Luận văn thạc sỹ - Quản lý Nhà nước đối với đầu tư công của Thành phố Hà Nội

121 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:43

LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Đầu tư công (ĐTC) là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian qua, đã có nhiều nghiên cứu về lý thuyết cũng như thực tiễn đối với ĐTC nói chung ở các cấp độ khác nhau, cũng có những nghiên cứu chuyên sâu dưới dạng các đề án cụ thể để nhằm khắc phục những hạn chế kéo dài trong lĩnh vực ĐTC, trong đó có công tác quản lý nhà nước (QLNN). Để khắc phục những tồn tại và bất cập nêu trên thì công tác QLNN về ĐTC có một vai trò quan trong trong việc quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, một loạt các Luật ra đời, Nghị định,Thông tư hướng dẫn Luật và các Quyết định, văn bản ra đời triển khai nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý và sử dụng vốn ĐTC; quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động ĐTC. Tuy nhiên, việc nghiên cứu có tính hệ thống, độc lập, khách quan đối với công tác QLNN đối với ĐTC chưa được chú trọng, nhất là trong phạm vi thành phố Hà Nội, một thành phố có tốc độ phát triển kinh, đô thị hóa nhanh và địa bàn rộng, nhu cầu đầu tư phát triển (trong đó ĐTC chiếm tỷ trọng khá lớn) là hoàn toàn cần thiết. Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ĐTC còn thiếu chưa đồng bộ, thậm chí còn chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau. Việc quản lý đầu tư sử dụng vốn nhà nước được quy định rải rác trong các văn bản Luật (Ngân sách nhà nước 2003, Xây dựng 2003, Đầu tư 2005…), các Nghị định, Thông tư và các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành,.... Trong các năm gần đây việc thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ góp phần khắc phục một bước các tồn tại, hạn chế nêu trên. Tuy nhiên, đây vẫn là các quy định dưới Luật và mới giải quyết được một số bức xúc trước mắt, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới về ĐTC một cách toàn diện, có hệ thống. Các văn bản quy phạm pháp luật này có quy định về quản lý đầu tư đối với nguồn vốn ĐTC, tuy nhiên chưa đầy đủ, thiếu cụ thể, ví dụ như chưa có quy định về quy hoạch; trình tự thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án; các quy định về thẩm định nguồn vốn đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ĐTC; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư; triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát kế hoạch đầu tư, cũng như các chương trình, dự án ĐTC. Với tình hình thực tế cùng những hạn chế, tồn tại trong quản lý ĐTC hiện nay, đồng thời quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), thực hiện tái cơ cấu đầu tư, mà trọng tâm là ĐTC; việc ban hành Luật ĐTC là hết sức cần thiết nhằm tăng cường quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để hướng tới thực hiện mục tiêu đột phá xây dựng hạ tầng đồng bộ trong thời gian tới. Hà Nội là Thủ đô của cả nước, với quy mô dân số và diện tích lớn thứ hai cả nước, có nhu cầu và khả năng ĐTC (chủ yếu là ĐTC (XDCB) hàng năm rất lớn và nguồn vốn này có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trong giai đoạn 2006 – 2010, khoảng 90% vốn ngân sách cho chi đầu tư phát triển là dành cho XDCB, nhưng trong quá trình thực hiện thì nhiều dự án đã bị kéo dài thời gian triển khai, chậm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, gây lãng phí nguồn lực và làm giảm hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2011 – 2015, nhu cầu vốn đầu tư xã hội trên địa bàn thành phố khoảng 70 tỷ USD, trong đó vốn ngân sách khoảng gần 13 tỷ USD; giai đoạn 2016 – 2020, nhu cầu vốn đầu tư xã hội khoảng 120 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách khoảng 20 tỷ USD. Với mức vốn đầu tư này, nếu sử dụng hợp lý, hiệu quả sẽ tạo đà tăng trưởng cao, bền vững và thậm chí có bước đột phá quan trọng. Ngược lại, nếu không khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát thì khó có thể đạt được các mục tiêu đề ra trong Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến 2020 đã được phê duyệt của Hà Nội. Là trung tâm chính trị và cũng là một trong những đầu tầu kinh tế của cả nước, tái cấu trúc ĐTC của Hà Nội thành công có ý nghĩa to lớn với không chỉ sự phát triển bền vững của Thủ đô 1000 năm lịch sử mà còn góp phần quan trọng vào sự thành công của chủ trương tái cấu trúc ĐTC của quốc gia. Việc nghiên cứu về Đề tài “Quản lý Nhà nước đối với đầu tư công của Thành phố Hà Nội” là hết sức cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 2. Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Phân tích thực trạng quản lý nhà nước (QLNN) đối với ĐTC ở Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 . - Về không gian: Nghiên cứu QLNN đối với ĐTC của thành phố Hà Nội, chỉ xét đến các dự án đầu tư có cấu phần xây dựng (theo điều 6 Luật ĐTC mới ra đời) từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) ở địa phương. Không xét đến các dự án ĐTC trên địa bàn Hà Nội nhưng do Trung ương hay các Tổng công ty nhà nước quản lý. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ĐTC và QLNN đối với ĐTC nhằm mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững ở thành phố Hà Nội. - Phân tích thực trạng ĐTC nói chung, trọng tâm là Đầu tư XDCB bằng NSNN của Thành phố Hà Nội, làm rõ hiệu quả và kết quả đầu tư trên các mặt thành tựu, hạn chế, nguyên nhân. - Đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về ĐTC của Thành phố Hà Nội đến năm 2020. 4. Đối tượng nghiên cứu Công tác QLNN đối với ĐTC, trọng tâm là đầu tư XDCB bằng ngân sách địa phương của thành phố Hà Nội. Cụ thể là sự chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo của cơ quan QLNN về ĐTC thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, đối tượng nghiên cứu của đề tài rộng nhưng thống nhất, xuyên suốt (công tác xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật, quá trình triển khai, thực thi cơ chế, chính sách, đối tượng thực thi, chủ thể thực thi….) 5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó nhấn mạnh những phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp tổng hợp, so sánh đối chiếu: Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh khi nghiên cứu các tài liệu sơ cấp và thứ cấp liên quan. - Phương pháp thống kê, mô tả: Luận văn sử dụng hệ thống số liệu thống kê của cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan thống kê đã được công bố qua hệ thống niên giám và hệ thống báo cáo hàng năm. - Phương pháp chuyên gia: tác giả, người hiện đang công tác trong ngành kế hoạch và đầu tư, tiến hành phỏng vấn, tọa đàm, xin ý kiến các chuyên gia, là các đồng nghiệp và các lãnh đạo giữ các vị trí chủ chốt về đầu tư, có chuyên môn, có kinh nghiệm công tác và am hiểu về lĩnh vực này. 6. Kết cấu nội dung của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận văn được kết cấu thành 03 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhà nước đối với đầu tư công Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với đầu tư công của thành phố Hà Nội. Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư công của thành phố Hà Nội. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGUYỄN THẢO NINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CHÍNH TRỊ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO THỊ PHƯƠNG LIÊN HÀ NỘI - 2015 MỤC LỤC DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ĐTC: Đầu tư công ĐTXD: Đầu tư xây dựng ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng KTNN: Kinh tế nhà nước NSNN: Ngân sách Nhà nước QLNN: Quản lý Nhà nước TPCP: Trái phiếu Chính phủ DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ BẢNG SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Đầu tư công (ĐTC) hoạt động đầu tư Nhà nước vào chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đầu tư vào chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội Trong thời gian qua, có nhiều nghiên cứu lý thuyết thực tiễn ĐTC nói chung cấp độ khác nhau, có nghiên cứu chuyên sâu dạng đề án cụ thể để nhằm khắc phục hạn chế kéo dài lĩnh vực ĐTC, có cơng tác quản lý nhà nước (QLNN) Để khắc phục tồn bất cập nêu cơng tác QLNN ĐTC có vai trò quan trong việc quản lý đầu tư xây dựng dự án đầu tư địa bàn thành phố Hà Nội Vì vậy, loạt Luật đời, Nghị định,Thơng tư hướng dẫn Luật Quyết định, văn đời triển khai nhằm hồn thiện cơng tác quản lý sử dụng vốn ĐTC; quy định quyền, nghĩa vụ trách nhiệm quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động ĐTC Tuy nhiên, việc nghiên cứu có tính hệ thống, độc lập, khách quan công tác QLNN ĐTC chưa trọng, phạm vi thành phố Hà Nội, thành phố có tốc độ phát triển kinh, thị hóa nhanh địa bàn rộng, nhu cầu đầu tư phát triển (trong ĐTC chiếm tỷ trọng lớn) hoàn toàn cần thiết Hiện nay, hệ thống văn quy phạm pháp luật ĐTC thiếu chưa đồng bộ, chí chồng chéo, mâu thuẫn lẫn Việc quản lý đầu tư sử dụng vốn nhà nước quy định rải rác văn Luật (Ngân sách nhà nước 2003, Xây dựng 2003, Đầu tư 2005…), Nghị định, Thông tư Quyết định, Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, thơng tư hướng dẫn bộ, ngành, Trong năm gần việc thực Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ góp phần khắc phục bước tồn tại, hạn chế nêu Tuy nhiên, quy định Luật giải số xúc trước mắt, chưa đáp ứng yêu cầu đổi ĐTC cách tồn diện, có hệ thống Các văn quy phạm pháp luật có quy định quản lý đầu tư nguồn vốn ĐTC, nhiên chưa đầy đủ, thiếu cụ thể, ví dụ chưa có quy định quy hoạch; trình tự thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án; quy định thẩm định nguồn vốn chương trình, dự án sử dụng vốn ĐTC; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư; triển khai thực kế hoạch; theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tra, giám sát kế hoạch đầu tư, chương trình, dự án ĐTC Với tình hình thực tế hạn chế, tồn quản lý ĐTC nay, đồng thời quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), thực tái cấu đầu tư, mà trọng tâm ĐTC; việc ban hành Luật ĐTC cần thiết nhằm tăng cường quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực Nhà nước để hướng tới thực mục tiêu đột phá xây dựng hạ tầng đồng thời gian tới Hà Nội Thủ đô nước, với quy mơ dân số diện tích lớn thứ hai nước, có nhu cầu khả ĐTC (chủ yếu ĐTC (XDCB) hàng năm lớn nguồn vốn có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trong giai đoạn 2006 – 2010, khoảng 90% vốn ngân sách cho chi đầu tư phát triển dành cho XDCB, trình thực nhiều dự án bị kéo dài thời gian triển khai, chậm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, gây lãng phí nguồn lực làm giảm hiệu đầu tư Trong giai đoạn 2011 – 2015, nhu cầu vốn đầu tư xã hội địa bàn thành phố khoảng 70 tỷ USD, vốn ngân sách khoảng gần 13 tỷ USD; giai đoạn 2016 – 2020, nhu cầu vốn đầu tư xã hội khoảng 120 tỷ USD, vốn đầu tư từ ngân sách khoảng 20 tỷ USD Với mức vốn đầu tư này, sử dụng hợp lý, hiệu tạo đà tăng trưởng cao, bền vững chí có bước đột phá quan trọng Ngược lại, khơng khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, thất khó đạt mục tiêu đề Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến 2020 phê duyệt Hà Nội Là trung tâm trị đầu tầu kinh tế nước, tái cấu trúc ĐTC Hà Nội thành cơng có ý nghĩa to lớn với khơng phát triển bền vững Thủ đô 1000 năm lịch sử mà góp phần quan trọng vào thành công chủ trương tái cấu trúc ĐTC quốc gia Việc nghiên cứu Đề tài “Quản lý Nhà nước đầu tư công Thành phố Hà Nội” cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Phân tích thực trạng quản lý nhà nước (QLNN) ĐTC Hà Nội giai đoạn 2011 – 20151 - Về không gian: Nghiên cứu QLNN ĐTC thành phố Hà Nội, xét đến dự án đầu tư có cấu phần xây dựng (theo điều Luật ĐTC đời) từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) địa phương Không xét đến dự án ĐTC địa bàn Hà Nội Trung ương hay Tổng công ty nhà nước quản lý Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận ĐTC QLNN ĐTC nhằm mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững thành phố Hà Nội - Phân tích thực trạng ĐTC nói chung, trọng tâm Đầu tư XDCB NSNN Thành phố Hà Nội, làm rõ hiệu kết đầu tư mặt thành tựu, hạn chế, nguyên nhân - Đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu QLNN ĐTC Thành phố Hà Nội đến năm 2020 Đối tượng nghiên cứu Công tác QLNN ĐTC, trọng tâm đầu tư XDCB ngân sách địa phương thành phố Hà Nội Cụ thể đạo, điều hành, tập trung đạo quan QLNN ĐTC thông qua văn quy phạm pháp luật Do đó, đối tượng nghiên cứu đề tài rộng thống nhất, xuyên suốt (công tác xây dựng chế, sách pháp luật, q trình triển khai, thực thi chế, sách, đối tượng thực thi, chủ thể thực thi….) Bắt đầu có chủ trương, sách TW tái cấu trúc kinh tế, có ĐTC, QĐ 339/QĐ – TTg, Chỉ thị 1792/CT-TTg… Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, nhấn mạnh phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp tổng hợp, so sánh đối chiếu: Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh nghiên cứu tài liệu sơ cấp thứ cấp liên quan - Phương pháp thống kê, mô tả: Luận văn sử dụng hệ thống số liệu thống kê quan kế hoạch đầu tư, quan thống kê công bố qua hệ thống niên giám hệ thống báo cáo hàng năm - Phương pháp chuyên gia: tác giả, người công tác ngành kế hoạch đầu tư, tiến hành vấn, tọa đàm, xin ý kiến chuyên gia, đồng nghiệp lãnh đạo giữ vị trí chủ chốt đầu tư, có chun mơn, có kinh nghiệm công tác am hiểu lĩnh vực Kết cấu nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận văn kết cấu thành 03 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn quản lý nhà nước đầu tư công Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đầu tư công thành phố Hà Nội Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đầu tư công thành phố Hà Nội Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ CÔNG 1.1 Những vấn đề đầu tư công 1.1.1 Quan niệm đầu tư công Trước quan niệm ĐTC chưa thống nhà nghiên cứu, nhà hoạch định sách, quan quản lý nước có khác biệt lớn với quan niệm thống kê quốc tế Theo Nguyễn Đăng Bình (2012), ĐTC hiểu đầu tư vào hàng hóa cơng cộng, “nói chung đầu tư Nhà nước vào sở hạ tầng kinh tế - xã hội, sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích, cải thiện mơi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên bảo đảm an ninh quốc phòng” Quan niệm liệt kê cụ thể nội dung ĐTC tính khái quát chưa cao nên không bao hàm hết nội hàm ĐTC Quan niệm tương tự thể nghiên cứu Nguyễn Đức Thành Đinh Tuấn Minh (2011): ĐTC (thuần) hiểu phần chi tiêu công (public expenditure) thêm vào lượng vốn vật chất để tạo dịch vụ xã hội, chẳng hạn xây dựng đường sá, cầu cảng, trường học, bệnh viện v.v… Nguồn vốn ĐTC thường bao gồm NSNN, Trái phiếu phủ, viện trợ phát triển nước ngồi Tùy theo quan niệm quốc gia mà ĐTC bao gồm dự án cho mục đích kinh doanh (qua khu vực DNNN) dự án mục đích cơng ích Vũ Tuấn Anh Nguyễn Quang Thái (2011) cho rằng, theo lý thuyết kinh tế học, ĐTC việc đầu tư để tạo lực sản xuất cung ứng hàng hóa cơng cộng Hàng hóa cơng cộng phải thỏa mãn đặc tính khơng có tính cạnh tranh khơng có tính loại trừ (Varian, 1992) Tuy nhiên, thực tế, nước phát triển, Nguyễn Đăng Bình, 2012, Đầu tư phát triển theo hướng tăng trưởng nhanh gắn với giảm nghèo Việt Nam thời kỳ đến năm 2020, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trang 3 Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái, ĐTC, Thực trạng tái cấu, Viện Kinh tế Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội, tr.19 có Việt Nam, Chính phủ đảm nhận chức rộng hơn, không sản xuất cung ứng hàng hóa cơng cộng, mà sản xuất cung ứng nhiều hàng hóa tư nhân (ví dụ, sản xuất sắt thép, xi măng) Ngược lại, nước phát triển tư nhân ngày tham gia nhiều vào cung ứng hàng hóa cơng cộng Vì thế, trường hợp nước mà khu vực kinh tế nhà nước đóng vai trò lớn Việt Nam, nhiều nhà khoa học nước cho rằng, cần phải quan niệm ĐTC tất khoản đầu tư phủ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước tiến hành Trong quan niệm này, ĐTC xét từ góc độ mục đích (có sản xuất hàng hóa cơng cộng hay khơng, có mang tính kinh doanh phi lợi nhuận) mà từ góc độ tính sở hữu nguồn vốn dùng để đầu tư (Vũ Tuấn Anh Nguyễn Quang Thái, 2011, tr.22) Cụ thể Việt Nam, ĐTC đầu tư nguồn vốn nhà nước theo quy định pháp luật hành, bao gồm: Vốn NSNN, vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, vốn đầu tư phát triển DNNN vốn khác Nhà nước quản lý Khác với quan điểm nhà khoa học, nhà hoạch định sách nước cho rằng, “ĐTC việc sử dụng vốn Nhà nước để đầu tư không nhằm mục đích thu lợi nhuận vào chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” (Điều 3, Luật ĐTC) Quan niệm loại bỏ tất hoạt động đầu tư Chính phủ nhằm mục đích kinh doanh có gia tăng tích lũy tài sản kinh tế Theo cách hiểu lĩnh vực ĐTC bao gồm: (i) chương trình mục tiêu, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội, mơi trường, quốc phòng, an ninh; dự án đầu tư khơng có điều kiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, khoa học, giáo dục, đào tạo lĩnh vực khác; (ii) Các chương trình mục tiêu, dự án phục vụ hoạt động quan nhà nước, đơn vị nghiệp, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, kể việc mua sắm, sửa chữa TSCĐ vốn nghiệp; (iii) Các dự án đầu tư cộng đồng dân cư, tổ chức trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hỗ trợ từ vốn 103 tham gia hoạt động tư vấn ĐTXD Ba là, xiết chặt kỷ cương đạo, tổ chức thực công tác đấu thầu dự án bộ, ngành để hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm quy định Nhà Nước đấu thầu; có chế tài cụ thể, nghiêm khắc hành vi sai phạm công tác đấu thầu Bốn là, bộ, đặc biệt Bộ Xây dựng ban hành thông tư liên quan đến hợp đồng xây dựng cần thống với Luật Đấu thầu Luật Xây dựng tránh việc không phù hợp thông tư Bộ Xây dựng với Luật Đấu thầu (thông tư hướng dẫn trái với luật) diễn thời gian qua 6.4 Đổi chế, sách quản lý định mức, đơn giá chi phí ĐTC Một là, đổi quản lý định mức xây dựng theo hướng: -Trước mắt Nhà nước cần có hướng dẫn cụ thể việc áp dụng định mức dự tốn xây dựng cơng trình loại cơng trình, trường hợp cụ thể để dễ triển khai áp dụng thực tế -Đổi quản lý chi phí tư vấn theo hướng CĐT tự xác định chi phí tư vấn để đàm phán, thoả thuận mức chi phí hợp lý phù hợp với loại công việc tư vấn ĐTXD sở thông tin giá dịch vụ tư vấn ĐTXD thị trường nước nước ngồi (thơng tin chủ yếu hiệp hội, hãng tư vấn có uy tín ngồi nước cơng bố) Nhà nước công bố giá dịch vụ tư vấn ĐTXD cho loại công việc tư vấn để CĐT tham khảo Chi phí tư vấn xác định sở định mức chi phí theo tỷ lệ hoạch phương pháp lập dự toán “ngườitháng” xác định phù hợp với loại hình, đặc thù công việc mà dịch vụ tư vấn cung cấp tiệm cận dần với mức lương tư vấn loại nước khu vực + Sớm điều chỉnh tăng tỷ lệ % định mức chi phí tư vấn cho loại công tác tư vấn cho phù hợp Quy định tỷ lệ chi phí giám sát tác giả từ 10% - 20% chi phí thiết kế quy định phần giá trị thuộc phần giám sát tác giả nên cấp phát toán theo tiến độ giám sát tác giả cơng trình xây dựng để việc giám sát tác giả thực thi nghiêm túc thục tế, góp phần nâng cao chất lượng 104 cơng trình phòng, chống thất thốt, lãng phí + Theo lộ trình áp dụng mơ hình quản lý dự án Nhà nước cơng bố định mức xây dựng CĐT, Nhà thầu tham khảo, định mức xây dựng tổ chức tư vấn, tổ chức hội nghê nghiệp cơng bố Vì thế, theo chế thị trường, Nhà nước quản lý chi phí ĐTXD dự án ĐTXD từ NSNN không phụ thuộc vào định mức xây dựng mà Nhà nước công bố Định mức xây dựng ẩn giá cơng trình xây dựng với tư cách hàng hoá chế thị trường Hai là, đổi quản lý giá xây dựng: -Trước mắt, Nhà nước cần thống quản lý giá xây dựng vào đầu mối, có phân cấp rõ ràng, ban hành văn hướng dẫn phương pháp lập giá sản phẩm xây dựng theo giai đoạn trình tự ĐTXD Hồn thiện cấu khoản mục chi phí cách thống phù hợp với thực tế triển khai hoạt động ĐTXD; xác định rõ vê thời gian xác định số giá xây dựng -Theo lộ trình mơ hình quản lý dự án giá xây dựng tuân thủ quy luật KTTT, Nhà nước điêu tiết giá xây dựng thị trường thơng qua cơng cụ, sách sách tiên tệ, sách tỷ giá hối đối, sách tài chính, sách đầu tư, thuế Ba là, thực xã hội hố cơng tác kiểm sốt chi phí suốt q trình ĐTXD cơng trình CĐT thuê cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện lực thực kiểm sốt chi phí thơng qua phương thực hợp đồng, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm kết hoạt động kiểm soát chi phí theo hợp đồng ký kết Bốn là, Nhà nước quy định điều kiện lực, quy chế hành nghề sách khuyến khích phát triển tổ chức tư vấn cá nhân kỹ sư định giá xây dựng; hướng tới việc đào tạo kỹ sư định giá xây dựng tiếp cận với quy định nghề nghiệp tổ chức quốc tế có điều kiện tương tự Việt Nam để hình thành tổ chức, nhân quản lý chi phí ĐTXD có tính chun nghiệp, nâng cao hiệu quản lý kiểm sốt chi phí 105 Năm là, Nhà nước định hướng, xây dựng chế cung cấp hệ thống thông tin định mức, giá cả, thơng tin chi phí xây dựng Hình thành Ngân hàng liệu chi phí ĐTXD phù hợp với u cầu kiểm sốt chi phí ĐTXD cách thuận lợi hiệu 6.5 Đổi chế lập giao kế hoạch vốn ĐTC Một là, bố trí kế hoạch vốn theo chương tình phát triển dự án ĐTC xây dựng, phê duyệt; theo tổng dự toán duyệt, tiến độ thực dự án, khối lượng thực hàng năm Trong đạo điều hành kiên khơng bố trí kế hoạch vốn theo kiểu bình quân, dàn trải; giải dứt điểm tình trạng nợ đọng ĐTXD từ NSNN ngành GTVT Hai là, có chế tài cụ thể để thực quản lý chặt chẽ trình đầu tư, bố trí kế hoạch đầu tư dự án có đủ thủ tục ĐTC (quyết định đầu tư, thiết kế, dự tốn cấp có thẩm quyền phê duyệt) thời gian theo quy định (trước tháng 10 năm trước năm kế hoạch); chấm dứt tình trạng dự án bố trí ngồi kế hoạch Ba là, đổi chế lập giao kế hoạch vốn ĐTC Bộ, ngành trung ương trước mắt theo định hướng Giai đoạn đến 2020: Thực phân bổ vốn theo vòng đời dự án Tức là, dự án có danh mục chương trình phát triển dự án ĐTC, sau lập thẩm định nghiêm ngặt, cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, đủ thủ tục, trình tự ĐTC Thủ tướng phủ chấp nhận phân bổ vốn NSNN cho toàn dự án; việc phân bổ vốn NSNN cho ĐTC hàng năm vào phân kỳ thời gian thực dự án, tiến độ thực dự án dự kiến khối lượng công việc thực theo tiến độ thực dự án; năm cuối hồn thành dự án bố trí vốn NSNN tổng mức vốn đời dự án trừ số vốn NSNN bố trí vốn năm trước Như vậy, hàng năm Bộ, ngành trung ương cần tổng hợp danh mục dự án chương trình phát triển dự án ĐTC phê duyệt, tiến độ thực dự án khối lượng giá trị cơng việc hồn thành theo tiến độ để chuyển nhu cầu vốn NSNN cần bố trí cho dự án ĐTC bộ, ngành cho 106 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giao kế hoạch vốn NSNN cho dự án ĐTC Thủ tướng phủ (sau có ý kiến Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ tài chính) giao cho bộ, ngành trung ương tổng mức vốn ĐTXD danh mục dự án (dự án nhóm A, B C) triển khai năm kế hoạch Trên sở Bộ, ngành trung ương tiến hành phân bổ vốn cụ thể tới dự án Các Bộ, ngành có quyên phân bổ điêu hoà, điêu chỉnh vốn dự án ĐTC sở tôn trọng phân kỳ vốn dự án tiến độ thực tiễn dự án Trên thực tế tỷ lệ thất thoát, tiêu cực cho việc “chạy vốn” khâu không nhỏ Thực giải pháp xoá bỏ chế “xin - cho” việc bố trí kế hoạch vốn NSNN cho dự án ĐTC tồn nhiêu năm nảy sinh tiêu cực việc “chạy vốn” hàng năm bộ, ngành Giải pháp giúp cho bộ, ngành trung ương chủ động cao việc lập giao kế hoạch vốn ĐTXD từ NSNN hàng năm Từ gắn quyên trách nhiệm bộ, ngành QLNN dự án ĐTC 6.6 Đổi chế cấp phát, toán vốn ĐTC Một là, hoàn thiện quy định liên quan tới cấp phát, tốn chi phí ĐTC theo hướng đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ kiểm tra, dễ thực nhằm tạo điêu kiện tốt cho việc giải ngân vốn NSNN cho dự án, hạn chế thấp tình trạng vốn chờ cơng trình diễn Quy định rõ ràng, rành mạch vê trách nhiệm tốn chi phí xây dựng CĐT với Nhà thầu toán vốn đầu tư CĐT với Nhà nước; thể rõ bình đẳng CĐT, BQLDA với Nhà thầu, CĐT với tổ chức cấp phát, toán vốn đầu tư (KBNN) Hai là, quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng theo hướng tăng mức xử phạt hành vi vi phạm kỷ luật lập phê duyệt báo cáo toán dự án ĐTC hồn thành nhằm chấm dứt tình trạng chậm toán vốn đầu tư diễn phổ biến Ba là, việc toán cho dự án ĐTC tiến hành theo mơ hình hợp tác nhà nước tư nhân (mơ hình PPP) phương thức “mua” sản phẩm cơng 107 trình xây dựng sở hợp đồng kinh tế CĐT với tổng thầu dạng chìa khố trao tay Đây mơ hình có ý nghĩa phù hợp để nhà nước tư nhân gắn trách nhiệm đồng thời phân chia lợi nhuận, tạo nên sức cạnh tranh lành mạnh có giám sát lẫn Hoàn thiện QLNN chủ thể tham gia dự án ĐTC CĐT, tổ chức tư vấn (giám sát, thiết kế, khảo sát, thẩm định), nhà thầu xây lắp ba chủ thể trực tiếp QLCL cơng trình XD Thực tế chứng minh dự án, cơng trình mà chủ thể có đủ lực quản lý, thực đầy đủ quy định hành Nhà nước, tổ chức triển khai thực đầy đủ quy định QLCL hợp đồng kinh tế, đặc biệt tổ chức độc lập, chun nghiệp cơng tác QLCL tốt hiệu Nhà nước cần ban hành chế tài đủ mạnh để điều tiết trách nhiệm đối tượng tham gia dự án ĐTC Để hạn chế tiêu cực dự án ĐTC thi công thiếu khối lượng, rút ruột, tham nhũng, chất lượng cơng trình Nhà nước cần có chế kiểm sốt, phòng tránh xử lý nghiêm Cần tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, tuyển chọn cán kỹ lưỡng, có chế tài quy định rõ ràng cụ thể • Đối với cấp có thẩm quyền định đầu tư: Song song với việc đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị, địa phương việc lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư thuộc quyền quản lý, nhà nước cần sớm ban hành chế tài đủ mạnh để điều tiết trách nhiệm người định đầu tư Người đầu tư phải bồi thường thiệt hại, xử phạt hành chính, trường hợp nghiêm trọng bị xử lý hình có định sai ĐTC làm lãng phí, thất thoát vốn nhà nước Trường hợp vốn đầu tư từ NSNN, CĐT nhà nước ủy nhiệm để quản lý vốn ĐTC, họ chủ thực sự, mà thành lập thông qua định hành Thực trạng nhiêu CĐT khơng có đủ lực, trình độ, thiếu hiểu biết vê chuyên mơn xây dựng, nhiêu trường hợp làm kiêm nhiệm, cơng tác QLCLCTXD hạn chế Vì nhiêu ý kiến đê nghị nghiên cứu việc tách 108 chức CĐT chủ đồng vốn nhà nước, đồng thời người trực tiếp quản lý sử dụng công trình với tư vấn QLDA (là đơn vị làm thuê) thông qua hợp đồng kinh tế Tổ chức tư vấn QLDA, tư vấn giám sát tổ chức chuyên nghiệp, độc lập (trừ dự án có quy mơ nhỏ, đơn giản) CĐT phải chịu trách nhiệm toàn diện vê chất lượng, tiến độ xây dựng hiệu dự án Giám đốc điêu hành dự án BQLDA phải có đủ điêu kiện lực phù hợp với loại cấp cơng trình theo quy định Luật Xây dựng Chấm dứt tình trạng giao cho người khơng có đủ điêu kiện lực chun mơn nghiệp vụ vê xây dựng làm quản lý dự án CĐT khơng có đủ điêu kiện lực phải th tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định Luật Xây dựng CĐT phải bồi thường thiệt hại, xử lý hành xử lý hình có định sai thuộc phạm vi trách nhiệm CĐT phải đảm bảo thực điêu khoản cam kết hợp đồng ứng tn cho nhà thầu đầy đủ sau CĐT ký kết hợp đồng với nhà thầu , phải chịu trách nhiệm vê mặt tài trường hợp GPMB chậm, muộn, phải bị xử phạt phải đên bù nhà thầu trường hợp Kiện toàn, xếp lại BQLDA, xố bỏ BQLDA khơng đủ điêu kiện lực, thành lập BQLDA chuyên nghiệp hoạt động theo mơ hình TV quản lý DA • Đối với tổ chức TV: Củng cố, nâng cao lực tổ chức TV Sắp xếp lại tổ chức TV nước theo hướng cổ phần hố, hình thành tổ chức TV độc lập Tập đoàn TV liên danh, liên kết với tổ chức TV nước ngồi để có đủ điều kiện lực thực dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp Nhà nước cần có sách để khuyến khích tổ chức TV nâng cao lực chuyên môn để đảm nhiệm cơng trình tương tự mà trước phải thuê TV nước Để làm điều tổ chức nước phải hưởng chi phí tương xứng với chi phí thuê TV nước ngồi để tổ chức TV đảm nhận công việc TV kể thiết kế cơng trình, giám sát thi cơng cơng trình kỹ thuật phức tạp thuê TV nước số công việc đặc biệt 109 phức tạp TV phải chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm phải bồi thường thiệt hại, xử lý hành chính, trường hợp nghiêm trọng bị xử lý hình có định sai thuộc phạm vi trách nhiệm Để làm điều TV phải chủ động độc lập tiến hành cơng việc • Đối với nhà thầu: Cần có chế quản lý chặt chẽ quy định điều kiện lực hành nghề nhà thầu, quy định loại hình quy mơ cơng trình nhà thầu tham gia phù hợp với trình độ lực nhà thầu Chấm dứt tình trạng nhà thầu nhận thầu giá giao thầu cho nhà thầu khơng có đủ điều kiện lực thi cơng xây dựng cơng trình Khi phát nhà thầu không đủ lực thực làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng cơng trình thi cơng cần có biện pháp xử lý kịp thời chấm dứt hợp đồng thấy mức độ sai phạm nghiêm trọng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm chất lượng thi công phải bồi thường thiệt hại thi công sai không đảm bảo chất lượng, phải bị xử lý hình gây hậu nghiêm trọng Trường hợp phát có tượng thơng đồng móc ngoặc CĐT với tổ chức TV nhà thầu xây dựng tuỳ theo mức độ sai phạm mà xử phạt hành hình sự, khơng cho tham gia hoạt động xây dựng làm năm thông báo rộng rãi phương tiện thơng tin đại chúng 8.Nâng cao trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán làm công tác quản lý ĐTC Để cho giải pháp hồn thiện chế quản lý ĐTC thực được, cần thiết phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý ĐTC Việc đào tạo đội ngũ cần ý cách tồn diện, chun mơn, nghiệp vụ, trị, ngoại ngữ; phải đạt hiệu thực chất, không chạy theo cấp Đặc biệt trọng đào tạo đội ngũ cán quản lý dự án, tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý xây dựng, quản lý vận tải theo công nghệ đại Thực bồi dưỡng cán lãnh đạo kế cận, cán QLNN kiến thức, lực thực tế, nắm vững chức nhiệm vụ Bộ, đơn vị, đảm bảo chất lượng dụ thảo văn bản, tham mưu hoạch định chế sách ngành 110 Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân khâu công tác tay nghề, ý thức tự giác đảm bảo chất lượng cơng trình, sản phẩm, coi lương tâm, trách nhiệm, phẩm chất trị cán cơng nhân Có sách đảm bảo thu nhập, cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ, công nhân Đồng thời, tăng cường tra, giám sát, khen thưởng kỷ luật thích đáng đội ngũ cán bộ, công nhân lĩnh vực đảm bảo chất lượng Tình trạng thất thốt, lãng phí ĐTC đặc biệt xây dựng cơng trình giao thơng vấn đề mang tính chất thời Nguyên nhân tình trạng mặt tác động phẩm chất đạo đức tinh thần trách nhiệm, mặt khác trình độ chun mơn người làm cơng tác quản lý hạn chế Cho nên, lựa chọn CĐT phận quản lý dự án cần xem xét kỹ điêu kiện để định theo tinh thần chuyên nghiệp hoá, tạo điêu kiện cho họ tự trau dồi trình độ nghiệp vụ chun mơn Ngồi ra, cần mở đợt bồi dưỡng để nâng cao thêm kiến thức cho cán quản lý dự án Trường hợp cần thiết ký hợp đồng thuê đối tác nước làm công tác tư vấn trực tiếp làm nhiệm vụ phận quản lý điêu hành dự án lớn Việc kiện tồn, nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý góp phần khơng nhỏ vào việc thực thi giải pháp quản lý sử dụng tiết kiệm nâng cao hiệu vốn đầu tư Tăng cường quản lý cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, giám sát Nhà nước - Tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư theo quy định Yêu cầu CĐT thực nghiêm chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư - Thực giao ban kiểm điểm tiến độ định kỳ để giải khó khăn vướng mắc dự án ĐTC đặc biệt dự án trọng điểm - Tăng cường công tác kiểm tra, tra dự án ĐTC, xử lý nghiêm trường hợp sai phạm Tuỳ tình hình cụ thể dự án đầu tư tra, kiểm tra khâu tất khâu trình đầu tư xây dựng Cơ chế giám sát tình 111 hình sử dụng vốn ĐTC cách tồn diện, thường xun có hệ thống chưa thật rõ ràng Tình trạng quan kiểm tra, giám sát chồng chéo, trùng lắp chức quyên hạn trách nhiệm Thiếu phối hợp chặt chẽ quan nhà nước kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn ĐTC Các qui trình kiểm tra, giám sát chưa xây dựng ban hành cách khoa học, đầy đủ kịp thời Trách nhiệm quyên lợi cá nhân người giám sát chưa thiết lập đầy đủ Để cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn NSNN đầu tư có hiệu quả, theo tác giả cần phải thực số nội dung sau: • Xây dựng hệ thống thơng tin báo cáo tình hình thực đầu tư đơn vị sử dụng vốn NSNN ĐTC Để kiểm sốt chặt chẽ tình hình thực đầu tư tình hình thực vốn ĐTC cần xây dựng hệ thống thông tin báo cáo cách kịp thời, đầy đủ, xác Cơng khai hố tất thơng tin vê tình hình phân bổ sử dụng vốn NSNN ĐTC tất cấp, ngành, kế hoạch, dự toán, toán vốn đầu tư cơng trình, dự án, đơn vị Khắc phục tình trạng đơn vị CĐT không báo cáo báo cáo không kịp thời tình hình thực dự án đầu tư đơn vị; tình trạng đơn vị CĐT khơng tổng hợp tổng hợp không đầy đủ kịp thời tình hình thực đầu tư cho quan quản lý Xây dựng hệ thống báo cáo tình hình thực kế hoạch, báo cáo thống kê, báo cáo kế toán cách hợp lý, khoa học Trang bị phương tiện thơng tin đại: máy vi tính, fax, điện thoại, internet Tổ chức người để thu thập, phân tích, tổng hợp thơng tin Phân cơng, phân cấp, tổ chức máy thu thập, phân tích tổng hợp thông tin Xây dựng định chế bắt buộc phải công khai thông tin sử dụng vốn NSNN, thông tin quản lý sử dụng vốn NSNN ĐTC • Xây dựng qui trình kiểm tra, kiểm sốt trước, sau trình bỏ vốn đầu tư XDCB: - Kiểm soát trước bỏ vốn đầu tư Trước bỏ vốn đầu tư, việc giám sát thông qua trình lập dự án đầu tư, lập kế hoạch vốn đầu tư Để giám sát trình này, trước hết phải đưa qui định, tiêu chuẩn, tiêu bắt buộc 112 phải thực cách cụ thể, rõ ràng Các qui định xử phạt cụ thể không thực qui định đặt Để tạo chủ động cho đơn vị sở, việc giám sát giao toàn quyền cho CĐT - Kiểm soát bỏ vốn đầu tư Trong bỏ vốn đầu tư, trách nhiệm giám sát vốn đầu tư chủ yếu thuộc CĐT Ngồi ra, quan tốn (Kho bạc Nhà nước) chịu trách nhiệm kiểm soát trước trả tiền đảm bảo tiền chi trả mục đích, hợp đồng mà CĐT ký với nhà thầu Việc giám sát bỏ vốn đầu tư phải đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện cho CĐT đẩy nhanh tiến độ thực dự án Trách nhiệm người toán vốn dừng lại hồ sơ đề nghị tốn vốn, sai lệch thực tế thực tế so với hồ sơ người tốn khơng chịu trách nhiệm - Kiểm sốt sau bỏ vốn đầu tư Cần phải xác định sau bỏ vốn nào, sau chi tiền hay sau dự án hồn thành Đây đặc trưng khó khăn việc kiểm sốt vốn ĐTC Trong ĐTC, tiền đầu tư thường chi phần, đến có sản phẩm hồn chỉnh nên khó đánh giá Mặt khác, dự án hồn thành Ban quản lý dự án giải thể, chuyển sang đơn vị khác Do đó, cần phải kiểm sốt sau tốn nâng cao tính pháp lý, trách nhiệm lần toán Xoá bỏ tâm lý phải chờ đến toán xong kiểm tra sau toán xác định sai phạm xử lý trách nhiệm • Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát: Hiện nay, việc kiểm tra vốn NSNN đầu tư XDCB đạt thành tựu đáng kể, song bên cạnh chưa phân cơng rõ ràng Một dự án đầu tư có nhiều đơn vị kiểm tra, tra quan chủ quản kiểm tra, quan tra kiểm tra, quan Kiểm toán nhà nước kiểm tra, quan Kiểm sát kiểm tra, quan Điều tra kiểm tra Với quan kiểm tra trách nhiệm không rõ ràng gây nhiều khó khăn, chồng chéo, ảnh hưởng đến q trình đầu tư CĐT Để khắc phục tình trạng này, cần phải phân chia thành loại kiểm tra 113 kiểm tra thường xuyên theo định kỳ kiểm tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm Đối với loại kiểm tra thường xuyên theo định kỳ cần phải thực theo kế hoạch Chức kiểm tra thường xuyên nên giao cho quan chủ quản, quan Thanh tra quan Kiểm toán nhà nước Tất kiểm tra phải nằm kế hoạch thống 10 Các thức triển khai tổ chức thực 10.1 Việc tổ chức phối hợp với Bộ, ngành Trung ương Phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành Trung ương, CĐT để thực dự án Trung ương địa bàn Tranh thủ Bộ ngành Trung ương tăng mức đầu tư nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để thực số cơng trình, dự án quan trọng có quy mơ đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi thành phố Hà Nội quản lý vượt khả cân đối ngân sách địa phương theo quy định khoản Điều 21 Luật ĐTC; tổ chức, nhà tài trợ vốn ODA để bố trí nguồn vốn ODA cho Thành phố, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đầu tư xây dựng, hỗ trợ thủ tục đầu tư, chế sách để thực tốt Kế hoạch ĐTC trung hạn năm 2016 - 2020 10.2 Tổ chức phân công cho ban ngành, địa phương địa bàn Thành phố - Giám đốc Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Giám đốc Ban quản lý dự án thuộc Thành phố; Thủ trưởng đơn vị danh mục dự án thuộc Kế hoạch ĐTC trung hạn năm 2016 - 2020 (vòng 2) để tiếp tục rà soát, chuẩn bị báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án phải phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật ĐTC, trình quan có chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định chủ trương đầu tư chương trình, dự án ĐTC theo quy định trước ngày 31/10/2015 theo hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 - Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã vào Luật ĐTC, Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị Chủ tịch UBND Thành phố văn hướng 114 dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch ĐTC trung hạn năm 2016 - 2020 để hoàn thiện Kế hoạch ĐTC trung hạn năm 2016 - 2020 cấp mình, trình HĐND cấp thơng qua triển khai thực theo quy định - Giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài tiếp tục rà sốt, tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, báo cáo sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã để hoàn thiện Kế hoạch ĐTC trung hạn năm 2016 - 2020 Thành phố theo quy định 115 KẾT LUẬN Quản lý Nhà nước đầu tư công vấn đề quan tâm có vai trò đặc biệt quan trọng trình phát triển quốc gia vùng lãnh thổ, Việt Nam nói chung Thủ Hà Nội nói riêng giai đoạn phát triển Thời gian qua, công tác Quản lý Nhà nước đầu tư công Việt Nam nói chung Hà Nội nói riêng số tồn tại, bất cập Do vậy, cần có quan điểm đổi tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng chế sách cho phù hợp, nhằm nâng cao hiệu đầu tư lĩnh vực này, qua góp phần bước phát triển hệ thống HTKT theo hướng văn minh, đại, nâng cao hiệu sử dụng vốn NSNN Đây vấn đề tương đối phức tạp, đòi hỏi phải có tham gia đồng thời ngành, cấp, đạo sâu sát từ Trung ương đến địa phương Vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn trình bày luận khoa học luận giải cách có hệ thống vấn đề sau: - Hệ thống hóa lý luận quản lý Nhà nước đầu tư cơng cấp độ tồn quốc, sau vận dụng cụ thể, chi tiết vào thành phố Hà Nội - Phân tích thực trạng tình hình đầu tư công địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2014 - Phân tích thực trạng tình hình thực QLNN ĐTC địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2014, đánh giá mặt làm mặt hạn chế, xác định nguyên nhân hạn chế - Cuối cùng, sở phân tích mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển hệ thống ĐTC giai đoạn 2016-2020 để luận chứng giải pháp nhằm đổi công tác QLNN ĐTC địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020, nhằm mục đích nâng cao hoạt động QLNN ĐTC địa bàn thành phố Hà Nội thời kỳ Việc thực giải pháp QLNN ĐTC đòi hỏi phải có nỗ lực, tham gia đồng hành ngành, cấp toàn hệ thống quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương 116 Với việc triển khai thực đồng giải pháp nêu luận văn, chắn góp phần vào việc nâng cao hiệu QLNN ĐTC thành phố, nhằm mục đích xây dựng Thủ nói riêng đất nước ta nói chung ngày phát triển theo hướng văn minh, đại, sánh vai quốc gia tiên tiến giới 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO ... tiễn quản lý nhà nước đầu tư công Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đầu tư công thành phố Hà Nội Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đầu tư công thành phố Hà Nội 5... quản lý Nhà nước Đầu tư công (bổ sung thêm) Quan niệm Quản lý nhà nước: Theo Giáo trình quản lý hành nhà nước: Quản lý nhà nước tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực Nhà nước trình xã hội hành... luận vốn đầu tư XDCB Nhà nước, chế quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB Nhà nước, chế quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB Nhà nước, luận án phân tích chế quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB Nhà nước Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Quản lý Nhà nước đối với đầu tư công của Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ - Quản lý Nhà nước đối với đầu tư công của Thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan