Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình xử lí chất thải nguy hại bằng công nghệ lò đốt tại cty môi trường xanh

37 77 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 23:31

Môi trường là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết với mỗi con người và mỗi quốc gia, là nền tảng của sự tồn tại và pháp triển bền vững của xã hội, bất cứ hoạt động gì của con người cũng đều diễn ra trong môi trường và vì thế nó có những tác động nhất định tới môi trường. Hiện nay với sự bùng nổ dân số trên toàn cầu và tốc độ công nghiệp hóa – đô thị hóa đã gây ra những tổn thất to lớn cho môi trường. Những tổn thất này đang là mối đe dọa cho toàn nhân loại. Chính vì vậy một trong những vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay là những biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất cho môi trường của Trái đất. Việt Nam cũng không tránh khỏi những vấn đề nan giải về môi trường. Trong đó, vấn đề quản lí chất thải nguy hại là một vấn đề bức thiết, đòi hỏi chúng ta có những biện pháp giải quyết triệt để. Cùng với sự phát triển kinh tế, mức sinh hoạt của người dân càng nâng cao thì lượng chất thải trong đó có chất thải nguy hại cũng tăng nhanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường và sức khỏe con người. Chất thải nguy hại luôn là một trong những vấn đề môi trường trầm trọng mà quốc gia nào cũng phải tìm cách để ứng phó cũng như giải quyết. Công tác quản lý chất thải nguy hại là mội vấn đề thời sự nóng hổi hiện đang được cả thế giới quan tâm, bởi tất cả các quốc gia đều nhận thức được rằng: nếu không có các biện pháp quản lý chất thải nguy hại một cách hiệu quả, đúng đắn thì những hậu quả không thể lường trước được của nó khiến chúng ta và cả thế hệ mai sau phải gánh chịu. Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX MỤC LỤC GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX MỞ ĐẦU Đặt vấn đề - - - Môi trường yếu tố vô quan trọng cần thiết với người quốc gia, tảng tồn pháp triển bền vững xã hội, hoạt động người diễn mơi trường có tác động định tới môi trường Hiện với bùng nổ dân số toàn cầu tốc độ cơng nghiệp hóa – thị hóa gây tổn thất to lớn cho môi trường Những tổn thất mối đe dọa cho tồn nhân loại Chính vấn đề mang tính tồn cầu biện pháp bảo vệ hiệu cho môi trường Trái đất Việt Nam không tránh khỏi vấn đề nan giải mơi trường Trong đó, vấn đề quản lí chất thải nguy hại vấn đề thiết, đòi hỏi có biện pháp giải triệt để Cùng với phát triển kinh tế, mức sinh hoạt người dân nâng cao lượng chất thải có chất thải nguy hại tăng nhanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường sức khỏe người Chất thải nguy hại vấn đề môi trường trầm trọng mà quốc gia phải tìm cách để ứng phó giải Cơng tác quản lý chất thải nguy hại mội vấn đề thời nóng hổi giới quan tâm, tất quốc gia nhận thức rằng: khơng có biện pháp quản lý chất thải nguy hại cách hiệu quả, đắn hậu khơng thể lường trước khiến hệ mai sau phải gánh chịu Vì vậy,để phát triển cơng nghiệp đôi với bảo vệ môi trường quan quản lý nhà nước thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát ban hành số sách cụ thể sau: Điều 36 luật bảo vệ môi trường Việt Nam quy định vấn đề bảo vệ môi trường khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung Ngày 9/8/2002, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường định số 62/2002/QĐ-BKHCNMT ban hành Quy chế Bảo vệ Môi trường khu công nghiệp quy chế bao gồm 10 chương, 53 điều, áp dụng với tất tổ chức, cá nhân người Việt Nam Nước thực triển khai hoạt động liên quan đến khu công nghiệp(KCN) Việt Nam nhằm ngăn ngừa giảm thiểu hoạt động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe cộng đồng khu công nghiệp gây Ngày 14/04/2011, Bộ Tài Nguyên Môi Trường vào Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005 ban hành thông tư số 12/2011/TT-BTNMT Quy định Quản lý chất thải nguy hại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX Cùng với phát triển xã hội, có nhiều nhà máy xử lí chất thải hình thành nằm đáp ứng nhu cầu xử lí rác thải xã hội, có Cơng ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Môi Trường Xanh góp phần khơng nhỏ cơng tác thu gom, vận chuyển xử lí CTNH tồn khu vực miền Bắc Mục đích thực tập - Mục đích chung: Tìm hiểu hoạt động thu gom, phân loại, xử lý vận chuyển CTNH Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh - Mục đích cụ thể: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ đốt Cơng ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh Nội dung thực tập Tìm hiểu chức năng, tổ chức, nhiệm vụ cơng ty Các hoạt động quản lí chất thải rắn, thu gom, vận chuyển Xử lý công ty Nhận xét đánh giá, ưu điểm, nhược điểm trạng vận chuyển xử lý chất thải công ty Phương pháp thực tập - Phương pháp thu thập tài liệu: tìm hiểu thơng tin qua tài liệu công ty - Phương pháp chun gia: tìm hiểu thơng tin qua hướng dẫn nhân viên, kỹ sư, công ty - Phương pháp thực địa: tiếp cận thực tế mơ hình vận chuyển chất thải từ khu công nghiệp, khu chế xuất mơ hình thu gom rác nơi nhỏ lẻ đến nơi xử lý - Phương pháp tổng hợp, xử lý thơng tin: tập hợp xử lí thơng tin viết báo cáo Chương trình thực tập Tìm hiểu quy trình xử lý CTNH phương pháp lò đốt - Sơ đồ cơng nghệ lò đốt - Quy trình vận hành lò đốt - Hiểu thêm hệ thống hợp thành lò đốt - Sản phẩm sau đốt chất thải - Chương I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG XANH 1.1 Lịch sử thành lập phát triển công ty Tên công ty : Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Mơi Trường Xanh +Địa văn phòng: Lơ 15 – KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương +Điện thoại: 03203751056 GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX +Fax: 03203751250 +E mail: geco@geco.vn +Địa nhà máy: Lô 15 – KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Các hướng tiếp giáp sau: • Phía Bắc: giáp sơng Bến Gạch • Phía Đơng: giáp lơ đất 22 • Phía Nam: giáp cơng ty OKAMOTO • Phía Tây: giáp đường giao thơng nội khu Q trình xây dựng phát triển Cơng ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi trường Xanh cấp giấy phép kinh doanh 2004 Nhưng hoạt động tiêu hủy vận chuyển CTNH tháng 1/2007 Trong trình vận chuyển, lưu giữ xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, Công ty quan tâm đến vấn đề môi trường xung quanh Công ty tiến hành cộng tác với đơn vị chuyên môn (Trung tâm quan trắc – Phân tích Mơi Trường - Sở Tài Ngun Mơi Trường tỉnh Hải Dương; Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam - Viện Công nghệ môi trường) quan trắc chất lượng khơng khí, nước thải khu vực sản xuất công ty, loại chất thải cần xử lý tương ứng với kết kiểm tra Đến nay, công ty Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy phép vận chuyển, xử lý địa bàn tồn quốc GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX Cơ cấu tổ chức 1.2 Hội đồng thành viên (chủ tịch) ( Ban giám đốc (giám đốc) ( Phòng Bộ phận tái chế Phòng đầu tư dự án tổ chức-hành Phòng kinh doanhPhòng kế tốnPhòng kế hoạch-kỹ thuật Tổ chăm sóc khách hàngĐội xe Xưởng sản xuất Bộ phận xử lý nước Tổ đốt lò Bộ phận tạp vụ Tổ bảo vệ Bộ phận cấp dưỡng Kho phế liệu Kho chất thải Nhiệm vụ chức công ty 1.3 Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp 1.4 1.4.1 1.4.2 + + Tiêu hủy hàng hóa, nguyên vật liệu, dược phẩm Dịch vụ lập hồ sơ báo cáo tác động môi trường Tư vấn môi trường Cho thuê kho bãi Các vấn đề liên quan tới môi trường từ hoạt động nhà máy Tác động tới môi trường nước Nước thải từ hoạt động xử lý khí thải lò đốt: hoạt động khói lò sinh khí bụi khí độc gây ô nhiễm môi trường, để đảm bảo chất lượng không khí cơng ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo mơi trường, hệ thống nước mưa nước thải riêng biệt Tác động tới mơi trường khơng khí Các chất gây nhiễm khơng khí: Bụi tổng số (bao gồm bụi đốt dầu bụi kim loại…) Các chất vô GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn Khoa: Môi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX Chủ yếu hoạt động lò đốt sinh khí thải độc hại như: CO, NOx, SO2, bụi, … Cơng ty xây dựng hệ thống xử lý khí thải đại với tháp hấp thụ axit, tháp than hoạt tính, xyclon lọc bụi,… để làm giảm tối đa nồng độ chất ô nhiễm, nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm tới môi trường xung quanh 1.4.3 Tiếng ồn Khi hoạt động phân loại, xử lý chất thải có phát sinh tiếng ồn, Cơng ty có biện pháp giảm thiểu khắc phục như: thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh; trang bị bảo hộ lao động cho người công nhân trực tiếp sản xuất bao gồm: quần áo bảo hộ, giầy, găng tay, mũ, trang 1.5 Các hạng mục nhà máy Bảng 1.5.a: Các khu vực chức nhà máy STT Hạng mục Chức Khối văn phòng Lưu trữ hồ sơ, làm cơng việc văn phòng Khu tiếp nhận Tiếp nhận,phân loại lưu trữ chất thải lưu trữ chất thải Khu xử lí chất thải Khu vực xử lí chất thải (bao gồm hệ thống xử lí chất thải có cơng ty) Kho thiết bị vật tư Nơi lưu trữ thiết bị vật tư phục vụ cho trình hoạt động nhà máy Nhà bảo vệ Nơi làm việc đội bảo vệ Nhà nghỉ trưa cho Nơi nghỉ trưa cho cán công nhân viên nhân viên nhà máy Nhà ăn Nấu ăn phục vụ ăn uống cho tồn thể cơng nhân viên Nhà để xe Nơi để xe nhân viên Khu xử lí chất thải: + + + Khu đốt chất thải rắn (lò đốt 02 cấp) Khu xử lí nước thải Khu xử lí sắt dính dầu Bảng 1.5.b: Cơ sở vật chất từ nhà máy công ty STT Tên thiết bị Số lượng Cơng suất Lò đốt 02 1tấn/h 200kg/h GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Công ty TNHH SXDVTM MTX + Buồng đốt + Hệ thống giải nhiệt + Hệ thống hấp thụ rửa khói Hệ thống xử lí nước thải + Bể điều hòa( lắng 1) + Bể tuyển + Bể phản ứng + Xyclo phản ứng + Sân phơi bùn, máy ép bùn 01 Hệ thống xử lí sắt dính dầu 01 Xe tải 20 GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn 6m3/h Khoa: Môi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX Chương II: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI Lý thuyết chất thải nguy hại 2.1.1 Định nghĩa chất thải nguy hại - Theo UNEP Chất thải độc hại chất thải (không kể chất thải phóng xạ) có hoạt tính hóa học, có tính độc hại, cháy nổ, ăn mòn gây nguy hiểm gây nguy hiểm đến sức khỏe mơi trường hình thành tiếp xúc với chất thải khác Chất thải không bao gồm định nghĩa trên: + Chất thải phóng xạ xem chất thải độc hại, không bao gồm định nghĩa hầu hết quốc gia quản lí kiểm sốt chất phóng xạ theo quy ước, điều khoản, qui định riêng + Chất thải rắn sinh hoạt gây nhiễm mơi trường chứa chất thải nguy hại nhiên quản lý theo hệ thống chất thải riêng Ở số quốc gia sử dụng thu gom tách riêng chất thải nguy hại rác sinh hoạt - Theo luật bảo vệ môi trường CTNH chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc đặc tính nguy hại khác (khoản 11, điều 3, chương Luật Bảo vệ môi trường 2005) QLCTNH hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển xử lý CTNH (khoản 1, điều 3, chương thông tư 12/2011/ TT-BTNMT) 2.1.2 Đặc tính chất thải nguy hại - Chất thải có khả gây cháy: chất thải có nhiết độ bắt cháy < 60 oC, chất cháy ma sát, tự thay đổi hóa học Những chất gây cháy thường gặp xăng, dầu, nhiên liệu, có cadmium, hợp chất hữu benzen, etybenzen, toluen, hợp chất hữu chứa clo - Chất có hoạt tính hóa học cao: Các chất dễ dàng chuyển hóa hóa học; phản ứng mãnh liệt tiếp xúc với nước; tạo hỗn hợp nổ hay có tiểm gây nổ với nước; sinh khí độc trộn với nước; hợp chất xyanua hay sunfit sinh khí độc tiếp xúc với mơi trường axit, dễ nổ hay tiêu hủy hay phản ứng điều kiện chuẩn; chất nổ bị cấm - Chất có tính ăn mòn: chất nước tạo mơi trường pH 12,5; chất ăn mòn thép Dạng thường găp chất có tính axit bazo - Chất có tính độc hại: Những chất thải mà thân có tính độc đặc thù xác định qua bước kiểm tra Chất thải phân tích thành phần pha hơi, rắn lỏng Khi có thành phần hóa học lớn tiêu chuẩn cho phép chất thải GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn Khoa: Môi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX xếp vào loại chất thải nguy hại Chất độc hại gồm: kim loại nặng thủy ngân, cadmium, asenic, chì muối chúng; dung mơi hữu tuloen, benzen, axeton, cloroform ; chất có hoạt tính sinh học (thuốc sát trùng, trừ sâu, hóa chất nơng nghiệp ); Các chất hữu bền điều kiện tự nhiên tích lũy mơ mỡ gây bệnh ( PCBs; Poly Chlorinated Biphenyls) - Chất có khả gây ung thư đột biến gen: Dioxin (PCDD), asen, cadmium, benzen, hợp chất hữu chứa clo 2.1.3 Phân loại theo nhóm nguồn dòng thải Theo phụ lục kèm theo Thông tư số Số: 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng năm 2011, chất thải nguy hại phát sinh từ 19 nhóm: 1) Chất thải từ ngành thăm dò, khai thác, chế biến khống sản, dầu khí than 2) Chất thải từ trình sản xuất, điều chế, cung ứng sử dụng hóa chất vơ 3) Chất thải từ trình sản xuất, điều chế, cung ứng sử dụng hóa chất hữu 4) Chất thải từ ngành nhiệt điện trình nhiệt khác 5) Chất thải từ ngành luyện kim đúc kim loại 6) Chất thải từ ngành sản xuất vật liệu xây dựng thủy tinh 7) Chất thải từ trình xử lý, che phủ bề mặt, tạp hình kim loại vật liêu khác 8) Chất thải từ qua trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng sản phẩm che phủ (sơn, véc ni, men thủy tinh), chất kết dính, chất bịt kín mực in 9) Chất thải từ ngành chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm gỗ, giấy bột giấy 10) Chất thải từ ngành chế biến da, lông dệt nhuộm 11) Chất thải xây dựng phá dỡ (kể đất đào từ khu vực bị ô nhiễm) 12) Chất thải từ sở tái chế, xử lý chất thải, nước thải xử lý nước cấp 13) Chất thải từ ngành y tế thú y (trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này) 14) Chất thải từ ngành nông nghiệp 15) Thiết bị, phương tiên giao thông vận tải hết hạn sử dụng chất thải từ hoạt động phá dỡ, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải 16) Chất thải hộ gia đình chất thải sinh hoạt từ nguồn khác 17) Dầu thải, chất thải từ nhiên liệu lỏng, chất thải ding môi hữu cơ, môi chất lạnh chất đẩy (propellant) 18) Các loại bao bì, chất hấp thụ, giẻ lau, vật liệu lọc vải bảo vệ 19) Các loại chất thải khác 2.1.4 Phân loại theo đặc tính chất thải Trên thực tế, có nhiều hệ thống phân loại chất thải nguy hại Hệ thống phân loại theo tiêu chuẩn Việt Nam phân loại theo đặc tính chất thải, TCVN 6706:2009 chia thành nhóm sau: Bảng 2.1: Hệ thống phân loại CTNH theo TCVN 6706:2009 ST T Mã số Nhóm loại BASEL GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn Mơ tả tính chất nguy hại Chất thải dễ bắt lửa, dễ cháy Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX 1.1 H3 1.2 H 4.1 Chất thải lỏng dễ cháy Chất thải dễ cháy Chất thải lỏng có nhiệt độ bắt cháy Chất thải có tính ăn 6,35mm/năm nhiệt độ 55 OC mòn H1 GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn Chất thải dễ nổ (N) 10 Là chất rắn lỏng hỗn hợp rắn-lỏng tự phản ứng hóa học tạo nhiều khí, nhiệt độ áp suất có thê gây nổ Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX - Có cao đảm bảo khơng bị ngập lụt, mặt sàn khu vực lưu giữ CTNH thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên vào - Có sàn bảo đảm kín khít, khơng rạn nứt, vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, khơng có khả phản ứng hố học với CTNH - Có mái che kín nắng, mưa cho tồn khu vực lưu giữ CTNH - Xây tường, vách ngăn để phân chia ô riêng cho loại CTNH nhóm CTNH có tính chất để cách ly với loại nhóm CTNH khác có khả phản ứng hoá học với - Từng xưởng thiết kế rãnh thu chất lỏng để thu chất lỏng hố ga thấp sàn để bảo đảm không chảy tràn chất lỏng bên vệ sinh, chữa cháy có cố rò rỉ, đổ tràn 3.2 Các phương pháp xử lí CTNH cơng ty Chất thải sau thu gom, vận chuyển nhà máy xử lý Sau đó, dựa theo thành phần loại chất thải, tiến hành phân loại, lưu trữ trước xử lý Các công nghệ xử lý chất thải áp dụng công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Môi Trường Xanh: 3.2.1 Công nghệ đốt chất thải Dùng để đốt chất thải nhiễm thành phần nguy hại Đốt phương pháp nhằm giảm thiểu thành phần không cháy hết q trình cháy kết thúc, chất vơ chất phóng xạ tương tự chất khơng kiểm sốt axit, kim loại, dioxin furan tồn ở mật độ đáng kể nên sử dụng lò đốt cấp với thiết bị hệ thống giải nhiệt, thiết bị xử lí bụi cyclon ướt, tháp hấp thụ, mục 3.3 3.2.2 Cơng nghệ xử lý Sắt dính dầu Sắt thải dính dầu lấy đơn vị lưu vào kho lưu giữ riêng Tại kho lưu giữ có hố ga thu hồi lượng dầu thừa lương dầu thu gom đưa vào lò đốt cấp Tiếp theo sắt dính dầu đựng vào khay đưa qua bể nhúng có chứa hóa chất tẩy rửa (gồm dung dịch kiềm ) để loại bỏ khối lượng dầu hóa chất có tác dụng làm giảm độ bám đinh dầu bề mặt vật liệu Khi qua bể nhúng hóa chất toàn dầu bám sắt loại bỏ phần nhỏ bám bề mặt đưa khu vực bơm sịt rửa áp lực cao để loại bỏ hồn tồn lượng dầu mỡ lại Lượng sắt thép sau loại bỏ dầu mỡ đưa lên sân phơi khơ lưu kho Tồn lượng nước hóa chất lẫn dầu nước rửa đưa lên bể tuyển xử lí để tách dầu nước thiết bị tuyển có tách dụng loại bỏ dầu mỡ, chất rắn GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn 23 Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Công ty TNHH SXDVTM MTX lơ lửng khả lắng nước thải nhằm nâng cao hiệu trình Đầu mỡ thu gom từ q trình tẩy rửa đưa vào lò đốt cấp, nước thải đưa vào hệ thống xử lí nước thải Sơ đồ cơng nghệ: Sắt lẫn dầu Kho lưu giữ Dầu thải Lò đốt Sắt dính dầu Bể hóa chất Nước dẫn dầu Bể tuyển Rửa áp lực Nước thải Sân phơi Khu xử lí nước Sắt sau xử lý Lưu kho GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn 24 Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Công ty TNHH SXDVTM MTX 3.2.3 Công nghệ xử lí nước thải Sơ đồ cơng nghệ Nước thải lẫn dầu Bể điều hòa Thiết bị tuyển Axit thải, kiềm thải Xyclo phản ứng Bể lắng bậcHệ II thống xử lý nước thải c Bùn lỏng Nước Dầu, váng bọt Lò đốt CTNH Máy ép bùn Bùn khô Nước thải sau vận chuyển từ chủ nguồn thải lưu giữ riêng, lấy mẫu phân tích sơ xử lý quy mơ Phòng thí nghiệm Kết thí nghiệm áp dụng để xử lý quy mô công nghiệp Công ty lựa chọn hệ thống xử lý nước thải không liên tục (xử lý theo mẻ) tính chất, thành phần loại nước thải công ty thu gom khác nhau, lưu lượng không ổn định phụ thuộc vào tình hình sản xuất chủ nguồn thải Đối với nước thải lẫn dầu, mỡ đưa qua xử lý sơ hệ thống bể tuyển Thiết bị tuyển có tác dụng loại bỏ dầu mỡ, chất rắn lơ lửng khơng có khả lắng nước thải nhằm nâng cao hiệu xử lý trình Vì số loại nước thải lẫn dầu đưa qua hệ thống tuyển tách dầu trước xử lý hóa học Các loại nước thải khác (nước thải axit, nước thải kiềm, dung dịch thải mạ ) không cần qua thiết bị Nước thải sau lắng sơ cấp để loại bỏ bùn cặn bổ xung hóa chất keo tụ tác dụng nâng bọt khí dầu, chất lơ lửng khơng có khả lắng GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn 25 Khoa: Môi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX nước thải lên thu gom, đốt lò đốt CTNH Nước thải sau xử lý qua hệ thống tuyển bơm chuyển lên Xyclo phản ứng Nước thải sau bơm mẻ lên Xyclo (thiết bị có cấu tạo hình trụ, đáy có hệ thống phân phối khí đáy thiết bị) trung hòa kiềm axit pH trung tính trước chuyển sang cơng đoạn xử lý tiếp theo, q trình trung hòa cung cấp khí đáy thết bị máy nén khí nhằm đảo trộn đồng đề chất thải lỏng với dung dịch kiềm axit Sau chất thải lỏng trung hòa chuyển sang cơng đoạn keo tụ kết bơng, q trình cấp khí để thực trình lắng thiết bị Bùn lắng xuống đáy thiết bị xả đáy thiết bị sang máy ép bùn Sau trình bùn khơ chuyển vào lò đốt nhà máy Nước sau trình ép tiếp tục được chuyển sang bể lắng bậc II để bổ xung hóa chất thực q trình oxy hóa trước kiểm tra định kỳ lấy mẫu để lắng phân tích chất lượng nước Phần nước đạt tiêu chuẩn thải cống thu gom nước thải khu công nghiệp Nam Sách nhà máy xử lý nước thải tập chung Tại nước thải tiếp tục xử lý phương pháp sinh học trước thải môi trường 3.3 Tìm hiểu quy trình xử lý CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SX DV TM MTX Chất thải sau thu gom, vận chuyển nhà máy xử lý Sau đó, dựa theo thành phần loại chất thải tiến hành phân loại để thu hồi thành phần tái chế, phần tái chế mang xử lí Đối với chất thải có kích thước lớn xay, cắt trước đưa vào lò đốt GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn 26 Khoa: Môi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX Sơ đồ công nghệ: Chất thải Nước mềm Tập kết Lò đốt 02 cấp Giải nhiệt khói lò Cyclon tách bụi ống khói cao 30m Hấp thụ khí thải Nhà máy xi măng/hóa rắn/ đóng gạch Block Tái sinh dung dịch hấp thụ Tách bùn Kết thúc Máy ép bùn/sân phơi bùn Các loại chất thải sau phân loại, phối trộn theo tỉ lệ định nạp thủ cơng vào lò đốt chất thải 02 cấp Lò đốt sử dụng nhiên liệu dầu DO, tồn lượng chất thải sấy khơ đốt cháy buồng sơ cấp mơi trường khí dư nhiệt độ 800 – 900 oC - Toàn lượng khí sinh đốt buồng sơ cấp tiếp tục tới buồng thứ cấp Để phân huỷ hoàn tồn sản phẩm lại khí thải, buồng thứ cấp trì nhiệt độ khoảng 1.050 -1.350 oC, thời gian lưu khí >2 giây, nhờ hệ thống bép phun nhiên liệu, lượng khí bị đốt cháy triệt để Khí thải từ buồng đốt thứ cấp dẫn tới hệ thống giải nhiệt - Hệ thống giải nhiệt bao gồm: giải nhiệt nước giải nhiệt khí Giải nhiệt nước có cấu tạo dạng ống xoắn ruột gà trao đổi nhiệt phương pháp gián tiếp: nước giải nhiệt bên ống trao đổi nhiệt với khí thải bên ngồi ống Khí GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn 27 Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX thải qua giải nhiệt nước tiếp tục hạ nhiệt độ nhờ qua hệ thống giải nhiệt khí phương pháp gián tiếp: Khí thải ống trao đổi nhiệt với khí tươi bên ngồi quạt đẩy Khí lò sau qua hệ thống nhiệt độ < 250 oC đưa đến hệ thống hấp thụ, rửa khói - Hệ thống hấp thụ- rửa khói bao gồm 01 tháp rửa rỗng 01 tháp đệm Hệ thống hoạt động nguyên lý hấp thụ ngược chiều Khí thải từ lên dung dịch hoá chất từ xuống phun dạng sương mù Quá trình hấp thụ xảy pha lỏng bề mặt vật liệu đệm Trong khoảng thời gian đó, bụi dính ướt lắng xuống đáy xyclo Những khí độc hại gây ô nhiễm môi trường Axit HCl, HF, NxOy, SOx loại Ôxit axit khác trung hồ dung dịch hố chất - Khí thải sau qua cơng đoạn hấp thụ- rửa khói, loại bỏ loại khí độc nhiệt độ khí thải mức 80-100 oC thải ngồi mơi trường qua ống khói có độ cao 30m Khí thải ngồi mơi trường có nhiệt độ 60 oC đạt tiêu chuẩn khí thải lò đốt chất thải công nghiệp theo QCVN 30/2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt Chất thải cơng nghiệp Bảng 3.3: Giá trị tối đa cho phép thông số nhiễm khí thải lò đốt chất thải cơng nghiệp TT Thông số ô nhiễm Đơn vị Giá trị tối đa cho phép A B Bụi tổng mg/Nm3 150 100 Axít clohydric, HCI mg/Nm3 50 50 Cacbon monoxyt, CO mg/Nm3 300 250 Lưu huỳnh dioxyt, SO2 mg/Nm3 300 250 Nitơ oxyt, NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 500 500 Thủy ngân hợp chất tính theo thủy mg/Nm3 ngân, Hg 0,5 0,2 Cadmi hợp chất tính theo Cadmi, Cd mg/Nm3 0,2 0,16 Chì hợp chất tính theo chì, Pb mg/Nm3 1,5 1,2 Tổng kim loại nặng khác (As, Sb, mg/Nm3 1,8 1,2 GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn 28 Khoa: Mơi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX Ni, Co, Cu, Cr, Sn, Mn, TI, Zn) hợp chất tương ứng 10 Tổng hydrocacbon, HC mg/Nm3 100 50 ngTEQ/Nm3 2,3 1,2 1,2 0,6 Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF 11 Lò đốt có cơng suất 300 kg/h Lò đốt có cơng suất từ 300 kg/h trở lên - Tro lại sau q trình đốt hóa rắn, đóng gạch Block chuyển tới nhà máy xi măng   + + +   + Thơng số vận hành lò đốt: Cơng suất đốt: 1000 kg/h Nhiệt độ sơ cấp: 800 – 900 oC Nhiệt độ thứ cấp: 1050 – 1350 oC Thời gian lưu: 2s Các bước vận hành lò đốt: Bước 1: Khởi động hệ thống xử lý khí thải; Bước 2: Khởi động sấy nóng tất vùng đốt Chỉ nạp số loại chất thải không nguy hại có nhiệt trị lớn (như chất thải sinh khối) để thay thế, bổ sung nhiên liệu truyền thống sau sử dụng nhiên liệu truyền thống để sấy nóng vùng đốt sơ cấp lên nhiệt độ 300 °C vùng đốt thứ cấp lên nhiệt độ 800 °C Các loại chất thải không nguy hại sử dụng trình khởi động phải xác định ghi rõ quy trình; Bước 3: Chính thức nạp chất thải vào lò đốt CTCN Chỉ nạp chất thải khơng nguy hại có nhiệt trị nhỏ, chất thải nguy hại nhiệt độ vùng đốt đạt giá trị phù hợp.(quy định Bảng 1: Các thông số kỹ thuật lò đốt chất thải công nghiệp QCVN 30/2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt Chất thải cơng nghiệp) Một số ý vận hành lò đốt: Thường xuyên kiểm tra nhiên liệu trình cháy béc thứ cấp, thấy tượng ngưng đốt phải tiến hành khởi động lại béc đốt Kiểm tra độ pH dung dịch pha chế bổ sung vào dung môi Ưu nhược điểm phương pháp: Ưu điểm: Có khả giảm 90-95% lượng chất thải hữu thành dạng khí thời gian ngắn Nhưng q trình xử lí phương pháp đốt phải gắn với kiểm sốt khí thải đạt u cầu bảo vệ mơi trường GVHD: TS Lê Ngọc Thuấn 29 Khoa: Môi Trường Đề tài: Tìm hiểu quy trình xử lí CTNH cơng nghệ lò đốt Cơng ty TNHH SXDVTM MTX + + + + + + Đối với loại lò có cơng suất lớn, thu hồi nhiệt dư khí thải để sử dụng cho mục đích khác Phù hợp cho nơi khơng có nhiều đất chôn Hiệu cao loại chất thải hữu chứa vi trùng lây nhiễm chất thải y tế Nhược điểm: Đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu với chi phí vận hành, xử lí thải lớn Việc thiết kế vận hành lò đốt phức tạp, liên quan đến chế độ nhiệt lò Lò phải vận hành ổn định nhiệt độ 1000-1200 oC Nếu nhiệt độ thấp chất hữu khó phân hủy khơng cháy hết gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt đốt loại plastic nhiệt độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình xử lí chất thải nguy hại bằng công nghệ lò đốt tại cty môi trường xanh, Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình xử lí chất thải nguy hại bằng công nghệ lò đốt tại cty môi trường xanh

Từ khóa liên quan