Huyết học - Hội chứng thiếu máu

44 87 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:58

HỘI CHỨNG THIẾU MÁU MỤC TIÊU Trình bày phân loại TM theo nguyên nhân Trình bày phân loại TM theo huyết học Trình bày phân loại TM dựa vào MCV RDW Tiếp cận chẩn đoán TM thực hành LS Định nghĩa TM Giảm Hb hay khối lượng HC đơn vị TT máu so với giới hạn bt người lứa tuổi Lưu ý: - TT huyết tương không thay đổi - Dựa vào SLHC khơng xác ( VD TMNS) Theo WHO: Trẻ tháng - tuổi: Hb
- Xem thêm -

Xem thêm: Huyết học - Hội chứng thiếu máu, Huyết học - Hội chứng thiếu máu