ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 3

5 43 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:46

ĐỀ THI HÓA SINH SỐ I.Phần đúng/sai (Làm tất ý điểm, sai từ ý trở lên khơng tính điểm): Về thối hóa Glycogen cơ: Câu 1:Enzym cắt nhánh cắt đứt liên kết 1-4 glucosid tạo glucose tự A.Đúng B.Sai Câu 2:Glycogen phosphorylase xúc tác trình phosphoryl phân bẻ gãy liên kết 1-4 Glucosid: A.Đúng B.Sai Câu 3:Enzym cắt nhánh có hoạt tính chuyển nhánh Amylo-(α1,4->α1,4) glucosyl transferase : A.Đúng B.Sai Câu 4:Q trình thối hóa nhờ hoạt động enzym: A.Đúng B.Sai Về tổng hợp Glycogen: Câu 1:Sự tổng hợp từ đầu phân tử glycogen gắn gốc glucose vào OH Tyrosin 164 phân tử glycogenin: A.Đúng B.Sai Câu 2:Đoạn mồi ‘Primer’ gồm gốc glucose: A.Đúng B.Sai Câu 3:Phân tích hạt glycogen thấy tỉ lệ glycogenin/glycogen synthase 1/1: A.Đúng B.Sai Câu 4:Sự tổng hợp glycogen từ glucose gồm bước enzym: A.Đúng B.Sai Về đường hexodiphosphat: Câu 1: Giai đoạn có phản ứng mà enzyme xúc tác cần Mg++ để hoạt động: A.Đúng B.Sai Câu 2:Giai đoạn gồm phản ứng với chi phí 2ATP (năng lượng đầu tư): A.Đúng B.Sai Câu 3:Sản phẩm phản ứng số 3PG: A.Đúng B.Sai Câu 4:Phản ứng số số 10 đường đường phân cần Mg++, K+ tạo ATP: A.Đúng B.Sai Về chuyển hóa Fructose: Câu 1: Fructose hấp thu qua niêm mạc ruột chậm glucose vào máu chuyển hóa lại nhanh hơn: A.Đúng B.Sai Câu 2: Fructose đường sinh lượng tốt chuyển hóa Fructose khơng phụ thuộc hormon: A.Đúng B.Sai Câu 3: Fructokinase xúc tác gắn phosphate vào OH số Fructose tạo F6-P A.Đúng B.Sai Câu 4: Thiếu fructokinase gan TH khơng ác tính: A.Đúng B.Sai Về điều hòa chuyển hóa glucid: Câu 1: Glycogen phosphorylase gan điều hòa hormon: A.Đúng B.Sai Câu 2: Hexokinase enzyme dị lập thể, bị ức chế F1,6DP: A.Đúng B.Sai Câu 3: ATP ức chế PK cách làm giảm lực PK với PEP A.Đúng B.Sai Câu 4: ATP ức chế F2,6DP hoạt hóa PFK-1 theo chế dị lập thể: A.Đúng B.Sai II Phần MCQ (Chọn đáp án nhất): Câu 1: Q trình thối hóa hồn tồn glycogen đến glucose gồm loại enzym: A B C D Câu 2: Enzym cắt nhánh (Debranching enzyme) thối hóa glycogen có hoạt tính thuộc loại nào: A.1,3 B.2,3 C.2,5 D.3,5 Câu 3:Sau thối hóa cơ, tỷ lệ glucose tự do/Glucose-1-P A.1/6 B.1/9 C.1/10 D.1/8 Câu 4:Trong giai đoạn đường phân: từ Glucose->GAP Thứ tự enzyme tham gia chuỗi PƯ này: A Hexokinase/Glucokinase->PGK->PFK-1->Aldolase->TPI B Hexokinase/Glucokinase->PGI->PFK-1->Aldolase->TPI C Glucokinase->PGI->PGK->Aldolase->TPI D Đáp án khác Câu 5:Phản ứng trực tiếp tạo ATP đường đường phân là: A 6,7,10 B 7,10 C 6,7,9,10 D 9,10 Câu 6:Thứ tự sản phẩm trung gian giai đoạn trình đường phân: A GAP->1,3DPG->2PG->3PG->PEP->Pyruvat B GAP->1,3DPG->3PG->2PG->PEP->Pyruvat C GAP->3PG->1,3DPG->2PG->PEP->Pyruvat D Đáp án khác Câu 7:Các phản ứng có Mg2+ tham gia đường đường phân khí: A 1,3,9 B 1,3,7,9 C 1,3,7,9,10 D 1,5,7,9 Câu 8:Thứ tự enzyme tham gia thối hóa glycogen gan: A.Phosphorylase, Transferase, Glucosidase, Mutase, Phosphatase B.Synthase,Transferase, Mutase, Glucosidase, Phosphatase C.Phosphatase, Glucosidase, Transferase, Mutase, Phosphorylase D.Đáp án khác Câu 9:Cho phản ứng liên tiếp sau: Fructose->Fructose-1-P->DHAP+(A) A enzyme tham gia phản ứng là: A GAP, Hexokinase, Enzym loại B GAP, Fructokinase, Enzym loại C Glyceraldehyt, Hexokinase, Enzym loại D Glyceraldehyt, Fructokinase, Enzym loại Câu 10: Ý nghĩa chu trình pentose: A Cung cấp lượng B Cung cấp NADPH sử dụng cho trình sinh tổng hợp (Acid béo, Cholesterol, Steroid) C Cung cấp Ribulose-5-P cho trình tổng hợp base purin pyrimidin D Cả B,C Câu 11: Cho chuỗi gồm phản ứng sau: Glyceraldehyd->Glycerol->Glycerol-3-P->DHAP Các enzyme tham gia chuỗi phản ứng thuộc loại: A 1,1,2 B 1,3,5 C 1,2,1 D 5,2,1 Câu 12: Quá trình kéo dài glycogen mạch thẳng từ Glucose trải qua bước phản ứng: A phản ứng B phản ứng C phản ứng D phản ứng Câu 13 Trong trình tổng hợp glycogen, UDP-glucose tạo thành từ: A UTP Glucose B UTP Glucose-1-P C UTP Glucose-6-P D Tất Câu 14: Cho phương trình sau: Glucose-1-P+UTP->UDP-Glucose+PPi PT cần sử dụng enzyme: A.UDP-Glucose phosphorylase B.UDP-Glucose pyrophosphorylase C.UTP-Glucose pyrophosphorylase D.UDP-Glucose pyrophosphatase Câu 15:Trong chu trình pentose để tạo ribulose-5-P từ glucose cần qua phản ứng: A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 16:Giai đoạn chu trình pentose sử dụng enzyme thuộc A.Loại 1,2,3,4 B.Loại 1,3,4 C.Loại 1,2,3 D.1,3 Câu 17: Trong đường đường phân tế bào vân có enzym khơng xúc tác phản ứng thuận nghịch là: A Glucokinase, PFK-1, PK B Glucokinase, Phosphoglycerat Kinase, Phosphoenolpyruvat kinase C Hexokinase, PFK-1, PK D Hexokinase, PFK-1, Enolase Câu 18: Năng lượng coezym cần để tổng hợp glucose từ pyruvate là: A 2NADH.H+, 2ATP, 4GTP B 2NAD+, 4ATP, 2GTP C 2NADH.H+, 4ATP, 2GTP D 2NAD+, 2ATP, 4GTP Câu 19: Enzym xúc tác phản ứng số đường đường phân thuộc loại: A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 20: Cho sơ đồ sau gồm phản ứng:Mannose->X->Y->Z->Glucose Enzym xúc tác phản ứng thuộc loại A.1 B.2 C.3 D.4 ... GAP->1,3DPG->2PG->3PG->PEP->Pyruvat B GAP->1,3DPG->3PG->2PG->PEP->Pyruvat C GAP->3PG->1,3DPG->2PG->PEP->Pyruvat D Đáp án khác Câu 7:Các phản ứng có Mg2+ tham gia đường đường phân khí: A 1 ,3, 9 B 1 ,3, 7,9... B C D Câu 2: Enzym cắt nhánh (Debranching enzyme) thối hóa glycogen có hoạt tính thuộc loại nào: A.1 ,3 B.2 ,3 C.2,5 D .3, 5 Câu 3: Sau thối hóa cơ, tỷ lệ glucose tự do/Glucose-1-P A.1/6 B.1/9 C.1/10... ribulose-5-P từ glucose cần qua phản ứng: A .3 B.4 C.5 D.6 Câu 16:Giai đoạn chu trình pentose sử dụng enzyme thuộc A.Loại 1,2 ,3, 4 B.Loại 1 ,3, 4 C.Loại 1,2 ,3 D.1 ,3 Câu 17: Trong đường đường phân tế bào
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 3, ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 3