Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh đồng nai

207 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 06:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM LÊ ANH ĐỨC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN QUAN HỆ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội, năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM LÊ ANH ĐỨC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN QUAN HỆ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học GS.TSKH Nguyễn Minh Đường TS Phan Chính Thức Hà Nội, năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, nội dung mà viết Luận án tìm hiểu nghiên cứu thân, thực trường cao đẳng doanh nghiệp hoạt động địa bàn tỉnh Đồng Nai Tất kết nghiên cứu ý tưởng tác giả khác tơi sử dụng có trích dẫn nguồn gốc cụ thể Luận án chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ nước nước chưa công bố phương tiện thơng tin Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm mà tơi cam đoan trên./ Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2019 Lê Anh Đức ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam quan tâm tạo điều kiện tốt cho NCS tham gia trình bày Đề cương đầu vào học tập 05 chuyên đề tiến sĩ, đồng thời hướng dẫn, góp ý Tổng quan vấn đề nghiên cứu 03 chuyên đề tiến sĩ, góp ý seminar luận án để NCS hướng hồn thiện luận án Đặc biệt, NCS xin gửi lời tri ân đến GS.TSKH.Nguyễn Minh Đường, TS.Phan Chính Thức tận tình hướng dẫn, xác định hướng vừa kế thừa nội dung tảng lý luận vừa đáp ứng thực tiễn dự báo xu hướng gíao dục nghề nghiệp tương lai làm sở giúp NCS hoàn thành luận án theo kế hoạch NCS chân thành cảm ơn, CB- Giáo viên HS-SV Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai, trường cao đẳng địa bàn tỉnh lân cận, doanh nghiệp hiệp hội nghề nghiệp, Sở Lao động-TBXH, Ban Quản lý KCN Đồng Nai giúp nhiều thơng tin bổ ích làm sở thực tiễn cho NCS nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp Trong cám ơn hỗ trợ nhiệt tình Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam-VCCI TP.HCM, chuyên gia nước Liên đoàn DoN NaUy (NHO), Trung tâm trao đổi nguồn lực Thái Bình Dương-Pacific Resource Exchange Center-PREX (Nhật Bản), GIZ (Đức) giúp NCS nghiên cứu triển khai đào tạo gắn với DoN Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai từ 2014 đến Sau xin cảm ơn anh chị NCS khoá khoá trước với tất tổ chức, cá nhân nhiệt tình ủng hộ tinh thần, động viên NCS nghiên cứu để áp dụng hiệu vào thực tế Đồng Nai./ Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2019 Lê Anh Đức iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu luận án 3 Khách thể, đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nội dung phạm vi nghiên cứu 5.1 Nội dung nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu 6.1 Phương pháp tiếp cận 6.2 Phương pháp nghiên cứu Nơi thực đề tài nghiên cứu Luận điểm bảo vệ Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN QUAN HỆ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những công trình nghiên cứu phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN 1.1.2 Những công trình nghiên cứu quản lý phát triển CTĐT 12 1.2 Khái niệm công cụ 16 iv 1.2.1 Quản lý 16 1.2.2 Chương trình đào tạo 16 1.2.3 Phát triển chương trình đào tạo 19 1.2.4 Quản lý phát triển CTĐT 20 1.2.5 Tiếp cận quan hệ trường DoN 20 1.2.6 Chủ thể quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN 20 1.3 Một số mơ hình đào tạo 21 1.3.1 Mơ hình đào tạo theo trình 21 1.3.2 Mơ hình CIPO 22 1.3.3 Mơ hình CDIO 23 1.3.4 Mơ hình đào tạo theo chu trình (Circular Training Model) 24 1.4 Phát triển CTĐT dựa vào mơ hình đào tạo theo chu trình với tiếp cận quan hệ trường DoN 26 1.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo 26 1.4.2 Lập kế hoạch thiết kế đào tạo 27 1.4.3 Triển khai đào tạo 30 1.4.4 Đánh giá kết khóa đào tạo 31 1.5 Mối quan hệ trường DoN phát triển CTĐT 32 1.5.1 Các nguyên tắc để phát triển bền vững mối quan hệ trường DoN 33 1.5.2 Nội dung lợi ích mối quan hệ trường DoN phát triển chương trình đào tạo 35 1.6 Quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN 40 1.6.1 Quản lý việc xác định nhu cầu đào tạo với phối hợp DoN 44 1.6.2 Quản lý việc lập kế hoạch khóa đào tạo thiết kế đào tạo với phối hợp DoN 47 1.6.3 Quản lý việc triển khai khóa đào tạo với phối hợp DoN 50 v 1.6.4 Quản lý việc đánh giá kết khóa đào tạo với phối hợp DoN 54 1.7 Các yếu tố tác động đến quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN 58 1.7.1 Yếu tố chủ quan 58 1.7.2 Yếu tố khách quan 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN QUAN HỆ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TỈNH ĐỒNG NAI 63 2.1 Tình hình phát triển KT-XH nhu cầu nhân lực DoN tỉnh Đồng Nai 63 2.1.1 Thực trạng kinh tế xã hội DoN Đồng Nai 63 2.1.2 Thực trạng nhân lực DoN Đồng Nai năm gần 64 2.1.3 Thực trạng giáo dục nghề nghiệp Đồng Nai 67 2.2 Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng 71 2.2.1 Mục đích khảo sát 71 2.2.2 Đối tượng khảo sát 71 2.2.3 Quy mô cấu mẫu khảo sát 71 2.2.4 Nội dung khảo sát (xem phụ lục phiếu khảo sát) 72 2.2.5 Phương pháp khảo sát 72 2.2.6 Thang điểm đánh giá 73 2.3 Thực trạng phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN 73 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo với phối hợp DoN 73 2.3.2 Lập kế hoạch thiết kế đào tạo với phối hợp DoN 75 2.3.3 Triển khai đào tạo với phối hợp DoN 75 2.3.4 Đánh giá kết đào tạo với phối hợp DoN 77 2.3.5 Thực trạng phương pháp phát triển nội dung CTĐT trường cao đẳng 78 vi 2.3.6 Thực trạng mức độ mức độ phù hợp nội dung CTĐT trường cao đẳng Đồng Nai so với yêu cầu DoN 79 2.4 Thực trạng quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN tỉnh Đồng Nai 81 2.4.1 Thực trạng mức độ nhận thức vai trò quan trọng quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN tỉnh Đồng Nai 81 2.4.2 Quản lý việc xác định nhu cầu đào tạo với phối hợp DoN 82 2.4.3 Quản lý việc lập kế hoạch thiết kế đào tạo với phối hợp DoN 83 2.4.4 Quản lý việc triển khai đào tạo với phối hợp DoN 85 2.4.5 Quản lý việc đánh giá kết đào tạo với phối hợp DoN 86 2.4.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN 94 2.5 Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN QUAN HỆ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TỈNH ĐỒNG NAI 104 3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến 2025 2030 104 3.1.1 Nhu cầu nhân lực cho phát triển KT-XH Đồng Nai đến 2025 2030 104 3.1.2 Phát triển mạng lưới trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai 108 3.2 Nguyên tắc đề xuất giải pháp 109 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 109 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 109 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 110 3.3 Giải pháp quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai 110 vii 3.3.1 Giải pháp 1: Thành lập nhóm chuyên trách phát triển CTĐT 110 3.3.2 Giải pháp 2: Bồi dưỡng thành viên nhóm chuyên trách phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN 116 3.3.3 Giải pháp 3: Xây dựng chế phối hợp quản lý phát triển CTĐT trường DoN 119 3.3.4 Giải pháp 4: Xây dựng tiêu chí, báo đánh giá quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường DoN 124 3.3.5 Giải pháp 5: Thiết lập hệ thống thông tin chiều trường DoN việc xác định NCĐT 132 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi giải pháp 140 3.5 Thử nghiệm giải pháp 146 3.5.1 Khái quát chung tổ chức thử nghiệm 147 3.5.2 Kết thử nghiệm 148 KẾT LUẬN CHƯƠNG 154 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 155 Kết luận 155 Khuyến nghị 157 2.1 Với Bộ Lao động -Thương binh Xã hội 157 2.2 Với UBND tỉnh Đồng Nai 157 2.3 Với trường cao đẳng 157 2.4 Với DoN Hiệp hội nghề nghiệp 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 CÁC CƠNG TRÌNH NCS ĐÃ CƠNG BỐ 166 PHỤ LỤC, PHIẾU KS, BẢNG HỎI 167 Phụ lục 1-PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho giáo viên CBQL trường) 168 Phụ lục 2- PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho cán quản lý kỹ sư DoN) 177 Phụ lục 3- PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho cựu HS-SV tốt nghiệp từ trường cao đẳng) 181 viii Phụ lục 4- PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho CBQL, GV trường cao đẳng, kỹ sư DoN) 185 Phụ lục 5- PHIẾU KHẢO SÁT TRƯỚC BỒI DƯỠNG (Thành viên nhóm chuyên trách- nhóm đặc nhiệm) 187 Phụ lục 6- PHIẾU KHẢO SÁT SAU BỒI DƯỠNG (Thành viên nhóm chuyên trách-nhóm đặc nhiệm) 189 Phụ lục 7-DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TẠI ĐỒNG NAI (Tiến hành khảo sát CBQL, GV tháng 12 năm 2017) 191 Phụ lục 8- DANH SÁCH CÁC DoN THAM GIA KHẢO SÁT 192 ... pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường doanh nghiệp trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai 9 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP... trường doanh nghiệp 8 Chương 2: Thực trạng phát triển chương trình đào tạo quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường doanh nghiệp trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai Chương 3:... PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN QUAN HỆ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TỈNH ĐỒNG NAI 104 3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh đồng nai, Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh đồng nai

Từ khóa liên quan