hôn mê trẻ em

28 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:58

.)= ó n Th BƠ ¢a m s T R N M Ð ƠT ơn N h i Ð a · n h EM H° o n g i ho e c Y H N ôi ) B N H s ti , B M nh â n ê nh e t r k tr i hj j na m, :c h i èu k m tr êt , lên t uó na y i , o c e>u t a i b ê n h v o d i ho c vi ên v , n gi =ưng n m k h ôn g b i t t g v ' i"n N h i T ] Tr d t >q g u c ¡ m mê xo n g Sa u p hút d t a d én c ' u n hô n ¡ n g , m e cp K H T ] : hô n mê , k ic h th ic h C P o dún g h t âm n g tü' r M a H A N h i êt dö c h t d VI N o v bi t t , h ô n g q i hư i kh n g g k mò ' m t a u t hi ch da u kh i ki ch t ay ÁM kh ô n g n h u bê n 85 l àn : 1 0/ 70 mm :3 ° c H , ph ú t / g co nh ng c u' n h + a, ó di g k nh kh u hô n g dá p ú ·g hi án h kh ông u sá n g kh i c JL N n ó i v À T H M ? c Á c N G U Y ÊN N H B N H T N g C h áy H V iêm r a n a g th d ô n r s a u c ¡ t g N H n c áu r o n dLTng huy t ni o JLN s o dng N c ó T t N y ? k in h G p x c NGL M ( A N , M M F c t i h q c t âp /H # , T r i n h b ày d t >¡ tr em n g u y ên T ] i n h b ày d t >¡ m ác h p h n l o a i hôn m ê cúa t h e o t u ói T > ì n h b ày hôn c c ê c c n h ác h n × h ơn m ê j t r i b ên h tr n em h ân b / I w Ð i cor ng ê 1à t i n h t r H ôn B ên h n g öi m v h ân m Ð án h g i I a n mt ho i tm ì yn thb ' c i é1T m c g i ám x u n a T han g * T h a n g d i ém A V PU * T han g di c ó a s di go n w a n ý t h er c khà g qu b ên h * m lo r g k c ói g n a n n n g d áp h h ân du a v : w Ð y I FM d : n ll i g iD i p li n ý ' ' c u n t hi ng d i 11 t h er c t h c o :: m d m Dt g A1Dp c r n g v ;Ì n t h c ; lM :g o n g DDp w dw Lr n g l v n l r gr Ð i G la s g o m G < di G = Ci = 1ì w : 14 in tó n m : 12 m i m : i m: - 3; IH H X 15 × thu n g ni o ni ng t òn t h u n g n o lT u n g l n n g n ii o lhu n hc b in h H( ) : gôn PH ' & N LO I T HA NG ÐI Mo p Tv h iê n K h i g q i to K h i k í c h t h ic h au úmg v n TH EO M G L A SG O W mt Tv n h ië n Ti vyi n g d8 v i Ph n úng Phån l i i Khơ n g n ói au p n g áp ng n Ðúng d i n h k h u k h i k íc h t h i c h g Ð ú n g the o yêu c u d in h k h u k h i k ic h t h i c h C o l i k h i k l c h t h ic h C o l i k h i k íc h t h i c h G áp CO l i tu ) thé D u ô i t LV t Du c n g h i b å t t h LV/ Pn g ôi c c M êm , d Ê w Khơ n g Ðáp óN M mt n n n h c o hi Kh ô n g , m h m m åt v ó át n å o m n h o ÊN NG UY hân n n 16 ( l ( ) > ói Ng u y m n H0 n * T * ( ; i 2H 11 l c) H H0 B II ii m G ia i d o 11 n M r i a n hu y t h er n g a n n c , c a lc i n ¢ t hn hu y n ( l L T( Ï H g c g i z\ m i ng h o c I Io c go ài h ) >l l a ho S L 1y m a u c b m ga th n k in h t h()á : gn g : l 11 I LT C t h ám l cyc c u ói c u1 N u N H , m áu s in n h áu s u y thân r g ÓN r u n g m u o rn g Ë ( Bi ¢ p ) n i * C h án t h i r ¡ * M * B ên h d ô n g k i n h * C ác t h u óc * Ti t i ép × c n Sa n g b ên h sk c n 59 n g TI N h : b ên h g a n da n g dù n g úc dôc h án t â m lý ü ão t in m an s ' , c c ác t hu h át , óc t hn x u n , ti u g qu dung an h tr i n = i m B N H NHL N Ð án h gi tin h t r a n Ð án h g iá su y h ô h áp * Ð án h g i m ôt c ác h c ƠN ó h ê t h ón g v ê t ån s ó , k iêu t h b i ê n d ô h ô h áp * án h g iá s i r t im Ð án h giá t u > + * nh > T im àn t v a t [c i t àn s ó t i m : 1yét t i én g t i m b át t h u ò n g án h g iá b r ö i n gh n di r ng t h h o àn gi ip h m áu n go a Ê m hp g hô * n i v i ông ma c h , v BNH K H A M K h ám th * T in h t r a àn n g N H N n k in h ý thtrc f ) i nh g i t i n h t r a n g g i ât c o * P h át h i * P h t h i ê n l i ê t t h àn k i n h sq : K h m d ón g t er , p h ä n án h < · * < So i Ỉ y ' " h ám · T u thé n m l i êt v i n ôn g x a s án g c C át thóp b át t h t r ò n g t 1u , o rn g lu , ô N m Ë ( t i p) thâ K hám T th T L T t L T t l r t T * "2 - K hám vd ( t nã o có t dng Cu g[ p t ay , ( du i t ao :a b t o B â t t h t Tö I t h n m ù i b ât ng t h i ch H 11 a c t hi r ng r ch i di d ki ch hing g da ch i di t ay , u i s ll i t n n ui i i b t t B1 t r i } n g àn t h ân T 11 11 d t t ht Tr ng n H ï 1g mâ m H : h t h rg bât t ï [ r Bi h 111 t 1l ï t g f } áp ' b át tB T ( t i ép ) k in h n h c g i ii n hâ n l h J lu ) r ) da u a y i bên ét áp h o c nï t b ê n tã n g k Du t h r ÉT x n k t 1r g c ;1lc i N n ( T trC : I ¢c i m h i ¢n l n l :ï u : N l ;r g n c ti c h ;/t d! c tl: o ch t c :òn N G H IËM g t l er c 111 : i u chh h i d i ¢ n g i : / i AI Ĩ G G òn g At , p h ii n t i c h , c c to n p hc Hn g g : m : n ¢c n o c l ó hÁt r 1r n Kh i t hi n D t r ( y n g 111 u : : ct i : 11 : +i 1i t ïå p ia t c t t r on g di ch d di iy r el : cB X ET N GH I m C So i áy h qc di m ch át nã o t uy M r X ET N GH I C hu p C T = C h up CT SO t uy ni o bo c né u ac ng s i u i m qu h i ng ò ' a M tho p h n t hL T n t uy g ( « * ; I A DIEU TR H Õt r o ' h ô h áp E ) it ng a y t r H e t t di ch r ÌÌ ÛI hå u, l i · u Thé h an t oà N g (r n g n du òn g m T r án h t i l t l u õ I trángd t t NK Q ni ng h o X c ho c é t ng h i êm t h i ét t hä ·má y né G la s go w n : nà út di ch da Ð má u ng h i ên g dà y i ên g m u di dé m ót t r c a n u le m ng ù n g i ên g th , c ho t h ho c s uy o x y th m di u ch i nh l uu I ir¡ n g ox y cå n ÐI U P = hòng i ng ù a u c N éu h :L y ct cm i h in h d u ò n g h a d t >ò n g n n n T R I m Sa u d o d u y t r ì c u m gi ât e x tr i p) 11: áu m B1 l i °o (t : D o s e 5m llk g l/ k g/g i ö 5% D IE U T R C h ii n b t = T > uy c T ú c n h ii o n n : m thé hi 30m n t +nh ( t i ép ) : k h í n h i n t ao h ơng m T h it g n n c a o g cì uy d àu :) Ỉ n t l - ph â n i p C0 30° c h du n di g ch Ma nn i t o1 % ( né u h er c 1ü i n g t h â n t ót ) hi ng b ng i u t ri c o ] cl +ch :i l r gr y n n l 11 , Hg m ma n co i kh i ên gi i d c ó hi u 11 q uá dói phù n o d o Ðï u i ax o n e , t +n uy ên h m nh a c c c y lo C e ir v f ot ax i me h Bm g / k g â n , , ) D I E U T R Ði u a a ti n Ỉ g h m T @ L i ê u p h p t h âm n T N n K a n a m A n h áu ôi n s g i p) : : Om l / k g , h eo dõ t h àn : a t>ic i n° r àu c a o i m so t ito % l oi c N c (t g thôn g kh i M ø m t ó 30 M ida z lo id % r c t i L] t >u y n di ên gi × n h a n i ii d 111/ n g ày t l u y n t +n h h m l/ k g i ná u dô o t nh i êt d! la m ho :P a i c :c e t M o am o rp h in l I O- mg / k g mi gi ò · m a c IE U T R = T r án h l = T r n h l o ét g i c C = t p u n g cá X o a bj p v (t i p ) ù n g ti d dü mr v n , m ó a c · dôn g ch t c di nh d° ð h i t r án h t e o ng C khd p T i p ph u c h i ch ú ' n ng n6 1- co l i êt ch i , c ú n g ... n h b ày d t >¡ tr em n g u y ên T ] i n h b ày d t >¡ m ác h p h n l o a i hôn m ê cúa t h e o t u ói T > ì n h b ày hôn c c ê c c n h ác h n × h ơn m ê j t r i b ên h tr n em h ân b / I w Ð... m k h ôn g b i t t g v ' i"n N h i T ] Tr d t >q g u c ¡ m mê xo n g Sa u p hút d t a d én c ' u n hô n ¡ n g , m e cp K H T ] : hô n mê , k ic h th ic h C P o dún g h t âm n g tü' r M a H A N... T H E O K I N A Ð 1Ë N G ia i a n = H ôn = P h än ê m : s âu g v i n d ô n g 1â p l a i L en k hôn g R = ói G ia i M = t H ôn lo a n a n h t th ° c v : cá c ph LT Ê m ât át n xa ni o m/ y m o
- Xem thêm -

Xem thêm: hôn mê trẻ em, hôn mê trẻ em