Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết với việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng hiện nay

75 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 18:32

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT VỚI VIỆC XÂY DỰNG Ý THỨC CỘNG ĐỒNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Giảng viên hướng dẫn : TS PHẠM HUY THÀNH Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH Lớp : 14 SGC Đà Nẵng, tháng 04 năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT VỚI VIỆC XÂY DỰNG Ý THỨC CỘNG ĐỒNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Giảng viên hướng dẫn : TS PHẠM HUY THÀNH Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH Lớp : 14 SGC Đà Nẵng, tháng 04 năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan là công trình nghiên cứu của riêng và được sự hướng dẫn của thầy TS Phạm Huy Thành Trong thời gian qua các nội dung nghiên cứu, kết quả đề tài là trung thực và chưa công bố dưới bất cứ hình thức nào Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung khóa luận của mình Đà Nẵng, tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Việt trinh LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô Đầu tiên, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Phạm Huy Thành người đã hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều quá trình thực hiện đề tài khóa luận này Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô Khoa Giáo dục Chính trị của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã trang bị cho em những kiến thức quý báu suốt bốn năm học để em có sở hoàn thành đề tài này Ngoài quá trình thực hiện khóa luận em còn nhận được rất nhiều sự động viên và giúp đỡ từ phía gia đình, bạn bè, thầy chủ nhiệm Kết quả của đề tài này là lời cảm ơn bước đường học tập và nghiên cứu Với những khả và điều kiện của một sinh viên, khóa luận không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót Em kính mong nhận được những góp ý chân thành của quý thầy cô và các bạn để khóa luận được hoàn thiện Đà Nẵng, tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Việt Trinh MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Mục đích và nhiệm vụ khóa luận 2.1 Mục đích khóa luận 2.2 Nhiệm vụ khóa luận Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục khóa luận Tổng quan tài liệu khóa luận B NỘI DUNG 11 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT 11 1.1 1.1.1 Nguồn gốc lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 11 Giá trị đoàn kết dân tộc 11 1.1.2 Quan niệm của C Mác- Ph.Ăngghen, Lênin về đoàn kết 13 1.2 Cơ sở thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 17 1.2.1 Xuất phát từ các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX 17 1.2.2 Xuất phát từ cuộc cách mạng thế giới 21 1.3 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 24 1.3.1 Tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc 24 1.3.2 Đại đoàn kết vấn đề chiến lược quyết định thành công của cách mạng 30 1.3.3 Đại đoàn kết là đại đoàn kết toàn dân 31 1.3.4 Đồn kết q́c tế 35 1.3.5 Nguyên tắc đại đoàn kết 39 Kết luận chương I 43 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG Ý THỨC CỘNG ĐỒNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỒN KẾT 45 2.1 Tổng quan về trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 45 2.2 Thực trạng về xây dựng ý thức công đồng cho sinh viên sư phạm 47 2.2.1 Những kết quả đạt được nguyên nhân của 47 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân của 54 2.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức cộng động cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 59 2.3.1 Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết 59 2.3.2 Phát huy vai trò của Đoàn niên, Hợi sinh viên xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên 62 2.3.3 Phát huy tính tự giác của sinh viên việc xây dựng ý thức cộng đồng 64 2.3.4 Nâng cao ý thức giao lưu, hợp tác cộng đồng sinh viên hiện 67 Kết luận chương II 70 C KẾT LUẬN 71 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 A MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Hồ Chí Minh mợt vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tợc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta nhân loại, người đã để lại cho dân tộc ta mợt di sản tình thần vơ giá, mợt hệ thớng tư tưởng về nhiều mặt Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết một những tư tưởng bật Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có mợt niềm tin tụt đới, trí ṭ sức mạnh to lớn của khới đoàn kết tồn dân tợc Việt Nam Người đã xây dựng khới đại đoàn kết tồn dân vững mạnh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Là người nắm giữ vận mệnh đất nước, hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ vai trò quan trọng của đoàn kết toàn dân sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tợc cơng c̣c xây dựng bảo vệ Tố quốc xã hội chủ nghĩa Người cho rằng, Muốn đưa cách mạng đến thành cơng phải có lực lượng cách mạng đủ mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù xây dựng thành công mợt xã hợi mới, ḿn có lực lượng cách mạng vững mạnh phải thực hiện đại đoàn kết dân tộc để quy tụ thành một khối vững chắc Đoàn kết tồn dân mục tiêu đợc lập dân tợc, dân chủ, hòa bình tiến bợ xã hợi kim nam cho mọi hành động cách mạng mục tiêu đấu tranh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Người nhấn mạnh “Đoàn kết sức mạnh của chúng ta”, “Đoàn kết một lực lượng vô địch của chúng ta”, “Đoàn kết sức mạnh, then chốt của thành công” [35, tr.154] Để xây dựng khối đại đoàn kết tồn dân vững mạnh, người khun đồng bào lòng yêu nước thương nòi, hãy xóa bỏ mọi bất hòa, thành kiến để phấn đấu cho mợt tương lai tươi sáng Trong thư gửi đồng bào nam bộ, người viết: “Năm ngón tay có ngón ngắn, ngón dài Nhưng ngắn dài đầu hợp lại nơi bàn tay Trong mấy triệu người có người này người khác đều dòng dõi tổ tiên ta Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận đã là Lạc cháu Hồng thì có ít hay nhiều lòng q́c Đới với đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ… có thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn vẻ vang”[28, tr.246] Lòng yêu nước và ý thức cộng đồng, đó là truyền thống quý báu, là sức mạnh vô địch của nhân dân Việt Nam, chung một bọc, nghĩa lớn đồng bào, 54 dân tộc Việt Nam đã đoàn kết chung lưng đấu cật, ngược lên rừng, tiến biển, khẩn hoang, dựng nước, chống giặc ngoại xâm để giữ gìn non sông gấm vóc Bác Hồ nói: “Đồng bào tất cả các dân tộc phải anh em một nhà” Đảng và Nhà nước ta luôn đặt vấn đề dân tộc ở vị trí chiến lược, có tầm quan trọng sống còn đối với quốc gia và là một nội dung lớn đối với cách mạng Việt Nam Nhờ có đường lối chính trị và chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà nước các dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ, phân biệt đối xử, trở thành chủ nhân đất nước, gắn bó bền chặt, sướng khổ có nhau, lao động, đấu tranh dựng nước và giữ nước Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện những thắng lợi sự nghiệp đổi mới cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần phải nêu cao vấn đề đại đoàn kết việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng nói riêng Bởi vì, sinh viên nhân tớ, nguồn nhân lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hợi của đất nước Tri thức nói chung sinh viên nói riêng: lực lượng hùng hậu, có sức khỏe, có trình đợ học vấn, có tiềm sáng tạo, có khả tiếp cận làm chủ khoa học hiện đại Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh thế giới biến động phức tạp, trước những thách thức tồn cầu hóa về đa lĩnh vực Chính vậy, tơi chọn đề tài “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết với việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng” làm khóa luận của Mục đích và nhiệm vụ khóa luận 2.1 Mục đích khóa ḷn Khóa ḷn làm rõ nguồn gớc nợi dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc Từ đó, vận dụng vào việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng hiện 2.2 Nhiệm vụ khóa luận Để đạt được mục đích trên, đề tài phải giải quyết những nhiệm vụ sau đây: - Làm rõ nguồn gớc hình thành q trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết - Hệ thớng hóa những nợi dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết - Chỉ thực trạng đoàn kết của sinh viên Đại học Sư phạm góp phần đưa mợt sớ giải pháp nhằm xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Đối tượng nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, từ đó vận dụng vào việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Dựa sở lý luận là quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết: Về phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp sau: Phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích, phương pháp phân loại, phương pháp logic – lịch sử, nhằm làm sáng tỏ mợt cách tồn diện sâu sắc nợi dung đề tài Bố cục khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nợi dung đề tài gồm có chương: - Chương I: Cơ sở lý luận thực tiễn về tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết - Chương II: Thực trạng giải pháp xây dựng ý thức công đồng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tổng quan tài liệu khóa luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết là tư tưởng nỗi bật, có giá trị trường tồn đới với q trình phát triển của dân tợc ta của tồn nhân loại Đoàn kết là tư tưởng xuyên suốt nhất quán tư lý luận hoạt động thực tiễn Hồ Chí Minh trở thành chiến lược cách mạng của đảng ta, gắn với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc Đã có nhiều sách, báo, giáo trình, hợi thảo khoa học đã nghiên cứu về vấn đề Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung được đề cập qua mợt sớ sách giáo trình tiêu biểu như: Học viện trị Q́c gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Những đề chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý ḷn Chính trị Hà Nợi; Bợ Giáo dục và Đào tạo (2003), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Q́c gia Hà Nợi; Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Nxb Chính trị Q́c gia Hà Nợi; Đặng Văn Thái ( 2004), Vấn đề đoàn kết tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Q́c gia Hà Nội; Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Những ngun lí Chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị Q́c gia Hà Nợi Các công trình này đã nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết Đã nêu rõ được tầm quan trọng về Đại đoàn kết với việc ý thức cộng đồng cho sinh viên Trong nghiên cứu đã khẳng định muốn nâng cao ý thức cộng đồng cho sinh viên phải thơng qua Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, hiểu được nguồn gốc nội dung của Tư tưởng Hồ Chí Minh Bên cạnh đó có nhiều cơng trình nghiên cứu khác như: Đàm Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Ánh ( 2014), Tăng cường công tác giáo dục truyền thống dân tộc cho hệ trẻ Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục lý luận; Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Trần Quốc Đạt, Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho niên địa bàn Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sĩ Chính trị học.; Lại Quốc Khánh, Phan Duy Anh (2013) “Giáo dục truyền thống cách mạng cho niên giai đoạn nay”, Tạp chí tuyên giáo; v.v… Nợi dung của cơng trình chủ yếu tập trung nghiên cứu, bổ trợ việc giáo dục ý thức cộng đồng cho sinh viên hiện Cho đến hiện chưa có công trình khoa học nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc với việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm nói chung và Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng nói riêng Các cơng trình nghiên cứu nguồn tài liệu tham khảo quý báu, gợi mở cho hướng tiếp cận mới nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết với ý thức cộng đồng cho sinh viên còn nhiều bất cập Vì vậy, tiếp thu, kế thừa thành quả nghiên cứu của tác giả trước đã triển khai nghiên cứu đề tài “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết với việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng” làm khóa luận tốt nghiệp 10 Lịch sử Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giưc nước Quá trình đó rèn luyện và hun đúc nên các thế hệ người Việt Nam giàu lòng yêu nước, sẵn sàng xả thân để cứu nước, thương yêu người, thương yêu đồng loại, có tinh thần chịu khổ và vượt qua bao khó khăn Nắm rõ được ý nghĩa đó đã hình thành dòng máu người Việt tinh thần tương thân tương ái, sự đoàn kết, cố kết cộng đồng lại với Đối với sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng cần phải phát huy ý thức cộng đồng thông qua tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tham gia tuyên truyền những hoạt động, tổ chức,… như: tuyên truyền sinh viên tham gia các vào các hoạt động tình nguyện “Chung tay bảo vệ Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng”, hay là các chương trình “Tiếp sức mùa thi” đoàn trường tổ chức để giúp đỡ cho các em học sinh tham gia kì thi THPT, Đại học Ngoài Đoàn trường cần tổ chức những hoạt động nhằm gắn chặt tình đoàn kết, ý thức cộng đồng cho sinh viên trường thông qua những hoạt động như: “Chung sức cộng đồng” cho sinh viên để các bạn sinh viên các khoa với đoàn kết sức mạnh việc xây dựng đường bê tông cho các khu vực còn gặp nhiều khó khăn Một chương trình khó hay, mang một ý nghĩa to lớn cần phải được tuyên truyền đến tất cả các bạn sinh viên trường đó chính là “Hiến máu nhân đạo”, chương trình thể hiện sự đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn giữa sinh viên với cộng đồng xã hội đất nước Việt Nam Ba là, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết thơng qua đàm thoại, seminar,… nhằm giúp cho sinh viên tiếp nhận, lĩnh hội kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết Trường có thể áp dụng một hình thức khá hay, tạo sự thu huống của đông đảo các bạn sinh viên, nhằm phát huy tính sáng tạo, tính tò mò của sinh viên thông qua những buổi tuyền truyền hình thức đàm thoại là chương trình seminar,… chương trình khá bổ ích Tuyên truyền seminar người học chủ động, mà đó người học chủ động hoàn toàn từ khâu chuẩn bị tài liệu, trình bày nợi dung đưa dẫn chứng, trao đổi, thảo luận với thành viên khác cuối tự rút nội dung học hay vấn đề khoa học đề xuất ý kiến để mở rộng nội dung Thông qua những buổi đàm thoại thế này sinh viên tích cực chủ động việc tìm kiếm, ví dụ: giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, sinh viên chủ động tìm hiểu rõ những nội dung quan trọng về đoàn kết thông qua tư tưởng của người, sau đó các bạn 61 sinh viên nêu những câu hỏi liên quan về vấn đề này, từ đó các bạn sinh viên có thể trao đổi, nêu lên ý kiến, quan điểm,… để hiểu rõ về tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết Đó là hình thành nên ý thức cộng đồng, cố kết cộng đồng sinh viên lại gần thông qua những buổi đàm thoại hay là chương trình seminar thế này Giúp các bạn sinh viên có thể tạo môi trường tự tin, mạnh dạn việc giao lưu với các bạn sinh viên và ngoài khu vực lại với Đất nước tiến lên đường hội nhập, phát triển sâu rộng, những thách thức, khó khăn mới lại hiện hữu Vì vậy, nhiệm vụ của Ðoàn trường là phải đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục sinh viên theo tiêu chí thực chất, hiệu quả Ðể c̣c "cách mạng" tư tưởng thành công, cấp bộ đoàn cần chủ đợng, sáng tạo để đề những loại hình học tập, nghiên cứu mới, phù hợp sự phát triển ngày nhanh của xã hội nhu cầu chính đáng của sinh viên Ðồng thời, mạnh dạn, kiên quyết dẹp bỏ những hình thức tun trùn, giáo dục khơng phù hợp, rập khn, hình thức thậm chí phơ trương, gây lãng phí Bác Hồ từng nói: Cái gì cũ mà xấu phải bỏ Cái gì cũ mà khơng xấu, phiền phức phải sửa đổi cho hợp lý 2.3.2 Phát huy vai trò của Đoàn niên, Hội sinh viên xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên là một những đầu tàu giúp sinh viên trường có thể gắn chặt lại với hơn, đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác,… Bên cạnh việc học tập ở trường, nhờ Hội sinh viên phát triển, giúp các bạn sinh viên tạo hội tham gia nhiều hoạt động xã hội Hội sinh viên trường đã xác định nhiệm vụ hàng đầu là với tổ chức Đoàn Thanh niên củng cố, xây dựng, góp phần bồi dưỡng cho sinh viên những ước mơ, hoài bão cao đẹp Từ đó, giúp sinh viên xác định và có được động cơ, thái độ, phương pháp đúng đắn học tập, nếp sống Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng có tinh thần, trách nhiệm cao, đoàn kết, động, sáng tạo, đồng thời được sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên nên phong trào sinh viên ngày càng lớn mạnh, có ảnh hưởng sâu rộng, tạo được uy tín và ngoài trường Hằng năm sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng hưởng ứng nhiệt tình các phong trào tình nguyện như: Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo,… Ngoài có rất nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm để các bạn tham gia sinh hoạt ngoài giờ 62 học giảng đường Những hoạt động này giúp sinh viên trường được học hỏi, rèn luyện bản thân trưởng thành về mọi mặt cuộc sống, đặc biệt là các kỹ mềm mà sinh viên còn yếu, các bạn còn được với các bạn sinh viên khác tham gia những hoạt động mình yêu thích, âm nhạc, thể thao,… hết được tự mình tổ chức các chương trình, các xự kiện của trường hay có thể biến những ước mơ dự định ấp ủ của mình thành hiện thực thông qua chuyến sinh hoạt bổ ích này Chính các bạn là lực lượng xung kích đầu việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử sự hài hòa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, khơi nguồn sáng tạo, tuyên truyền vận động, hổ trợ sinh viên học tập, giữ vai trò tiên quyết các chiến dịch tình nguyện chung sức vì cộng đồng Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thời gian tới cần tăng cường đẩy mạnh giáo dục ý thức cộng đồng sinh viên thông qua các phong trào từ phía đoàn trường phát động, tổ chức Những thành tích từ phía đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã đạt được những năm vừa qua, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cần phải kế thừa, phát huy và tiếp tục đẩy mạnh giáo dục ý thức cộng đồng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ngày càng cao thông qua các phong trào như: phong trào “Tình nguyện mùa hè xanh”, “Chiến dịch sinh viên tình nguyện”,… phía Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cần khơi dậy, đẩy mạnh giáo dục ý thức sinh viên như: “Hội trại truyền thống”, “Tự hào tuổi trẻ Sư phạm” và nhiều hoạt động phong trào bổ ích khác nhằm tạo sân chơi lý thú cho Đaong viên Thanh niên nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2018), đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo các hoạt động đoàn với tiêu chí: “Liên tục, sáng tạo, hấp dẫn, kỷ luật”, thông qua hội trại với những hoạt động bổ ích giúp sinh viên làm quen với các bạn sinh viên từ các khoa trường lại với nhau, đẩy mạnh giáo dục ý thức về cộng đồng sinh viên ngày càng cao Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Nhà trường đã tổ chức ngày tết cổ truyền cho du học sinh Lào tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, được sự cho phép từ phía lãnh đạo nhà trường, Ban quản lý du học sinh Lào tại trường tổ chức tết cổ truyền Bunpimay 2018 (phát lịch năm 2561) cho 165 du học sinh Lào theo học tại trường Tham dự ngày tết cổ truyền Lào có bà Sisavat InHipanya- phu nhân phó 63 lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, các thầy cô khoa Ngữ Văn, đại diện sinh viên Lào theo học tại trường đông đảo các bạn du học sinh ở tại trường Tại bạn các sinh viên Lào đã buộc cổ tay, té nước để bày tỏ tình cảm quý mến, trân trọng, cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với quý thầy cô tất cả bạn bè- thể hiện tình anh em Việt – Lào thêm gắn kết Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động đẹp những năm tiếp đến nhằm tạo hội để các bạn sinh viên Lào, sinh viên ngoại quốc khác gắn kết với sinh viên Việt Nam, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng chia kỉ niệm những năm tháng sống xa gia đình vừa là sợi dây gắn chặt ý thức cộng đồng cho sinh viên trường lại với Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đẩy mạnh giáo dục phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua như: Đoàn trường cần tổ chức nhiều cuộc thi bổ ích về phía học tập nhằm phát huy tinh thần học tập sinh viên “Kỳ thi sinh viên giỏi cấp Trường, cấp Đại học Đà Nẵng”, “Cuộc thi khoa học cấp quốc gia 2018”,… các hoạt động, phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: “Vé xe ngày tết” ủng hộ cho các bạn sinh viên gia đình khó khăn, xa nhà Như ông cha ta từng bảo: “Bầu ơi! Thương lấy bí cùng/ Tuy khác giống chung một giàn” hay “Lá lành đùm lá rách”,… Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hoạt động tươi đẹp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian sắp đến nhằm xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2.3.3 Phát huy tính tự giác của sinh viên việc xây dựng ý thức cộng đồng Để xây dựng ý thức cộng đồng sinh viên ngày càng phát triển, chạy kịp với tiến độ phát triển Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì yêu cầu đặt là phát huy tính tự giác sinh viên là điều vô quan trọng Thứ nhất, tự giác việc giáo dục học tập, tự rèn luyện thân Tính tự giác mợt hình thức rèn lụn bản thân có chọn lọc, tạo nên những thói quen tích cực cách nghĩ, cách hành động nhằm mục đích nâng cao bản thân hướng đến thành cơng Ðó kết quả của q trình nỗ lực khơng ngừng, tự khắc phục khó khăn, vượt lên mọi thử thách cuộc sống 64 Ðể rèn luyện tính tự giác của sinh viên, trước hết bản thân sinh viên phải có ý thức tự giác, phải biết trách nhiệm cơng việc của mục tiêu bản thân phải hướng đến cuộc sống Từ đó, tự vạch kế hoạch cho từng khoảng thời gian, từng giai đoạn trình học tập rèn luyện bản thân Ðặc biệt, sinh viên phải hồn tồn tn thủ theo kế hoạch mà tự đặt ra, cho dù có khó khăn phải khắc phục triệt để Tính tự giác của sinh viên phải được hình thành dần dần trình học tập Tự giác học tập bao gồm những hoạt động bản về nhiệm vụ của sinh viên tự nghiên cứu học trước sau lên lớp; chủ động thực hiện tốt giờ đến lớp, tham gia tích cực hoạt đợng ngoại khoá, đến những hành vi mang tính tự giác để rác vào nơi quy định, chào hỏi thầy cô, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, người gặp khó khăn, đúng hẹn hoạt đợng Phải nhận thức rèn lụn tính tự giác của sinh viên không những trách nhiệm của gia đình hay bản thân sinh viên, mà có sự định hướng, giúp đỡ từ nhà trường giảng viên Trong trình dạy học, từ buổi đầu của mơn học, giảng viên phải có kế hoạch đưa sinh viên vào quỹ đạo của - kế hoạch dạy học có sự kiểm tra, giám sát śt q trình dạy học Cùng với hoạt đợng dạy học, giảng viên tấm gương về tính tự giác đối với sinh viên, là người trực tiếp chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm bản thân về học tập, kinh nghiệm sớng, khún khích sinh viên hình thành, trì phát huy tinh thần tự giác không riêng học tập mà tất cả hoạt động của đời sống thường ngày, phải xem tính tự giác mợt phần gắn liền tất cả mọi hoạt động Hơn nữa, giảng viên là người trực tiếp làm việc với sinh viên, có quyền chi phới, điều khiển tồn bợ q trình dạy học Nếu bản thân giảng viên khơng thể hiện được tính tự giác soạn giảng, chấm trả kịp thời, vào lớp đúng giờ, động viên, giúp đỡ sinh viên học ́u việc khơi dậy tính tự giác của sinh viên rất khó khăn Có những giảng viên hay phàn nàn sinh viên bây giờ không chịu khó học tập, họ khơng dành thời gian cho việc nghiên cứu dạy, giảng qua loa, dựa vào phương pháp dạy mới sinh viên tự nghiên cứu giảng viên hướng dẫn hời hợt, qua loa, không vào trọng tâm, nhận thức vấn đề sai lệch 65 Tự giác một những yếu tố quan trọng đến thành công thể hiện lòng tự trọng của bản thân Do vậy, bản thân sinh viên tự tập cho sự tự giác chăm với sự hướng dẫn, làm gương của người lớn, đó có giảng viên Ðiều đó khơng giúp ích cho bạn học tập, mà rất ý nghĩa các bạn sống tự lập sau này Bản thân sinh viên tự giác được việc giáo dục, học tập và tự rèn luyện bản thân đó là một những yếu tố hình thành nên ý thức cộng đồng cho sinh viên Thứ hai, tự giác việc tham gia các hoạt động lớp, nhóm, khoa và trường Đới với sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, công việc học tập, bồi dưỡng tri thức phải được chú trọng ưu tiên và đặt lên hàng đầu Tuy nhiên, bên cạnh việc học tốt thì tham gia các hoạt động Đoàn, lớp, khoa, …cũng là một điều hết sức quan trọng Thực tế cho thấy, ngày nay, các trường đại học và cao đẳng cả nước thường tổ chức rất nhiều những hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội… nhằm tạo môi trường lành mạnh cho sinh viên tự giác được tiếp xúc, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ sống kỹ mềm Tham gia những hoạt động thế, các bạn sinh viên có thể gặt hái được vô số lợi ích, tạo bước đệm tốt cho sự phát triển của mình tương lai, hình thành nên ý thức cộng đồng sinh viên sau này Khi tham gia hoạt động đoàn thể, lớp hay khoa, bạn sinh viên có thêm nhiều bạn mới Việc thường xuyên được lại nhiều nơi, tham gia nhiều sự kiện giúp chúng ta được gặp gỡ, tiếp xúc với thành phần ở đủ mọi lứa tuổi khác Với môi trường thế, có thêm điều kiện để mở rộng quan hệ ngoại giao của mình Đặc biệt, những cá nhân tham gia phong trào đoàn đều có chung mục đích và sở thích ḿn được cớng hiến hết cợng đồng.Vì vậy, khơng cần phải lo là “mình nói chụn về vấn đề với những người bạn mới” Tham gia hoạt động Đoàn, lớp hay khoa tổ chức khiến bạn xích lại gần hơn, bởi thế mà hội để tìm thấy “mợt nửa” của riêng trở nên dễ dàng Hơn thế nữa, tham gia hoạt động Đoàn, lớp và khoa tổ chức, gặp gỡ và giao lưu với nhiều bậc anh chị trước Nhờ vào đó, ta có hội mở mang tầm hiểu biết, tiếp thu kinh nghiệm sống từ họ Mỗi một cá nhân xã hội lại mang 66 một kho tàng kiến thức riêng biệt cho ta khám phá học hỏi Những kiến thức thực tế mà họ rút từ c̣c đời giúp ích cho ta rất nhiều Từ những thứ giản đơn vi mô cho đến những học vĩ mô sâu sắc, nếu là người biết suy ngẫm kiên trì tích lũy, các bạn sinh viên có mợt kho báu vô giá về tri thức nhân loại Thêm vào đó, những dẫn cách xử lý tình huống phát sinh của những người trước giúp sinh viên thêm tự tin khơng bỡ ngỡ gặp phải sự cố bất ngờ cuộc sống Chúng ta còn được làm quen với cách thức làm việc chuyên nghiệp học được những kiến thức thầy cô không dạy như: kỹ quan sát, cách ứng xử giao tiếp, cách tổ chức sắp xếp công việc cá nhân Chắc hẳn là bước cánh cửa đại học, bạn sinh viên trẻ “cứng cáp” hơn, không còn cảm giác bỡ ngỡ của một người thiếu kinh nghiệm sống nữa Tham gia hoạt động này việc bạn sinh viên được trải nghiệm kỹ sống thực hiện tất cả các bước của một chương trình sự kiện: từ khâu lên ý tưởng, xây dựng đề án, triển khai cơng việc trùn thơng cho đến hồn thiện kế hoạch…Bởi thực tiễn là người thầy của cuộc sống Việc học kỹ sống những hoạt động trực tiếp vậy chắc chắn có hiệu quả cao gấp bội so với việc ngồi một chỗ vẽ ý tưởng của lên giấy Và sinh viên tự giác việc tham gia các hoạt động, phong trào từ lớp học, từ khoa tổ chức hay là từ ban lãnh đào phía Đoàn trường tổ chức các bạn sinh viên có đủ hiểu biết và hình thành nên ý thức cộng đồng chính bản thân sinh viên 2.3.4 Nâng cao ý thức giao lưu, hợp tác cộng đồng sinh viên hiện Để góp phần phát huy tính tích cực học tập, nâng cao ý thức giao lưu, hợp tác cộng đồng sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng cần thực hiện các giải pháp sau: Thứ nhất, nâng cao tính tích cực, chủ động tự giác tu dưỡng, rèn luyện tính tích cực học tập Tự giáo dục, tự rèn luyện là thuộc tính vốn có có của bản thân người Với tư cách là sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng cần phải tích cực học tập, chủ động, tự giác rèn luyện bản thân để tạo sự miễn dịch trước những tác động xấu bên ngoài Nâng co tính tích cực, chủ động tự giác tu dưỡng, rèn luyện 67 học tập giúp sinh viên hoàn thiện vai trò của bản thân đối với cộng động đối với sự phát triển của đất nước hiện Thứ hai, đổi hình thức, phương pháp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng nhằm phát huy giao lưu, hợp tác cộng đồng sinh viên với Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết là môn học khá quan trọng và bổ ích Đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu về đổi mới những phương pháp, hình thức giáo dục môn học này, theo công trình nghiên cứu cần thống nhất một số quan điểm sau: Chất lượng của việc dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh được quy tụ bởi hai yếu tố bản là chủ thể và khách thể, nội dung và phương dạy học chưa thực sự đồng bộ, sâu vào trọng tâm về phương pháp điều kiện vật chất Nếu trước dạy học thầy đọc trò ghi thì bây giờ thay vào đó nên đổi mới phương pháp dạy học cách cho sinh viên tự học, tự làm, tự sáng tạo thông qua các chủ đề, bài tập mà thầy cô giao Hãy để sinh viên tự làm chủ việc học, lấy sinh viên làm trung tâm Từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh Mục đích của việc ứng dụng công nghệ thông tin Powerpoint vào giảng dạy các môn khoa học xã hội mà đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh, là một những phương pháp nhằm góp phần đổi mởi chương trình dạy học ở trường Đại học hiện Giảng viên sử dụng hình thức áp dụng máy móc giúp giảng viên có thể truyền đạt một cách đầy đủ, khoa học và sinh viên phát huy được tình thần tự học, lắng nghe,…tạo hứng thú, óc tiếp nhận từ phía người học Phát huy được tính tự giác, tự học sinh viên hiện Đó là hội để sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tiếp nhận công nghệ thông tin chạy kịp với xu thế hội nhập và phát triển đất nước về công nghệ thông tin hiện Thứ ba, nâng cao ý thức giao lưu, hợp tác các sinh viên nhằm hình thành nên ý thức cộng đồng sinh viên nói chung và sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng nói riêng Một là, đối với lãnh đạo từ phía nhà trường cần phải tổ chức hoạt động về học tập, hoạt động phong trào vui chơi giải trí, thông qua những cuộc thi,… Để tất cả sinh 68 viên của trường tham gia giao lưu, gắn kết tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng sinh viên Ngoài thì trường cần tạo môi trường có sự liên kết giữa sinh viên Việt Nam sinh viên nước ngoài học tập Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng để sinh viên có thể tạo một sân chơi bổ ích, học hỏi và giúp đỡ lẫn như: sinh viên Việt Nam- sinh viên Lào, sinh viên Việt Nam- sinh viên Hàn,… Các bạn sinh viên có thể học hỏi những kinh nghiệm của nước bạn để hiểu thêm về đất nước, vốn sống, phong tục tập quán,… từ những yếu tố đó hình thành nên ý thức cộng đồng cho sinh viên của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Hai là, đối với khoa cần tổ chức hoạt động, phong trào cho sinh viên Tổ chức việc giúp học tập giữa sinh viên Ví dụ: sinh viên Việt Nam giúp đỡ sinh viên Lào học tập, đội nào giúp đỡ sinh viên hoàn thành học tập tốt được khen thưởng,…Đó là một những hoạt động, khích lệ tinh thần cho sinh viên Việt Nam, tạo môi trường giao lưu giữa sinh viên Việt với sinh viên nước bạn Nâng cao được ý thức cộng đồng, tầm quan trọng việc giúp đỡ, cố kết cộng đồng lại gần Ba là, bản thân sinh viên cần có ý thức việc giao lưu, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: diễn đàn giao lưu văn nghệ văn hóa, thể thao, thi tìm hiểu những vấn đề mang tính chính trị, có sự kết hợp giữa các thành viên (đồng đội),… Tạo nhiều sân chơi để sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng có thể phát huy hết khả sáng tạo một cách đầy chủ động, nhiệt huyết, góp phần vào việc nâng cao ý thức cộng đồng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 69 Kết luận chương II Thông qua những nội dung sơ lược về điều kiện, tổng quan Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng, với những kết quả đạt được và những hạn chế giúp rút một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết với việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng Thứ nhất, Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết Thứ hai, Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên Thứ ba, Phát huy tính tự giác của sinh viên việc xây dựng ý thức cộng đồng Thứ tư, Nâng cao ý thức giao lưu, hợp tác cộng đồng sinh viên hiện Áp dụng, thực hiện tốt được một số giải pháp này nhằm một mặt giúp cho sinh viên sớm tiếp cận, hòa nhập, thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ sinh viên của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Bởi vì, sinh viên nói chung, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng nói riêng là những đội ngũ giáo viên tương lai, người chèo lái chữ cho thế hệ tương lai, những đội ngũ trí thức nước nhà Nên phải: “vừa đủ đức vừa đủ tài” Đây là một những nhiệm vụ cấp thiết hiện nay, chính vì vậy đòi hỏi sự quan tâm, hổ trợ, phối hợp đồng bộ giữa các ban lãnh đạo từ nhiều phía khác và cả ở chính bản thân từng sinh viên nhằm mang lại hiệu quả cao việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 70 C KẾT LUẬN Sinh viên là đại diện cho thế hệ trẻ trí thức trẻ, động, sáng tạo và linh hoạt Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng về đoàn kết của ông cha ta để lại, đại bộ phận sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng sức phát huy tinh thần đoàn kết nhằm xây dựng ý thức cộng đồng sinh viên ngày càng sâu rộng Đất nước có phát triển nhanh và mạnh quá trình toàn cầu hóa được hay không phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ và sinh khí của người trẻ Đó chính là tầng lớp trí thức sinh viên Có một câu hát được nhiều thế hệ niên yêu mến “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?” Nếu người trẻ, sinh viên luôn thường trực tâm trí mình câu hát ấy, thì từ việc làm dù nhỏ nhất đều thấm đẫm tình yêu Tổ quốc và thấy Tổ quốc gọi tên và trông đợi ở chính sự nỗ lực của người trẻ- sinh viên Việt Nam Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng là những đội ngũ thầy cô giáo tương lai, là người chèo lái chữ đến từng ngóc ngách thế hệ trẻ Việt Nam Chính vì thế bên cạnh việc giáo dục tri thức khoa học, giáo dục chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, lực sư phạm cho sinh viên,… một những nội dung giáo dục quan trọng, góp phần không nhỏ việc bồi dưỡng đội ngủ giáo viên ưu tú, chất lượng, đủ đức đủ tài, động, sáng tạo thì đòi hỏi cần phải chú trọng xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên Để việc xây dựng ý thức cộng đồng đến với từng sinh viên thì chúng ta cần phải chú trọng, nâng cao việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kêt đến với từng sinh viên nói chung, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng nói riêng Nhằm tạo một đội ngủ giáo viên tương lai vừa giỏi về kiến thức chuyên môn, vừa đủ đức, đủ tài các hoạt động, phòng trào đoàn, đội, … Bởi vì, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng là những đội ngủ thầy cô giáo tương lai, những thầy cô giáo tương lai đã tiếp thu, lĩnh hội một cách đầy đủ những yếu tố này, thì ắc hẳn là người truyền đạt chữ, truyền đạt tầm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, từ đó xây dựng ý thức cộng đồng đến với tất cả các thế hệ trẻ tương lai Việt Nam sau này 71 D TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lương Gia Ban, Nguyễn Thế Kiệt (2013), Giáo dục đạo đức cho sinh viên điều kiện kinh tế thị trường nay, Nxb Chính trị Q́c gia – Sự thật [2] Nguyễn Duy Bắc (2004), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn dạy và học môn Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội [3] Vũ Đình Bảy (chủ biên), Trần Quốc Cảnh, Đặng Xuân Điều (2015), Giáo dục lối sống nhân văn minh, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội [4] Nguyễn Khánh Bật (1998), Những bài giảng mơn tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [5] Nguyễn Ngọc Bích (1995), Hồ Chí Minh – vấn đề tâm lý, Viện Tâm lý học, Hà Nội [6] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb trị Quốc gia [7] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Những ngun lí Chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị Q́c gia Hà Nội [8] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Q́c gia Hà Nội.6.Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Những ngun lí Chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị Q́c gia Hà Nợi [9] Mai Thị Dung, “Lối sống cho hệ trẻ Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học 2013 [10] Trần Quốc Đạt (2014), “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho niên địa bàn Hà Tĩnh”, Luận văn Thạc sĩ Chính trị học [11] Đảng Cộng sản Việt Nam (1951), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ II, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nội [12] Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính Trị Quốc gia [13] Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị Bộ Chính trị số định hướng lớn công tác tư tưởng [14] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2011), Nxb Chính trị- Hành chính, Hà Nội 72 [15] Trần Văn Giàu (1980), Giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội [16] Nguyễn Văn Hạnh (2014), “ Giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt Đức giai đoạn nay”, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị [17] Lại Q́c Khánh, Phan Duy Anh “Giáo dục truyền thống cách mạng cho niên giai đoạn nay”, Tạp chí tuyên giáo 2013 [18] Đinh Xuân Lâm (chủ biên) (2000), Đại cương Lịch sử Việt Nam tập II, Nxb Giáo dục Hà Nội [19] V.I.Lênin (2004), Bàn Thanh niên, Nxb Thanh niên [20] C Mác và Ph Ăngghen (1982), Bàn niên, Nxb Thanh niên, Hà Nội [21] C Mác và Ph Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [22] C Mác và Ph Ăngghen (1993), Toàn tập, Tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [23] Đặng Văn Thái (2004), Vấn đề đoàn kết tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Q́c gia Hà Nợi [24] Học viện trị Q́c gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Những đề chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận Chính trị Hà Nội [25] Hồ Chí Minh (1990), Về vấn đề giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nợi [26] Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nợi [27] Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nợi [28] Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nợi [29] Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nợi [30] Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nợi [31] Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nợi [32] Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nợi [33] Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nợi [34] Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nợi [35] Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nợi 73 [36] Trần Dân Tiên (1970), Những mẫu chuyện đời hoạt động Hồ Chủ Tịch, Nxb Văn học [37] Thanh Vân (1969), Phấn đấu cho lý tưởng cách mạng cao đẹp, Nxb Thanh niên, Hà Nội [38] Hồ Đức Việt (1996), Thanh niên với nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, Nxb Thanh niên, Hà Nội [39] Nguyễn Đắc Vinh (2015), “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thiếu niên nay”, Tạp chí Tuyên giáo 2015 [40] Đàm Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Ánh, “Tăng cường công tác giáo dục truyền thống dân tộc cho hệ trẻ Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục lý luận 2014 [41] Trung tâm Từ điển học (2007), Từ điển tiếng Việt Nxb Đà Nẵng [42] Phạm Viết Vượng (1996), Giáo dục học đại cương, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội [43] Vũ Quang Vinh (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa quốc tế vơ sản, Lý luận Chính trị số [44] Ngoài khóa luận còn sử dụng các đề tài nghiên cứu, khóa luận các khóa làm đề tài tham khảo Tài liệu internet - http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/ - http://dangcongsan.vn/ - https://www.google.com.vn/search - http://ued.udn.vn/ 74 Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Giảng viên hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) TS Phạm Huy Thành ... về đa lĩnh vực Chính vậy, tơi cho n đề tài Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết với việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng làm khóa luận... GIẢI PHÁP XÂY DỰNG Ý THỨC CỘNG ĐỒNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỒN KẾT 45 2.1 Tổng quan về trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng... nâng cao ý thức cộng động cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 59 2.3.1 Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết với việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng hiện nay, Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết với việc xây dựng ý thức cộng đồng cho sinh viên trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng hiện nay

Từ khóa liên quan