Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực bình trị thiên

179 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 17:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH KHANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HUẾ - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH KHANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 62340102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA HUẾ - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các thơng tin kết nghiên cứu Luận án tơi tự tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế Luận án chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ nước nước ngồi chưa cơng bố phương tiện thơng tin Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm mà tơi cam đoan Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Khanh i LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành Luận án này: Trước hết, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trịnh Văn Sơn PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trực tiếp hướng dẫn tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình q Thầy, Cơ, cán Khoa Quản trị kinh doanh Phòng Đào tạo Sau đại học thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế hỗ trợ cho suốt trình học tập thực Luận án Tơi xin chân thành cảm ơn đến tập thể cán quản lý giáo viên, học viên sở đào tạo nghề lái xe ô tô doanh nghiệp thuộc Hiệp hội vận tải ô tô khu vực Bình Trị Thiên, đặc biệt Trường Cao đẳng Giao thơng Huế đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết để hồn thành Luận án Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè thân thiết ln động viên, ủng hộ, tạo điều kiện cho suốt trình làm Luận án Tác giả luận án Nguyễn Thanh Khanh ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CSĐT : Cơ sở đào tạo CSĐTLX : Cơ sở đào tạo lái xe ĐBCL : Đảm bảo chất lượng EFQM : Tổ chức Quản lý Chất lượng Châu Âu GDNN : Giáo dục nghề nghiệp GPLX : Giấy phép lái xe ISO : Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế KT-XH : Kinh tế xã hội NCS : Nghiên cứu sinh QLCL : Quản lý chất lượng SHLX : Sát hạch lái xe SL : Số lượng SQC : Kiểm soát chất lượng thống kê TQM : Quản lý chất lượng tổng thể TTSHLX : Trung tâm sát hạch lái xe iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỊ VÀ BIỂU ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận án Kết cấu luận án PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ Tổng quan nghiên cứu nước quản lý chất lượng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô 1.1 Tổng quan quản lý chất lượng 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước quản lý chất lượng đào tạo quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô Tổng quan nghiên cứu nước quản lý chất lượng quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô 14 2.1 Các nghiên cứu chất lượng đào tạo quản lý chất lượng đào tạo 14 2.2 Các nghiên cứu lĩnh vực đào tạo lái xe chất lượng đào tạo lái xe 19 PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO 23 1.1 Những đề lý luận chất lượng quản lý chất lượng 23 1.1.1 Chất lượng chất lượng đào tạo 23 1.1.2 Quản lý chất lượng quản lý chất lượng đào tạo 26 1.1.3 Các cấp độ quản lý chất lượng 28 1.1.4 Một số mơ hình quản lý chất lượng 31 1.2 Lý luận đào tạo nghề lái xe ô tô 35 1.2.1 Các khái niệm 35 iv 1.2.2 Dịch vụ đào tạo sở đào tạo lái xe 37 1.2.3 Các sở pháp lý đào tạo nghề lái xe ô tô 38 1.3 Nội dung quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô 39 1.3.1 Tiêu chí kiểm định đánh giá chất lượng sở dạy nghề lái xe ô tô 39 1.3.2 Quản lý điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật nguồn lực đầu vào sở đào tạo lái xe 41 1.3.3 Quản lý mục tiêu, chương trình đào tạo lái xe tơ 43 1.3.4 Quản lý chất lượng quy trình đào tạo sát hạch lái xe tô 47 1.4 Thực tiễn kinh nghiệm đào tạo nghề lái xe ô tô số nước giới 49 1.4.1 Tại số nước Châu Âu 49 1.4.2 Mỹ, Coloombia Úc 51 1.4.3 Thái Lan, Ấn độ Singapo 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ Ở ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU BÌNH TRỊ THIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 54 2.1 Đặc điểm sở đào tạo nghề lái xe ô tô khu vực bình trị thiên 54 2.1.1 Tổng quan sở đào tạo nghề lái xe ô tô Việt Nam 54 2.1.2 Đặc điểm mạng lưới sở đào tạo nghề lái xe tơ khu vực Bình Trị Thiên 56 2.2 Mơ hình phương pháp nghiên cứu 59 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 59 2.2.2 Phương pháp tiếp cận 60 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 69 3.1 Đánh giá tình hình đào tạo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo sở đào tạo nghề lái xe ô tô khu vực Bình Trị Thiên 69 3.1.1 Quy mô đào tạo lái xe ô tô khu vực Bình Trị Thiên 69 3.1.2 Đánh giá tình hình đảm bảo sở vật chất đội ngũ giáo viên dạy lái xe sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên 70 3.1.3 Đánh giá kết đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (đầu ra) 72 3.2 Ý kiến đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên 73 3.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 73 3.2.2 Ý kiến đánh giá công tác quản lý chất lượng 80 3.2.3 Ý kiến đánh giá công tác quản lý chất lượng 101 v 3.2.4 Kết đánh giá công tác quản lý chất lượng về: Kết đầu 110 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên 113 3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha 113 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 114 3.3.3 Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo Bình Trị Thiên 119 3.4 Đánh giá chung quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên 124 3.4.1 Kết đạt 124 3.4.2 Tồn hạn chế 125 3.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 126 KẾT LUẬN CHƯƠNG 126 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 127 4.1 Đinh hướng phát triển sở đào tạo nghề lái xe ô tô đến năm 2022 tầm nhìn đến năm 2030 127 4.1.1 Định hướng, mục tiêu tăng trưởng quy mô 127 4.1.2 Định hướng sách phát triển sở đào tạo nghề lái xe ô tô 127 4.2 Đánh giá hội thách thức công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo Bình Trị Thiên 129 4.2.1 Những hội 129 4.2.2 Những thách thức 130 4.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên 131 4.3.1 Nhóm giải pháp: Về yếu tố đầu vào 131 4.3.2 Nhóm giải pháp về: Cơng tác quản lý tổ chức trình đào tạo 137 4.3.3 Nhóm giải pháp về: Cơng tác quản lý chất lượng đầu 140 KẾT LUẬN CHƯƠNG 140 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 141 DANH MỤC VÀ CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng Mốc thời gian phát triển chất lượng Bảng Hệ thống cấp bậc quản lý chất lượng Bảng 1.1 Chương trình phân bổ thời gian đào tạo GPLX hạng B1, B2 C 45 Bảng 1.2 Chương trình phân bổ thời gian đào tạo GPLX lớp nâng hạng 46 Bảng 2.1 Số lượng sở đào tạo đào tạo trung tâm sát hạch lái xe ô tô năm 2015 quy hoạch đến năm 2020 55 Bảng 2.2 Diện tích, dân số khu vực Bình Trị Thiên 57 Bảng 2.3 Các sở đào tạo nghề lái xe tơ khu vực Bình Trị Thiên 58 Bảng 2.4 Các Trung tâm sát hạch lái xe xe khu vực Bình Trị Thiên 59 Bảng 2.5 Tỷ lệ mẫu phân theo số lượng đào tạo lái xe ô tô, năm 2016 63 Bảng 2.6 Số lượng mẫu điều tra hạng xe 64 Bảng 2.7 Số lượng mẫu điều tra CBGV dạy lái xe ô tô sở đào tạo lái xe khu vực Bình Trị Thiên 65 Bảng 2.8 Thống kê số lượng phiếu điều tra đối tượng 66 Bảng 2.9 Hệ số factor loading đạt yêu cầu theo cỡ mẫu 67 Bảng 3.1 Qui mô học viên lái xe đào tạo giai đoạn 2013-2017, khu vực Bình Trị Thiên 69 Bảng 3.2 Số lượng đào tạo học viên lái xe hạng sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên, năm 2016 70 Bảng 3.4 Số lượng xe tập lái sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên, năm 2016 71 Bảng 3.5 Số lượng CBQL giáo viên sở đào tạo lái xe, năm 2016 72 Bảng 3.6 Tỷ lệ đạt sát hạch cấp GPLX khu vực Bình Trị Thiên, năm 2016 73 Bảng 3.7 Đặc điểm mẫu điều tra học viên 76 Bảng 3.7 Đặc điểm mẫu điều tra CBQL giáo viên 78 Bảng 3.8 Ý kiến đánh giá mục tiêu đào tạo lái xe 80 Bảng 3.9 Khảo sát ý kiến đánh giá quản lý chương trình đào tạo lái xe 84 Bảng 3.10 Ý kiến đánh giá quản lý tuyển sinh học viên học lái xe 89 Bảng 3.11 Ý kiến khảo sát quản lý đội ngũ CBQL giáo viên dạy lái xe 92 Bảng 3.12 Ý kiến đánh giá học viên lực đội ngũ giáo viên dạy lái xe 95 vii Bảng 3.13 Ý kiến đánh giá sở vật chất phương tiên thiết bị công tác quản lý 97 Bảng 3.14 Ý kiến đánh giá quản lý tài 100 Bảng 3.15 Ý kiến đánh giá tổ chức quản lý đào tạo 102 Bảng 3.16 Ý kiến đánh giá quản lý hoạt động dạy học lái xe 105 Bảng 3.17 Ý kiến đánh giá quản lý công tác kiểm tra đánh giá 107 Bảng 3.18 Ý kiến đánh giá quản lý dịch vụ phục vụ người học 109 Bảng 3.19 Đánh giá mức độ hài lòng chất lượng đào tạo lái xe 112 Bảng 3.20 Kết hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố 114 Bảng 3.21 KMO Bartlett’s Test với biến phụ thuộc 115 Bảng 3.22 Ma trận xoay phân tích nhân tố khám phá 116 Bảng 3.23 Lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến kết chất lượng quản lý đào tạo lái xe sở lái xe khu vực Bình Trị Thiên 122 viii ... hưởng đến công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo Bình Trị Thiên 119 3.4 Đánh giá chung quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo khu vực Bình Trị Thiên. .. quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo nghề khu vực. .. chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên Chương Định hướng giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô sở đào tạo nghề khu vực Bình Trị Thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực bình trị thiên, Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực bình trị thiên