Tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN úc new zealand đến quan hệ thương mại của việt nam với úc và new zealand

206 73 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 06:31

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Tên đề tài luận án: TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-ÚC- NEW ZEALAND ĐẾN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VỚI ÚC VÀ NEW ZEALAND Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 31 01 06 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng PGS.TS Đặng Thị Phương Hoa Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Tác động hiệp định thương mại tự ASEAN- Úc- New Zealand đến quan hệ thương mại Việt Nam với Úc New Zealand” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nghiên cứu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tất tài liệu, số liệu tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Nghiên cứu sinh Nguyễn Hà Phương i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án tiến sĩ này, trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng PGS.TS Đặng Thị Phương Hoa, hai người Thầy hướng dẫn, động viên giúp đỡ suốt trình nghiên cứu thực luận án Những nhận xét đánh giá gợi ý hướng giải vấn đề suốt trình nghiên cứu Thầy Cô thực học vô quý giá không trình viết luận án mà hoạt động nghiên cứu chuyên môn thời gian tới Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa, thầy cô cán Khoa Quốc tế học- Học viện Khoa học xã hội Việt Nam nhiệt tình góp ý giúp đỡ tơi q trình hồn thiện luận án Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo đồng nghiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ hướng dẫn suốt thời gian học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án Cuối cùng, xin cảm ơn tất người thân quan tâm động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận án Với khả nghiên cứu thân hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi xin kính mong dẫn đóng góp chuyên gia, Thầy Cô bạn đồng nghiệp để luận án hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày 18 tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Nguyễn Hà Phương ii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu luận án 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận nguồn tư liệu 4.2 Phương pháp nghiên cứu luận án 4.2.1 Phương pháp định tính 4.2.2 Phương pháp định lượng Đóng góp khoa học luận án 11 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 12 6.1 Ý nghĩa lý luận luận án 12 6.2 Ý nghĩa thực tiễn luận án 12 Kết cấu luận án 13 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 14 1.1 Tình hình nghiên cứu ở nước 14 1.2 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 17 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt cho đề tài luận án cần tập trung nghiên cứu 26 1.3.1 Kết đóng góp 27 1.3.2 Những khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu 27 Tiểu kết chương 28 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-ÚC-NEW ZEALAND ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 29 2.1 Những vấn đề chung quan hệ thương mại hàng hóa hiệp định thương mại tự 29 2.1.1 Quan hệ thương mại hàng hóa 29 2.1.2 Hiệp định thương mại tự 30 2.2 Một số lý thuyết liên quan đến tác động Hiệp định thương mại tự đến thương mại hàng hóa quốc gia 35 iii 2.2.1 Hiệu ứng động 35 2.2.2 Lý thuyết lợi so sánh 36 2.2.3 Lý thuyết chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến quy trình sản xuất 38 2.2.4 Tạo lập thương mại chuyển hướng thương mại 38 2.2.5 Khung lý luận áp dụng luận án 41 2.3 Khái quát Hiệp định thương mại tự ASEAN- Australia- New Zealand cam kết thương mại hàng hóa Việt Nam, Australia New Zealand 44 2.3.1 Khái quát Hiệp định thương mại tự ASEAN-Úc-New Zealand 44 2.3.2 Khái quát cam kết thương mại hàng hóa Việt Nam, Australia New Zealand 51 Tiểu kết chương 57 CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEANAUSTRALIA-NEW ZEALAND ĐẾN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VỚI AUSTRALIA VÀ NEW ZEALAND 58 3.1 Quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam với Australia New Zealand trước AANZFTA được thực thi 58 3.1.1 Hợp tác thương mại Việt Nam với Australia New Zealand trước AANZFTA thực thi 58 3.1.2 Kết quan hệ thương mại Việt Nam với Australia New Zealand vấn đề đặt trước AANZFTA thực thi 62 3.2 Tác động AANZFTA đến quan hệ thương mại Việt Nam với Australia New Zealand 67 3.2.1 Tác động AANZFTA đến giá trị thương mại hàng hóa Việt Nam với Australia New Zealand 67 3.2.2 Tác động AANZFTA đến cấu thương mại Việt Nam với Australia New Zealand 77 3.2.3 Tác động AANZFTA đến tạo lập thương mại chuyển hướng thương mại 89 3.3 Đánh giá chung tác động AANZFTA đến thương mại hàng hóa Việt Nam với Australia New Zealand 94 3.3.1 Tác động tích cực nguyên nhân 94 3.3.2 Tác động tiêu cực nguyên nhân 104 Tiểu kết chương 113 CHƯƠNG 4: DỰ BÁO TRIỂN VỌNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM VỚI AUSTRALIA VÀ NEW ZEALAND ĐẾN NĂM 2025 VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHO VIỆT NAM 115 4.1 Bối cảnh giới khu vực tác động đến quan hệ thương mại Việt Nam với Australia New Zealand 115 iv 4.1.1 Bối cảnh giới 115 4.1.2 Bối cảnh nước khu vực 119 4.2 Định hướng hợp tác thương mại Việt Nam với Australia New Zealand 124 4.2.1 Định hướng hợp tác thương mại Việt Nam với Australia 124 4.2.2 Định hướng hợp tác thương mại Việt Nam New Zealand 127 4.3 Dự báo triển vọng quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam với Australia New Zealand khuôn khổ AANZFTA 130 4.4 Một số hàm ý để Việt Nam tăng cường thương mại với Australia New Zealand thông qua AANZFTA 134 4.4.1 Cần ý đến tác động bối cảnh khu vực giới việc thực thi AANZFTA 134 4.4.2 Cần tăng cường hợp tác với Australia New Zealand thông qua biện pháp thúc đẩy thương mại khuôn khổ AANZFTA 136 4.4.3 Cần tăng tỷ lệ tận dụng ưu đãi AANZFTA 137 4.4.4 Cần tăng cường phối hợp quan chức doanh nghiệp việc thực thi AANZFTA 139 4.4.5 Nâng cao khả cạnh tranh Việt Nam với quốc gia AANZFTA 140 4.4.6 Cần đẩy mạnh sản xuất xuất mặt hàng có lợi hưởng ưu đãi thuế từ Australia New Zealand khuôn khổ AANZFTA 141 Tiểu kết chương 144 KẾT LUẬN 145 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1:Lộ trình cắt giảm thuế theo cam kết Hiệp định AANZFTA 47 Bảng 3.1:Tốc độ tăng trưởng thương mại trung bình Việt Nam với Australia New Zealand giai đoạn 2002-2017 (%) 69 Bảng 3.2:Tỷ trọng thương mại Australia New Zealand với Việt Nam so với ASEAN (%) 76 Bảng 3.3:Tỷ trọng thương mại Việt Nam với Australia New Zealand so với giới (%) 76 Bảng 3.4: Tỷ trọng thương mại Australia New Zealand với Việt Nam so với giới (%) 76 Bảng 3.5: So sánh RCA Việt Nam với Australia (2004-2015) 77 Bảng 3.6: So sánh RCA Việt Nam với New Zealand (2004-2015) 77 Bảng 3.7:Sự dịch chuyển cấu hàng xuất Việt Nam sang Australia 79 Bảng 3.8: Sự dịch chuyển cấu hàng nhập Việt Nam từ Australia 80 Bảng 3.9: Sự dịch chuyển cấu hàng xuất Việt Nam sang New Zealand 82 Bảng 3.10: Sự dịch chuyển cấu hàng nhập Việt Nam từ New Zealand 83 Bảng 4.1: Các Hiệp định ASEAN với đối tác 121 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Tạo lập thương mại 39 Hình 2.2: Chuyển hướng thương mại 40 Hình 3.1: Xuất nhập Việt Nam với Australia New Zealand giai đoạn 2002-2009 (Tỷ USD) 62 Hình 3.2: Cơ cấu xuất nhóm hàng từ Việt Nam sang Australia giai đoạn 20022009 (%) 63 Hình 3.3: Cơ cấu nhập nhóm hàng Việt Nam từ Australia giai đoạn 20022009 (%) 64 Hình 3.4: Cơ cấu xuất nhóm hàng từ Việt Nam sang New Zealand giai đoạn 2002-2009 (%) 64 Hình 3.5: Cơ cấu nhập nhóm hàng Việt Nam từ New Zealand giai đoạn 2002-2009 (%) 65 Hình 3.6: Cơ cấu Việt Nam xuất nhập với Australia New Zealand theo giai đoạn sản xuất giai đoạn 2003-2009 66 Hình 3.7:Tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam với Australia New Zealand giai đoạn 2002-2017 (Tỷ USD) 68 Hình 3.8:Tổng kim ngạch xuất nhập nước ASEAN với Australia New Zealand 70 Hình 3.9:Tỷ trọng kim ngạch xuất nhập Việt Nam với Australia New Zealand 72 Hình 3.10: Tốc độ tăng trưởng thương mại Việt Nam với Australia New Zealand giai đoạn 2003-2017 (%) 73 Hình 3.11: Xuất ròng Việt Nam với Australia New Zealand (Tỷ USD) 74 Hình 3.12: Chuyển dịch tỷ trọng xuất hàng hóa Việt Nam sang Australia New Zealand theo giai đoạn sản xuất (%) 86 Hình 3.132: Chuyển dịch tỷ trọng nhập hàng hóa Việt Nam từ Australia New Zealand theo giai đoạn sản xuất (%) 87 Hình 3.14: Tỷ lệ tận dụng ưu đãi AANZFTA số quốc gia ASEAN thương mại với Australia New Zealand (%) 96 Hình 3.152: Dự án Hợp tác Phát triển Australia – Việt Nam 99 Hình 3.16: Tỷ lệ tận dụng ưu đãi Việt Nam ATIGA ASEAN+ giai đoạn 2007-2013 108 Hình 4.1: Quá trình phát triển cách mạng công nghiệp 118 Hình 4.2: Thành viên Hiệp định RCEP CPTPP 122 Hình 4.32: Dự báo Tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam sang Australia New Zealand đến năm 2020 131 Hình 4.42: Dự báo Xuất Việt Nam sang Australia New Zealand đến năm 2020 131 Hình34.5: Dự báo kim ngạch xuất nhập Việt Nam sang Australia New Zealand 132 vii DANH MỤC HỘP Hộp 3.1: Tình hình xuất số hoa Việt Nam sang Australia 84 Hộp 3.2: Trái Việt Nam xuất sang Australia 99 Hộp 3.3: New Zealand thực dự án hỗ trợ phát triển giống ăn chất lượng cao Việt Nam 101 Hộp 3.4: Vinamilk đầu tư sang New Zealand 103 Hộp 3.5: Nhận định lợi điểm yếu hàng hóa Việt Nam tham gia AANZFTA 106 Hộp 3.6: Hàng thủy sản Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh dịch tễ Australia106 Hộp 3.7: Sự cần thiết tham gia AANZFTA 109 Hộp 3.8: Doanh nghiệp Australia New Zealand chưa mạnh dạn đầu tư sang thị trường Đông Nam Á 112 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Anh Từ viết tắt Từ đầy đủ AANZFTA ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement AC ASEAN Community ACIA ASEAN Comprehensive Investment Agreement AEC ASEAN Economic Community AFAS ASEAN Framework Agreement on Services AFTA ASEAN Free Trade Area AIA AIGA APSC ASCC ASEAN ASEAN Comprehensive Investment Area ASEAN Investment Guarantee Agreement ASEAN Political-Security Community ASEAN Socio-Cultural Community Association of Southeast Asian Nations ASEAN Trade in Goods Agreement Australia–United States Free Trade Agreement Certificate of origin Nghĩa từ Hiệp định thương mại tự ASEANAustralia- New Zealand Cộng đồng ASEAN Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN Cộng đồng Kinh tế ASEAN Hiệp định khung ASEAN dịch vụ Hiệp định Khu vực Thương mại Tự ASEAN Hiệp định đầu tư ASEAN Hiệp định bảo đảm đầu tư ASEAN Cộng đồng Chính trị - An ninh Cộng đồng văn hóa xã hội Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á CACM Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN Hiệp định thương mại tự AustraliaMỹ Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa Thị trường Chung Trung Mỹ CGE CLMV Cộng đồng Caribe Đối tác Kinh tế thân thiết Hiệp định Thương mại Quan hệ Kinh tế thân thiết Cân tổng thể Campuchia-Lào-Myanma-Việt Nam ATIGA AUSFTA C/O Central American Common Market CARICOM Caribbean Community CEP Closer Economic Partnership CER Closer Economic Relation CMCN Computable general equilibrium Cambodia-Laos-MyanmarVietnam Cách mạng công nghiệp ix Cách mạng công nghiệp Phụ lục 22: Tổng xuất hàng hóa New Zealand giới theo loại hàng hóa dựa mã HS2012 (Tỷ USD) Động vật tươi sống sản phẩm từ động vật Hóa chất Thực phẩm Giày Nhiên liệu Da sống, da thuộc sản phẩm từ da Máy móc thiết bị điện Kim loại sản phẩm kim loại Khoáng sản Nhựa cao su Đá thủy tinh Nguyên liệu dệt sản phẩm dệt Phương tiện vận tải Các sản phẩm thực vật Gỗ sản phẩm từ gỗ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7,45 8,09 8,16 9,91 11,52 9,46 12,34 15,40 15,23 17,13 19,00 14,63 1,24 1,13 1,17 1,46 1,67 1,28 1,26 1,53 1,76 1,80 1,96 1,82 1,35 1,72 1,85 2,34 2,49 2,43 2,77 3,20 3,44 3,66 3,69 3,48 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,38 0,54 0,61 1,18 2,10 1,19 1,47 1,95 1,77 1,42 1,32 0,63 0,42 0,38 0,34 0,38 0,40 0,26 0,35 0,48 0,50 0,54 0,51 0,41 1,74 1,90 1,93 2,17 2,11 1,66 1,96 2,33 2,30 2,13 2,11 1,94 1,33 1,46 1,69 2,01 2,00 1,25 1,68 1,99 1,75 1,66 1,62 1,34 0,06 0,08 0,06 0,05 0,08 0,05 0,07 0,06 0,14 0,13 0,06 0,06 0,38 0,42 0,37 0,38 0,38 0,31 0,38 0,43 0,43 0,43 0,44 0,38 0,26 0,28 0,29 0,32 0,51 0,54 0,67 0,77 0,73 0,77 0,71 0,61 0,91 0,91 0,89 0,98 0,89 0,71 0,89 1,13 1,03 1,06 1,14 1,00 0,52 0,62 0,77 0,62 0,73 0,59 0,54 0,64 0,51 0,41 0,46 0,52 1,41 1,30 1,25 1,55 1,68 1,54 1,67 1,99 2,00 1,98 2,23 2,23 2,22 2,12 2,15 2,45 2,46 2,22 3,04 3,58 3,51 4,12 4,02 3,36 Nguồn: [164] xliii Phụ lục 23: Tổng xuất hàng hóa Việt Nam giới theo loại hàng hóa dựa mã HS2012 (Tỷ USD) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Động vật tươi sống sản phẩm từ động vật 2,30 2,59 3,11 3,42 4,03 3,74 4,26 5,17 5,14 5,35 6,09 5,20 Hóa chất 0,29 0,34 0,44 0,56 0,98 0,84 1,23 1,85 2,21 2,33 2,75 2,59 Thực phẩm 0,60 0,73 0,92 1,08 1,45 1,54 2,08 2,86 3,07 4,17 4,46 4,75 Giày 2,83 3,18 3,78 4,21 5,01 4,28 5,40 6,94 7,75 8,99 11,01 12,78 Nhiên liệu 6,23 8,36 9,71 10,06 12,65 8,51 7,98 11,01 11,35 9,69 9,24 5,00 Da sống, da thuộc sản phẩm từ da 0,34 0,42 0,45 0,66 0,88 0,83 1,10 2,06 2,73 3,29 Máy móc thiết bị điện 2,18 2,74 3,71 4,88 6,33 6,57 10,22 17,02 28,27 40,52 45,40 57,41 Kim loại sản phẩm kim loại 0,49 0,68 0,89 1,29 3,03 1,44 2,79 3,90 4,26 4,78 5,75 5,71 Khoáng sản 0,15 0,13 0,18 0,24 0,32 0,27 0,34 0,65 0,86 1,18 1,34 1,08 Nhựa cao su 0,96 1,35 2,08 2,50 3,07 2,60 4,31 5,70 5,81 5,73 5,48 5,19 Đá thủy tinh 0,42 0,48 0,62 0,87 1,50 3,41 3,67 3,60 1,77 1,89 2,31 2,42 Nguyên liệu dệt sản phẩm dệt 4,79 5,31 6,53 8,60 10,15 10,42 13,30 16,76 18,15 21,54 25,24 27,27 Phương tiện vận tải 0,38 0,40 0,49 0,75 1,06 0,83 1,28 Các sản phẩm thực vật 2,68 3,37 3,85 5,23 7,27 6,86 8,01 10,67 12,28 10,45 12,61 12,12 Gỗ sản phẩm từ gỗ 0,46 0,54 0,68 0,90 1,04 0,94 1,41 1,41 1,82 1,87 1,64 2,42 2,18 2,49 2,82 3,19 2,94 3,11 3,27 Nguồn: [169] xliv Phụ lục 24: Danh sách chuyên gia được vấn STT Họ tên chức vụ chuyên gia Hình thức và năm Câu hỏi phòng vấn vấn TS Malcolm Cook Phỏng vấn trực tiếp Theo tiến sĩ đâu nguyên nhân khiến cho việc Nghiên cứu viên Cao cấp Viện Nghiên cứu vào tháng năm thực thi AANZFTA chưa hiệu Việt Nam? Đông Nam Á- Đại học quốc gia Singapore 2016 PGS.TS Mai Quang Vinh Phỏng vấn qua điện Nhận định Phó giáo sư lợi điểm yếu Giám đốc Trung tâm nơng nghiệp xác, thoại vào tháng 10 hàng hóa Việt Nam tham gia AANZFTA? Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần năm 2018 truyền thông Nông nghiệp Đa phương tiện TS Nguyễn Văn Thuận: Nguyên Bí thư thành Phỏng vấn qua điện Theo Tiến sĩ, tỷ lệ tận dụng AANZFTA ủy thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội thoại vào tháng 10 Việt Nam thấp so với khu vực chí thấp so với FTA mà nước ta ký kết? khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài năm 2018 Hải Phòng xlv Phụ lục 25: Kim ngạch xuất nhập Australia New Zealand với nước ASEAN (Tỷ USD) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,94 1,47 1,79 2,11 1,37 1,34 0,71 0,42 0,25 Campuchia 0,06 0,06 0,08 0,09 0,12 0,16 0,17 0,21 0,19 Indonesia 7,97 10,35 12,90 12,72 11,33 11,50 9,15 8,72 9,40 Lào 0,01 0,03 0,03 0,08 0,09 0,04 0,03 0,03 0,03 Malaysia 9,55 13,54 15,26 17,39 15,71 18,22 12,69 11,91 13,90 Myanmar 0,07 0,10 0,10 0,12 0,15 0,16 0,17 0,17 0,20 Phillipines 1,74 2,23 2,74 3,04 2,74 3,26 2,27 2,54 2,86 Singapore 14,72 16,27 23,52 24,78 19,87 21,55 14,07 11,12 12,15 Thái Lan 13,59 17,36 17,32 17,31 17,31 16,60 15,51 15,72 16,65 Việt Nam 3,95 4,84 5,56 5,74 6,47 8,07 6,75 6,94 8,55 Brunei Nguồn: [147], [148] xlvi Phụ lục 26: Thuế suất trung bình Việt Nam, Australia New Zealand AANZFTA theo mã HS 2012 (%) Bảng 26.1: Thuế suất trung bình Việt Nam Hiệp định AANZFTA theo mã HS 2012 (%) Mã HS (HS 2012) Động vật tươi sống SP từ động vât Các SP thực vật Thực phẩm Khống sản Nhiên liệu Hóa chất Nhựa cao su Da sống, da thuộc SP từ da Gỗ SP từ gỗ Nguyên liệu dệt SP dệt Giày Đá thủy tinh Kim loại SP kim loại Máy móc thiết bị điện Phương tiện vận tải Các sẩn phẩm khác 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 17,138 16,879 14,443 12,161 9,797 7,685 4,743 12,844 29,406 4,756 2,938 3,069 7,843 11,910 11,433 27,093 4,154 2,875 2,711 7,117 9,790 8,963 23,962 3,740 2,875 2,385 6,082 7,640 6,892 20,643 3,341 2,833 2,129 5,327 5,640 10,199 19,797 20,027 12,483 6,678 6,846 28,052 9,629 9,166 16,176 16,338 10,811 6,406 6,368 27,449 8,497 7,760 12,182 12,378 8,429 5,407 5,253 25,388 6,548 6,304 8,449 8,662 6,270 4,623 4,441 23,597 4,740 2019 Từ 2020 1,409 3,469 1,988 0,374 17,801 15,914 13,165 0,593 0,447 0,366 1,042 1,042 1,042 0,657 0,445 0,235 2,358 1,491 0,739 3,150 2,100 0,040 0,131 0,067 0,067 12,088 10,982 10,682 0,220 0 1,042 1,042 1,042 0,162 0,027 0,019 0,604 0,456 0,367 0 0,053 5,440 1,042 0,014 0,254 3,295 2,279 0,958 5,670 3,701 5,608 3,716 3,399 2,149 0,003 3,025 2,237 1,519 2,519 1,685 1,316 21,730 20,704 17,644 2,781 1,776 0,705 0,422 0,337 0 0 0 0 1,366 1,194 0,994 0,900 0,354 0,283 16,717 15,413 14,929 0 0,213 0 0,780 0,179 8,629 3,495 2020 2,395 2021 Nguồn: Tác giả hợp từ [150] xlvii Bảng 26.2: Thuế suất trung bình Australia Hiệp định AANZFTA theo mã HS 2012 (%) Mã HS (HS 2012) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Từ 2020 Động vật tươi sống SP từ động vât Các SP thực vật Thực phẩm Khống sản Nhiên liệu Hóa chất Nhựa cao su Da sống, da thuộc SP từ da Gỗ sản phẩm từ gỗ Nguyên liệu dệt SP dệt Giày Đá thủy tinh Kim loại SP kim loại Máy móc thiết bị điện Phương tiện vận tải Các sản phẩm khác 0,035 0 0,034 0,200 0,543 0,047 2,561 0 0,043 0,031 0,133 0,001 0,035 0 0,034 0,200 0,543 0,047 2,561 0 0,043 0,031 0,133 0,001 0,035 0 0,034 0,200 0,543 0,047 2,561 0 0,043 0,031 0,133 0,001 0,035 0 0,034 0,158 0,435 0,047 1,532 0 0,043 0,031 0,097 0,001 0,035 0 0,034 0,158 0,435 0,047 1,532 0 0,043 0,031 0,097 0,001 0,035 0 0,034 0,158 0,435 0,047 1,532 0 0,043 0,031 0,097 0,001 0,035 0 0,034 0,158 0,435 0,047 1,532 0 0,043 0,031 0,097 0,001 0,035 0 0,034 0,158 0,435 0,047 1,532 0 0,043 0,031 0,097 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ [150] xlviii Bảng 26.3: Thuế suất trung bình New Zealand Hiệp định AANZFTA theo mã HS 2012 (%) Mã HS (HS 2012) Động vật tươi sống sản phẩm từ động vât Các sản phẩm thực vật Thực phẩm Khống sản Nhiên liệu Hóa chất Nhựa cao su Da sống, da thuộc sản phẩm từ da Gỗ sản phẩm từ gỗ Nguyên liệu dệt sản phẩm dệt Giày Đá thủy tinh Kim loại sản phẩm kim loại Máy móc thiết bị điện Phương tiện vận tải Các sản phẩm khác 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Từ 2020 0,055 0,127 0,001 0,097 0,465 0,985 0,282 4,639 6,600 0,300 0,285 0,132 0,065 0,591 0,050 0,095 0,001 0,079 0,386 0,833 0,188 4,195 6,048 0,188 0,226 0,102 0,043 0,433 0,040 0,095 0,001 0,073 0,360 0,667 0,188 3,575 5,229 0,174 0,163 0,097 0,034 0,387 0,040 0,095 0,001 0,073 0,344 0,637 0,188 3,541 5,229 0,174 0,163 0,089 0,022 0,381 0,040 0,095 0,001 0,073 0,344 0,637 0,188 3,531 5,229 0,174 0,163 0,089 0,022 0,381 0,008 0,057 0,001 0,033 0,152 0,216 0,103 1,069 1,581 0,092 0,063 0,059 0,022 0,178 0,008 0,057 0,001 0,028 0,141 0,216 0,084 1,069 0,219 0,092 0,058 0,059 0,022 0,178 0,008 0,057 0,001 0,028 0,141 0,216 0,084 1,069 0,219 0,082 0,054 0,059 0,022 0,140 0 0 0 0 0 0 0 0 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ [150] xlix Phụ lục 27: Xem xét tác động chuyển hướng thương mại Việt Nam với Australia Bảng 27.1: Chỉ số lợi so sánh hữu (RCA) Australia với Việt Nam giai đoạn 2004-2015 Nhóm hàng hóa Động vật tươi sống sản phẩm từ động vât Các sản phẩm thực vật Thực phẩm Khống sản Nhiên liệu Hóa chất Nhựa cao su Da sống, da thuộc sản phẩm từ da Gỗ sản phẩm từ gỗ Nguyên liệu dệt sản phẩm dệt Giày Đá thủy tinh Kim loại sản phẩm kim loại Máy móc thiết bị điện Phương tiện vận tải Các sản phẩm khác 2004 2005 2006 5,79 3,09 2,47 2007 2008 2,26 2,9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,95 2,09 1,41 1,97 4,75 8,2 15,33 15,6 0,86 0,75 0,04 0,71 0,19 0,94 13,09 0,7 0,59 0,03 0,72 0,19 0,91 6,99 0,26 0,5 0,5 0,05 0,53 6,23 0,33 0,71 0,16 0,57 0,14 1,26 8,05 0,37 0,74 0,21 0,51 0,05 1,14 11,55 0,39 1,54 0,27 0,52 0,13 0,88 8,65 0,52 2,16 0,73 0,5 0,12 1,63 9,87 11,65 0,42 0,25 2,32 2,51 0,54 0,27 0,43 0,56 0,06 0,07 0,78 0,6 9,68 0,6 0,66 0,7 0,09 1,05 7,35 0,35 6,12 0,69 0,65 0,1 1,22 5,16 0,52 3,75 1,53 0,83 0,34 1,26 0,77 0,09 0,02 1,68 2,13 0,32 0,06 0,25 0,82 0,12 0,09 5,4 1,83 0,34 0,01 0,7 0,46 0,08 0,02 9,88 1,36 0,17 0,01 0,17 0,8 0,11 0,07 11,01 2,09 0,14 0,14 0,66 0,06 0,03 6,22 2,18 0,2 0,01 0,24 0,55 0,06 0,03 1,1 2,84 0,19 0,02 0,2 0,35 0,13 0,04 1,91 2,62 0,12 0,03 0,33 0,19 0,17 0,02 6,3 1,85 0,08 0,03 0,18 0,36 0,61 0,03 0,89 2,66 0,07 0,07 0,2 0,3 0,79 0,01 0,67 2,5 0,06 0,03 0,15 0,34 0,52 0,01 0,64 2,23 0,09 0,02 0,19 0,29 0,37 0,03 0,77 2,84 0,08 0,01 0,2 2015 Nguồn:[162] l Bảng 27.1: Chỉ số định hướng khu vực (ROI) Australia giai đoạn 2004-2015 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Động vật tươi sống sản phẩm từ động vật Các sản phẩm thực vật Thực phẩm Khống sản Nhiên liệu Hóa chất Nhựa cao su Da sống, da thuộc sản phẩm từ da Gỗ sản phẩm từ gỗ Nguyên liệu dệt sản phẩm dệt Giày Đá thủy tinh Kim loại sản phẩm kim loại Máy móc thiết bị điện Phương tiện vận tải Các sản phẩm khác 0,82 0,84 0,87 0,85 0,89 0,90 0,90 0,91 0,89 0,91 0,93 0,92 0,57 0,77 0,79 1,49 1,80 2,31 3,44 3,30 3,25 2,81 2,94 2,69 1,73 1,79 2,02 2,17 2,95 3,31 3,87 3,84 4,37 4,96 4,25 3,41 0,09 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,05 0,07 0,08 0,10 0,14 0,93 0,81 0,91 1,02 0,70 0,58 0,68 0,73 0,77 0,70 0,69 0,55 1,53 1,48 1,25 1,30 1,46 1,89 1,91 1,80 1,70 1,84 1,59 1,46 5,44 5,26 5,15 4,97 5,14 6,36 7,08 6,27 6,43 8,50 7,85 6,93 0,56 0,50 0,64 0,61 0,98 1,00 1,13 0,96 0,98 0,91 0,90 1,00 2,82 3,06 3,07 3,07 3,27 3,54 3,52 3,45 3,74 3,66 2,87 2,38 1,50 1,53 1,65 1,23 1,51 1,87 1,93 1,47 1,35 1,53 1,73 1,34 4,01 4,54 3,87 4,24 4,75 6,13 7,55 5,02 5,61 5,58 5,21 5,41 1,25 2,13 1,58 1,05 1,51 1,19 1,74 2,96 1,35 1,54 2,72 1,80 2,53 2,94 2,82 2,59 3,53 3,26 3,34 3,27 4,73 4,59 3,95 2,81 3,31 3,22 3,10 3,07 3,63 3,74 4,12 3,86 3,88 4,20 3,77 4,02 1,68 1,69 1,57 1,72 1,38 2,30 2,07 2,25 1,96 2,57 2,61 2,14 0,66 0,77 0,59 0,72 0,92 0,89 0,86 0,90 1,02 1,16 1,11 1,20 Nguồn: Tính tốn tác giả dựa số liệu phụ lục 9,16,18,21 li Bảng 27.3: Chỉ số lợi so sánh hữu (RCA) Việt Nam với Australia giai đoạn 2004-2015 Nhóm hàng hóa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Động vật tươi sống sản phẩm từ động vât 4,28 3,52 3,1 3,09 2,19 3,4 3,14 3,96 4,29 3,37 2,82 3,02 Các sản phẩm thực vật 2,8 2,46 1,88 1,78 1,79 2,72 3,45 4,25 4,06 3,27 2,8 3,75 Thực phẩm 0,19 0,15 0,13 0,15 0,44 0,64 0,83 0,81 0,74 0,62 0,66 0,76 Khoáng sản 0,02 0,04 0,02 0,16 0,77 0,11 0,24 0,28 0,09 0,77 1,37 1,53 Nhiên liệu 8,58 7,37 6,22 6,26 5,09 5,6 4,96 3,28 2,71 2,36 2,68 1,39 Hóa chất 0,06 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,07 0,05 0,05 0,06 Nhựa cao su 0,18 0,16 0,13 0,17 0,18 0,28 0,34 0,52 0,53 0,47 0,41 0,55 Da sống, da thuộc sản phẩm từ da 0,89 0,57 0,44 0,54 0,77 1,09 1,35 1,49 1,39 1,5 2,28 Gỗ sản phẩm từ gỗ 0,19 0,13 0,09 0,14 0,19 0,33 0,49 0,57 0,65 0,65 0,59 0,8 Nguyên liệu dệt sản phẩm dệt 0,33 0,32 0,23 0,26 0,31 0,48 0,55 0,73 0,87 0,91 1,38 Giày 2,02 1,72 1,44 1,6 1,89 3,1 3,27 4,43 5,38 5,01 4,75 7,19 Đá thủy tinh 0,49 0,42 0,31 0,63 0,68 0,52 0,37 0,39 0,46 0,42 0,43 0,54 Kim loại SP kim loại 0,12 0,11 0,07 0,1 0,15 0,15 0,17 0,19 0,22 0,42 0,39 0,52 Máy móc thiết bị điện 0,04 0,07 0,17 0,1 0,09 0,16 0,23 0,59 0,85 1,08 0,94 1,44 Phương tiện vận tải 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,07 0,1 0,06 0,12 0,1 0,14 0,13 Các sản phẩm khác 0,4 0,33 0,26 0,33 0,34 0,41 0,44 0,53 0,62 0,61 0,53 0,73 Nguồn:[173] lii Bảng 27.4: Chỉ số định hướng khu vực (ROI) Việt Nam giai đoạn 2004-2015 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Động vật tươi sống sản phẩm từ động vật Các sản phẩm thực vật Thực phẩm Khống sản Nhiên liệu Hóa chất Nhựa cao su Da sống, da thuộc sản phẩm từ da Gỗ sản phẩm từ gỗ Nguyên liệu dệt sản phẩm dệt Giày Đá thủy tinh Kim loại sản phẩm kim loại Máy móc thiết bị điện Phương tiện vận tải Các sản phẩm khác 0,40 0,26 0,29 0,30 0,28 0,38 0,35 0,40 0,45 0,47 0,54 0,84 0,79 0,91 0,92 1,07 1,22 1,39 1,73 1,67 1,09 0,82 1,06 1,28 0,49 0,39 0,51 0,59 0,73 0,99 1,24 1,45 1,79 1,58 1,60 1,66 4,39 5,00 5,06 5,89 4,24 5,29 5,26 2,77 3,14 4,02 5,48 3,00 2,32 1,81 1,76 1,84 2,10 2,22 2,30 2,86 3,17 2,74 2,35 9,17 0,45 0,30 0,29 0,44 0,37 0,54 0,70 0,81 1,34 1,46 1,46 2,88 0,19 0,22 0,26 0,29 0,40 0,54 0,47 0,43 0,31 0,28 0,34 1,47 0,31 0,16 0,15 0,13 0,14 0,16 0,23 0,26 0,23 0,23 0,28 0,45 1,74 1,09 0,96 1,01 0,98 1,53 1,57 2,06 2,04 2,14 2,85 0,74 0,13 0,11 0,13 0,13 0,14 0,17 0,21 0,23 0,20 0,22 0,24 0,31 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,12 0,13 0,17 0,18 0,20 0,21 0,28 0,51 0,42 0,73 0,63 0,53 1,47 2,08 2,71 3,79 3,13 3,11 2,48 0,30 0,27 0,23 1,69 1,43 0,06 0,02 0,03 0,18 0,18 0,19 3,42 2,24 1,80 1,69 2,00 2,17 2,44 2,72 3,21 3,50 3,94 3,57 0,79 1,41 1,14 1,05 0,89 0,83 1,05 0,89 0,91 0,90 0,94 0,82 2,87 0,55 0,66 0,76 0,75 1,01 1,12 1,54 2,01 1,46 2,13 2,02 0,57 Nguồn: Tính tốn tác giả dựa số liệu phụ lục 8,10,20,23 liii Phụ lục 28: Xem xét tác động chuyển hướng thương mại Việt Nam với New Zealand Bảng 28.1: Chỉ số lợi so sánh (RCA) New Zealand với Việt Nam giai đoạn 2004-2015 Nhóm hàng hóa Động vật tươi sống sản phẩm từ động vât Các sản phẩm thực vật Thực phẩm Khống sản Nhiên liệu Hóa chất Nhựa cao su Da sống, da thuộc sản phẩm từ da Gỗ sản phẩm từ gỗ Nguyên liệu dệt sản phẩm dệt Giày Đá thủy tinh Kim loại sản phẩm kim loại Máy móc thiết bị điện Phương tiện vận tải Các sản phẩm khác 2004 2005 2006 2007 2008 47,1 0,41 1,65 0,45 0,07 0,04 34,4 0,26 1,8 0,43 0,09 0,04 47,9 0,27 1,25 0,38 0,11 0,04 50,9 0,52 1,08 0,19 0,17 0,03 43,3 0,63 0,72 0,28 0,14 0,05 43 0,57 2,89 0,26 0,13 0,03 45 0,54 0,32 0,27 0,1 0,04 44,1 0,46 0,44 0,4 0,09 0,02 46,3 0,65 0,27 0,44 0,07 0,04 39,7 0,77 1,98 0,37 0,08 0,05 30,9 0,95 1,39 0,61 0,11 0,07 39,4 1,49 0,73 1,06 0,12 0,05 2,03 6,16 0,04 0,01 0,03 4,23 7,89 0,03 0 2,87 7,69 0,02 0,01 2,9 7,33 0,03 0,03 0,01 4,71 8,8 0,08 0,04 4,34 8,64 0,08 3,35 6,9 0,09 0,02 0,01 4,14 6,57 0,16 0,04 6,96 6,46 0,07 0,02 7,89 5,76 0,07 0,02 4,6 0,07 0,01 0,01 6,18 6,16 0,09 0,02 0,2 0,09 0,06 0,22 0,13 0,01 0,1 0,18 0,03 0,09 0,07 0,3 0,06 0,41 0,09 0,13 0,23 0,03 0,37 0,24 0,13 0,65 0,12 0,11 0,36 0,1 0,04 0,44 0,07 0,07 0,84 0,07 0,05 0,13 0,05 0,04 0,18 2009 2010 2011 0,12 2012 2013 2014 2015 Nguồn: [165] liv Bảng 28.2: Chỉ số định hướng khu vực (ROI) New Zealand giai đoạn 2004-2015 Nhóm hàng hóa Động vật tươi sống sản phẩm từ động vât Các sản phẩm thực vật Thực phẩm Khống sản Nhiên liệu Hóa chất Nhựa cao su Da sống, da thuộc sản phẩm từ da Gỗ sản phẩm từ gỗ Nguyên liệu dệt sản phẩm dệt Giày Đá thủy tinh Kim loại sản phẩm kim loại Máy móc thiết bị điện Phương tiện vận tải Các sản phẩm khác 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,39 0,2 0,74 0,28 0,27 0,3 0,52 2,26 0,19 0,92 0,22 0,29 0,33 0,46 2,4 0,2 0,72 0,33 0,21 0,3 0,41 2,68 0,18 0,65 0,21 0,87 0,26 0,34 2,59 0,17 0,58 0,13 0,92 0,25 0,31 2,36 0,21 0,51 0,19 1,39 0,31 0,34 2,4 0,26 0,55 0,19 0,59 0,31 0,35 2,25 0,34 0,57 0,31 0,4 0,33 0,37 2,21 0,38 0,53 0,19 0,62 0,36 0,42 2,09 0,52 0,49 0,21 0,92 0,38 0,44 2,04 0,46 0,43 0,56 0,71 0,4 0,48 2,14 0,45 0,41 0,64 0,84 0,35 0,44 0,26 0,64 0,28 0,29 0,49 0,41 0,68 0,28 0,31 0,47 0,29 0,69 0,26 0,32 0,42 0,31 0,52 0,22 0,25 0,34 0,26 0,53 0,21 0,22 0,34 0,26 0,54 0,21 0,24 0,35 0,31 0,54 0,21 0,28 0,36 0,27 0,56 0,2 0,29 0,39 0,42 0,55 0,2 0,35 0,4 0,41 0,42 0,2 0,34 0,44 0,47 0,42 0,19 0,36 0,42 0,44 0,46 0,2 0,37 0,43 0,31 0,5 0,28 0,24 0,3 0,45 0,3 0,2 0,27 0,43 0,98 0,19 0,28 0,38 0,25 0,17 0,37 0,42 0,28 0,12 0,36 0,4 1,05 0,17 0,3 0,4 0,3 0,16 0,33 0,46 0,33 0,2 0,35 0,44 0,41 0,15 0,29 0,4 0,38 0,14 0,31 0,39 0,33 0,14 0,21 0,39 1,81 0,15 Nguồn: Tính tốn tác giả dựa số liệu phụ lục 11,17,19,22 lv Bảng 28.3: Chỉ số lợi so sánh (RCA) Việt Nam với New Zealand giai đoạn 2004-2015 Nhóm hàng hóa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Động vật tươi sống sản phẩm từ động vât 1,64 3,7 3,71 4,41 6,37 4,46 4,01 5,32 3,59 2,93 3,16 2,6 Các SP thực vật 4,28 6,02 4,88 5,17 4,47 5,36 4,3 4,42 3,4 2,55 2,53 2,63 Thực phẩm 0,56 0,7 0,52 0,64 0,47 0,42 0,35 0,38 0,29 0,29 0,32 0,31 Khoáng sản 0,1 0,38 0,47 2,32 7,07 17,3 15,9 7,93 8,05 5,48 Nhiên liệu 0 0 0 0,52 0,01 0,01 0 Hóa chất 0,18 0,29 0,27 0,27 0,25 0,22 0,16 0,17 0,42 0,19 0,32 0,26 Nhựa cao su 0,41 0,46 0,78 0,85 0,76 0,8 0,69 0,66 0,74 0,7 0,74 0,69 Da sống, da thuộc sản phẩm từ da 7,71 9,02 6,1 9,04 11,1 9,04 5,58 6,69 5,01 4,41 5,23 4,81 Gỗ sản phẩm từ gỗ 0,7 1,09 0,73 0,67 0,98 0,97 0,96 0,94 0,95 0,64 0,65 0,71 Nguyên liệu dệt sản phẩm dệt 1,44 1,88 1,31 1,57 1,89 1,72 1,57 1,92 1,62 1,54 1,81 1,63 Giày 13,1 15,8 13,1 12,2 12,8 15,1 11,2 11,6 11,8 9,21 10,4 10,7 Đá thủy tinh 2,91 2,84 2,14 2,55 2,15 1,49 0,9 0,88 0,68 0,57 0,72 0,66 Kim loại sản phẩm kim loại 0,37 0,53 0,29 0,34 0,46 0,32 0,28 0,31 0,23 0,51 0,18 0,15 Máy móc thiết bị điện 1,01 0,21 0,67 0,41 0,57 0,73 0,98 1,77 2,2 1,83 1,85 Phương tiện vận tải 0,03 0,02 0,02 0,01 0,75 0,03 0,03 0,37 0,01 0,04 0,25 0,04 Các sản phẩm khác 4,27 5,12 4,14 4,52 3,36 2,63 1,84 1,59 1,75 1,43 1,77 1,52 Nguồn:[174] lvi Bảng 28.4: Chỉ số định hướng khu vực (ROI) Việt Nam giai đoạn 2004-2015 Động vật tươi sống và sản phẩm từ động vật Các sản phẩm thực vật Thực phẩm Khống sản Nhiên liệu Hóa chất Nhựa và cao su Da sống, da thuộc và SP từ da Gỗ và sản phẩm từ gỗ Nguyên liệu dệt và sản phẩm dệt Giày Đá và thủy tinh Kim loại và sản phẩm kim loại Máy móc thiết bị điện Phương tiện vận tải Các sản phẩm khác 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,40 0,26 0,29 0,30 0,28 0,38 0,35 0,40 0,45 0,47 0,54 0,84 0,79 0,91 0,92 1,07 1,22 1,39 1,73 1,67 1,09 0,82 1,06 1,28 0,49 0,39 0,51 0,59 0,73 0,99 1,24 1,45 1,79 1,58 1,60 1,66 4,39 5,00 5,06 5,89 4,24 5,29 5,26 2,77 3,14 4,02 5,48 3,00 2,32 1,81 1,76 1,84 2,10 2,22 2,30 2,86 3,17 2,74 2,35 9,17 0,45 0,30 0,29 0,44 0,37 0,54 0,70 0,81 1,34 1,46 1,46 2,88 0,19 0,31 1,74 0,13 0,07 0,22 0,16 1,09 0,11 0,06 0,26 0,15 0,96 0,13 0,08 0,29 0,13 1,01 0,13 0,08 0,40 0,14 0,98 0,14 0,08 0,54 0,16 1,53 0,17 0,12 0,47 0,23 1,57 0,21 0,13 0,43 0,26 2,06 0,23 0,17 0,31 0,23 2,04 0,20 0,18 0,28 0,23 2,14 0,22 0,20 0,34 0,28 2,85 0,24 0,21 1,47 0,45 0,74 0,31 0,28 0,51 0,30 2,24 1,41 0,55 0,42 0,27 1,80 1,14 0,66 0,73 0,23 1,69 1,05 0,76 0,63 1,69 2,00 0,89 0,75 0,53 1,43 2,17 0,83 1,01 1,47 0,06 2,44 1,05 1,12 2,08 0,02 2,72 0,89 1,54 2,71 0,03 3,21 0,91 2,01 3,79 0,18 3,50 0,90 1,46 3,13 0,18 3,94 0,94 2,13 3,11 0,19 3,57 0,82 2,02 2,48 3,42 0,79 2,87 0,57 Nguồn: Tính tốn tác giả dựa số liệu phụ lục 8,10,20,23 lvii ... tiễn tác động Hiệp định thương mại tự ASEAN- Australia -New Zealand đến thương mại hàng hóa • Chương 3: Tác động Hiệp định thương mại tự ASEAN- Australia -New Zealand đến thương mại hàng hóa Việt Nam. .. VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN- ÚC -NEW ZEALAND ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 29 2.1 Những vấn đề chung quan hệ thương mại hàng hóa hiệp định thương mại tự. .. mối quan hệ thương mại Việt Nam với Australia New Zealand; (3) Nghiên cứu AANZFTA đánh giá tác động Hiệp định đến thương mại quốc gia Về Hiệp định thương mại tự Nghiên cứu hiệp định thương mại tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN úc new zealand đến quan hệ thương mại của việt nam với úc và new zealand, Tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN úc new zealand đến quan hệ thương mại của việt nam với úc và new zealand

Từ khóa liên quan