Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam

253 67 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 16:34

MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 26 1.1 Khái niệm, đặc điểm bán đấu giá tài sản 26 1.1.1 Khái niệm bán đấu giá tài sản 26 1.1.2 Đặc điểm bán đấu giá tài sản 30 1.2 Khái niệm, đặc điểm bán đấu giá tài sản THADS 36 1.2.1 Khái niệm bán đấu giá tài sản THADS 36 1.2.2 Đặc điểm bán đấu giá tài sản THADS 44 1.3 Cơ sở khoa học việc xây dựng pháp luật bán đấu giá tài sản THADS 48 1.3.1 Thi hành nghĩa vụ dân sự, bảo đảm hiệu lực thi hành án, định 48 1.3.2 Bảo vệ quyền người chủ thể giai đoạn THADS 49 1.3.3 Bảo đảm tài sản đưa bán đấu giá tuân theo quy luật giá trị, cạnh tranh, cung - cầu 52 1.4 Nội dung bán đấu giá tài sản THADS .54 1.4.1 Tài sản THADS đưa bán đấu giá 54 1.4.2 Chủ thể bán đấu tài sản THADS 55 1.4.3 Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản THADS 60 1.4.4 Quyền nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý chủ thể bán đấu giá tài sản THADS 69 1.4.5 Bảo đảm hoạt động bán đấu giá tài sản THADS 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM 82 2.1 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật tài sản THADS bán đấu giá, chủ thể bán đấu giá tài sản THADS 82 2.1.1 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật tài sản THADS đưa bán đấu giá 83 2.1.2 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định chủ thể bán đấu giá tài sản THADS 86 2.2 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản THADS .87 2.2.1 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật trình tự, thủ tục hoạt động trước tiến hành bán đấu giá THADS 87 2.2.2 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật trình tự, thủ tục hoạt động để tổ chức đấu giá tài sản THADS 94 2.2.3 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động sau bán đấu giá tài sản THADS.107 2.3 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý chủ thể bán đấu giá tài sản THADS .115 2.3.1 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý chủ thể có thẩm quyền đưa tài sản THADS đấu giá 115 2.3.2 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chủ thể có thẩm quyền bán đấu giá tài sản THADS.117 2.3.3 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chủ thể tham gia bán đấu giá tài sản THADS 120 2.4 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật bảo đảm hoạt động bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam 128 2.4.1 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật điều kiện tiêu chuẩn, đào tạo, bồi dưỡng ĐGV 128 2.4.2 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật đạo đức nghề nghiệp ĐGV, thù lao dịch vụ đấu giá tài sản THADS 130 2.4.3 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật chế quản lý, xử lý vi phạm, kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản THADS.133 2.4.4 Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật chế phối hợp quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản THADS 137 KẾT LUẬN CHƯƠNG 141 CHƯƠNG YÊU CẦU VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM 142 3.1 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam 142 3.1.1 Yêu cầu tính đồng bộ, thống nhất, khả thi 142 3.1.2 Yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, xác định rõ trách nhiệm chủ thể tham gia 143 3.1.3 Yêu cầu bảo đảm tính cụ thể, chặt chẽ tuân theo trình tự, thủ tục chung đấu giá tài sản 144 3.1.4 Yêu cầu bảo đảm tính hiệu kinh tế thị trường xu hướng hội nhập kinh tế - quốc tế 145 3.1.5 Yêu cầu đáp ứng cải cách tư pháp Đảng Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 146 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam .146 3.2.1 Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật tài sản THADS đấu giá, chủ thể bán đấu giá tài sản THADS 146 3.2.2 Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật trình tự, thủ tục đấu giá tài sản THADS 149 3.2.3 Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật quyền nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý chủ thể bán đấu giá tài sản THADS 162 3.2.4 Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật bảo đảm hoạt động bán đấu giá tài sản THADS 170 KẾT LUẬN CHƯƠNG 180 KẾT LUẬN CHUNG 181 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 182 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 183 PHỤ LỤC .189 NỘI DUNG CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .190 PHỤ LỤC .206 HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM 206 PHỤ LỤC .208 SỐ LIỆU THỐNG KÊ KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KHÔNG THÀNH 208 TỪ NĂM 2014 ĐẾN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 208 PHỤ LỤC .209 SỐ LIỆU THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 209 TẠI VIỆT NAM ĐẾN THÁNG NĂM 2018 .209 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong lịch sử phát triển đấu giá tài sản Việt Nam, loại tài sản đưa bán đấu giá tài sản THADS trở thành loại tài sản đấu giá “truyền thống”.Việc đấu giá tài sản THADS khơng có ý nghĩa đơn “bán đấu giá” mà có ý nghĩa việc bảo đảm án, định có hiệu lực pháp luật thi hành thực tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương giai đoạn thi hành án Tuy nhiên, tổ chức đấu giá “không muốn bán” đấu giá tài sản THADS, khách hàng “không muốn mua” tài sản THADS, đặc biệt tài sản THADS bất động sản Các khách hàng cho loại tài sản khơng “phức tạp pháp lý” mà chứa đựng nhiều“rủi ro”! Trong thời gian vừa qua, có nhiều tài sản THADS bất động sản đấu giá thành không bàn giao tài sản cho khách hàng làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đấu giá làm cho loại tài sản ngày “ế ẩm” kinh tế thị trường Theo báo cáo công tác thi hành án năm 2017, tổng số việc kê biên, định giá lại đấu giá không thành 7.535 việc, số việc bán đấu giá từ lần trở lên 5.225 việc [78, tr.14 ] 06 tháng đầu năm 2018 đấu giá tài sản kê biên điểm nghẽn, tồn quốc có 5.603 việc tương ứng với số tiền 7.144 tỷ 138 triệu 714 nghìn đồng kê biên, định giá chưa xử lý được, số việc bán đấu giá từ lần trở lên 3.911 việc Có 628 vụ việc bán đấu giá thành chưa giao tài sản cho người trúng đấu giá [79, tr.21] Hội nghị sơ kết công tác THADS 06 tháng đầu năm 2018 vừa qua đánh giá kết tiền đạt thấp giảm sâu so với kỳ năm 2017 vấn đề đáng quan ngại việc hoàn thành tiêu tiền 06 tháng cuối năm 2018 Vì vậy, việc nhận diện kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ “điểm nghẽn” công tác bán đấu giá tài sản THADS vấn đề cấp bách Một thực tế cho thấy, án, định Tòa án tuyên nghĩa vụ trả tiền, sau kê biên tài sản người phải thi hành án để thực nghĩa vụ trả nợ mà tài sản kê biên không bán án, định xếp vào diện “án tồn đọng”, án “trên giấy”! Đặc biệt bối cảnh hoạt động THADS cần phải giải cấp bách nợ xấu Ngân hàng, tổ chức tín dụng để giữ vững ổn định, giảm tỉ lệ nợ xấu việc nhiều tài sản bán đấu giá khơng thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn cho hệ thống tín dụng, Ngân hàng, quyền lợi ích hợp pháp người thi hành án Điều dẫn đến mục tiêu bảo vệ quyền người, quyền công dân lĩnh vực dân sự, kinh tế đặt Nghị số 48/NQ-TW ngày 24 tháng năm 2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 khó thực thực tế Mặt khác, việc nhiều án, định không thi hành thực tế thi hành thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng việc:“Xây dựng chế bảo đảm án Tòa án có hiệu lực pháp luật phải thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch, thúc đẩy quan hệ dân phát triển lành mạnh” theo yêu cầu Nghị số 49/NQ/TW ngày tháng năm 2005 Bộ Chính trị cải cách tư pháp đến năm 2020 đặt [11, tr.4] Chính vậy, Luật THADS năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 hướng dẫn số điều Luật THADS tập trung cao độ vào việc giải vướng mắc, bất cập việc đấu giá tài sản THADS để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia vào hoạt động đấu giá tài sản THADS Bên cạnh đó, Luật ĐGTS Quốc Hội thơng qua bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2017; Nghị số 42/2017/QH14 thí điểm nợ xấu tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 15/8/2017 Tuy nhiên, kết đấu giá tài sản THADS không khả quan, tiến độ đấu giá tài sản THADS kéo dài, lượng án tồn đọng cao không mang lại hiệu mong đợi làm giảm lòng tin nhân dân pháp luật Nhà nước, tác động tiêu cực đến trị, kinh tế, trật tự xã hội bối cảnh Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, hội nhập kinh tế - quốc tế Vì vậy, xác định bất cập chế đấu giá tài sản THADS Việt Nam đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu chế việc làm cần thiết để “tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác THADS, nâng cao hiệu công tác thi hành án, giải tình trạng án tồn đọng” [10, tr.3] Do đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam” làm đề tài luận án nghiên cứu sinh Mục đích nghiên cứu Luận án - Luận án xây dựng hệ thống vấn đề lý luận bán đấu giá tài sản THADS như: khái niệm, đặc điểm bán đấu giá tài sản, khái niệm, đặc điểm bán đấu giá tài sản THADS để nhận diện đặc thù bán đấu giá tài sản THADS; - Luận án phân tích lý giải sở khoa học việc xây dựng pháp luật bán đấu giá tài sản THADS để bảo đảm thi hành nghĩa vụ dân sự, bảo đảm thi hành án, định, bảo vệ quyền người thi hành án dân sự, bảo đảm tài sản THADS đưa đấu giá tuân theo quy luật giá trị, cạnh tranh, cung cầu kinh tế thị trường; - Luận án xây dựng nội dung điều chỉnh pháp luật bán đấu giá tài sản THADS: tài sản THADS đưa bán đấu giá, chủ thể bán đấu giá tài sản THADS, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản THADS, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý chủ thể bán đấu giá tài sản THADS, bảo đảm hoạt động bán đấu giá tài sản THADS; - Luận án phân tích đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam đáp ứng sở hệ thống vấn đề lý luận bán đấu giá tài sản THADS đặt ra; - Luận án phân tích, đánh giá điểm tích cực quy định pháp luật bán đấu giá tài sản THADS tập trung vào việc phân tích, đánh giá hạn chế, bất cập quy định pháp luật hành bán đấu giá tài sản THADS; - Trên sở phân tích, đánh giá hạn chế, bất cập pháp luật hành bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam, luận án đưa yêu cầu kiến nghị hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam Đồng thời, luận án xây dựng chế bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam thực tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, phù hợp chế thị trường, thông lệ quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án Để đạt mục đích nghiên cứu, Luận án hướng tới nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Xác định làm rõ vấn đề lý luận bán đấu giá tài sản THADS - Phân tích, đối chiếu lý luận bán đấu giá tài sản THADS để đánh giá thực trạng quy định pháp luật bán đấu giá tài sản THADS - Xác định rõ vướng mắc bất cập, nguyên nhân vướng mắc, bất cập pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam tiền đề để định hướng đề xuất yêu cầu, kiến nghị để bảo đảm hoàn thiện pháp luật lĩnh vực có hiệu - Phân tích xác thực tiễn áp dụng quy định pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam để đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể để bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia vào hoạt động Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án tập trung vào nội dung sau đây: - Các quy định pháp luật bán đấu giá tài sản THADS, gồm văn pháp luật chuyên ngành văn pháp luật có liên quan đến bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam - Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật bán đấu giá tài sản THADS văn pháp luật chuyên ngành văn có liên quan đến bán đấu giá tài sản thi hành án dân Việt Nam có Luật THADS năm 2008, Luật THADS sửa đổi bổ sung năm 2014, Luật ĐGTS có hiệu lực thi hành từ 1/7/2017 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận bán đấu giá tài sản THADS, nội dung pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật bán đấu giá tài sản Việt Nam chủ yếu thực sở quy định pháp luật bán đấu giá tài sản THADS thời gian từ năm 2008 đến năm 2018 Việc nghiên cứu luận án “Bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam” nghiên cứu nhiều góc độ khác như: trình tự thủ tục THADS, hoạt động THADS, quan hệ pháp luật THADS, hệ thống quy phạm pháp luật bán đấu giá tài sản THADS.Với luận án “Bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam” nghiên cứu sinh nghiên cứu quy định pháp luật bán đấu giá tài sản THADS pháp luật đấu giá tài sản, pháp luật thi hành án dân số quy định pháp luật có liên quan có so sánh liên hệ với pháp luật nước Tuy nhiên, giới hạn cho phép luận án, luận án tập trung vào phân tích vướng mắc, bất cập, điểm hạn chế cần phải khắc phục quy định pháp luật bán đấu giá tài sản Việt Nam nội dung như: tài sản THADS đưa đấu giá, chủ thể bán đấu giá tài sản THADS, trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản THADS, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý chủ thể bán đấu giá tài sản THADS, hoạt động bảo đảm bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Các nội dung Luận án nghiên cứu dựa sở phương pháp như: phân tích, chứng minh, so sánh, diễn giải phương pháp xã hội học, sử dụng kết thống kê Chính phủ, Bộ Tư pháp, Cơ quan THADS số quan khác để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Luận án Hệ thống phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng linh hoạt, có kết hợp phương pháp nghiên cứu, tùy theo nội dung nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu phần nghiên cứu triển khai trình viết Luận án Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp thống kê để phát cách đầy đủ cơng trình nghiên cứu có liên quan đến Luận án; phương pháp phân tích tổng hợp để đưa đánh giá tình hình nghiên cứu vấn đề liên quan đến đối tượng nghiên cứu Luận án, từ hệ thống hóa đưa giả thuyết nghiên cứu nêu lên định hướng nghiên cứu nghiên cứu sinh vấn đề nghiên cứu đề tài Luận án Chương 1: Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh luật học để giải vấn đề liên quan đến vấn đề lý luận cần phải làm sáng tỏ như: khái niệm, đặc điểm, sở khoa học việc xây dựng pháp luật bán đấu giá tài sản THADS, nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam Luận án kết hợp sử dụng phương pháp lịch sử cụ thể để đánh giá nội dung pháp luật qua giai đoạn phát triển quy định pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam nội dung chương Chương 2: Luận án sử dụng phương pháp so sánh, thống kê, phân tích, tổng hợp, suy luận logic để đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam Chương 3: Luận án sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, kết hợp lý luận thực tiễn để bảo đảm tính thuyết phục lập luận, suy luận logic việc đưa định hướng yêu cầu kiến nghị cụ thể để hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án - Luận án công trình khoa học nghiên cứu cách chuyên sâu có hệ thống vấn đề lý luận, thực tiễn bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam có phân tích, đánh giá, tổng hợp lịch sử phát triển pháp luật lĩnh vực so sánh với pháp luật nước - Luận án phân tích, đánh giá tương đối tồn diện, sâu sắc quy định pháp luật bán đấu giá tài sản THADS tập trung phân tích hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế, bất cập bán đấu giá tài sản THADS phương diện lý luận thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng - Luận án xây dựng chế bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam mà hoạt động liên quan đến bán đấu giá như: xác định giá, tổ chức hoạt động để đấu giá được thực tổ chức thẩm định giá, tổ chức đấu giá chuyên trách, bảo đảm tài sản THADS đưa đấu giá khách quan, công khai, minh bạch tuân theo quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh kinh tế thị trường - Kết nghiên cứu luận án cho phép việc bán đấu giá tài sản THADS thực thống theo thủ tục chung đấu giá tài sản, cho phép áp dụng thống mức giảm giá tài sản, áp dụng thủ tục rút gọn đấu giá tài sản THADS để đẩy nhanh tiến trình bán đấu giá tài sản THADS, giảm lượng án dân tồn đọng - Luận án xây dựng chế bàn giao tài sản cho người mua tài sản THADS đề cao công tác phối hợp quy định rõ trách nhiệm, chế tài xử lý vi phạm chủ thể tham gia, bảo đảm kinh phí tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người mua tài sản THADS qua đấu giá - Kết nghiên cứu đề tài cung cấp khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam Luật THADS - văn hướng dẫn thi hành văn pháp lý khác liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam - Kết nghiên cứu luận án sở để quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam Đối với nghiên cứu sinh, kết luận án tài liệu nghiên cứu, giảng dạy hữu ích cho chức danh CHV, ĐGV, Thừa phát lại Học viện Tư pháp Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, tổng quan vấn đề nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo, kết luận, phụ lục, Luận án trình bày với kết cấu 03 chương: Chương Những vấn đề lý luận bán đấu giá tài sản THADS Chương Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam Chương Yêu cầu kiến nghị hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản THADS Việt Nam 235 270 Công ty TNHH Đấu giá tài sản Đại Nam Ông Nguyễn Thảo 664 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP.HCM 271 CTCP đấu giá tài sản Thái Bình Dương Ơng Nguyễn Xn Huân Số 25 đường 40, KDC Tân Quy Đông, P Tân phong, Q 7, TP.HCM 272 Công ty TNHH Thương mại Đấu giá tài sản Thành phố Ông Phạm Xuân Sinh 273 Công ty Cổ phần thẩm định giá EXIM Ông Nguyễn Ngọc Châu 274 Công ty Cổ phần đấu giá Lê Trần Bà Trần Thị Hồng Lê 275 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Đoàn Gia Phúc Bà Đồn Thị Thiên Thanh Thu 276 Cơng ty TNHH Việt Nam Phong Ông Nguyễn Văn Tân 277 CTCP dịch vụ đấu giá Bến Thành Ông Lục Tiên Khoa 278 Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá Thành Cơng Ơng Lê Quốc Q 279 Cơng ty Cổ phần TNHH Dịch vụ đấu giá NMP Ông Nguyễn Thanh Sơn 280 Công ty Cổ phần Đấu giá Thẩm định giá Sài Gòn Ơng Đặng Thái Hà 85 Hồng Hoa Thám, Phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM 281 Cơng ty Cổ phần đấu giá Phú Mỹ Hưng Bà Phan Thy Doanh 15 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 1056 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, TP.HCM 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM A105 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM 136 Tỉnh lộ 8, KP 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM 417 Phạm Văn Hai, Phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM 29 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM 17A4 Đường 22, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM 14c đường số 7, khu Xáng Thổi, Phường 1, Quận 8, TP.HCM 236 282 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn Đấu giá Hoàng Gia Bà Trần Ngọc Diễm 283 CTCP bán đấu giá tài sản Đỉnh Tân Ông Nguyễn Duy Tùng 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM 284 CTCP Quản lý Đấu giá tài sản Việt Nam Ông Trần Thái Dương 130 Nguyễn Cơng Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 285 Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá MNP Ông Nguyễn Thanh Sơn 286 CN - CTCP Đấu giá Ông Phạm Quang Viên Thành 287 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sài Gòn Mới 288 Cơng ty Tư vấn Đầu tư Hồn Chỉnh Ơng Trần Văn Hồng 289 Công ty TNHH Bán đấu giá Dịch vụ tài Khơi Ngun Ơng Nguyễn Thanh Vân 290 Cơng ty TNHH MTV Đấu giá An Tín Việt 291 Cơng ty Cổ phần Bất động sản đấu giá Việt Nam 292 Cơng ty Cổ phần Đấu giá Lý Thị Ơng Võ Quang Vũ 30B đường số 12B, cư xá Ngân Hàng, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM 110/9/4/đường TCH 35, Khu phố 6, P Tân Hiệp Chánh, Quận 12, TP.HCM Số 48A Đường số 16, Khu phố 8, P Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM Số 35/1 Vũ Huy Tân, Phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 81/4C ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thời Đơng, Hóc Mơn, TP.HCM Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Ơng Lê Văn An 364/59 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Ơng Nguyễn Hải Đăng Phòng 601, Tầng 6, 248 - 250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Ơng Đinh Xn Hồng Số 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 237 293 Cơng ty đấu giá hợp danh OAP Việt Nam (chuyển đổi từ Công ty Hợp danh Đấu giá trực tuyến) Ơng Hồng Ngọc Quy 294 Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu giá Việt Tín Bà Huỳnh Thị Tuyết Vân 295 Cơng ty Đấu giá Hợp danh Mộc An Thịnh (Chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Mộc An Thịnh) Bà Lê Thị Hòa 296 Cơng ty Đấu giá Hợp danh Sài Gòn Trẻ (Chuyển đổi từ Cơng ty Hợp danh Đấu giá tài sản Việt) Ông Trần Văn Hợp 297 Cơng ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh Ơng Lê Quốc Huy 298 Công ty TNHH thành viên đấu giá Nhân Văn Tầng Tòa nhà Blue Diamond, số Y1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 116 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 252/4Y2 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 16D Nguễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Tầng (Phía sau) Tòa nhà Phú Hưng 298 Ung Văn Khiêm, P25, q Bình Thạnh, TP HCM Ơng Ngơ Cao Tùng 12/07 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 299 Cơng ty TNHH Đấu giá Hoàn cầu VCB Bà Trương Thu Minh Số 76, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 300 Cơng ty TNHH Bán đấu giá Dầu khí Việt Nam Ơng Văn Thiện Mỹ 13C Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 238 Bà Huỳnh Ngọc Yến Tầng 2, VP.02.44, VP.02.45, Số 290 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Bà Lương Ngọc Lan số 429 (tầng 3), Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 303 Cơng ty Đấu giá Hợp danh Fansipan Việt Nam Ông Thái Văn Hạnh 29 (tầng 2, Phía sau) Đường số 3, Khu dân cư Cityland, Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 304 Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Thành Ơng Hồ Hồng Nam 305 Cơng ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt (chuyển đổi từ Công ty cổ phần tư vấn đấu giá bất động sản Việt) Ơng Hồng Quốc Việt 306 Cơng ty Đấu giá Hợp danh Tân Lập Thành Ơng Nguyễn Đăng Khoa 307 Cơng ty Đấu giá Bà Nguyễn Hồng Như Hợp danh Đơng Sài Nguyệt Gòn 301 Cơng ty TNHH Bán Đấu giá Bạch Đằng 302 Cơng ty Đấu giá hợp danh Bình Minh 308 Công ty Đấu giá Hợp danh Khôi Nguyên 309 Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Hồng Vũ Số 87 (Lầu 2, Phòng 201) Trần Thiện Chánh Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 76 Cách mạng tháng 8, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh B18, đường số 11, khu phố 4, Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM Bà Nguyễn Thanh Vân Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Ơng Trần Hoàng Vũ Số 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 239 310 Công ty TNHH thành viên Đấu giá An Khang Bà Nguyễn Thị Ngọc Lý Lầu số 7/7 Rạch Gầm, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 311 Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá Nguyễn Quế Bà Nguyễn Quế số149A ấp Long Hưng, xã Long Chánh, thị xã Gò Cơng, tỉnh Tiền Giang 312 Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Bán đấu giá tài sản Gò Cơng Ơng Nguyễn Hữu Tài Số 95 Nguyễn Văn Cơn, Phường 3, thị xã Gò Cơng, tỉnh Tiền Giang 313 Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên bán đấu giá tài sản Tiền Giang Ông Nguyễn Thanh Châu Số 191A Nguyễn Thị Thập, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 314 Công ty cổ phần Bán đấu giá Xuyên Việt Ông Phùng Minh Anh Số đường Hồng Bàng, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng 315 Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá MSEC Ơng Trần Vơ Sự Số 133 Trần Phú, quận Ngơ Quyền, Hải Phòng 316 Cơng ty cổ phần Đấu giá dịch vụ tư vấn Hải Phòng Ơng Phạm Tuấn Số 152 Văn Cao, Hải Phòng 317 Cơng ty đấu giá hợp danh Hải Phòng Ơng Bùi Quốc Tuấn Số 14 đường Đông Trung Hành, phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 318 Cơng ty TNHH Tư vấn thẩm định giá đấu giá Hải Phòng Bà Trần Thị Thu Trang Số 51 đường Vĩnh Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng Ơng Nguyễn Thanh Tùng Phòng Hội trường tầng tòa nhà A khu vực 5A Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng 319 Cơng ty đấu giá hợp danh Asia 240 Tầng 1, số nhà 16B/231 phụ B Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng 320 Cơng ty đấu giá hợp Ơng Nguyễn Hữu Thao danh Thái Dương 321 Công ty đấu giá hợp Tầng 1, số nhà ngõ đường Đội danh TMK Việt Bà Nguyễn Mai Hương Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Nam Bàng, Hải Phòng 322 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Á Châu 323 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi 324 Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam 325 Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên 326 Công ty TNHH dịch vụ bất động sản - đấu giá Đại An 327 Công ty TNHH bán đấu giá Bảo Long 328 Công ty TNHH đấu giá dịch vụ bất động sản Miền Trung Tây Nguyên 329 Công ty TNHH dịch vụ Đấu giá Bất động sản Ban Mê Bà Nguyễn Thị Thanh Châu Số Phạm Thị Đẩu, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An Ông Nguyễn Hữu Thại Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An Ông Nguyễn Văn Hiếu Tầng Tòa nhà số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Ơng Vũ Đình Phúc Số 59 Đặng Trần Cơn, phường Tân Thành, thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Ơng Văn Hợi Số 18// Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Ơng Mai Thanh Châu Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Ơng Nguyễn Hiếu Lộc Số 140 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Bà Nguyễn Thị Dung Số 201 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 241 Ơng Đặng Văn Tựu Tầng số nhà 30 Trần Hưng Đạo, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Bà Đỗ Thị Thanh Hằng Số E2-26 đường số 5, khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ Ơng Lê Hồng Nhí Số 202 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 333 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Hồng Nghi Ơng Ngơ Bảo Hồng Tầng số 58 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 334 Công ty đấu giá hợp danh Sơng Hậu Ơng Lại Văn Sơn Lầu Số 190 Xuân Thủy, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 335 Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng Bà Lê Túy Nguyệt Số 151/61A Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 336 Công ty TNHH MTV đấu giá tài Bà Nguyễn Thị Phương sản Tiến Thành Sơn Diệu La 330 Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk 331 Công ty TNHH tư vấn dịch vụ đấu giá tài sản Nguyên Tâm 332 Công ty TNHH MTV đấu giá định giá bất động sản Lê Hồng Triều 337 Cơng ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc 338 Cơng ty TNHH thành viên Sao Việt Ơng Vũ Quang Trượng Phú Thọ 339 Công ty Đấu giá thành viên Thành Long Ơng Hồng Thanh Sơn Ơng Dương Hồng Giong Số 102 Tô Hiệu, Tổ 5, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Số 470 Trần Đăng Ninh, Tổ 3, phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Khu B, đô thị Minh Phương, phương Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Số 147, khu 3, đường Trần Phú, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 242 340 Công ty đấu giá hợp danh Phú Thọ Bà Phạm Thu Phương Số 36, tổ 16C, khu 9, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 341 Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu Đấu giá Việt Nam Ơng Nguyễn Cơng Dũng Khu thị mới, đường Hòa Phong kéo dài, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 342 Cơng ty Đấu giá hợp danh Quốc Gia Group Ông Trần Sơn Ngọc Số 44A, ngõ Lê Quý Đôn, tổ 8, khu 5, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 343 Cơng ty Đấu giá hợp danh Việt Linh Ơng Nguyễn Việt Long Số 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 344 Cơng ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh Bà Nguyễn Thùy Linh Số nhà 187, Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 345 Cơng ty Đấu giá hợp danh Anh Minh Ơng Lê Hiếu Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, 1596 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 346 Cơng ty TNHH dịch vụ bán đấu giá Hòa Bình Bà Nguyễn Thị Hòa Số 098 Mường Than, phường Kim Tân, Tp lào Cai, tỉnh Lào Cai 347 Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Lào Cai Bà Phan Thị Duyên Số 023 Đăng Châu, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 348 Cơng ty TNHH đấu Ơng Nguyễn Văn Đồng giá tài sản AKZ Số 100 Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 349 Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh Ông Trần Văn Huân Số 46 Phù Đổng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 350 Công ty đấu giá hợp danh Đại Đô Bà Nguyễn Thị Hồng Linh 58/35/29 Âu Cơ, Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 243 351 Cơng ty đấu giá hợp danh Mỹ Tho Ông Nguyễn Thanh Liêm Số 109 Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 352 Công ty TNHH thành viên đấu giá LÊ NGUYÊN Ông Lê Mạnh Cường Đường Lê Thánh Tôn, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 353 Công ty TNHH Đấu giá tài sản Tồn Ơng Hồng Minh Tồn Cầu Số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM 354 Cơng ty cổ phần đấu giá Phương Nam Ơng Lâm Sâm Hiếu Số 35 Trần Thủ Độ, khu vực 4, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 355 Cơng ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc Ơng Nguyễn Văn Thăng Số 251 Nguyễn Cao, Võ Cường, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 356 Công ty cổ phần bán đấu giá Bắc Ninh Bà Phan Thị Thanh Hương Số 25 Hai Bà Trưng, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 357 Công ty cổ phần đấu giá Vạn Phúc Ông Nguyễn Đức Thập tầng số 216A Nguyễn Cao, Võ Cường, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 358 Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Trung Quang Nam 359 Công ty Cổ phần Đấu giá dịch vụ tài sản Đồng Nai 360 Công ty Cổ phần tư vấn Dịch vụ tài sản đấu giá Đồng Tâm Ông Nguyễn Triệu Quang Ông Hồ Ngọc Tuấn Ơng Lê Cơng Cường Lầu nhà số C26 khu liên kế, khu phố 1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Số 31/9 Lê Q Đơn, khu phố 4, p.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Số T04B-B2, đường Nguyễn Ái Quốc, kp3, P Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 244 361 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điền Phát 362 Công ty TNHH 01 thành viên Đấu giá Biên Hùng 363 Công ty TNHH MTV kinh doanh bất động sản Minh Châu Cường 364 Công ty Hợp danh Đấu giá Biên Hòa 365 Cơng ty TNHH Đấu giá tài sản Sơn Biên Hòa 366 Cơng ty TNHH Đấu giá Tư vấn xây dựng Ánh Nhật 367 Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê 368 Công ty TNHH đấu giá tài sản Thắng Lợi 369 Công ty cổ phần đấu giá Đông Hải 277 370 Công ty TNHH đấu giá Đại Minh 371 Công ty cổ phần đấu giá xây dựng đầu tư Thành Cơng Ơng Trần Văn Duẩn Số 81, Quốc lộ 51, ấp Bình Lâm, Lộc An, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Bà Trần Thị Thúy Vân Số 14A (số 1654) khu phố 6, phường Trung Dũng, TPBH, tỉnh Đồng Nai Bà Nguyễn Chúc Vy Ông Phạm Vũ Trường Duy Lầu 1, số 50, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Lầu 3, số B12, kp1, p Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai Ông Đỗ Đình Thể Số 6/9, khu phố 9, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Ơng Nguyễn Hồng Quyết 18A11, khu Dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Ơng Tạ Quang Đãng Ông Nguyễn Thế Thắng Số 451 Trường Chinh, khu 5, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Số 189 Ngơ Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Ông Ninh Văn Lực Khu dân cư Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Ông Phạm Văn Huân Số 329 Trần Hưng Đạo, phường Nhị Châu, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương Bà Bùi Thị Phượng Khu dân cư Phụ Sơn, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 245 HD 372 Cơng ty đấu giá Hợp danh Bảo Tín Thiên Ân Bà Phan Thị Thu Số 29 Bình Dương, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 373 Cơng ty đấu giá hợp danh Đại Thành Ơng Nguyễn Đại Dân Số 30 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương 374 Doanh nghiệp tư nhân đấu giá Gia Khánh Ơng Đồn Khánh Số 70 Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương 375 Công ty đấu giá hợp danh An Phú Ơng Nguyễn Kiều Đơng Số 299B Trần Hưng Đạo, , thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 376 Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung Ông Nguyễn Hùng Cường Số 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng 377 Cơng ty cổ phần Tư vấn Tài Giá Quảng Nam Ông Dương Anh Tuấn Số 30A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 378 Công ty cổ phần Tư vấn Đấu giá Quảng Nam Ông Nguyễn Văn Sơn Số 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 379 Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Quảng Đà Ông Nguyễn Anh Việt Số 304 Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 380 Công Ty TNHH Tư vấn Đấu giá QAC Ơng Trần Hồng Hạ Tầng 5, Tòa nhà Bưu Điện tỉnh Quảng Nam 381 Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận Bà Phan Thị Bích Thuận Số 39 Lý Thường Kiệt, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 246 Ông Trương Văn Vỵ Số 27 Nguyên Hồng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 383 Cơng ty đấu giá hợp danh tài giá Quảng Nam Ông Lê Hữu Ngọc Số 154 Trần Quý Cáp, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 384 Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung Bà Khúc Thị Liên Số 150 Trưng Nữ Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam 385 Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vĩnh Thuận 386 Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng 387 Cơng ty TNHH thành viên đấu giá tài sản Tây Nguyên Ông Đào Văn Hiển Số 131 Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 388 Cơng ty TNHH đấu giá Quang Dũng Ơng Phạm Ngọc Quang Số 40 Lê Hồng Phong, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 389 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát Ông Trương Thái Tú Lam Số 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 390 Công ty TNHH thành viên Việt Thành Ông Lê Văn Thành Số 24 Út Tịch, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 391 Công ty TNHH đấu giá Ơng Nguyễn Duy Ngọc Tín Thành GL Số 427 Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 392 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thanh Liêm Số 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 382 Công ty đấu giá hợp danh Quảng Nam Ông Lê Thanh Hải Ông Phạm Văn Đoàn Ông Nguyễn Thanh Liêm Số 236, đường 30/4, khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Số 823 Quốc lộ 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 247 393 Cơng ty đấu giá hợp danh Xuân Khánh Ông Võ Văn Hòa Số 15 Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 394 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi Ông Mai Hưng Anh Số 322 Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 395 Cơng ty đấu giá hợp danh AUC Việt Nam Ông Đặng Hồng Phương khu phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 396 Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc - Nam Ông Lưu Văn Quang Số 88 khu thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 397 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũ Anh Ông Vũ Quang Ninh Phố Văn Lang, tổ 5, khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 398 Công ty đấu giá hợp danh Hệ Thống Bà Phạm Thị Bạch Yến Luật Thịnh Trí Tầng số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 399 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân An Ơng Trần Cơng Lý IX/4 Trần Trung Tam, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An 400 Công ty đấu giá hợp danh Đa Phương Bà Phạm Thị Thùy Số 591 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 401 Công ty đấu giá hợp danh SLC Bảo Lộc Ơng Đỗ Hồng Luân Số 91/7 Hà Giang, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 402 Công ty đấu giá hợp danh Đồn Bảo An Ơng Lê Đăng Minh Hồng Số 132 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 403 Công ty đấu giá hợp danh Minh Trí Ơng Nguyễn Đăng Trí Số 111 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 248 Ơng Phan Hồng Ái Số 104 Phan Đình Phùng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Ông Lê Việt Hùng Lô DC1A-13 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 404 Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trung Lập 405 Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông Dương 406 Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Tây Bà Trần Thị Hồng Gấm Đô Số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 407 Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc Ông Lê Văn Ngọc Số 161A Tam Thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 408 Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh Bà Tơ Thị Tình Số 76 Hàm Nghi, khối phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 409 DNTN Dịch vụ bán đấu giá tài sản Trung Việt Ông Lê Hữu Hà 09 Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên 410 Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín Ông Lê Hồng Duật 451 Hùng Vương, phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên 411 Doanh nghiệp tư nhân-Dịch vụ BĐGTS Tân Sơng Cầu Ơng Trần Thanh Trung Quốc lộ 1A, khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, TX Sông Cầu, Phú n 412 Cơng ty cổ phần đấu giá Trí Việt Ơng Đồn Cửu Việt 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tuy Hòa, Phú n/ 70 Điện Biên Phủ 413 Cơng ty đấu giá hợp danh Việt Phương Ơng Ngơ Thiên Phương 47 Nguyễn Trãi, phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên 414 Công ty cổ phần đấu giá Tiên Phong Bà Đặng Thị Thu Thủy 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An 249 415 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ đấu giá Thành Nam 416 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi Ông Nguyễn Hữu Thại Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An 417 Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam Bà Trần Thị Kiều Chi Số 154 Hùng Vương, Phường 2, Tp Tân An, tỉnh Long An 418 Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Long An Ông Tống Văn Dũng Số 47 Bảo Định, Phường 2, Tp Tân An, tỉnh Long An 419 Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Đơng Á Ơng Nguyễn Hồng Vũ Số 165 Quốc lộ 1A, Phường 5, Tp Tân An, tỉnh Long An 420 Công ty cổ phần đấu giá Kiến Pháp Bà Trần Thị Hồng Xuyến Số 97 Võ Văn Môn, Phường 4, Tp Tân An, tỉnh Long An 421 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đức Hòa - Long An Ơng Thân Trung Đại 33/1 Ô 6, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 422 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Á Châu Bà Nguyễn Thị Thanh Châu Số 7, Phạm Thị Đẩu, Phường 2, Tp Tân An, tỉnh Long An 423 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân An Ơng Trần Cơng Lý Số 1/4 Trần Trung Tam, Phường 3, Tp Tân An, tỉnh Long An Ông Nguyễn Thành Trung Số 181 khu phố Thanh Xuân, Phường 5, Tp Tân An, tỉnh Long An Nguồn: Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp tháng năm 2018 ... niệm pháp lý bán đấu giá tài sản THADS, đưa đặc điểm bán đấu giá tài sản THADS có đặc điểm chung bán đấu giá tài sản đặc điểm riêng bán đấu giá tài sản THADS so với bán đấu giá loại tài sản khác... hội Việt Nam 26 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm bán đấu giá tài sản 1.1.1 Khái niệm bán đấu giá tài sản Trên giới, đấu giá tài sản. .. tr.27-35] Câu hỏi nghiên cứu Đấu giá tài sản, bán đấu giá tài sản gì? Hai khái niệm đấu giá tài sản, bán đấu giá tài sản chất có khác nhau? Đặc điểm bán đấu bán giá tài sản? Giả thuyết nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam, Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam

Từ khóa liên quan