_2015.doc;filename= UTF-8''''%C4%90%E1%BB%81%202015

3 123 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:29

1)Ig M đ c sa n ̉ xuât́ t ưtuâ n ̀ thai th ư: A.10 B.15 C.20 D.25 2)Trẻ 10thang ́ 11kg mât́ n ơc m c B cân ̀ uông ́ n ơc tiêng? ́ A.700ml B.800ml C.825ml D.875ml 3)bn 10 tuôỉ , n ăng 23 kg cao 120cm ,vao ̀ viên ̣ vi ̀ phu,̀ phu ̀ tr ăng mêm ̀ ân ́ lom,phu ̃ ̀ t ư2 mi m ăt -> m ăt -> chân, bung ̣ ch ơn g nhe ,̣ tiêu ̉ 50ml/24h, n ơc ti ểu đ ỏ , sau đo ́ vao ̀ viên ̣ t ăng lên 100ml/24h va ̀ 300ml/24h dung ̀ lasix và l i tiêu ̉ Huyêt́ ap ́ đo đ ơc 160/100.ASLO âm tinh ́ và prôtêin niêu ̣ 50g/24h,C3 bô ̉ thê ̉ 0,4g/l sau ngày t lúc vào vi ện b ệnh nhân n ăng 25kg 1.bn naỳ m ăc bênh: ̣ A.viêm câu ̀ thân ̣ câp ́ sau nhiêm ̃ liên câu ̀ B.viêm câu ̀ thân ̣ câp ́ tiên phat ́ C.hôị ch ng thân ̣ h D.suy thân ̣ câp ́ 2.Xet́ nghiêm ̣ cân ̀ lam ̀ đê ̉ chân ̉ đoa ́ n cho bênh ̣ nhân nay: ̀ a.ASLO sau 10ngaỳ b.protein va albumin mau C.ure va creatinin d.C3 bo the 3.Xet́ nghiêm ̣ cân ̀ lam ̀ đê ̉ chân ̉ đoa ́ n và điê ̀ u trị cho bênh ̣ nhân nay: ̀ a.ASLO sau 10ngaỳ b.protein và albumin mau C.ure va ̀ creatinin d.tât́ cả xet́ nghiêm ̣ 4.b ệnh nhân có k ết qu ả xét nghi ệm máu urê = … (cao h n mư c bt) , creatinin = 240 , … (vài xét nghi ệm n ữ a, có c ả axit uric m ỡ máu) M c l ọc c ầu th ận c b ệnh nhân : a 60 b 180 c 24.5 d 22 5)Vacxin Hib và Dtp tiêm thang ́ mâý theo tiem chung mo rong: 6)khang ́ sinh nao ̀ kđ c bô ̣ y tế dung ̀ nhiêm ̃ khuân ̉ hô hâp ́ n ăng A.getamycin Bcôtrimoxazol C.amoxicilin d.erythromycin., 6)tre 12 thang ́ tim ́ taí nhe,spo2 ̣ 85%, nghe tim có thôỉ tâm thu 3/6 khoang liên s ơn 2-3 ca nh ̣ c tra í lan lên nach ́ và sau l ng Chân ̉ đo a ́ n A.chuyên ̉ gôć đô ̣ ng mach ̣ B.thông liên nhĩ C.con ̀ ông ́ đô ̣ ng mach ̣ d.t ch ng falow Cân ̀ lam ̀ gì đê ̉ chân ̉ đo a ́ n xać đ̣i nh: A.siêu âm tim B.diên ̣ tâm đô ̀ c.xquang tim phôỉ d.xet́ nghiêm ̣ men tim 7)case lâm sang ̀ về thông liên nhi.̃ Thôỉ nghe đ c la ̀ do: a.mau ́ qua lỗ thông liên nhi.̃ B Mau ́ t ăng l u l ươ n g qua van đô ̣ ng mach ̣ phôi.̉ Cthôỉ tâm thu phuṭ ng ươ c D K nh Ơbê nh ̣ nhân naỳ ta ̀ nghe đươc tiê ng: ́ a T2 manh ̣ đa ́ y tim B.t2 giam ̉ đa ́ y tim c Thôỉ tâm tr ươ n g ơvan đô ̣ ng mach ̣ phôi.̉ D.rung tâm tr ươ n g ơmo m ̉ 8) Con ̀ ông ́ đô ̣ ng mach:luôn ̣ nghe đươ c thô ỉ thi ̀ Đ /s t2 manh ̣ (caí naỳ có ghi ơsgk) đ/s có luông ̀ thông trai-phai ́ ̉ đ/ s k nh ơy ́ ̀ laị 9) bênh ̣ nhân n ữ6 tuô i,vao ̉ ̀ viên ̣ sau tai nan ̣ xe maý xe may, ́ liêṭ n a ng ươ i pha i,li ̉ bi,̀ đô ̀ ng t ư1 bên gia n,m ̃ ăt sup ̣ bên,da niêm mac̣ nh t Chân ̉ đo a ́ n bênh ̣ nhân: a.xuât́ huyêt́ nao ̃ mang ̀ nao ̃ b.viêm mang ̀ nao ̃ mủ c.xuât́ huyêt́ giam ̉ tiêu ̉ câu ̀ d.hemophilia xet́ nghiêm ̣ chân ̉ đo a ́ n cho bênh ̣ nhân naỳ a.x quang sọ b.ct c ăt l p d.mri c.chup ̣ đô ̣ ng mach ̣ nao ̃ 10)trẻ tuôỉ (ho ăc k nh ơro )̃ vao ̀ viên ̣ vi ̀ s ng đau đu ̀ i phaỉ sau tiêm vacxin ngaỳ tr ươ c (tiêm b ăp đu ̀ i, đau it,chu ́ ̉ yêu ́ bâm ̀ tim ́ taị n i tiêm,k sôt) ́ Taị chỗ tiêm trẻ có vêt́ bâm ̀ tim ́ lơ n Chân ̉ đo a ́ n : a.hemophilia b Suy tuỷ c Giam ̉ tiêu ̉ câu ̀ d.thalassemia Bênh ̣ nhân naỳ cân ̀ đươ c la m ̀ thêm: a.công th c mau ́ và th i gian mau ́ đông b.công th c mau ́ và th i gian mau ́ ch ảy c.công th c máu th i gian prothombin d.Công th c máu th i gian APTT 11) b ệnh nhân có đệ i n di huy ết s ăc t ố đươ c 85%HbA1 ; 3%HbA2 ; 10%HbF Ngh ĩ nhi ều đế n b ệnh nhân b ị a thalassemia A b thalassemia B c h ồng c ầu hình li ềm d tan máu t ự mi ễn 12)tim b ẩm sinh shunt T-P : thơng liên thất Đ/s Còn ống động mạch Đ/S Tư chưng falow đ/s thông liên nhĩ kèm teo van đ/s
- Xem thêm -

Xem thêm: _2015.doc;filename= UTF-8''''%C4%90%E1%BB%81%202015, _2015.doc;filename= UTF-8''''%C4%90%E1%BB%81%202015