Đồ án nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý dữ liệu về đa dạng sinh học cho vườn quốc gia côn đảo

72 169 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 22:53

Hiện nay việc bảo tồn đa dạng sinh học đang được quan tâm và chú trọng, một trong những công việc quan trọng là việc quản lý dữ liệu về đa dạng sinh học. Tuy nhiên các thông tin, dữ liệu này rất phong phú, đa dạng và có dung lượng lớn. Hầu hết các thông tin được lưu trữ ở dạng giấy, khó khai thác và chia sẻ thông tin. Mặt khác các thông tin được thu thập và lưu giữ ở nhiều cơ quan khác nhau khiến công tác quản lý thông tin gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là cho công tác quản lý đa dạng sinh học đối với vườn quốc gia. Trong đó vườn quốc gia Côn Đảo là một trong những vườn quốc gia có đa dạng sinh học phong phú nên việc quản lý thông tin dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học một các khoa học, tập trung, và thống nhất, đồng thời giúp cho các nhà quản lý, tra cứu, tham khảo một cách thuận lợi và dễ dàng. Để xây dựng được cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học thì cần thực hiện bước quan trọng nhất là nghiên cứu và xây dựng mô hình quản lý dữ liệu về đa dạng sinh học. 1 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội, truyền đạt cho kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới ThS Trịnh Thị Thủy, người tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trình nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp Đặc biệt xin cảm ơn TS Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường nhiệt tình giúp đỡ, hưỡng dẫn trình nghiên cứu thực nghiệm Tôi xin cảm ơn anh chị cán Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành đồ án tốt nghiệp Trong trình thực tập và hoàn thiện báo cáo, kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên đồ án còn nhiều thiếu sót, tơi mong nhận được sự góp ý thầy cơ, để tơi có thêm kinh nghiệm, và tích lũy kiến thức Ći tơi xin kính chúc q thầy, dồi dào sức khỏe và thành công sự nghiệp cao quý, và đạt được nhiều thành công tốt đẹp công việc Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015 Sinh viên Đỗ Thị Thu Trang 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý liệu đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Côn Đảo” là thực hiện với sự hướng dẫn TS Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường thuộc Tổng cục Môi trường và ThS Trịnh Thị Thủy, Giảng viên khoa môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội Các tài liệu, số liệu và kết quả thu được đồ án là trình thu thập tài liệu, nghiên cứu và thực nghiệm Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường Cuối cùng, xin chịu trách nhiệm nội dung mà trình bày đồ án này Hà Nội, Tháng 07 năm 2015 Sinh viên Đỗ Thị Thu Trang 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CSDL Cơ sở liệu ĐDSH Đa dạng sinh học ĐTQL Đối tượng quản lý GDP Thu nhập tổng sản phẩm quốc dân GIS Hệ thống thông tin địa lý HST Hệ sinh thái IUCN Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới MHDL Mô hình liệu UML Ngơn ngữ mơ hình hóa thớng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, đất nước càng phát triển thì nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên càng tăng cao, nguồn tài nguyên không là nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, nguồn thức ăn, dược phẩm, nơi du lịch giải trí, mà còn mang lại nhiều nguồn lợi khác Tuy nhiên, việc khai thác tài nguyên mang lại lợi nhuận đáng kể cho đất nước, thì việc đầu tư cho công tác bảo tồn môi trường hoạt động khai thác mức lại không được chú trọng đầu tư Đa dạng sinh học Việt Nam bị suy thoái nghiêm trọng, hệ sinh thái bị tác động và khai thác mức; diện tích rừng, là rừng nhiệt đới bị thu hẹp cách báo động Tốc độ tuyệt chủng loài ngày tăng, hậu quả dẫn đến làm giảm/mất chức hệ sinh thái như: điều hòa nước, chớng xói mòn, đồng hóa chất thải, làm mơi trường, đảm bảo vòng tuần hoàn vật chất và lượng tự nhiên Mặt khác tài nguyên sinh học là có giới hạn, và người khai thác vượt giới hạn này, làm giảm tính đa dạng sinh học Vì vậy việc bảo tồn đa dạng sinh học là cấp thiết Hiện việc bảo tồn đa dạng sinh học được quan tâm và chú trọng nhiều hơn, công việc quan trọng là việc quản lý liệu đa dạng sinh học Tuy nhiên thông tin, liệu này phong phú, đa dạng và có dung lượng lớn Hầu hết thông tin được lưu trữ dạng giấy, khó khai thác và chia sẻ thơng tin Mặt khác thông tin được thu thập và lưu giữ nhiều quan khác khiến công tác quản lý thơng tin gặp nhiều khó khăn Đặc biệt là cho công tác quản lý đa dạng sinh học đối với vườn q́c gia Trong vườn q́c gia Cơn Đảo là vườn q́c gia có đa dạng sinh học phong phú nên việc quản lý thông tin liệu gặp nhiều khó khăn Vì vậy cần phải xây dựng sở liệu để quản lý thông tin, liệu đa dạng sinh học khoa học, tập trung, và thống nhất, đồng thời giúp cho nhà quản lý, tra cứu, tham khảo cách thuận lợi và dễ dàng Để xây dựng được sở liệu đa dạng sinh học thì cần thực hiện bước quan trọng là nghiên cứu và xây dựng mô hình quản lý liệu đa dạng sinh học Với lý chọn đề tài “ Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý liệu đa dạng sinh học cho vườn quốc Gia Côn Đảo” làm đề tài tốt nghiệp với mong muốn hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước môi trường cho vườn quốc gia Côn Đảo Mục tiêu đề tài Xây dựng mô hình liệu phục vụ quản lý liệu đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Côn Đảo Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ đồ án, tiến hành nghiên cứu xây dựng mô hình sở liệu quản lý đa dạng sinh học thử nghiệm cho vườn quốc gia Côn Đảo Thời gian thực hiện từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/05/2015 Nội dung nghiên cứu • Tổng quan đa dạng sinh học • Tổng quan vườn q́c gia Cơn Đảo • Xây dựng danh mục và cấu trúc lớp thông tin đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Cơn Đảo • Ứng dụng phần mềm Visio 2003 phần mềm ArcCatalog thiết kế và xây dựng mô hình liệu quản lý thông tin cho vườn quốc gia Côn Đảo CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan đa dạng sinh học 1.1.1 Các khái niệm Theo Công ước Đa dạng sinh học khái niệm "Đa dạng sinh học" (biodiversity, biological diversity) có nghĩa là sự khác sinh vật sống tất cả nơi, bao gồm: hệ sinh thái cạn, đại dương và hệ sinh thái thuỷ vực khác, phức hệ sinh thái mà sinh vật là thành phần, Thuật ngữ này bao gồm sự khác loài, loài và loài và hệ sinh thái Theo điều Luật đa dạng sinh học 2008 : "Đa dạng sinh học là sự phong phú kiểu gen, loài và hệ sinh thái tự nhiên.” Đa dạng hệ sinh thái: là tất cả sinh cảnh, quần xã sinh vật và trình sinh thái khác nhau, sự biến đổi HST, HST thường được đánh giá qua tính đa dạng loài, có thể bao gồm việc đánh giá độ phong phú tương đối và kiểu dạng loài Ở Việt Nam sự đa dạng HST thể hiện: HST cạn (đặc trưng là rừng với 36% diện tích tự nhiên), HST đất ngập nước (30 kiểu loại tự nhiên và nhân tạo) và HST biển (20 kiểu điển hình có tính ĐDSH và suất sinh học cao) Đa dạng loài: là số lượng và sự đa dạng loài được tìm thấy khu vực định, được đánh giá là có tính đa dạng loài cao thành phần loài phong phú, có nhiều nét độc đáo và đặc trưng cho vùng Đông Nam Á; Đa dạng nguồn gen: là tất cả gen di truyền khác tất cả cá thể thực vật, động vật, và vi sinh vật, đa dạng di truyền tồn loài và loài khác 1.1.2 Tầm quan trọng đa dạng sinh học 10 Đa dạng sinh học Việt Nam có ý nghĩa to lớn nhiều phương diện khác sinh thái, kinh tế và xã hội; - Giá trị sinh thái môi trường: Bảo vệ tài nguyên đất và nước, điều hòa khí hậu và phân hủy chất thải - Giá trị kinh tế: Ngành nơng nghiệp đóng góp 21% GDP, ngành lâm nghiệp 1,1% GDP và ngành thuỷ sản chiếm 4% GDP (Tổng cục Thống kê, 2013); - Giá trị xã hội – nhân văn: Giáo dục người, tạo ổn định xã hội… Những giá trị vật chất khác đa dạng sinh học Vai trò rừng việc điều chỉnh và ổn định đất vùng đất dốc lưu vực sông Vai trò ổn định bờ biển và làm bãi đẻ và sinh sống cho nhiều loài cá rừng ngập mặn Vai trò quan trọng rạn san hô đối với sự tồn ngành ngư nghiệp Vai trò tạo nguồn thu nhập từ du lịch sinh thái hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ làm vườn quốc gia 1.2 Tổng quan vườn quốc gia Côn Đảo 1.2.1 Vị trí địa lý vườn quốc gia Cơn Đảo Vườn quốc gia Côn Đảo gồm 16 đảo lớn nhỏ, nằm vùng biển phía Đơng Nam Việt Nam Trong hòn đảo lớn là đảo Côn Sơn (hay đảo Trung tâm), thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu, cách thành phố Vũng Tầu 180 km theo đường thẳng Vườn quốc gia Côn Đảo được thành lập theo Quyết định sớ 135/TTg ngày 31/03/1993 Thủ tướng Chính phủ Vườn quốc gia Côn Đảo nằm toạ độ địa lý từ 8° 34' đến 8°49' vĩ độ bắc và từ 106°31' đến 106°45' kinh độ đơng 58 Hình 3.5 Lược đồ cấu trúc liệu lớp thủy hệ - Lớp thông tin giao thông bao gồm lớp thông tin: đường thủy, và đường Mô hình cấu trúc được thể hiện lược đồ hình 3.6 Hình 3.6 Lược đồ cấu trúc liệu lớp giao thơng Gói thông tin giao thông bao gồm lớp thông tin đường bờ biển ven bờ, và vùng biển - Lớp thông tin dân cư và sở hạ tầng khu dân cư, và sở hạ tầng Mô hình cấu trúc được thể hiện lược đồ hình 3.7 59 Hình 3.7 Lược đồ cấu trúc liệu lớp thơng tin dân cư và sở hạ tầng khu dân cư, và sở hạ tầng - Lớp thông tin lớp phủ bề mặt gồm thông tin cấu trúc lớp phủ bề mặt Mô hình cấu trúc được thể hiện lược đồ hình 3.8 Hình 3.8 Lược đồ cấu trúc liệu lớp thông tin lớp phủ bề mặt Lớp phủ bề mặt thể hiện cấu trúc bề mặt địa lý được mô tả lớp này, giúp cho việc phân loại thông tin liệu dễ dàng 3.1.2 Lớp thông tin chuyên đề đa dạng sinh học Sau trình thực hiện hoàn thiện và xây dựng khung sở liệu Visio 2003 tạo được lược đồ lớp thông tin chuyên đề sau: 60 Hình 3.9 Lược đồ lớp thông tin đa dạng sinh học Lược đồ hình 3.9 thể hiện mối liên hệ lớp thông tin với gói thơng tin đa dạng sinh học vườn q́c gia Cơn Đảo Trong gói thơng tin đa dạng hệ sinh thái bao gồm lớp thông tin: HST rừng ngập mặn, HST đất ngập nước, HST vùng triều, HST biển, HST rạn san hơ,…gói liệu đa dạng loài: bao gồm lớp thông tin đa dạng loài động vật, đa dạng thực vật và đa dạng loài vi sinh vật, tương tự với gói thông tin đa dạng gen Tương ứng với lớp thông tin bao gồm trường liệu tương ứng để đưa mô hình vào công cụ ArcCatalog công tác quản lý được thực hiện phù hợp Cũng cập nhật liệu cách khoa học và có hệ thớng Lớp thơng tin đa dạng hệ sinh thái bao gồm nhóm lớp hệ sinh thái cạn, hệ sinh thái biển, hệ sinh thái đất ngập nước Với trường thông tin xây dựng, cấu trúc liệu được thể hiện dưới lược đồ hình 3.10 61 Hình 3.10 Lược đồ cấu trúc liệu lớp thơng tin HST đất ngập nước - Gói thông tin HST đất ngập nước gồm lớp thông tin HST rừng ngập mặn, HST vùng triều, và HST đất ngập nước khác Kiểu liệu gói thơng tin này là liệu bảng biểu Các trường thông tin bao gồm mã tài liệu, tên tài liệu, mô tả, thời điểm cập nhật, ghi chú Các trường thông tin này giúp việc nhập, phân loại liệu quản lý thực hiện cách đơn giản, và việc tìm kiếm thơng tin nhanh chóng - Gói thơng tin Hệ sinh thái cạn bao gồm lớp thông tin: Hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái cồn cát, hệ sinh thái cạn khác Mối quan hệ lớp thông tin được thể hiện hình 3.11 62 Hình 3.11 Lược đồ cấu trúc liệu lớp thông tin HST cạn Các lớp thông tin này giúp cho người quản lý thông tin liệu dễ dàng lưu trữ thông tin theo cấu trúc thông tin, từ mã tài liệu, tên tài liệu và đảm bảo trình cập nhật tài liệu Giúp trình quản lý ln đảm bảo tính khoa học và thớng Hình 3.12 Lược đồ cấu trúc liệu lớp thơng tin HST biển Vườn q́c gia Cơn Đảo có đa dạng sinh học phong phú đặc biệt là loài cỏ biển nên đồ án này lựa chọn HST cỏ biển là lớp thơng tin gói thơng tin đa dạng sinh học biển Lược đồ hình mô tả cụ thể mới liên kết nhóm lớp gói thơng tin liệu 63 Hình 3.13 Lược đồ cấu trúc liệu lớp thông tin Đa dạng loài Lớp thông tin đa dạng gen, bao gồm nhóm lớp nguồn gen loài động vật nguồn gen loài thực vật nguồn gen loài vi sinh vật Việc phân loại lớp này tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ và bảo vệ nguồn gen quý cho Vườn quốc gia Côn Đảo Mô hình cấu trúc được thể hiện lược đồ hình 3.14 Hình 3.14 Lược đồ cấu trúc liệu lớp thông tin Đa dạng gen 64 3.2 Kết xuất mơ hình sang định dạng XMI vào phần mềm ArcCatalog Sau tạo được lược đồ liệu phần mềm Microsof Visio 2003 với định dạng XMI, tiến hành xuất liệu vào công cụ ArcCatalog để thực hiện quản lý thông tin đa dạng sinh học vườn q́c gia Cơn Đảo Hình 3.15 Các gói CSDL ArcCatalog Đây là mơ hình trực tiếp quản lý liệu đa dạng sinh học cho Vườn quốc gia Côn Đảo Dựa vào mô hình này, người quản lý có thể phân loại tài liệu phù hợp với nội dung liệu để tiến hành nhập và lưu trữ thông tin liệu Như liệu đa dạng dạng gen, đa dạng loài,…trong gói thơg tin có lớp thơng tin tươg ứng, để người quản lý liệu phân loại tài liệu cách phù hợp Ngoài lớp thông tin có trường mã tài liệu, thời gian cập nhật,…những trường này giúp cho trình tra cứu tài liệu, cập nhật tài liệu cách nhanh chóng và thuận lợi 65 Mô hình này giúp khai thác thơng tin cách nhanh chóng và khoa học Giúp giảm tải thời gian tra cứu Ngoài người quản lý có thể ứng dụng chức khác để tạo lập bản đồ kết xuất với liệu không gian cần thiết Phần mềm cho phép sử dụng cơng cụ khác tùy vào mục đích sử dụng mà người quản lý liệu có thể khai thác chức cách phù hợp Không lưu trữ được khối lượng lớn thông tin liệu mà còn giúp người dung khai thác triệt để tính liệu khơng gian 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hệ thống thông tin địa lý phát huy vai trò quan trọng công tác lưu trữ, quản lý liệu hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội Hiện ArcGis được sử dụng rộng rãi ứng dụng GIS và thiết kế ứng dụng ArcGis kết hợp UML giúp cho việc thiết kế liệu địa lý dễ dàng Kết quả luận văn đạt được: - Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình liệu đa dạng sinh học cho vườn Quốc Gia Côn Đảo bao gồm liệu như: sở liệu địa lý, lớp thông tin chuyên đề đa dạng sinh học - Sử dụng mô hình quản lý liệu đa dạng sinh học cho vườn guốc gia Côn Đảo phần mềm Arcgis thì dễ dàng nhập liệu phục vụ quản lý thông tin đa dạng sinh học Như vậy hoàn thiện việc nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý liệu đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Côn Đảo Đây là công cụ cần thiết cho việc quản lý cách hiệu quả liệu cho vườn quốc gia, giúp khai thác thơng tin dễ dàng hơn, giảm chi phí cho việc trì và phổ cập liệu Kiến nghị Tuy nhiên với thời gian kinh nghiệm còn hạn chế, nên sản phẩm bước đầu không thể tránh được thiếu sót Để kết quả đồ án có được thông tin đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Côn Đảo đầy đủ, đa chiều, hiện đại, để thực sự có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn công tác quản lý hiện trạng đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Côn Đảo, thì mô hình liệu này cần phải thường xuyên cập nhật cho phù hợp với liệu hiện có và phù hợp với tình hình khoa học thực tiễn và công nghệ để sản phẩm được hoàn thiện mức độ tốt 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quốc Khánh (2014), Hệ thống thông tin tài nguyên môi trường Luật bảo vệ môi trường (2014), Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Đa dạng sinh học (2008) Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (2007), Báo cáo quản lý đa dạng sinh học Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (2011), Báo cáo phân tích, đánh giá kết khảo sát Vườn quốc gia Côn Đảo Tổng cục môi trường Báo cáo chuyên đề : “ Nghiên cứu xây dựng chuẩn metadata, cấu trúc các lớp thông tin bảo tồn đa dạng sinh học” Tổng cục môi trường Báo cáo chuyên đề : “Cập nhật, hoàn thiện việc xác định nhóm lớp, lớp thông tin bảo tồn đa dạng sinh học” Tổng cục môi trường (2009), Báo cáo chuyên đề : Báo cáo tổng hợp kết tiểu dự án điều tra, đánh giá trạng và dự báo biến động môi trường biển Côn Đảo đến năm 2010 và định hướng đến năm 2030 tỉ lệ 1:50.000 Hà Nội Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định quy trình và định mức kinh tế- kỹ thuật xây dựng sở liệu tài nguyên và môi trường; 10 Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuẩn thông tin địa lý sở; 11 Thông tư 20/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu kỹ thuật đối với mô hình cấu trúc, nội dung sở liệu địa lý tỷ lệ 1:50.000; 12 www.condaopark.com.vn 68 PHỤ LỤC Kết nhập liệu vào mơ hình ArcCatalog Trung tâm Thông tin Tư liệu môi trường Hình 3.16 Dữ liệu quan trắc tỉnh Khánh Hòa (Nguồn: Trung tâm Thơng tin và Tư liệu mơi trường) Hình 3.17 Dữ liệu quan trắc tỉnh Khánh Hòa (Nguồn: Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường) 69 Bảng 3.1 Khung sở liệu Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Cơn Đảo STT TÊN NHĨM LỚP, LỚP THÔNG TIN ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN MÔ TẢ Điểm A CAC NHĨM LỚP THƠNG TIN NỀN ĐỊA LÝ I I.1 BIÊN GIỚI QUỐC GIA, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH Đường biên giới Đường biên giới quốc gia đất liền và biển Đường địa giới Địa giới hành cấp đất liền và biển Địa phận hành Địa phận hành cấp Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân cấp x CƠ SỞ ĐO ĐẠC Điểm đo đạc sở x quốc gia Điểm gốc đo đạc quốc x gia I.2 I.3 I.4 II II.1 II.2 Đườn g Vùng x x ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU PHI KHƠNG GIAN Khơng Có cấu có cấu trúc trúc x x x x x x GHI CHÚ 70 III III.1 ĐỊA HÌNH Địa hình Điểm độ cao III.2 III.3 IV IV.1 IV.2 IV.3 V V.1 Địa hình hang động Đường đẳng sâu THỦY HỆ Đường bờ nước Biển Cơng trình thủy lợi GIAO THƠNG Đường Điểm độ cao bề mặt địa x hình Đường bờ nước ven biển Các vùng biển tiếp giáp Công trình thủy lợi khác Các tuyến giao thông đường V.2 Đường thủy Các tuyến giao thông đường thủy VI DÂN CƯ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG VI.1 Khu dân cư Khu dân cư thành thị, nông x thôn VI.2 Cơ sở hạ tầng khác Các loại sở hạ tầng khác x (đài truyền hình, trạm biến thế, chợ, bưu điện, …) x x x x x x x x x x x x x x x 71 VII VII B I I.1 I I.3 II II.1 II.2 LỚP PHỦ BỀ MẶT Phủ bề mặt Cấu trúc lớp phủ bề mặt CÁC NHĨM LỚP THƠNG TIN ĐA DẠNG SINH HỌC ĐA DẠNG HỆ SINH THÁI Hệ sinh thái cạn Tài liệu hệ sinh thái rừng, HST cồn cát, và HST cạn khác Hệ sinh thái đất ngập Tài liệu Hệ sinh thái nước rừng ngập mặn, HST vùng triều, và HST đất ngập nước khác Hệ sinh thái biển Tài liệu Hệ sinh thái cỏ biển, Hệ sinh thái rạn san hô, và Hệ sinh thái biển khác ĐA DẠNG LOÀI Nguồn gen loài Tên loài, vị trí, hiện trạng, động vật sớ lượng loài, Nguồn gen loài Tên loài, vị trí, hiện trạng, thực vật số lượng loài, x x x Kiểu liệu bảng biểu x Kiểu liệu bảng biểu x Kiểu liệu bảng biểu x Kiểu liệu bảng biểu Kiểu liệu bảng biểu x 72 II.3 Nguồn gen loài vi Tên loài, vị trí, hiện trạng, sinh vật số lượng loài, x Kiểu liệu bảng biểu III ĐA DẠNG GEN III.1 Nguồn gen loài Tên, mã gen, vị trí, hiện động vật trạng, sớ lượng, x Kiểu liệu bảng biểu III.2 Nguồn gen loài Tên, mã gen, vị trí, hiện thực vật trạng, số lượng, x Kiểu liệu bảng biểu III.3 Nguồn gen loài vi Tên, mã gen, vị trí, hiện sinh vật trạng, số lượng, x Kiểu liệu bảng biểu ... đa dạng sinh học Với lý chọn đề tài “ Nghiên cứu xây dựng mơ hình quản lý liệu đa dạng sinh học cho vườn quốc Gia Côn Đảo làm đề tài tốt nghiệp với mong muốn hỗ trợ hiệu quả cho công... đa dạng sinh học Vườn quốc gia Côn Đa o từ Báo cáo quản lý đa dạng sinh học Vườn quốc gia Côn Đa o Cục bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp thông tin cổng thông tin điện tử Vườn quốc gia Côn. .. tác quản lý nhà nước môi trường cho vườn quốc gia Côn Đa o Mục tiêu đề tài Xây dựng mô hình liệu phục vụ quản lý liệu đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Côn Đa o Phạm vi nghiên cứu Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý dữ liệu về đa dạng sinh học cho vườn quốc gia côn đảo, Đồ án nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý dữ liệu về đa dạng sinh học cho vườn quốc gia côn đảo, Trong khuôn khổ của đồ án, tiến hành nghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu quản lý đa dạng sinh học thử nghiệm cho vườn quốc gia Côn Đảo. Thời gian thực hiện từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/05/2015., ở vườn quốc gia Côn Đảo, Quy trình thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu sử dụng một số ký hiệu và thuật ngữ trong lược đồ, giúp mô tả ngắn gọn, dễ hiểu cho người thiết kế. Một số ký hiệu và thuật ngữ được giải thích tại bảng 1.5, MÔ HÌNH DỮ LIỆU, Danh mục cấu trúc và các lớp thông tin về ĐDSH, a. Nhóm lớp thông tin nền địa lý, - Biên giới Quốc gia, Định dạng dữ liệu: Vùng, b. Nhóm lớp thông tin đa dạng sinh học, a. Thực hiện trong Microsoft Visio, b. Nhập MHDL vào công cụ ArcCatalog, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Hình 3.16 Dữ liệu quan trắc tỉnh Khánh Hòa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm