Đề-hóa-sinh-ca-1-2016-1

3 30 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:47

Đề hóa sinh ca 1: Lipoprotein có nguồn gốc từ ruột: CM, LDL, VLDL, HDL Corticosteron hormone: A Chuyển hóa đường 21C B CH muối nước 21C C CH muối nước 19C D Sinh dục 19C Hormone vùng đồi: TRH, CRH, SRH Enzyme xúc tác pu từ beta hydroxyacyl coA thành cetoacyl CoA: beta hydroxyacyl CoA dehydrogenase enzyme xúc tác pu từ cetoacylCoA thành acetyl CoA: thiolase aa cần thiết là: A phe B ala C.gly D arg Gan không tổng hợp Glycogen từ: A Methionin B Puryvate C Fructose D Galactose Axit béo bão hòa cần thiết là: linoleic, linolenic, oleic, arachidonic HA mao tĩnh mạch dịch từ khoảng gian bào vào lòng mạch là? 15mmHg 10 Trong ct ure chất tổng hợp ty thể dc vận chuyển ngoài? citrulin 11 Trong ct ure chất có ty thể? Carbamyl phosphate 12 Bệnh porphyria liên quan đến? thiếu enzyme tổng hợp Hem 13 Enzyme Lyase thuộc nhóm? 4-phân cắt không cần nước 14 Albumine niệu tăng cao trường hợp? chịu=.= A Viêm cầu thận cấp B Thận hư nhiễm mỡ C… 15 Nồng độ Pr dịch não tủy tăng TH nào? A viêm màng não tủy B u tủy C u thần kinh D tất 16 D-fructose có trong? Saccarose, Galactose, Mannose, Lactose 17 Thủy phân Saccarose cho? Glucose Fructose 18 Saccarose+ H20  D-glucose + D-fructose Enzyme xúc tác pu thuộc loại? 3-hydrolase 19 Cho pu: ATP ADP + Pi A+B  AB Enzyme xúc tác là? Synthetase 20 AB A+B Enzyme xúc tác là? Lyase-phân cắt không cần nước 21 Gan tổng hợp Pr nào? A Albumin B Fibrinogen C Fibrin D Tất 22 CO2 vận chuyển dạng nào? CO2 hòa tan, carbamin, HCO323 Cholesteron có đặc điểm? Chiếm tỉ lệ lớn màng tb LK lỏng lẻo, định tính lỏng màng Hầu khơng có tb khơng nhân Tất dạng ester hóa Lk chắn với Pr màng 1,2,3 24 Acid béo có đặc điểm: Có số C chẵn lẻ Có nhóm NH2 Vòng thẳng Có nhóm COOH Có nhánh không nhánh 1,3,4,5 25 Độ nhớt máu phụ thuộc? Pr huyết cầu 26 Dãy chất acid béo bão hòa? Stearic, palmitic, butyric 27 Pr là? Albumin, Hemoglobin, Myoglobin, GlycoProtein 28 Sợi dày vân? Myosin 29 Enzyme xt tổng hợp Pr? aminoacyltARN synthetase peptidyl transferase 30 Nitrit nước tiểu biểu của? nhiễm trùng đường tiết niệu 31 Thối hóa acid nucleic theo thứ tự? acis nucleicnucleotidnucleosidbasepentose 32 Vận chuyển oxy máu là? Hemoglobin 33 Đoạn okazaki là? Đoạn AND gắn với đoạn ARN mồi 34 Thành phần khơng có Hemoglobin? Fe3+, Fe2+, Globin, 2,3DPG 35 ARN polymerase gắn vào đâu tổng hợp ARN? A vùng P AND B vùng poly A C intron D exon 36 Lk N-glycosid nucleotide giữa? C1 đường N9 nhân purin 37 CH glusid mơ thần kinh có đặc điểm? không phụ thuộc insulin 38 Acid amin tổng hợp nhân purin? Glycin 39.Glucose phosphat thành glucose enzyme xt là? Glucose phosphatase 40 Enzyme xt G6P thành F6P? phosphoglucoisomerase 41 Chất chuỗi hô hấp tế bào nằm ở? Màng ty thể 42 Điện từ từ cytb chuyển sang? Cytc, cyt c1,… 43 Tổng hợp thể ceton do? A Quá nhiều acetylCoA B.CHuyển hóa acid béo giảm C.Sd nhiều glucose D.Tổng hợp từ pyruvate gan 44 Lactat từ đến gan qua chu trình? A Krebs B Cori C Gan mật D Glucose-Alanin 45 Các aa thông thường khơng có tính chất nào? A Lưỡng tính B Tồn dạng dp D C COOH NH2 gắn vào C anpha D Tồn dạng dp L
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề-hóa-sinh-ca-1-2016-1, Đề-hóa-sinh-ca-1-2016-1