Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp Phòng thuộc Sở tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

192 101 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 12:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRẦN VĂN THÀNH NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC SỞ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 31 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN THỊ VÂN HOA HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả, trích dẫn, tài liệu sử dụng luận án minh bạch Các kết phân tích chưa cơng bố cơng trình khoa học Những số liệu, tư liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác cơng trình cơng bố rộng rãi, có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ phần tài liệu tham khảo thích trang luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Trần Văn Thành LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án, suốt thời gian học tập, nghiên cứu nhận quan tâm giúp đỡ quan, đơn vị, thầy giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến cô giáo PGS.TS Trần Thị Vân Hoa, tận tình bảo, hướng dẫn động viên tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin chân thành cám ơn giúp đỡ tạo điều kiện Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch Đầu tư; Ban Chiến lược phát triển ngành sản xuất, Phòng Ban chức Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch Đầu tư tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu luận án Để có kết nghiên cứu thực tế xác thực, sinh động luận án, xin cám ơn nhiệt tình lãnh đạo cán quan Trung ương địa phương; Tổng cục Thống kê; Văn phòng Ban đạo điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm - Bộ Kế hoạch Đầu tư; UBND, Sở Kế hoạch Đầu tư Cục Thống kê tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thu thập tư liệu, thực tế vấn xin ý kiến tư vấn Trong trình thực đề tài nghiên cứu, thân cố gắng nhiều, song nhiều hạn chế nên luận án không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận được đóng góp ý kiến nhà nghiên cứu, thầy, giáo, bạn đọc để luận án hồn thiện lý luận khoa học lẫn thực tiễn Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Trần Văn Thành MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC BẢNG .ix DANH MỤC HÌNH, HỘP .x LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 11 1.1 Tổng quan nghiên cứu nước .11 1.1.1 Năng lực, lực làm việc 11 1.1.2 Về lực lãnh đạo 15 1.1.3 Phương pháp tiếp cận đánh giá lực .19 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực lãnh đạo 19 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước 20 1.2.1 Về lực lực làm việc 20 1.2.2 Về lực lãnh đạo 22 1.2.3 Phương pháp tiếp cận đánh giá lực .25 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực lãnh đạo 26 1.2.5 Nghiên cứu nguồn nhân lực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 27 1.3 Kết luận từ công trình nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài luận án 29 1.3.1 Những đóng góp cơng trình vấn đề luận án nghiên cứu .29 1.3.2 Khoảng trống nghiên cứu 29 Tiểu kết chương 31 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC SỞ .32 2.1 Hoạt động lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 32 2.1.1 Quan niệm lãnh đạo 32 2.1.2 Chức nhiệm vụ cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 35 2.1.3 Chức lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 39 2.2 Năng lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 42 2.2.1 Khái niệm lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 42 2.2.2 Các yếu tố cấu thành lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 43 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 45 2.3.1 Nhóm yếu tố thuộc thân 45 2.3.2 Nhóm yếu tố thuộc tổ chức 47 2.3.3 Nhóm yếu tố thuộc môi trường vĩ mô .48 2.4 Phương pháp đánh giá lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 51 2.4.1 Phương pháp đánh giá lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 51 2.4.2 Quy trình đánh giá lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 56 Tiểu kết chương 62 CHƯƠNG KHUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 63 3.1 Tổng quan vùng vấn đề đặt cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 63 3.1.1 Quá trình hình thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 63 3.1.2 Phương hướng phát triển kinh tế xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời kỳ đến năm 2020 định hướng đến 2030 67 3.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 70 3.1.4 Những vấn đề đặt cho cán quản lý cấp phòng thuộc Sở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 75 3.2 Khung lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ .79 3.2.1 Vị trí vai trò Sở Kế hoạch Đầu tư 79 3.2.2 Khung lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư 79 3.2.3 Yêu cầu lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 84 Tiểu kết chương 89 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ .90 4.1 Tổng quan cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 90 4.2 Thực trạng lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 91 4.2.1 Quy trình đánh giá lực lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ .91 4.2.2 Tổng quan thực trạng lực lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 93 4.2.3 Thực trạng kiến thức cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 97 4.2.4 Thực trạng kỹ cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 101 4.2.5 Thực trạng tố chất lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 105 4.3 Đánh giá thực trạng lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch đầu tư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nguyên nhân hạn chế 109 4.3.1 Những ưu điểm lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ .109 4.3.2 Hạn chế lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 110 4.3.3 Nguyên nhân hạn chế .111 Tiểu kết chương 119 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC SỞ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 120 5.1 Bối cảnh 120 5.2 Quan điểm, phương hướng, nâng cao lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 125 5.2.1 Quan điểm 125 5.2.2 Phương hướng mục tiêu nâng cao lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ .127 5.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở vùng KTTĐ Bắc Bộ 129 5.3.1 Cải tiến tăng cường công tác tổ chức quản lý nhân .129 5.3.2 Đổi phương pháp đánh giá lực 132 5.3.3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán .133 5.3.4 Cải thiện sách tiền lương, thưởng chế độ đãi ngộ 136 5.3.5 Tạo động lực cho cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 138 5.4 Một số kiến nghị 140 Tiểu kết chương 142 KẾT LUẬN 143 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 145 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 146 PHỤ LỤC 155 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CCHC CEO CNH Cơng chức hành Giám đốc điều hành Cơng nghiệp hóa DN FDI Doanh nghiệp Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (Foreign Direct Investment) HĐH Hiện đại hóa ICOR Hệ số hiệu vốn đầu tư (Incremental Capital Output Ratio) KH&ĐT Kế hoạch Đầu tư KTTĐ Kinh tế trọng điểm KT-XH Kinh tế-xã hội NLCC NLHC NSLĐ PTBV TNTN UBND Năng lực cần có Năng lực có Năng suất lao động Phát triển bền vững Tài nguyên thiên nhiên Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Diện tích, dân số tồn vùng năm 2017 65 Bảng 3.2: Mật độ kinh tế vùng KTTĐ Việt Nam (tính theo GRDP) .72 Bảng 3.3: Cơ cấu GTGT vùng KTTĐ Bắc Bộ .73 Bảng 3.4: Khung lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở KH & ĐT 80 Bảng 3.5: Yêu cầu lực lãnh đạo lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở KH&ĐT vùng KTTĐ Bắc Bộ .85 Bảng 3.6: Yêu cầu lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở KH&ĐT tỉnh vùng KTTĐ Bắc Bộ 87 Bảng 4.1: Tổng hợp lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở KH & ĐT tỉnh vùng KTTĐ Bắc Bộ .95 Bảng 4.2: Thực trạng kiến thức lãnh đạo cán quản lý cấp phòng so với yêu cầu .97 Bảng 4.3: Yêu cầu đánh giá thực trạng kiến thức lãnh đạo cán quản lý cấp phòng theo cấp 99 Bảng 4.4: Thực trạng kiến thức lãnh đạo cán quản lý cấp phòng so với yêu cầu bên liên quan 99 Bảng 4.5: Thực trạng kỹ lãnh đạo cán quản lý cấp phòng so với yêu cầu .101 Bảng 4.6: Thực trạng kỹ phát triển nhân viên quyền 105 Bảng 4.7: Thực trạng tố chất lãnh đạo cán quản lý cấp phòng 106 Bảng 4.8: Thực trạng tố chất lãnh đạo cán quản lý cấp phòng theo cán lãnh đạo cấp 107 Bảng 4.9: Thực trạng tố chất lãnh đạo cán quản lý cấp phòng theo chuyên viên cấp .107 Bảng 4.10: Thực trạng tố chất lãnh đạo cán quản lý cấp phòng so với yêu cầu bên liên quan 108 DANH MỤC HÌNH, HỘP Hình 1: Quy trình nghiên cứu luận án .6 Hình 2.1: Quan hệ cán quản lý cấp phòng thuộc Sở với bên liên quan 38 Hình 2.2: Các khối công việc thực theo phương pháp phân tích, đánh giá lực lãnh đạo 52 Hình 2.3 Mơ hình dựa phân tích cơng việc (job-based model) 53 Hình 2.4 Mơ hình dựa lực thực tế (competency-based model) .53 Hình 3.1: Vùng KTTĐ Bắc Bộ 64 Hình 3.2: Tăng trưởng kinh tế vùng KTTĐ giai đoạn 2011-2016 71 Hình 3.3: Thu nhập bình quân đầu người vùng KTTĐ nước 74 Hình 4.1: Thực trạng lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư vùng KTTĐ Bắc Bộ .94 Hình 4.2: Yêu cầu đánh giá thực trạng kiến thức lãnh đạo cán quản lý cấp phòng theo cấp .98 Hình 4.3: Thực trạng kiến thức lãnh đạo cán quản lý cấp phòng theo đánh giá bên 100 Hình 4.4: Thực trạng kỹ lãnh đạo cán quản lý cấp phòng theo đánh giá cấp 102 Hình 4.5: Thực trạng kỹ lãnh đạo cán quản lý cấp phòng theo đánh giá cấp 103 Hình 4.6: Thực trạng kỹ lãnh đạo cán quản lý cấp phòng theo đánh giá bên 104 Hình 4.7: Thực trạng tố chất lãnh đạo cán quản lý cấp phòng theo đánh giá bên 108 167 TT Các tình nhận định Thấp Cao TB viên III Tham mưu Đề xuất ý kiến tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Mức độ khả thi ý kiến tham mưu IV Phát triển nhân viên quyền: Phân quyền: Phân quyền giao trách 1 nhiệm cho cấp Giám sát điều chỉnh sẵn sàng hỗ trợ cấp Đào tạo huấn luyện nhân viên Đánh giá lực nhân viên quyền Đưa dẫn cách thức thực công việc Dành thời gian để đào tạo nhân viên V Tổ chức khai thác nguồn lực: Biết cách xếp công việc 1 theo mức độ ưu tiên Khai thác phân bổ nguồn lực hợp lý Xem xét ảnh hưởng ngắn hạn dài hạnh định Đôn đốc, giám sát tiến độ chất lượng thực công việc Nhận diện phân tích nguyên nhân vấn đề từ nhiều góc độ Chọn giải pháp phù hợp để giải vấn đề Dự đốn trước rủi ro có chuẩn bị sẵn phương án dự phòng 5 5 5 5 5 5 168 TT 2 Thấp VI Quản lý phát triển mối quan hệ: Xây dựng trì quan hệ tốt với đối tác Hài hòa mối quan hệ VII Quản lý thân: Ln có mục tiêu cơng việc Cân sống cá nhân cơng việc Có kế hoạch phát triển cá nhân dài hạn Các tình nhận định Cao TB 5 5 Tiếp nhận lời phê bình với tinh thần xây dựng 5 Nhận rõ điểm hạn chế thân để hoàn thiện nâng cao lực Bình tĩnh trước biến động bất thường Biết kiểm soát cảm xúc cá nhân Phân biệt rõ yêu cầu công việc nhu cầu cá nhân Tố chất cá nhân: Sáng tạo Có ý tưởng sáng tạo độc đáo Ưa thích đổi 5 Đúng hẹn Luôn giữ lời hứa Có tầm nhìn Linh hoạt Đưa thay đổi kịp thời phù hợp với thay đổi xu phát triển Nhìn nhận trở ngại hội cho thay đổi Có kế hoạch 169 TT Các tình nhận định Thấp Cao TB Biết nhìn xa trơng rộng Dự báo thay đổi môi trường 5 5 5 1 2 3 4 5 Trách nhiệm: Dám chịu trách nhiệm Gương mẫu chấp hành nội quy, 10 quy chế đơn vị 11 Không tư lợi Nhạy cảm 12 Biết điểm khác biệt Nhạy cảm với mong đợi 13 tuổi tác Sự lĩnh, bền bỉ 14 Kiên cường 15 Bản lĩnh Trân trọng cám ơn! PHỤ LỤC SỐ THÔNG TIN VỀ CHUYÊN GIA, CÁN BỘ ĐƯỢC PHỎNG VẤN 170 Họ tên chuyên gia, cán Địa chỉ/số điện thoại Nội dung vấn lãnh đạo - Thực trạng lực cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư địa phương - Những khó khăn cán Ơng Đỗ Mạnh Hùng Phó Giám đốc - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 0939669889 quản lý cấp phòng trình lãnh đạo - Nguyên nhân dẫn tới hạn chế lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng - Phương hướng khắc phục hạn chế lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng - Đánh giá lực cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế Trưởng phòng Đăng ký kinh Ông Đỗ Mạnh Tưởng doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc (Nguyên Chánh văn phòng Sở KH& ĐT Bắc Ninh) Điện thoại: 0912550105 hoạch Đầu tư địa phương - Những khó khăn cán quản lý cấp phòng q trình lãnh đạo - Nguyên nhân dẫn tới hạn chế lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng - Phương hướng khắc phục hạn chế lực lãnh đạo Ông Trần Quốc Văn Giám đốc Sở Kế hoạch cán quản lý cấp phòng - Thực trạng lực cán Đầu tư tỉnh Hưng Yên quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế Điện thoại: 0913280479 hoạch Đầu tư địa phương - Những khó khăn cán quản lý cấp phòng 171 Họ tên chuyên gia, cán Địa chỉ/số điện thoại Nội dung vấn lãnh đạo trình lãnh đạo - Nguyên nhân dẫn tới hạn chế lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng Phương hướng khắc phục hạn chế lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng - Các vấn đề liên quan đến văn chức nhiệm Ông Vũ Trường Giang Viện Khoa học tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ Điện thoại: 0912684326 vụ Sở Cán quản lý cấp phòng thuộc Sở - Các chế, sách đãi ngộ cán quản lý cấp Nguyên Phó Chánh Văn Ơng Lê Văn Nắp phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Điện thoại: 0912116433 phòng - Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội Vùng kinh tế trognj điểm Bắc Bộ - Thực trạng lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Vùng KTTĐ 172 PHỤ LỤC SỐ KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN KHẢO SÁT VỀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC SỞ Tổng hợp yêu cầu Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KT1 303 4.0 5.0 4.485 5006 KT2 303 4.0 5.0 4.512 5007 KT3 303 3.0 5.0 4.017 7992 KT4 303 3.0 5.0 4.003 8035 KT5 303 4.0 5.0 4.488 5007 KT6 303 3.0 5.0 4.007 7932 KT7 303 4.0 5.0 4.505 5008 KT8 303 3.0 5.0 4.050 8020 KN1 303 3.0 5.0 4.007 8015 KN2 303 3.0 5.0 3.993 8219 KN3 303 3.0 5.0 4.036 8231 KN4 303 3.0 5.0 4.010 8238 KN5 303 3.0 5.0 4.023 8355 KN6 303 3.0 5.0 3.980 8135 KN7 303 3.0 5.0 4.023 8355 TC1 303 3.0 5.0 4.020 8135 TC2 303 3.0 5.0 4.000 8138 TC3 303 4.0 5.0 4.505 5008 TC4 303 4.0 5.0 4.482 5005 TC5 303 3.0 5.0 4.020 8012 TC6 303 3.0 5.0 4.073 8023 TC7 303 3.0 5.0 4.040 8290 Valid N (listwise) 303 Yêu cầu cấp Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KT1 14 4.0 5.0 4.643 4972 KT2 14 4.0 5.0 4.643 4972 KT3 14 3.0 5.0 3.857 6630 KT4 14 3.0 5.0 3.929 7300 173 KT5 14 4.0 5.0 4.571 5136 KT6 14 3.0 5.0 4.000 7845 KT7 14 4.0 5.0 4.286 4688 KT8 14 3.0 5.0 4.429 6462 KN1 14 3.0 5.0 4.143 8644 KN2 14 3.0 5.0 4.286 8254 KN3 14 3.0 5.0 4.429 6462 KN4 14 3.0 5.0 4.214 8926 KN5 14 3.0 5.0 4.071 9169 KN6 14 3.0 5.0 4.143 6630 KN7 14 3.0 5.0 4.429 7559 TC1 14 3.0 5.0 4.143 7703 TC2 14 4.0 5.0 4.286 4688 TC3 14 4.0 5.0 4.500 5189 TC4 14 4.0 5.0 4.500 5189 TC5 14 3.0 5.0 4.571 6462 TC6 14 3.0 5.0 4.286 6112 TC7 14 3.0 5.0 4.286 6112 Valid N (listwise) 14 Yêu cầu cấp Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KT1 256 4.48 501 KT2 256 4.53 500 KT3 256 4.00 807 KT4 256 4.02 812 KT5 256 4.48 501 KT6 256 4.02 792 KT7 256 4.50 501 KT8 256 4.03 809 KN1 256 3.99 792 KN2 256 4.01 804 KN3 256 4.03 828 KN4 256 4.02 821 KN5 256 4.02 840 KN6 256 3.98 816 KN7 256 4.01 835 TC1 256 3.98 821 TC2 256 4.00 826 174 TC3 256 4.50 501 TC4 256 4.48 501 TC5 256 4.02 792 TC6 256 4.06 797 TC7 256 4.02 840 Valid N (listwise) 256 Yêu cầu bên liên quan Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KT1 33 4.42 502 KT2 33 4.33 479 KT3 33 4.21 781 KT4 33 3.94 788 KT5 33 4.52 508 KT6 33 3.94 827 KT7 33 4.61 496 KT8 33 4.06 788 KN1 33 4.06 864 KN2 33 3.73 911 KN3 33 3.94 827 KN4 33 3.88 820 KN5 33 4.06 788 KN6 33 3.88 857 KN7 33 3.97 847 TC1 33 4.24 751 TC2 33 3.88 820 TC3 33 4.52 508 TC4 33 4.45 506 TC5 33 3.82 846 TC6 33 4.09 914 TC7 33 4.06 827 Valid N (listwise) 33 175 PHỤ LỤC SỐ KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN KHẢO SÁT VỀ NĂNG LỰC HIỆN CĨ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHỊNG THUỘC SỞ Tổng hợp đánh giá Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KT1 337 2.0 5.0 3.950 8020 KT2 337 3.0 5.0 4.104 8006 KT3 337 2.0 5.0 3.926 8294 KT4 337 2.0 5.0 3.852 7803 KT5 337 2.0 5.0 4.024 7902 KT6 337 2.0 5.0 3.935 8139 KT7 337 2.0 5.0 3.908 8021 KT8 337 3.0 5.0 4.047 7854 GT1 337 3.0 5.0 4.083 7975 GT2 337 2.0 5.0 3.988 7867 GT3 337 3.0 5.0 4.012 7829 GT4 337 2.0 5.0 3.875 8287 ĐH1 337 3.0 5.0 4.059 7883 ĐH2 337 3.0 5.0 4.042 8007 ĐH3 337 3.0 5.0 3.991 7961 ĐH4 337 2.0 5.0 4.059 7845 ĐH5 337 2.0 5.0 3.988 7714 ĐH6 337 2.0 5.0 3.929 8134 ĐH7 337 2.0 5.0 3.997 7924 ĐH8 337 2.0 5.0 3.970 8232 ĐH9 337 2.0 5.0 4.006 7753 ĐH10 337 2.0 5.0 4.039 7877 TM1 337 3.0 5.0 4.030 7975 TM2 337 3.0 5.0 4.003 7811 PTNV1 337 3.0 5.0 4.056 7979 PTNV2 337 3.0 5.0 4.083 7900 PTNV3 337 2.0 5.0 4.039 8064 PTNV4 337 2.0 5.0 3.964 7898 PTNV5 337 2.0 5.0 3.979 8253 SXCV1 337 3.0 5.0 4.059 7614 SXCV2 337 3.0 5.0 3.985 8254 SXCV3 337 3.0 5.0 4.036 7898 SXCV4 337 3.0 5.0 4.030 7824 176 SXCV5 337 3.0 5.0 4.015 7771 SXCV6 337 3.0 5.0 4.077 7868 SXCV7 337 2.0 5.0 3.926 8039 MQH1 337 3.0 5.0 4.047 8188 MQH2 337 3.0 5.0 4.071 7797 QLBT1 337 3.0 5.0 4.131 7681 QLBT2 337 3.0 5.0 3.988 7980 QLBT3 337 3.0 5.0 4.027 7920 QLBT4 337 3.0 5.0 4.071 7873 QLBT5 337 2.0 5.0 4.012 8128 QLBT6 337 2.0 5.0 3.944 8090 QLBT7 337 2.0 5.0 3.955 7874 QLBT8 337 2.0 5.0 3.967 8177 TC1 337 2.0 5.0 3.950 7795 TC2 337 2.0 5.0 4.033 7918 TC3 337 2.0 5.0 3.994 7943 TC4 337 2.0 5.0 3.911 7968 TC5 337 2.0 5.0 3.985 8182 TC6 337 2.0 5.0 3.926 8222 TC7 337 2.0 5.0 4.015 8072 TC8 337 3.0 5.0 4.104 7894 TC9 337 3.0 5.0 4.086 7990 TC10 337 3.0 5.0 4.113 7900 TC11 337 2.0 5.0 4.095 8073 TC12 337 2.0 5.0 3.926 7621 TC13 337 3.0 5.0 4.006 7868 TC14 337 2.0 5.0 4.056 8127 TC15 337 2.0 5.0 4.003 7887 Valid N (listwise) 337 Cấp đánh giá Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KT1 14 4.14 949 KT2 14 3.79 975 KT3 14 3.64 633 KT4 14 4.07 829 KT5 14 4.07 829 KT6 14 4.07 829 KT7 14 3.64 745 177 KT8 14 4.00 784 GT1 14 4.00 784 GT2 14 3.93 917 GT3 14 3.86 663 GT4 14 3.93 917 ĐH1 14 4.00 961 ĐH2 14 3.79 893 ĐH3 14 4.00 679 ĐH4 14 3.79 893 ĐH5 14 3.93 730 ĐH6 14 4.00 679 ĐH7 14 3.93 829 ĐH8 14 3.79 802 ĐH9 14 4.36 842 ĐH10 14 3.71 611 TM1 14 3.93 829 TM2 14 3.36 633 PTNV1 14 4.07 829 PTNV2 14 4.43 646 PTNV3 14 4.21 975 PTNV4 14 4.29 825 PTNV5 14 4.64 633 SXCV1 14 4.29 726 SXCV2 14 4.36 842 SXCV3 14 3.86 770 SXCV4 14 3.86 864 SXCV5 14 4.29 914 SXCV6 14 3.86 864 SXCV7 14 4.21 802 MQH1 14 4.14 949 MQH2 14 4.14 949 QLBT1 14 3.64 633 QLBT2 14 4.14 864 QLBT3 14 4.07 917 QLBT4 14 3.93 730 QLBT5 14 4.43 852 QLBT6 14 4.14 770 QLBT7 14 4.36 842 QLBT8 14 4.07 829 TC1 14 3.79 975 TC2 14 4.21 699 178 TC3 14 4.00 961 TC4 14 3.93 616 TC5 14 4.50 650 TC6 14 4.00 784 TC7 14 4.07 829 TC8 14 3.64 745 TC9 14 4.29 825 TC10 14 4.00 784 TC11 14 4.29 825 TC12 14 3.71 726 TC13 14 4.36 842 TC14 14 4.50 519 TC15 14 3.86 949 Valid N (listwise) 14 Cấp đánh giá Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KT1 256 3.92 820 KT2 256 4.06 822 KT3 256 4.05 836 KT4 256 3.95 763 KT5 256 4.03 814 KT6 256 4.03 809 KT7 256 3.96 820 KT8 256 4.02 816 GT1 256 4.09 824 GT2 256 4.02 816 GT3 256 3.96 804 GT4 256 4.01 799 ĐH1 256 4.08 813 ĐH2 256 4.04 830 ĐH3 256 4.00 842 ĐH4 256 4.05 793 ĐH5 256 3.98 802 ĐH6 256 4.00 819 ĐH7 256 3.95 808 ĐH8 256 4.01 814 ĐH9 256 3.97 769 ĐH10 256 4.02 816 179 TM1 256 3.97 828 TM2 256 4.00 821 PTNV1 256 4.01 824 PTNV2 256 4.04 820 PTNV3 256 4.01 833 PTNV4 256 3.92 800 PTNV5 256 3.99 840 SXCV1 256 4.02 787 SXCV2 256 3.96 849 SXCV3 256 4.08 808 SXCV4 256 4.00 819 SXCV5 256 4.01 814 SXCV6 256 4.07 820 SXCV7 256 3.93 818 MQH1 256 3.99 845 MQH2 256 4.02 802 QLBT1 256 4.09 796 QLBT2 256 3.95 825 QLBT3 256 4.02 821 QLBT4 256 4.05 815 QLBT5 256 3.94 802 QLBT6 256 3.90 837 QLBT7 256 3.92 798 QLBT8 256 4.00 826 TC1 256 4.00 800 TC2 256 4.05 819 TC3 256 4.00 800 TC4 256 3.94 802 TC5 256 3.98 830 TC6 256 3.95 841 TC7 256 3.93 813 TC8 256 4.08 818 TC9 256 4.02 807 TC10 256 4.02 811 TC11 256 4.02 811 TC12 256 3.89 781 TC13 256 3.97 825 TC14 256 4.00 852 TC15 256 3.96 811 Valid N (listwise) 256 180 Tự đánh giá Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KT1 67 4.03 696 KT2 67 4.34 617 KT3 67 3.51 683 KT4 67 3.43 701 KT5 67 4.00 696 KT6 67 3.55 724 KT7 67 3.76 720 KT8 67 4.15 657 GT1 67 4.07 703 GT2 67 3.87 625 GT3 67 4.22 692 GT4 67 3.34 708 ĐH1 67 4.00 651 ĐH2 67 4.10 654 ĐH3 67 3.94 625 ĐH4 67 4.15 723 ĐH5 67 4.01 663 ĐH6 67 3.66 770 ĐH7 67 4.19 701 ĐH8 67 3.85 857 ĐH9 67 4.06 776 ĐH10 67 4.16 687 TM1 67 4.27 617 TM2 67 4.15 557 PTNV1 67 4.22 670 PTNV2 67 4.18 673 PTNV3 67 4.10 654 PTNV4 67 4.07 724 PTNV5 67 3.79 729 SXCV1 67 4.18 650 SXCV2 67 4.00 718 SXCV3 67 3.91 712 SXCV4 67 4.16 593 SXCV5 67 3.97 577 SXCV6 67 4.13 625 SXCV7 67 3.85 744 MQH1 67 4.24 653 181 MQH2 67 4.27 617 QLBT1 67 4.37 599 QLBT2 67 4.09 668 QLBT3 67 4.06 649 QLBT4 67 4.16 687 QLBT5 67 4.19 802 QLBT6 67 4.06 694 QLBT7 67 4.00 718 QLBT8 67 3.82 777 TC1 67 3.81 633 TC2 67 3.91 690 TC3 67 3.99 749 TC4 67 3.79 808 TC5 67 3.91 773 TC6 67 3.82 757 TC7 67 4.33 705 TC8 67 4.30 628 TC9 67 4.31 722 TC10 67 4.48 587 TC11 67 4.33 746 TC12 67 4.12 663 TC13 67 4.07 586 TC14 67 4.16 665 TC15 67 4.19 633 Valid N (listwise) 67 ... cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 35 2.1.3 Chức lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 39 2.2 Năng lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở 42 2.2.1 Khái niệm lực lãnh đạo cán quản lý cấp. .. để góp phần nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán quản lý, cán quản lý cấp Phòng địa phương Do đề tài: Nâng cao lực lãnh đạo cán quản lý cấp Phòng thuộc Sở Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ chọn làm... trò cán quản lý cấp phòng thuộc Sở Bước 2: Xác định yêu cầu lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở KH&ĐT địa phương vùng KTTĐ Bắc Bộ Dựa khung lực lãnh đạo cán quản lý cấp phòng thuộc Sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp Phòng thuộc Sở tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp Phòng thuộc Sở tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Từ khóa liên quan