GIAO AN TIENG VIET BUOI CHIEU LOP 4

54 82 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 20:30

Tập làm văn : ÔN :Kể chuyện nhân vật chuyện A- Mục đích yêu cầu: - Củng cố đặc điểm văn kể chuyện Phân biệt văn kể chuyện với loại văn khác - Biết xây dựng văn kể chuyện B- Đồ dùng dạy học: GV : Nội dung ôn HS: Vở BTTV C- Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I- Tổ chức: II- Kiểm tra: Thế văn kể chuyện ? Đánh giá, củng cố III- Bài mới: 1) Giíi thiƯu bµi: 2) Híng dÉn lµm bµi tËp: *Bài tập 1(4BTTV) - Tổ chức hoạt động lớp - Giáo viên nhận xét *Bài tập 2(4) Hớng dẫn nh + Vậy văn có phải văn kể chuyện không ? Vì ? *Bài tập 1(5) Nhận xét, đánh giá *Bài tập 1(8) Nêu yêu cầu? - Tổ chức cho học sinh tập trả lời câu hổi - GV nhận xét *Bài tập 2(8) Đọc yêu cầu? Hớng dẫn nh HS lhá đọc mình? Nhận xét, khen em làm tốt Hoạt động trò - Hát em Nhận xét - Häc sinh nghe - em ®äc néi dung bµi tËp - em kĨ chun : Sù tÝch Hồ Ba Bể - Làm miệng - Các em bổ xung, nhận xét - Lớp đọc thầm , trả lời câu hỏi - Không có nhân vật - Không nhân vật.Không kể việc liên quan đến nhân vật - em đọc yêu cầu - Làm - - em đọc - em đọc yêu cầu tập - Cả lớp đọc thầm, làm vào BTTV - em - em nêu trớc lớp Làm nh - - em đọc Nhận xét D Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét học - VỊ nhµ häc thc ghi nhí, vËn dơng lµm Tiếng việt Luyện: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết Dấu hai chấm A- Mục đích, yêu cầu: 1.Luyện mở rộng vốn từ theo chủ điểm thơng ngời nh thể thơng thân, cách dùng từ ngữ 2.Luyện dùng dấu hai chấm viết văn B- Đồ dùng dạy- học: - Bảng phụ - Vở tập Tiếng Việt C- Các hoạt động dạy- học: Hoạt động thầy I- Tổ chức: II- Kiểm tra : III- Bài mới: 1.Giới thiệu bài: MĐ- YC Hớng dẫn luyện a) Luyện mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết - GV treo bảng phụ - Nhận xét chốt lời giải b)Luyện dấu hai chấm - GV chữa tập - GV nhận xét - GV nhận xét sửa Hoạt động trò - Hát em ®äc ghi nhí tiÕt 1 em ®äc ghi nhí tiÕt Líp nªu nhËn xÐt - Nghe giíi thiƯu - HS më vë bµi tËp ( ) - Tự làm tập 1- - Lần lợt làm miệng nối tiếp tập làm - em chữa lên bảng - Lớp nhận xét bổ sung - em nêu tác dụng cđa dÊu hai chÊm - Líp më vë bµi tËp, làm cá nhân 1- - HS lên bảng chữa - 4- em đọc đoạn văn tự viết theo yêu cầu - HS nhận xét bổ sung D- Hoạt động nối tiếp: - Hệ thèng kiÕn thøc bµi - NhËn xÐt giê häc - Về nhà ôn lại Tiếng việt: Luyện đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu A- Mục đích, yêu cầu: - Đọc lu loát toàn bài, ngắt nghỉ đúng, thể nhữ điệu phù hợp với cảnh tợng, lời nói, suy nghĩ nhân vật - Hiểu bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công B- Đồ dùng dạy- học: GV: Tranh SGK Bảng phụ chép đoạn luyện đọc diễn cảm HS: SGK C- Các hoạt động dạy- học : Hoạt động thầy I-Tổ chức: II- Kiểm tra: - Đọc thuộc lòng bài: Mẹ ốm? - Đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu? - GV nhận xét, cho điểm III- Bài 1.Giới thiệu bài: Hdẫn luyện đọc tìm hiểu a)Luyện đọc: - Đọc nối tiếp đoạn( đoạn ) - Đọc theo cặp - Đọc - GV đọc diễn cảm b)Tìm hiểu - Gọi h/s đọc theo đoạn + Trận địa mai phục bọn nhện đáng sợ nh nào? + Dế Mèn làm để nhện sợ? Hoạt động trò - Hát em Nhận xét - Nghe giới thiệu- mở sách Nối tiếp đọc đoạn(3 lợt) Luyện đọc theo cặp - em đọc Lớp đọc thầm Nhận xét - em đọc đoạn - em trả lời Lớp nhËn xÐt - 2 em em em em đọc đoạn trả lời , lớp nhận xét đọc đoạn nêu câu trả lời + Dế Mèn nói với bọn nhện? + Sau bọn nhện hành động nh nào? - Treo bảng phụ ghi néi dung c¸c danh hiƯu SGV(55) - NhËn xÐt, chèt danh hiƯu phï hỵp nhÊt : HiƯp sÜ c)Híng dẫn đọc diễn cảm - Đọc mẫu đoạn - Khen em đọc hay - em trả lời - Lớp nhận xét - Lớp đọc thầm câu hỏi trả lời - Lớp tự tìm danh hiệu thích hợp nêu trớc lớp - Nối tiếp đọc đoạn - Nhiều em thi đọc diễn cảm đoạn - Lớp bình chọn bạn đọc hay Tiếng việt ( tăng) Luyện kể chuyện nghe, đọc A- Mục đích, yêu cầu: 1.Tiếp tục rèn kĩ nói: HS biết kể tự nhiên lời câu chuyện nghe, đọc nói lòng nhân hậu, thơng ngời 2.Luyện kĩ nghe: Nghe bạn kể chuyện, nhận xét đúng, kể đợc tiếp lời B- Đồ dïng d¹y- häc: - Mét sè chun cã néi dung lòng nhân hậu - Bảng lớp chép đề - Bảng phụ, tập C- Các hoạt động dạy- học: Hoạt động thầy I- Tổ chức: II- Kiểm tra GV nhận xét Hoạt động trò - Hát - 2em luyện kể - Nhận xét bổ sung III- Bài 1.Giới thiệu bài: Nêu MĐ - YC - HS l¾ng nghe 2.Híng dÉn kĨ chun a)Híng dẫn hiểu yêu cầu đề - GV mở bảng líp - Vµi HS lun kĨ - NhËn xÐt vµ bổ sung - Treo bảng phụ b)Thực hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa chuyện - HS đọc yêu cầu hớng dẫn - Thực hành kể chuyện - Thi kể chuyện - GV nhận xét 3.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Biểu dơng học sinh kể tốt - Dặn học sinh nhà su tầm thêm đọc câu chuyện có nội dung nói lòng nhân hậu - Nhận xét cách kể chuyện - Tìm hiểu ý nghĩa chuyện D- Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét viết học Tiếng việt Luyện đọc: Th thăm bạn (2 T) A Mục đích, yêu cầu : Đọc lu loát, trôi chảy toàn đọc tiếng, từ khó, ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm - Đọc diễn cảm toàn bài, giäng phï hỵp néi dung HiĨu néi dung , ý nghĩa truyện: B Đồ dùng dạy- học : GV + HS : - Tranh minh hoạ đọc SGK C Các hoạt động dạy- học : Hoạt động thầy Hoạt động trò I Tổ chức: - Hát II Kiểm tra: Đọc bài, nhắc lại nội dung? - em Nhận xét, đánh giá - Nhận xét III Bài mới: Giới thiệu đọc - HS mở sách,quan sát tranh - Giới thiệu ghi tên đọc Nghe giới thiệu Luyện đọc tìm hiểu a) Luyện đọc Yêu cầu đọc nối tiếp toàn bài( lợt) - Nối tiếp đọc - Kết hợp sửa lỗi phát âm cách đọc ngắt giọng - Giúp h/s hiểu nghĩa từ giải - 1em đọc giải cuối - Luyện đọc theo cặp - em đọc - GV đọc diễn cảm toàn ( Giọng - Lớp nghe, theo dõi sách trầm, buồn thể chia sẻ chân thành Thấp giọng nói đến mát Nhấn giọng: Xúc động, chia buồn, tự hào, xả thân ) - Học sinh trả lời b) Nhắc lại nội dung : - Chết nghĩa vụ, lý tởng cao - Em hiểu hi sinh gì? đẹp - Đặt câu với từ hi sinh ? - em NhËn xÐt - Bá èng nghÜa lµ ? - Dành dụm, tiết kiệm - Nhắc lại nội dung th ? c) Đọc diễn cảm - Hớng dẫn tìm giọng đọc phù hợp Đ1: Giọng trầm, buồn - 2em nêu cách chọn giọng đọc Đ2: Buồn, thấp giọng - Lớp chia nhóm Đ3: Trầm, buồn, chi sẻ - em luyện đọc - Thi đọc diễn cảm - Mỗi tổ cử nhóm thi đọc - GV nhận xét, khen h/s đọc tốt D Hoạt động nèi tiÕp: - HƯ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê học Tiếng Việt : Luyện viết: Ngời ăn xin A Mục đích yêu cầu : Viết tả đoạn bài: Ngời ăn xin Trình bày sạch, đẹp Luyện kĩ viết chữ mẫu, tả B Đồ dùng dạy- học : GV : SGK HS : Vở tả C Các hoạt động dạy- học : Hoạt động thầy I Tổ chức: II Kiểm tra: Đọc cho HS viết: Lúa non, an tâm, lang thang III Bµi míi: Giíi thiƯu 2.Híng dÉn viết tả Hoạt động trò - Hát - Bảng tay Nhận xét - Nghe giới thiệu, + Đọc viết:Từ : Tôi lục tìm ông lão - Đoạn văn thuộc nào? - Tác giả làm gì? sao? - Bài tả có câu? - Có dấu gì? - Nêu cách viết? + Viết tiÕng khã §äc cho HS viÕt + §äc cho HS viết bài: - Đọc chậm câu, cụm từ - Giúp đỡ HS yếu, khuyết tật Chấm chữa: - Hớng dẫn chữa - Chấm - bài, nhận xét Bài tập: Đặt chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? - Tất nhiên tranh ve canh hoàng hôn - Vì ông lại Khăng đinh xác nh vậy? - Là bơi biết hoạ si ve tranh + Chấm chữa tập, thống kết - em đọc tả - Ngời ăn xin - .Lục tìm ngời ăn xin - Lớp trả lời câu hỏi - Thực viết bảng tay - lục tìm, run lẩy bẩy, chằm chằm, xiết, - Nhận xét, chữa - Cả lớp viết vào Đổi vở, kiểm tra Nhận xét - Tự chữa lỗi bút chì - Vẽ cảnh - Khẳng định - sĩ vẽ D Hoạt động nèi tiÕp: - NhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ: Luyện viết đẹp, quy định Luyện : Viết th ( tiết) A Mục đích yêu cầu : 1.Nắm mục đích việc viết th, nội dung bản, kết cấu thông thờng th Luyện kĩ viết th, vận dụng vào thực tế sống B Đồ dùng dạy- học : G V : - Bảng phụ chép đề văn, HS : - Vở tập Tiếng Việt C Các hoạt động dạy- học : Hoạt động thầy Hoạt động trò I Tỉ chøc: - H¸t II KiĨm tra: Mét bøc th gồm phần? III Bài mới: Giới thiệu bài: SGV(93) Nhận xét - Đọc bài: Th thăm bạn? - Bạn Lơng viết th cho Hồng làm gì? - Ngời ta viết th để làm gì? - th cần có nội dung gì? - Nghe giới thiệu - Lớp trả lời câu hỏi - Để chia buồn bạn Hồng - Để thăm hỏi, thông báo tin tức + Nêu lý mục đích viết th + Thăm hỏi tình hình ngời - Qua th đọc em có nhận th nhận xét mở đầu cuối + Thông báo tình hình, bày tỏ th? tình cảm - Đầu th ghi địa ®iĨm, thêi gian, xng h« Ghi nhí - Ci th: Ghi lêi chóc, høa hĐn, Lun tËp ch÷ kí,tên a) Tìm hiểu đề - em đọc SGK.Lớp đọc thầm - Gạch chân từ ngữ quan trọng ®Ị - em ®äc ®Ị bµi, líp ®äc - Đề yêu cầu em viết th cho thầm, xác định yêu cầu ai? Mục đích viết th làm gì? đề - Cần xng hô nh nào? Thăm - bạn trờng khác Hỏi thăm hỏi bạn gì? kể cho bạn trờng lớp - Kể bạn trờng lớp - Bạn, cậu, mình,,Sức khoẻ, mình? học hành, gia đình, sở thích - Tình hình học tập,sinh - Cuối th chúc bạn, hứa hẹn hoạt,cô giáo,bạn bè điều gì? - Sức khoẻ, häc giái… b) Thùc hµnh viÕt th - ViÕt nháp ý - Thực - Kh/ khích viết chân thực, - Trình bày miệng(2 em) tình cảm - Nhận xét - Cả lớp viết th vào vở.1 em đọc - GV nhận xét, chấm 3-5 D Hoạt động nối tiếp: - Hệ thống nhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ häc thc ghi nhí vµ lun thùc hµnh TiÕng ViƯt : Lun: KĨ chuyện nhà thơ chân A Mục đích, yêu cầu: 1.Rèn kĩ nói: Trả lời câu hỏi nội dung câu chuyện, kể lại đợc chuyện Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện: Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, chết giàn lửa thiêu, không chịu khuất phục Luyện kĩ nghe: nghe cô giáo kể chuyện Theo dõi bạn kể, nhận xét kể tiếp B Đồ dùng dạy học : GV : - Tranh minh hoạ đoạn chuyện - Bảng phụ viết sẵn nội dung yêu cầu C Các hoạt động dạy- học : Hoạt động thầy Hoạt động trò I Tổ chức : - Hát II Kiểm tra: kể lại chuyện: Một nhà thơ chân - em ? Lớp nhận xÐt - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm - Nghe III Bài mới: Giới thiệu bài: nêu MĐ- YC - Nghe GV kĨ Lun kĨ chun - GV kĨ lần, tóm tắt nội dung - Lần lợt tập kể theo cặp, nêu ý chuyện nghĩa chuyện - Vài nhãm thùc hµnh lun kĨ - Híng dÉn kĨ chun trớc lớp (Kể đoạn, bài) - GV nhận xét - Ca ngợi nhà thơ chân chết giàn lửa thiêu không khuất phục cờng quyền - Câu chuyện có ý nghĩa gì? 3.Thi kể chuyện - Tỉ chøc cho h/s thi kĨ - GV nhËn xÐt - Biểu dơng học sinh kể đúng, diễn cảm D.Củng cố, dặn dò: - Từng h/s thi kể theo đoạn - Mỗi tổ 1-2 em thi kể chuyện - Lớp nhận xét - Bình chọn bạn kể tốt nhÊt - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DỈn häc sinh tiếp tục tập kể Tiếng Việt : Ôn : Luyện tập từ ghép từ láy A Mục đích, yêu cầu : Luyện : Nắm đợc cách cấu tạo từ phức tiếng Việt Luyện kĩ : vận dụng kiến thức học để phân biệt từ ghép với từ láy,tìm từ ghép, từ láy, tập đặt câu với từ B Đồ dùng dạy học : GV :- Từ điển tiếng Việt, bảng phụ viết từ mẫu HS :- Vở tập Tiếng Việt C Các hoạt động dạy- học : Hoạt động thầy I Tổ chức : II Kiểm tra : Từ đơn từ phức khác điểm gì? Nhận xét, đánh giá III Bài mới: Giới thiệu bài: nêu MĐ- YC tiết học Luyện từ đơn từ ghép - Em có nhận xét tiếng cấu tạo nên từ phức: Trun cỉ, «ng cha? - NhËn xÐt vỊ tõ phøc: thầm thì? - Nêu nhận xét từ phức : chÇm chËm, cheo leo, se sÏ? Ghi nhí - GV gi¶i thÝch néi dung ghi nhí (lu ý víi từ láy: luôn) Luyện tập Bài tập 1: - GV nhắc h/s ý từ in nghiêng, từ in nghiêng in đậm Bài tập 2: - GV phát trang từ điển Hoạt động trò - Hát - em - Nghe - 1em đọc gợi ý, lớp đọc thầm - Đều tiếng có nghĩa tạo thành ( trun cỉ = trun + cỉ…) - TiÕng cã ©m đầu th lặp lại - Lặp lại vần eo (cheo leo) - Lặp lại âm vần (chầm chậm, se sẽ) - Vài h/s nêu lại - 2em đọc ghi nhớ , lớp đọc thầm - Nghe - tiếng lặp lại hoàn toàn - HS mở tập, làm Vài em đọc 1em đọc yêu cầu Trao đổi theo cặp Làm vào tập 3.Củng cố, dặn dò - Dặn HS nhà tiếp tục hoàn chỉnh - Đọc đoạn lại - HS thực Tiếng Việt (tăng) Luyện: Dấu gạch ngang Mở rộng vốn từ: Cái đẹp I- Mục đích yêu cầu Luyện nắm đợc tác dụng dấu gạch ngang Làm quen với câu tục ngữ liên quan đến đẹp.Biết nêu hoàn cảnh sử dụng câu tục ngữ Luyện sử dụng dấu gạch ngang viÕt TiÕp tơc më réng, hƯ thèng ho¸ vèn tõ, nắm nghĩa từ miêu tả mức độ cao đẹp, biết đặt câu với từ II- Đồ dùng dạy- học - Bảng phụ ghi nội dung tập kẻ sẵn bảng nh SGV 91 - Vở tập Tiếng Việt III- Các hoạt động dạy- học Hoạt động thầy Họat động trò Ôn định - Hát A Kiểm tra cũ - học sinh đọc đoạn văn kể lại nói chuyện em bố B Dạy mẹ có dùng dấu 1.Giới thiệu bài: nêu mục đích, yêu cầu - Nghe, mở sách Hớng dẫn luyện dấu gạch ngang Bài tập - Gọi học sinh đọc yêu cầu - em đọc yêu cầu - GV treo bảng phụ - HS trao đổi, làm - Gọi học sinh điền vào bảng - em điền bảng , lớp nhận xét Bài tập - Gọi học sinh đọc yêu cầu - em đọc yêu cầu 2, lớp đọc - Gọi học sinh giỏi làm mẫu thầm - Yêu cầu học sinh lµm bµi - 1-2 em lµm mÉu tríc líp - GV nêu nhận xét - HS làm vào nháp, lần lợt đọc 3.Hớng dẫn luyện MRVT: Cái đẹp - Gäi HS lµm miƯng bµi tËp - Líp nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, chèt ý ®óng - Yêu cầu HS làm tập - 2-3 HS nêu miệng - Gọi em làm miệng - Cho HS làm lại tập 3, - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp - GV híng dÉn cho häc sinh hiĨu - em nêu yêu cầu - em đọc yêu cầu, lớp ®äc - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng - Tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt trần, mê li, nh tiên, vô - Ghi nhanh 1-2 câu học sinh đặt Củng cố, dặn dò - Gọi học sinh đọc thuộc câu tục ngữ tập - Dặn học sinh chuẩn bị ảnh gia đình cho học tiết sau thầm - Nghe GV hớng dẫn - 2-3 em nêu làm - Lớp chữa vào tập - Lần lợt đọc câu đặt - em đọc Tiếng Việt (tăng) Luyện: Viết đoạn văn văn miêu tả cối I- Mục đích, yêu cầu Luyện: Nắm đợc đặc điểm nội dung hình thức đoạn văn văn miêu tả cối Luyện: Nhận biết bớc đầu biết cách xây dựng đoạn văn miêu tả cối Có ý thức bảo vệ xanh II- Đồ dùng dạy- học - Tranh ảnh gạo, trám đen - Bảng phụ, tập Tiếng Việt III- Các hoạt động dạy- học Hoạt dộng thầy Hoạt động trò Ôn định - Hát A.Kiểm tra cũ - em đọc đoạn văn tả loài hoa(quả) B.Dạy - em nói cách tả tác giả 1.Giới thiệu bài: Nêu MĐ- YC tiết đọc thêm học - Nghe, mở sách 2.Luyện viết đoạn văn - Gọi HS đọc yêu cầu 1, 2, - em đọc, lớp đọc thầm - Gọi HS đọc gạo - em đọc, lớp đọc thầm Cây - Tổ chức hoạt động nhóm nhỏ gạo - HS trao đổi cặp lần lợt làm - GV nhận xét chốt lời giải 2, vào nháp, phát biểu ý kiến - Bài gạo có đoạn đoạn mở đầu lùi vào chữ đầu - Chữa vào dòng kết thúc chỗ chấm xuống dòng - Mỗi đoạn tả thời kì phát triển: Đoạn thời kì hoa, ®o¹n lóc hÕt mïa hoa, ®o¹n lóc 3.Phần ghi nhớ 4.Phần luyện tập Bài tập - Gäi HS ®äc néi dung - Gäi HS đọc Cây trám đen - GV nhận xét chốt lời giải đúng: - Bài Cây trám đen có đoạn, đoạn tả bao quát đoạn tả loại trámđoạn nêu ích lợi trám đen, đoạn tình cảm Bài tập - GV nêu yêu cầu - Em định viết ? ích lợi ? - GV chấm bài, nhận xét 5.Củng cố, dặn dò - GV đọc đoạn kết (SGV 95) - em ®äc ghi nhí, líp häc thuộc lòng - em đọc yêu cầu 1, lớp đọc thầm - Vài em đọc trásm đen - HS làm việc cá nhân, nêu ý kiến - Lớp chữa vào - HS đọc thầm, chọn định tả - Lần lợt nêu Viết cá nhân vào - Nghe nhận xét - Nghe GV đọc đoạn văn tham khảo Tiếng Việt (tăng) Luyện: Viết đoạn văn văn miêu tả cối I- Mục đích, yêu cầu Luyện: Nắm đợc đặc điểm nội dung hình thức đoạn văn văn miêu tả cối Luyện: Nhận biết bớc đầu biết cách xây dựng đoạn văn miêu tả cối Có ý thức bảo vệ xanh II- Đồ dùng dạy- học - Tranh ảnh gạo, trám đen - Bảng phụ, tập Tiếng Việt III- Các hoạt động dạy- học Hoạt dộng thầy Hoạt động trò Ôn định - Hát A.Kiểm tra cũ - em đọc đoạn văn tả loài hoa(quả) B.Dạy - em nói cách tả tác giả 1.Giới thiệu bài: Nêu MĐ- YC tiết đọc thêm học - Nghe, mở sách 2.Luyện viết đoạn văn - Gọi HS đọc yêu cầu 1,2,3 - em đọc, lớp đọc thầm - Gọi HS đọc gạo - em đọc, lớp đọc thầm Cây - Tổ chức hoạt động nhóm nhỏ gạo - HS trao đổi cặp lần lợt làm 2, 3vào nháp, ph¸t biĨu ý kiÕn - GV nhËn xÐt chèt lêi giải - Bài gạo có đoạn đoạn mở đầu lùi vào chữ đầu dòng - Chữa vào kết thúc chỗ chấm xuống dòng - Mỗi đoạn tả thời kì phát triển: Đoạn thời kì hoa, đoạn lúc hết mùa hoa, đoạn lúc 3.Phần ghi nhí - em ®äc ghi nhí, líp häc thuộc 4.Phần luyện tập lòng Bài tập - Gọi HS đọc nội dung - em đọc yêu cầu 1, lớp đọc - GV nhận xét chốt lời giải đúng: thầm - Bài Cây trám đen có đoạn, - Vài em đọc trásm đen đoạn tả bao quát đoạn tả - HS làm việc cá nhân, nêu ý kiến loại trámđoạn nêu ích lợi - Lớp chữa vào trám đen, đoạn tình cảm Bài tập - GV nêu yêu cầu - Em định viết ? ích lợi - HS đọc thầm, chọn định tả ? - Lần lợt nêu Viết cá nhân vào - GV chấm bài, nhận xét 5.Củng cố, dặn dò - Nghe nhận xét - GV đọc đoạn kết (SGV 95) Nghe GV đọc đoạn văn tham khảo Tiếng Việt( tăng) Luyện: Chủ ngữ câu kể Ai gì? I- Mục đích, yêu cầu Luyện cho HS nắm đợc ý nghĩa cấu tạo chủ ngữ câu kể Ai ? Luyện cho HS cách xác định đợc chủ nghĩa câu kể Ai ? tạo đợc câu kể Ai ? từ chủ ngữ cho II- Đồ dùng dạy-học - Bảng lớp chép câu văn tập Bảng phụ viết vị ngữ cột B (bài tập 2) III- Các hoạt động dạy-học Hoạt động thầy Ôn định A Kiểm tra cũ Hoạt động trò - Hát - GV viết lên bảng 2,3 câu có câu kể Ai gì? B.Dạy Giới thiệu bài: SGV 120 Luyện CN câu kể Ai gì? - GV mở bảng lớp - Gọi HS làm - Chủ ngữ câu từ ngữ tạo thành ? Phần ghi nhớ Phần luyện tập Bài tập - GV nhận xét, chốt lời giải Chủ ngữ Văn hoá nghệ thuật / Anh chị em / Vừa buồn mà lại vừa vui / Hoa phợng / Bài tập - GV gợi ý cách ghép từ ngữ cột A B - GV treo bảng phụ - GV nhận xét, chốt lời giải - Trẻ em/ tơng lai đất nớc - Cô giáo/ ngời mẹ thứ hai em - Bạn Lan/ ngời Hà Nội Bài tập - GV gợi ý cách thêm VN tạo thành câu - VD: Bạn Bích Vân HS giỏi toán Củng cố, dặn dò - Nêu cách tìm CN câu kể Ai gì? - HS lên tìm câu kể Ai ? Tìm VN - em đọc nội dung tập - Lớp đọc thầm câu văn, thơ làm vào nháp - Lần lợt nêu kết làm - em gạch dới phận chủ ngữ - Do danh từ (ruộng rẫy, cuốc cày, nhà nông) cụm danh từ (Kim Đồng bạn anh) tạo thành - - HS đọc ghi nhớ SGK - HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm - Lần lợt thực yêu cầu SGK Vị ngữ mặt trận chiến sỹ mặt trận thực nỗi niềm phợng hoa học trò - em đọc yêu cầu - em làm thử câu 1, Líp nhËn xÐt - HS chän tõ ng÷- ghÐp cột A B - em đọc câu vừa ghép - HS đọc yêu cầu tập HS làm vào 1-2 em đọc em nêu Tiếng Việt (tăng) Luyện: Xây dựng mở văn miêu tả cối I- Mục đích, yêu cầu Học sinh nắm đợc cách mở trực tiếp gián tiếp văn miêu tả cối Luyện cho học sinh cách vận dụng viết đợc kiểu mở làm văn miêu tả cối II- Đồ dùng dạy- học - ảnh chụp xanh, hoa để quan sát Bảng phụ viết dàn ý quan sát III- Các hoạt động dạy- học Hoạt động thầy Hoạt động trò Ôn định - Hát A Kiểm tra cũ - em đọc tập 3( viết tin tóm tắt tin) B Dạy - Líp nhËn xÐt Giíi thiƯu bµi: SGV 133 Híng dÉn häc sinh lun tËp - Nghe, më sách Bài tập - HS đọc yêu cầu tập - GV kết luận: - Tìm khác cách - Cách 1: mở trực tiếp mở đoạn văn - Cách 2: mở gián tiếp - Nêu ý kiến Bài tập - GV nêu yêu cầu - Bài yêu cầu viết mở gì? - HS đọc thầm yêu cầu - Em chọn tả đề - Mở gián tiếp bài? - HS nêu ý kiến - HS viết mở vào nháp - GV nhận xét - Lần lợt đọc Bài tập - em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm - GV treo tranh ảnh chuẩn bị - HS quan sát - Đó gì? - Cây hoa phợng - Cây trồng đâu? - Trồng sân trờng - Em nhận xét ? - Cây đẹp, bóng mát - GV treo bảng phụ chép gợi ý - HS làm cá nhân( dàn ý) Bài tập em đọc - GV nêu yêu cầu - HS đọc thầm - GV gợi ý sử dụng dàn ý - HS làm cá nhân viết mở bài cho văn miêu tả cối - HS nối tiếp đọc làm - GV nhận xét, cho điểm 3-5 - Lớp nhận xét Củng cố, dặn dò - Có mÊy kiĨu më bµi bµi - Cã kiĨu: Mở trực tiếp văn miêu Mở gián tiếp - Dặn học sinh ôn kĩ bài, chuẩn bị tiết sau Tiếng Việt (tăng) Luyện tập miêu tả cối I- Mục đích, yêu cầu HS luyện tập tổng hợp, viết hoàn chỉnh văn miêu tả cối theo bớc: lập dàn ý, viết đoạn (mở bài, thân bài, kết bài) Luyện :tiếp tục củng cố kĩ viết đoạn mở (kiểu trực tiếp, gián tiếp) đoạn kết (kiểu mở rộng, không mở rộng) II- Đồ dùng dạy- học - Bảng lớp chép sẵn đề bài, dàn ý - Tranh ảnh ăn quả, bóng mát, hoa III- Các hoạt động dạy- học Hoạt động thầy Ôn định A.Kiểm tra cũ B.Dạy 1.Giới thiệu bµi SGV 150 2.Híng dÉn HS lµm bµi tËp a)Híng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu - GV mở bảng lớp - Gạch dới từ ngữ quan trọng đề bài: Tả có bóng mát( hoa, ăn quả) mà em yêu thích - Đề yêu cầu tả ? - Em chọn tả loại ? - Nêu ví dụ có bóng mát - Ví dụ ăn - Ví dụ hoa - GV dán số tranh ảnh lên bảng - Cấu trúc văn có phần ? b)Híng dÉn HS viÕt bµi - GV nhËn xÐt chấm 7- 10 3.Củng cố, dặn dò - Đọc viết hay HS - Dặn HS hoàn chỉnh nhà Hoạt động trò - Hát - em đọc đoạn kết mở rộng miêu tả cối tập - Nghe, mở sách - em đọc yêu cầu đề bài, lớp đọc thầm - 2- em đọc lại đề bảng lớp - Tả - HS nêu lựa chọn - Bàng, phợng, đa, bồ đề, tràm - Cam, bởi, xoài, mít, na, hồng - Phợng, lăng, hoa hồng, đào, mai - HS quan sát, phát biểu em chọn tả - em nối tiếp đọc gợi ý - Cả lớp đọc thầm, theo dõi SGK - phần (mở bài, thân bài, kết bài) - em nêu cách viết nội dung phần - HS lập dàn ý - Viết cá nhân vào - Đổi góp ý cho - Nối tiếp đọc viết - Lớp nghe nêu nhận xét Tiếng Việt (tăng) Luyện: viết tên ngời, tên địa lí nớc I- Mục đích, yêu cầu Nắm đợc quy tắc viết tên ngời, tên địa lí nớc Luyện vận dụng quy tắc viết tên ngời, tên địa lí nớc phổ biến, quen thuộc II- Đồ dùng dạy- học - Bảng phụ kẻ sẵn nội dung 1,2 Vở tập TV4 III- Các hoạt động dạy- học Hoạt động thầy Hoạt động trò ổn định - Hát A KiĨm tra bµi cò - häc sinh viÕt bảng lớp tên riêng , tên địa lí VN theo lời đọc B Dạy GV Giới thiệu bài: Nêu mục đích - em nêu quy tắc yêu cầu Luyện viết tên ngời, địa lí níc - Nghe giíi thiƯu, më SGK ngoµi Bµi tËp - em đọc yêu cầu - GV đọc mẫu tên riêng nớc - Nghe GV ®äc ngoµi - Líp ®äc ®ång - HD ®äc ®óng - em ®äc - Treo b¶ng phơ - em đọc yêu cầu 2, lớp suy Bài tập nghĩ,TL - Mỗi tên riêng gồm - em nêu, lớp nhận xét phận, phËn gåm mÊy ( bé phËn: BP1 cã tiÕng, BP2 tiÕng ? cã tiÕng ) - Ch÷ đầu phận viết - Viết hoa nh ? - Viết thờng có gạch nối - Cách viết tiếng lại nh - HS đọc yêu cầu đề bài, TLCH ? - Viết nh tên ngời Việt Nam Bài tập - Nêu nhận xét cách viết có - em đọc ghi nhớ đặc biệt ? - học sinh lấy ví dụ - GV giải thích thêm ( SGV174 ) Phần ghi nhớ - em đọc đoạn văn - Em nêu ví dụ minh hoạ - Phát chữ viết sai, sửalại Phần luyện tập cho Bài tập - GV gợi ý để học sinh hiểu - Lu-i Pa-xtơ nhà bác học tên riêng viết sai tả tiếng giới - Đoạn văn viết ? Bài tập - GV nhận xét, chốt lời giải đúng, kết hợp giải thích thêmvề tên ngời, tên địa danh Bài tập - GV nêu cách chơi - GV nhận xét, chọn HS chơi tốt Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học Dặn h/s làm lại - Học sinh đọc yêu cầu - Làm cá nhân, em chữa bảng lớp - Chơi trò chơi du lịch - Nghe luật chơi, Thực hành chơi Tiếng Việt(tăng) Luyện phát triển câu chuyện A Mục đích, yêu cầu Luyện: Củng cố kĩ phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian Luyện: Cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian B Đồ dùng dạy- học - Bảng lớp ghi so sánh lời mở đầu1 câu chuyện theo cách kể - Vở tập Tiếng Việt C Các hoạt động dạy- học Hoạt động thầy I ổn định II Kiểm tra cũ III Dạy Giíi thiƯu bµi: SGV(187) Híng dÉn häc sinh lun Bµi tËp - GV gäi häc sinh giỏi làm mẫu - GV nhận xét Hoạt động trò - Hát - em kể lại chuyện kể tiết trớc - em trả lời câu hỏi: Các câu mở đầu đoạn văn đóng vai trò viƯc thĨ hiƯn tr×nh tù thêi gian? Nghe, më SGK - HS đọc yêu cầu - em làm mẫu - Từng cặp học sinh suy nghĩ, Bài tập tËp kĨ theo tr×nh tù thêi gian - GV hớng dẫn HS hiểu yêu - em thi kể trớc lớp cầu - HS đọc yêu cầu - Bài tập em kể theo trình tự ? - Theo trình tự thời gian - Bài tập yêu cầu kể theo trình tự ? - Trong vừa học giới thiệu cách phát triển câu chuyện ? - Theo trình tự không gian - HS trả lời - HS làm vào tập - Từng cặp học sinh tập kể theo trình tù kh«ng gian - em thi kĨ - GV nhận xét - Học sinh đọc yêu cầu Bài tập - Lớp đọc thầm ND bảng - GV mở bảng lớp - Đoạn 1: trình tự thời gian - Em h·y so s¸nh c¸ch kĨ cã - Đoạn 2: trình tự không gian khác ? - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp - Về trình tự xếp việc, từ ngữ nối hai đoạn Củng cố, dặn dò - Hãy nêu khác biệt cách - Thực hiƯn kĨ chun võa häc ? - GV nhËn xÐt tiết học - Yêu cầu học sinh viết đoạn văn hoàn chỉnh vào Tiếng Việt(tăng) Luyện mở rộng vốn từ: Ước mơ Động từ A Mục đích, yêu cầu Luyện mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ớc mơ.Động từ Luyện phân biệt đợc giá trị ớc mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng từ bổ trợ cho từ ớc mơ tìm ví dụ minh hoạ.Luyện sử dụng tìm động từ văn Hiểu ý nghĩa số câu tục ngữ thuộc chủ điểm B Đồ dùng dạy- học - Bảng phụ kẻ nh tập Vở tập TV C Các hoạt động dạy- học Hoạt động thầy I ổn định II Kiểm tra cũ III Dạy mới: Nêu MĐ- YC Hớng dẫn học sinh luyện tập: ớc mơ - GV treo bảng phụ - GV nhận xét chốt lời giải Mơ tởng: Mong mỏi tởng tợng điều mong đạt đợc Hoạt động trò - Hát - em nêu ghi nhớ - em sư dơng dÊu ngc kÐp - Nghe giới thiệu, mở sách - em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm Trung thu độc lập, tìm từ đồng nghĩa với ớc mơ.1 em làm bảng phụ vài em đọc tơng lai Mong ớc: mong muốn thiết tha điều tốt đẹp tơng lai Bài tập - GV ®a tõ ®iĨn GV nhËn xÐt - Hớng dẫn học sinh thảo luận - GV phân tích nghĩa từ tìm đợc Bài tập - GV híng dÉn c¸ch ghÐp tõ - GV nhËn xÐt, chèt lời giải Bài tập - GV viên nhắc học sinh tham khảo gợi ý kể chuyện GV nhËn xÐt Bµi tËp - GV bỉ xung để có nghĩa - Yêu cầu học sinh sử dụng thành ngữ Luyện: động từ - Gọi học sinh nêu ghi nhớ động từ - Tìm từ hoạt động nhà ? - Tìm từ hoạt động trờng ? - Yêu cầu học sinh làm lại - Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi xem kịch câm Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm học sinh tập tra từ điển, đọc ý nghĩa từ vừa tìm đợc từ điển - Học sinh thảo luận theo cặp - Làm vào tập - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh ghép từ theo yêu cầu - Nhiều em đọc làm - Học sinh đọc yêu cầu Lớp đọc thầm - Học sinh mở sách - Trao đổi cặp, nêu ví dụ loại ớc mơ - Tìm hiểu thành ngữ - HS trả lời - Lớp bổ xung - Mở tập làm lại tập - em đọc - Lớp chơi Tiếng Việt( tăng) Luyện kết văn kể chuyện I- Mục đích, yêu cầu Luyện cách kết : kết mở rộng kết không mở rộng văn KC Luyện viết kết cho văn KC theo cách: mở rộng, không mở rộng II- Đồ dùng dạy- học tờ phiếu kẻ bảng so sánh hai cách kết (BT.I.4), in đậm đoạn thêm vào Bảng phụ viết nội dung 3.Vở tập TV4 III- Các hoạt động dạy- học Hoạt động thầy Hoạt động trò ổn định - Hát A Kiểm tra cũ - em nêu ghi nhớ mở B.Dạy văn KC Giới thiệu : nêu MĐ- YC - em làm lại tập Phần luyện tập Bài tập 1, - Nghe, mở sách - Tìm phần kÕt bµi cđa chun ? Bµi tËp - em đọc tập 1, - Treo bảng phụ - Lớp đọc thầm, tìm kết - GV nhận xét, khen ngợi lời đánh - Thế rồinớc Nam ta giá hay - em đọc bài(đọc mẫu) Bài tập - Mỗi em thêm lời đánh giá vào - GV më b¶ng líp ci chun - GV chèt lời giải : - Lần lợt nêu ý kiến a) Cách kết không mở rộng - Học sinh đọc yêu cầu b) Cách kết mở rộng - Học sinh làm BT Phần ghi nhớ - Nhiều em nêu ý kiến Phần luyện tập Bài tập - Vài em nhắc lại kết luận - GV yêu cầu học sinh mở vởBT - em ®äc ghi nhí - GV nhËn xÐt kÕt luận: a kết không mở rộng b,c,d,e kết - em nối tiếp đọc tập 1, mở rộng trao đổi cặp Bài tập - em làm bảng - Gọi học sinh đọc - học sinh làm vào vởBT - Tìm kết - GV nhận xét, chốt ý đúng: - Trong ngời trực,Nỗi - học sinh đọc yêu cầu dằn vặt An- đrây- ca kết - Tô Hiến Thành tâuTrần Trung không mở rộng Tá Bài tập - Nhng An-đrây- caít năm - GV gợi ý cho học sinh làm bài.GVnhận xét Củng cố, dặn dò - Nêu nhận xét kết - Em học có cách kết bài? - Học sinh đọc - Dặn học sinh chuẩn bị KT - Làm cá nhân vào - Vài em đọc làm - Có cách kết Tiếng Việt( tăng) Luyện: Mở rộng vốn từ ý chí- Nghị lực I- Mục đích, yêu cầu Luyện cho học sinh : Hệ thống hoá hiểu sâu thêm từ ngữ học thuộc chủ điểm Có chí nên Luyện tập mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm trên,hiểu sâu từ ngữ thuộc chủ điểm II- Đồ đùng dạy- học Bảng phụ kẻ sẵn cột a,b (theo nội dung BT1), thành cột DT/ ĐT/ TT (theo nội dung BT2).Vở tập TV4 III- Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy ổn định A Kiểm tra cũ B Dạy Giới thiệu : nêu MĐ- YC Hớng dẫn luyện tập Bài tập Hoạt động trò - Hát - em đọc ghi nhớ (bài tính từ) - em làm lại ý b,c - Nghe, mở sách - em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm - Trao đổi cặp, ghi vào nháp - Đại diện cặp nêu trớc lớp - em lên chữa - GV treo bảng phụ - GV chốt ý đúng: a) Quyết chí, tâm, bền gan,bền lòng b) Khó khăn,gian khổ, gian nan, - Học sinh làm vào thử thách vởBT Bài tập - GV nhận xét, phân tích câu - HS đọc yêu cầu, làm việc cá HS đặt nhân VD: Gian khổ không làm anh nhụt - Nhiều em đọc câu đặt chí - em làm bảng lớp Danh từ Công viƯc Êy rÊt gian khỉ TÝnh tõ Bµi tËp - GV giúp học sinh hiểu yêu cầu - em đọc yêu cầu, lớp đọc - Gọi HS đọc câu thành ngữ, thầm tục ngữ học chủ đề ? - HS đọc : Có chí nên, lửa - Gọi học sinh đọc thử vàng gian nan thử sức, có công mài sắt có ngày nên kim Củng cố, dặn dò - HS suy nghĩ, làm cá nhân - Đặt câu tục ngữ nói ý chívào vởBT Nghị lực mà em thích ? - Nhiều em lần lợt đọc làm - Dặn học sinh nhà xem lại - Lớp nhận xét - Nhiều em đọc Tiếng Việt (tăng) Luyện: Viết tên ngời, tên địa lí Việt Nam I- Mục đích, yêu cầu - Luyện vận dụng hiểu biết quy tắc viết hoa tên ngời, tên địa lí Việt Nam để viết tên riêng Việt Nam II- Đồ dùng dạy- học - Ba tờ phiếu khổ to ghi dòng ca dao 1, bút - Bản đồ địa lí Việt Nam cỡ to, tập tiếng Việt III- Các hoạt động dạy- học Hoạt động thầy Hoạt động trò ổn định - Hát A Kiểm tra cũ - em nhắc lại nội dung ghi B Dạy nhớ ( quy tắc viết tên ngời, tên Giới thiệu bài: nêu MĐ-YC tiết địa lý VN ) häc Híng dÉn lµm bµi tËp - Nghe, mở sách Bài tập - GV nêu yêu cầu - em đọc yêu cầu - GV phát phiếu - GV nhận xét, chốt lời giải - Nhận phiếu, trao đổi cặp, làm - Đây tên riêng phố Hà - Vài em nêu kết thảo Nội viết phải viết hoa luận chữ đầu - GV giải thích số tên cũ - vài em nhắc lại quy tắc phố - Nghe Bài tập - em đọc - GV treo đồ Việt Nam - Quan sát đồ, vài em lên - Giải thích yêu cầu đồ tìm tên địa - Yêu cầu học sinh mở tập lí Việt Nam, tên danh lam - GV nhận xét thắng cảnh nớc ta - LuyÖn kiÕn thøc thùc tÕ: - Häc sinh làm cá nhân - Em nêu tên hun vµo vë bµi tËp TiÕng ViƯt thc tØnh Phó Thä? - 2-3 em nªu - Em h·y nªu tên xã, phờng thành phố Việt Trì? - Vài em nêu, em khác bổ - tỉnh ta có địa điểm du sung lịch, di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh tiếng nào? - Khu di tích lịch sử Đền Hùng, - Hãy đồ Việt Nam vị trí tỉnh Phú Thọ thành phố Việt Trì? - Hãy viết tên quê em Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét - Nhắc học thuộc ghi nhớ Su tầm tên số nớc thủ đô nớc giới khu du lịch Ao Châu, suối nớc nóng Thanh Thuỷ - vài em lên đồ - vài em lên viết tên địa danh - Học sinh viết, đọc tên quê em - Thực ... luyện đọc tìm - Nghe , mở sách quan sát tranh hiểu a) Luyện đọc: - Nghe , theo dõi sách - Đọc diễn cảm b)Luyện đọc : - Quan sát nêu nội dung tranh - Quan sát tranh minh hoạ nêu ND ? - Hớng dẫn... nói ? - Quan sát tranh, trả lời? -Nhận xét Bài tập - Phát triển ý dới tranh thành đoạn văn kể chuyện - Hớng dẫn hiĨu ®Ị - Híng dÉn mÉu tranh - em làm miệng tập phần b - Quan sát tranh SGK - Đọc... më vë lµm bµi tËp Dèi trá, gian dối, gian lận, gian - Nghe GV phân tích yêu cầu giảo, lừa bịp - Tự đặt câu theo yêu cầu - GV nêu yêu cầu - Lần lợt đọc - GV ghi nhanh 1, câu lên + Học sinh làm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TIENG VIET BUOI CHIEU LOP 4 , GIAO AN TIENG VIET BUOI CHIEU LOP 4 , II. Kiểm tra: Một bức thư gồm mấy phần?, Luyện đọc :Một ngưười chính trực. Tre Việt Nam, Luyện mở rộng vốn từ: Trung thực- Tự trọng. Danh từ, C. Các hoạt động dạy- học

Mục lục

Xem thêm