo giao dịch cổ phiếu họ GIỮA công ty CÁC thuộc 100% sở hữu CỔ vòng ngày làm việc  Các cơng ty thiếu sách xem xét, phê duyệt, thực giao dịch với bên liên quan  Các doanh nghiệp khơng có tun bố khẳng định tính cơng minh bạch ĐÔNG giao dịch với bên liên quan  Quy định công ty không yêu cầu thành viên HĐQT có xung đột lợi ích khơng bỏ phiếu biểu họp thảo luận giao dịch với bên liên quan PHẦN  Quan tâm đến sách  Các hoạt động sách quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp, với khách hàng, C VAI hoạt động bảo vệ mơi TRỊ trường, cộng đồng CỦA CÁC BÊN  Cơng ty có mục riêng báo cáo trách nhiệm xã hội chống tham nhũng bảo vệ lợi ích chủ nợ chưa thực tốt  Chưa cung cấp thơng tin liên lạc cụ thể người/phòng ban chịu trách nhiệm để bên hữu quan liên hệ  Chính sách khen thưởng nhân viên dựa vào kết hoạt động công ty dài hạn 20 CĨ  Đề cập đến thơng tin an sinh  Quy trình cho phép nhân viên tố giác hành vi vi phạm công ty QUYỀN phúc lợi người lao động LỢI nêu rõ chương trình LIÊN đào tạo, huấn luyện phát QUAN triển nhân viên sách bảo vệ nhân viên tố giác chưa xây dựng TRONG QTCT PHẦN  Những thông tin  Chi tiết cổ phần sở hữu trực tiếp gián tiếp cổ đông lớn thành viên HĐQT, D mục tiêu công ty, rủi ro thành viên chủ chốt BGĐ không công bố CƠNG chính, số tài  Thơng tin vị trí HĐQT mà thành viên HĐQT nắm giữ CTNY BỐ phi tài chính, … nêu khác, chương trình đào tạo mà thành viên HĐQT tham gia, chi tiết thù lao THÔNG báo cáo thường niên thành viên không đầy đủ TIN VÀ  Danh tính cổ đơng lớn  Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến khơng tìm thấy báo cáo thường niên TÍNH chi tiết cấu trúc tập đồn  Báo cáo tài kiểm tốn tiếng Anh thường công bố muộn 120 MINH công bố đầy đủ BẠCH ngày kể từ ngày kết thúc năm tài  Các thơng tin cần thiết liên  Các công ty hạn chế sử dụng kênh truyền thông khác tổ chức buổi trao đổi quan đến giao dịch trọng yếu trực tiếp với chuyên gia phân tích tài (analyst’s briefing) buổi họp với bên liên quan chi tiết báo (media briefing/pressconference) giao dịch cổ phần cổ đơng  Cơng ty khơng có tun bố xác nhận việc thực thi đầy đủ quy định QTCT 21 nội trình bày rõ ràng  Thơng tin phí dịch vụ mà cơng ty kiểm tốn cung cấp khơng cơng bố báo cáo thường niên  Trang web tiếng Anh công  Tài liệu mời họp biên họp ĐHĐCĐ, điều lệ công ty không tìm thấy trang web tiếng Anh cơng ty ty cung cấp thông tin cập  Chi tiết liên hệ phận nhân viên phụ trách Quan hệ cổ đông không nhập hoạt động kinh cơng bố doanh, báo cáo tài năm năm trước; báo cáo thường niên tải PHẦN  Nêu rõ tầm nhìn sứ mệnh  Thiếu cơng bố chi tiết Quy tắc đạo đức E hoạt động công ty  Thiếu công bố chi tiết thù lao thành viên HĐQT TGĐ TRÁCH tài liệu báo cáo trang  Tỉ lệ thành viên độc lập HĐQT 50% thiếu quy định nhiệm kỳ thành NHIỆM thông tin điện tử CỦA  HĐQT tham gia đạo, giám  Thiếu công bố đầy đủ, rõ ràng thông tin chức vụ thành viên HĐQT nắm giữ HỘI sát việc thực thi chiến lược ĐỒNG công ty QUẢN TRỊ viên độc lập HĐQT không năm công ty tổ chức khác  Chưa xây dựng kế hoạch họp HĐQT trước bắt đầu năm tài  Cung cấp thơng tin lý lịch/  Thiếu tổ chức công bố việc tổ chức họp thành viên HĐQT không điều chuyên môn thành viên BKS hành mà khơng có mặt thành viên điều hành  Chưa quan tâm đến sách đa dạng hóa thành phần HĐQT 22  Tách rời vai trò Chủ tịch  Thiếu thơng tin tiêu chuẩn lựa chọn quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT HĐQT GĐ điều hành  Thiếu thơng tin tiêu chuẩn quy trình đánh giá hoạt động hàng năm HĐQT, thành viên HĐQT tiểu ban  Thiếu việc thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT như: tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng  Thiếu thông tin nêu rõ tính độc lập từ quản lý sở hữu cổ phần xác định rõ danh tính thành viên độc lập HĐQT  Thiếu chứng cho thấy HĐQT tiến hành kiểm tra, xem xét lĩnh vực trọng yếu cần kiểm soát hệ thống quản lý rủi ro công ty năm; thiếu lời xác nhận từ HĐQT BKS hệ thống quản lý rủi ro kiểm soát nội hoạt động hiệu xác 23 PHỤ LỤC 06 CÁC NỘI DUNG CHÍNH CẦN XÂY DỰNG TẠI BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM (Nguồn: Tác giả tổng hợp xây dựng theo Bộ nguyên tắc QTCT OECD tham khảo số Bộ quy tắc QTCT khác) Quan điểm: Các nội dung đề cập Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP Thơng tư 95/2017/TTBTC KHƠNG trình bày lại Bộ quy tắc Các nội dung Bộ quy tắc chia thành dạng: 1) Quy tắc bắt buộc; 2) Khuyến nghị Từ đó, việc thực thi triển khai theo hướng: 1) “Tuân thủ Giải trình”; 2) “Khuyến nghị áp dụng” “Tuân thủ” mang hàm ý bắt buộc CTNY “phải thực hiện” Trong trường hợp số quy tắc không phù hợp với số CTNY, xét đến nhiều yếu tố, CTNY phải đưa giải thích hợp lý đến quan quản lý, cổ đơng bên có lợi ích liên quan khác việc không áp dụng QUY TẮC CHUNG QUY TẮC CỤ THỂ KHUYẾN NGHỊ (Tuân thủ giải trình) (Khuyến nghị áp dụng) NỘI CTNY nên thực 1.1 Quyền cổ đông 1.4 Mối quan hệ với cổ đông DUNG biện pháp cần thiết Cổ đông nên cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin - CTNY cần thúc đẩy buổi đối để bảo vệ tạo điều định liên quan tới thay đổi thoại mang tính xây dựng với cổ QUYỀN kiện cho việc thực thi CTNY Cổ đơng có quyền biểu có quyền đơng, bao gồm nhà đầu tư tổ chức, CỦA quyền cổ đông, đảm định tham gia vào định nhà đầu tư chiến lược CỔ bảo đối xử bình đẳng 1.2 Cuộc họp ĐHĐCĐ nước nhằm nâng cao giá trị cơng ty ĐƠNG cổ đơng, bao phát triển bền vững trung 24 VÀ ĐỐI gồm cổ đông thiểu số - Các quy trình thủ tục họp ĐHĐCĐ khơng dài hạn Các buổi đối thoại không XỬ cổ đơng nước ngồi gây khó khăn phát sinh chi phí khơng cần thiết cho cổ diễn họp ĐHĐCĐ mà có BÌNH Mọi cổ đơng nên có đơng ĐẲNG hội khiếu nại quyền - Cổ đơng nên có hội đặt câu hỏi cho HĐQT và/hoặc - Việc trao đổi thông tin cổ đơng thể hình thức khác VỚI CỔ lợi bị vi phạm BKS, kể câu hỏi liên quan đến kiểm tốn độc lập hàng HĐQT, BKS thơng qua ĐƠNG năm, kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình nghị hình thức văn Thắc mắc ĐHĐCĐ, đề xuất giải pháp thời hạn hợp lý cổ đông nên HĐQT - Cổ đông nên tạo điều kiện để tham gia hiệu vào BKS trả lời thỏa đáng việc định thực công tác QTCT 1.3 Đối xử bình đẳng cổ đơng - Mọi cổ phiếu loại đợt phát hành có quyền Các nhà đầu tư nên cung cấp đầy đủ thông tin quyền gắn liền với tất đợt phát hành loại cổ phiếu trước họ mua cổ phiếu Bất thay đổi lợi ích kinh tế quyền biểu nên cổ đông sở hữu loại cổ phiếu bị ảnh hưởng bất lợi từ thay đổi thơng qua, bên cạnh thơng qua ĐHĐCĐ - Doanh nghiệp nên thực việc công bố cấu vốn thỏa ước kiểm soát 25 - Cổ đông thiểu số nên bảo vệ khỏi hành động lạm dụng thực bởi, lợi ích, cổ đơng nắm quyền kiểm sốt dù trực tiếp gián tiếp Nếu xảy vi phạm, họ nên hưởng hình thức bù đắp hiệu 1.4 Giao dịch với bên liên quan - CTNY nên tự nguyện công khai giao dịch với bên liên quan mức quy định pháp luật chuẩn mực kế toán số trường hợp - Xung đột lợi ích giao dịch với bên liên quan nên xử lý NỘI CTNY nên nhận thức 2.1 Bộ Quy tắc đạo đức kinh doanh (Quy tắc ứng xử, DUNG rõ vai trò việc Tuyên ngôn trách nhiệm) VAI hợp tác tích cực CTNY nên thiết lập Quy tắc đạo đức kinh doanh cho TRÒ CTNY bên có đội ngũ lãnh đạo người lao động, thể giá trị CỦA quyền lợi liên quan, bên họ vào việc hợp tác phục vụ lợi ích cơng CÁC cạnh hợp tắc với cổ ty bên liên quan BÊN đơng, góp phần giúp 2.2 Hệ thống cung cấp thơng tin nội CÓ CTNY phát triển bền CTNY nên thiết lập chế cung cấp thông tin nội QUYỀN vững nâng cao giá trị thích hợp để người lao động báo cáo hành vi 26 LỢI doanh nghiệp LIÊN trung dài hạn vi phạm vấn đề nghiêm trọng khác mà không không bị đối xử bất lợi QUAN 2.3 Các vấn đề môi trường, xã hội QTCT TRONG CTNY nên thực biện pháp thích hợp để giải QUẢN vấn đề phát triển bền vững, bao gồm vấn đề TRỊ mơi trường, xã hội quản trị CƠNG TY NỘI CTNY nên thực 3.1 Các thông tin quan trọng cần công bố 3.6 Công khai rủi ro DUNG cơng bố thơng tin phù Ngồi nội dung quy định văn quy CTNY nên công khai rủi ro gặp hợp, tuân thủ theo pháp phạm pháp luật, việc công bố thông tin nên bao gồm thêm phải, liên kết rủi ro với chiến CƠNG luật quy định liên thông tin quan trọng về: i) yếu tố rủi ro tiên lược mơ hình kinh doanh, giải BỐ quan CTNY nên cố liệu; ii) vấn đề liên quan đến người lao động bên thích biện pháp giảm thiểu rủi THƠNG gắng chủ động cơng bố có quyền lợi liên quan khác; iii) cấu sách quản ro Bên cạnh đó, CTNY nên giải TIN VÀ thơng tin tự nguyện trị; iv) giải trình tính độc lập kiểm tốn độc lập thích rủi ro biến đổi theo thời gian MINH thường xuyên mức 3.2 Công bố thông tin công BẠCH quy định pháp luật, Các kênh phổ biến thông tin nên tạo điều kiện tiếp cận thơng 3.7 Kiểm tốn báo cáo tài bao gồm việc cơng bố tin bình đẳng, kịp thời hiệu cho người sử dụng Báo cáo tài thường niên nên thơng tin tài 3.3 Cơng bố thơng tin kiểm soát nội kiểm toán kịp thời Báo cáo tài 27 phi tài chiến CTNY nên cơng khai giải thích với cổ đơng mơ hình niên độ nên lược kinh doanh, hiệu hoạt động hệ thống kiểm soát nội cho kiểm toán soát xét đơn vị vấn đề hoạt động, việc lập Báo cáo tài đồng thời cơng bố thơng tin kiểm tốn độc lập rủi ro tình hình cần thiết cho cổ đông 3.8 Công bố thông tin việc quản trị đề cử, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm 3.4 Kiểm toán độc lập HĐQT và/hoặc BKS CTNY thân đơn vị kiểm toán độc lập nên có thành viên HĐQT, KSV nên thúc đẩy việc cơng biện pháp bảo đảm quy trình kiểm tốn Báo cáo tài Việc đề cử, bổ nhiệm tái bổ nhiệm bố thơng tin xác, chặt chẽ minh bạch cá nhân dựa quy định, rõ ràng súc tích 3.5 Cơng bố thơng tin tiếng Anh quy trình đề cử, bổ nhiệm tái bổ nhằm tạo tiền đề cho CTNY nên kịp thời công bố thông tin Tiếng Anh bên nhiệm thành viên HĐQT KSV nên việc triển khai hoạt cạnh Tiếng Việt để cung cấp thơng tin hữu ích phục vụ cơng khai động đối thoại mang việc định nhà đầu tư nước ngồi tính xây dựng cổ đơng NỘI HĐQT chịu trách 4.1 Quản trị rủi ro 4.8 Đánh giá hoạt động HĐQT DUNG nhiệm giám sát hiệu HĐQT (và BKS) nên mạnh dạn đánh giá rủi ro trọng HĐQT (và BKS) nên định kỳ hàng cơng tác quản lý yếu trình bày cách thức quản lý giảm thiểu năm tự đánh giá hoạt động TRÁCH đem lại lợi nhuận thỏa rủi ro cách thức giám sát hệ thống quản trị rủi cách thức nghiêm túc NHIỆM đáng cho cổ đông, đồng ro HĐQT (và BKS) nên công khai CỦA thời ngăn ngừa 4.2 Văn hóa cơng ty tóm tắt việc đánh giá 28 HỘI xung đột lợi ích phát HĐQT nên thiết lập chế QTCT vững cấp độ 4.9 Kế hoạch chọn người kế nhiệm ĐỒNG sinh cân CTNY thơng qua việc tạo lập văn hóa cơng ty, giá CTNY nên có kế hoạch cho QUẢN với yêu cầu cạnh trị chuẩn mực đạo đức công ty Các thành viên trường hợp: i) thay đổi cán quản TRỊ tranh CTNY Để HĐQT (và BKS) nên đảm bảo hành vi chuẩn mực lý chủ chốt theo dự kiến; ii) thay (VÀ HĐQT thực thi thực hành xuyên suốt cấp CTNY BAN hiệu trách nhiệm 4.3 Quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT (và BKS) để giảm thiểu rủi ro liên quan tới KIỂM mình, HĐQT nên minh bạch SOÁT) thực việc phân CTNY nên đảm bảo có quy trình bổ nhiệm thành viên kinh doanh Dựa vào mục tiêu gián đôạn bất ngờ hoạt động tích, đánh giá cách HĐQT (và BKS) thức minh bạch khách quan độc lập đổi đột xuất nhiệm kỳ, CTNY, HĐQT (và BKS) nên thực 4.4 Bố trí thời gian cho hoạt động thành viên HĐQT việc xây dựng kế hoạch lựa chọn người kế nhiệm tham HĐQT và/hoặc BKS (và BKS) chịu trách nhiệm giám Các thành viên HĐQT (và BKS) nên bố trí thời gian cho gia vào cơng tác giám sát kế hoạch sát hệ thống quản trị rủi CTNY đủ để thực hiệu trách nhiệm chọn người kế nhiệm cho vị trí ro hệ thống 4.5 Cơ chế hỗ trợ hiệu cho hoạt động HĐQT cán quản lý cấp cao thuộc đối tượng bổ nhiệm xây dựng nhằm đảm (và BKS) bảo CTNY tuân CTNY nên thiết lập chế hỗ trợ hiệu cho HĐQT 4.10 Công bố thù lao, tỷ lệ lương thủ luật lệ có liên (và BKS), ví dụ chế đảm bảo mạch thông tin thưởng quan, đồng thời xác thành viên HĐQT (và BKS), hõ trợ khóa đào tạo định chất mức 29 độ rủi ro mà CTNY sẵn chuyên môn, QTCT cho thành viên HĐQT (và - Mức thù lao cho thành viên sàng chấp nhận để BKS) HĐQT cán quản lý cấp cao nên hoàn thành mục 4.6 Thù lao, lương thưởng công khai chi tiết tiêu chiến lược - HĐQT nên đảm bảo CTNY có thủ tục thức - CTNY nên xem xét công khai thêm HĐQT và/hoặc BKS minh bạch để thiết lập sách thù lao, thủ tục điều thông tin tỷ lệ lương không chịu trách chỉnh chế độ thù lao, lương thưởng cho thành viên thưởng sau: i) mức thu nhập trung nhiệm CTNY, HĐQT Thành viên HĐQT khơng nên tham dự vào việc bình hàng năm người lao động với cổ đơng mà có định chế độ lương thưởng, thù lao nhận được, trừ GĐ (TGĐ); ii) Tổng nhiệm vụ hoạt động - HĐQT nên đảm bảo việc xây dựng chế độ thù lao mức thù lao năm GĐ (TGĐ); lợi ích cao thành viên HĐQT điều hành định hướng đến thành công dài iii) Tỷ lệ khoản thù lao CTNY Ngoài ra, cổ đông hạn CTNY Các yếu tố liên quan đến kết hoạt động HĐQT nên minh bạch, kéo dài áp dụng triệt để 4.11 Bảo hiểm trách nhiệm cho và/hoặc BKS phải quan - Khi thù lao thành viên HĐQT điều hành trả thành viên HĐQT cấp quản tâm tới giải dựa số đo lường hiệu hoạt động tài lý cơng lợi ích doanh nghiệp số bị thay đổi sai sót CTNY nên sử dụng gói bảo hiểm bên liên quan, bao hành vi sai trái phát đơn vị kiểm toán độc lập trách nhiệm phù hợp để bảo vệ thành gồm người lao động, thủ tục pháp lý khác, CTNY có quyền yêu viên HĐQT cấp quản lý khỏi chủ nợ, khách hàng, cầu thành viên HĐQT điều hành bồi hoàn lại phần thù lao rủi ro pháp lý tiềm ẩn nhà cung cấp thưởng vượt mức chấp thuận ĐHĐCĐ Cổ 30 tiêu chuẩn đông nên thông tin điều môi 4.7 Đào tạo trường, xã hội liên - Tất thành viên HĐQT (và KSV) nên tham dự khoản bảo hiểm trách nhiệm, bao quan tới cộng đồng sở khóa đào tạo QTCT nên thường xuyên cập nhật, làm gồm khoản thành viên HĐQT kỹ kiến thức cấp quản lý phải hoàn trả Để thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT (và Trưởng BKS) nên đảm bảo phần cho tổn thất tài mà họ gây và/hoặc KSV thành viên HĐQT (và BKS) liên tục cập nhật kỹ và lý giải cho mức hoàn trả thực thi hiệu trách kiến thức họ QTCT để hồn thành vai trò họ hợp lý nhiệm mình, họ HĐQT (và BKS) Tiểu ban trực thuộc HĐQT nên tiếp cận với - CTNY nên cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc phát thơng tin xác, triển nâng cao kiến thức, khả lãnh đạo thành liên quan kịp thời viên HĐQT (và KSV) 31 ... luận quản trị công ty niêm yết pháp luật quản trị công ty niêm yết Chương 3: Thực trạng pháp luật quản trị công ty niêm yết Việt Nam Chương 4: Hồn thiện pháp luật quản trị cơng ty niêm yết Việt Nam. .. PHÁP LUẬT QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM 66 3.1 Thực trạng nội dung pháp luật quản trị công ty niêm yết Việt Nam 66 3.2 Thực tiễn thi hành pháp luật quản trị công ty. .. quản trị công ty niêm yết Việt Nam giai đoạn 115 4.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật quản trị cơng ty niêm yết Việt Nam 120 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật quản trị công
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị công ty niêm yết theo pháp luật việt nam, Quản trị công ty niêm yết theo pháp luật việt nam

Từ khóa liên quan