Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với các nước Đông Á đến năm 2030

24 41 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:12

1 PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Phát triển quan hệ thương mại (QHTM) trở thành nhu cầu cấp thiết với quốc gia bối cảnh tồn cầu hóa Về lý thuyết, nghiên cứu Smith (1776), Ricardo (1817), Heckscher - Ohlin (1933) nghiên cứu khác quan hệ thương mại quốc tế (TMQT) nằm khác biệt quốc gia nhân lực trình độ sử dụng nhân lực, tài ngun, cơng nghệ, trình độ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) quốc gia Phát triển QHTM giúp quốc gia tận dụng lợi để tham gia vào phân công lao động hợp tác quốc tế; đồng thời góp phần nâng cao hiệu kinh tế nhờ chun mơn hóa, tận dụng lợi tính kinh tế theo quy mơ Từ phát triển QHTM, tiền đề hội nhập trị, văn hóa – xã hội (VH-XH), an ninh quốc phòng tạo dựng phát triển Với nước phát triển, kết phát triển QHTM với nước phát triển khu vực dẫn đến việc hình thành mạng lưới sản xuất, gia tăng hợp tác khu vực (Kojima 1978, Krugman 1991) Về thực tiễn, phát triển QHTM kinh tế thị trường, vai trò nhà nước đặc biệt quan trọng Điều thể rõ qua 30 năm đổi Việt Nam Việt Nam có QHTM đầu tư với 230 quốc gia vùng lãnh thổ, ký thực hiện/sẽ thực 16 hiệp định thương mại tự (FTA), có FTA hệ QHTM, đầu tư với khu vực, đặc biệt khu vực Đơng Á có phát triển đáng kể Tuy nhiên, q trình phát triển QHTM với Đơng Á, Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề: Thứ nhất, quan hệ Việt Nam với Đông Á chủ yếu tập trung vào nước Đông Bắc Á; Thứ hai, QHTM Việt Nam với Đông Á tập trung phát triển kênh song phương; Thứ ba, theo chuyên gia [Phụ lục 2], hợp tác phát triển QHTM với Đông Á dừng lại chiều rộng mà chưa vào chiều sâu Vì vậy, nhiều tiềm hợp tác chưa khai thác; Thứ tư, tận dụng ưu đãi thuế, đặc biệt tỷ lệ tận dụng ưu đãi theo C/O thấp; Thứ năm, thương mại (TM) hàng hóa, nhập siêu từ Đơng Á gia tăng Quy mô TM hai chiều gia tăng song tỷ trọng TM Việt Nam với thị trường nước Đơng Á nhỏ Dự báo thời gian tới, Đông Á trở thành tâm điểm chuyển dịch vai trò khu vực tương quan với khu vực giới Các văn mang tính định hướng Việt Nam thời gian qua nhấn mạnh đến vị trí vai trò quan trọng khu vực Đơng Á với phát triển kinh tế, TM an ninh Việt Nam Với lý này, việc nghiên cứu vấn đề “Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với nước Đơng Á đến năm 2030” cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN NCS tổng hợp cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến đề tài luận án theo nhóm: Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu QHTM quốc gia Các nghiên cứu tiêu biểu tiếng Anh gồm Smith (1776) “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, Ricardo (1817) “Principles of Political Economy and Taxation”, Heckscher&Ohlin (1933) “Inter-regional and International Trade”, Linder (1961) “An Essay on Trade & Transformation”, Posner (1961) “International Trade & Technical Change”, Vernon (1966) “International Investment & International Trade in the Product Cycle”, Porter (1990) “The Competitive Advantage of Nations” Các nghiên cứu tiêu biểu Việt gồm luận án Hồng Xn Hòa (2002) “Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển QHTM Việt Nam – Liên minh Châu Âu”, Trịnh Thị Thanh Thủy (2007) “Quá trình phát triển QHTM Việt Nam với Liên bang Nga bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Trần Quang Huy (2015) “Giải pháp phát triển QHTM Việt Nam với nước Liên minh thuế quan miền Nam Châu Phi – SACU”; Thứ hai, cơng trình nghiên cứu hội nhập phát triển kinh tế TM quốc gia khu vực địa lý, với nghiên cứu Viner (1950), Meade (1955), Lipsey (1957), Balassa (1961), Akamatsu (1962), Johnson (1965), Kojima (1978), Krugman (1991); Thứ ba, khoảng 80 cơng trình nghiên cứu TM QHTM Việt Nam với khu vực Đông Á với nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc Trong nội dung tổng quan này, bên cạnh việc giá trị khoa học (về lý luận thực tiễn) kế thừa, NCS xác định khoảng trống nghiên cứu đề tài luận án MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn quản lý phát triển QHTM Việt Nam với nước Đông Á, luận án đề xuất giải pháp phía nhà nước nhằm phát triển QHTM Việt Nam với nước Đông Á đến năm 2030 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, hệ thống hóa luận giải có chọn lọc số sở lý luận phát triển QHTM quốc gia; Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng phát triển QHTM Việt Nam với nước Đơng Á từ năm 2007 đến nay, từ kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân; Thứ ba, xem xét bối cảnh quốc tế, khu vực nước, xác định quan điểm, định hướng đề xuất giải pháp phát triển QHTM Việt Nam với nước Đông Á đến năm 2030 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn QHTM Việt Nam nước Đông Á 4.2 Phạm vi nghiên cứu Thứ nhất, phạm vi không gian nghiên cứu luận án khu vực Đông Á Tuy nhiên, luận án nghiên cứu QHTM Việt Nam với quốc gia khu vực có liên kết, hợp tác thức với Việt Nam đồng thời đối tác lớn, có tầm ảnh hưởng đến QHTM, đầu tư quan hệ quốc tế khác Việt Nam Các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc ASEAN Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn quản lý Việt Nam, luận án tập trung vào quản lý theo chức quan hành pháp phủ, Bộ ngành quan quản lý trung ương với nội dung quản lý chủ yếu là: Nhà nước tạo lập khuôn khổ cho phát triển QHTM; Nhà nước sử dụng công cụ/biện pháp thúc đẩy phát triển QHTM Trong luận án, QHTM Việt Nam với tư cách quốc gia độc lập, có chủ quyền với nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc QHTM song phương QHTM đa phương tiếp cận luận án gồm: QHTM Việt Nam với khối ASEAN; QHTM Việt Nam với tư cách thành viên ASEAN mơ hình hợp tác ASEAN + 1, ASEAN + 3; quan hệ Việt Nam với nước Đông Á khuôn khổ sáng kiến hợp tác khu vực diễn đàn hợp tác đa phương khu vực QHTM Việt Nam với Đông Á luận án giới hạn lĩnh vực thương mại hàng hóa Thứ ba, luận án nghiên cứu thực trạng phát triển QHTM Việt Nam với nước Đông Á kết quan hệ giai đoạn từ 2007 đến Các kiến nghị, giải pháp phát triển QHTM Việt Nam với nước Đông Á áp dụng cho giai đoạn đến năm 2030 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Phương pháp luận cách tiếp cận nghiên cứu luận án NCS sử dụng phương pháp vật biện chứng lịch sử làm tảng nghiên cứu đề tài luận án Các phương pháp tiếp cận nghiên cứu gồm: Tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn; Tiếp cận theo nguyên lý nhân – quả; Tiếp cận hệ thống; Tiếp cận từ chủ thể nghiên cứu nhà nước 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 5.2.1 Phương pháp thu thập liệu Thứ nhất, phương pháp thu thập liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp thu thập từ vấn chuyên sâu chuyên gia, nhà nghiên cứu trường đại học sở thực tiễn Thứ hai, phương pháp thu thập liệu thứ cấp Dữ liệu nước thu thập từ Báo cáo tổng kết, liệu công bố theo quý, năm đăng tải hàng ngày website Bộ Công thương, Tổng cục Thống kê, Tổng cục hải quan ; Bài nghiên cứu Tạp chí nghiên cứu Đơng Bắc Á, Tạp chí thương mại ; Sách, tài liệu tham khảo liên quan đến luận án tra cứu, thu thập thư viện Đại học Thương mại, Thư viện quốc gia Dữ liệu nước thu thập từ website Trademap, UNCOMTRADE, WITS Ngân hàng giới, WTO, cổng thông tin ASEAN 5.2.2 Phương pháp phân tích xử lý liệu Phương pháp phân tích liệu sử dụng luận án gồm phân tích tổng hợp lý thuyết, phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh… Dữ liệu thu thập từ nguồn kiểm tra, đánh giá phù hợp, độ xác, tính cập nhật sau NCS lựa chọn để tính tốn, phân tích đưa vào nội dung phân tích tương ứng luận án Để tính tốn số TMQT, phản ánh kết qủa QHTM chương 2, nghiên cứu sinh sử dụng phần mềm Excel website WITS NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Về lý luận: Luận án hệ thống phát triển bước sở lý luận thực tiễn phát triển QHTM quốc gia Bên cạnh làm rõ chất, hình thức tiêu chí đánh giá phát triển QHTM quốc gia, luận án tập trung nghiên cứu nguyên tắc, yêu cầu nguyên lý phát triển QHTM quốc gia Trong đó, nguyên lý phát triển QHTM quốc gia tập trung vào hai nội dung là: Nhà nước tạo khuôn khổ cho việc thiết lập QHTM, Nhà nước sử dụng công cụ/biện pháp để phát triển QHTM Luận án phân tích nhân tố khu vực, quốc tế (tồn cầu hóa, xu hướng tự hóa TM, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ, xuất vấn đề quan hệ quốc tế ) nhân tố nước (chính sách hội nhập kinh tế quốc tế quốc gia, điều kiện để phát triển QHTM quốc gia luật pháp sách nước, kết cấu hạ tầng vật chất hạ tầng xã hội, lực cạnh tranh, nguồn nhân lực ) ảnh hưởng đến phát triển QHTM quốc gia Ngoài ra, luận án làm rõ sở thực tiễn qua kinh nghiệm số quốc gia tiêu biểu lựa chọn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc rút học với Việt Nam phát triển QHTM, đặc biệt với khu vực Đông Á Về thực tiễn: Trên sở khái quát tiềm Việt Nam phát triển QHTM với nước Đông Á thực trạng phát triển QHTM khu vực Đơng Á, luận án sâu phân tích thực trạng phát triển QHTM Việt Nam với nước Đông Á giai đoạn 2007 đến Các nội dung phân tích tập trung làm rõ thực trạng phát triển QHTM Việt Nam với Đơng Á, sách Việt Nam áp dụng phát triển QHTM với Đông Á Kết phát triển QHTM Việt Nam – Đông Á thể việc thúc đẩy phát triển quan hệ với nhiều hình thức cấp độ, xác lập khn khổ cho phát triển, tạo dựng chế hỗ trợ thúc đẩy phát triển QHTM, gia tăng quy mô TM, phát triển đa dạng quan hệ kinh tế, giao lưu văn hóa, đầu tư Ngồi ra, luận án hạn chế việc tổ chức thực sách, phối hợp giải bất đồng hạn chế từ thực tiễn phát triển QHTM Những đề xuất, kiến nghị: Trên sở luận cứ, lý luận thực tiễn nghiên cứu với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản ASEAN, luận án đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp nhằm phát triển QHTM Việt Nam – Đông Á đến năm 2030 Trong đó, giải pháp tập trung vào nhóm vấn đề: xây dựng khung khổ hợp tác tồn diện vào chiều sâu với Đơng Á, đẩy mạnh đàm phán với quốc gia khu vực Đông Á, tăng cường trao đổi thông tin hai chiều cấp phủ, phát triển nguồn nhân lực, giải vấn đề nhập siêu, phối hợp thực tốt cơng tác xúc tiến TM Ngồi ra, để thực giải pháp này, luận án đề xuất số giải pháp điều kiện tiếp tục thực đột phá đổi tư hội nhập, nâng cao nhận thức xã hội hội nhập phát triển QHTM bối cảnh mới, cải thiện môi trường kinh doanh, hồn thiện pháp luật, tăng cường phân cơng, phân cấp quản lý KẾT CẤU LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng, hình, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án kết cấu chương Chương Một số sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn phát triển QHTM quốc gia Chương Phân tích đánh giá thực trạng phát triển QHTM Việt Nam với nước Đông Á Chương Quan điểm, định hướng số giải pháp phát triển QHTM Việt Nam với nước Đông Á đến năm 2030 Chương MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA CÁC QUỐC GIA 1.1 BẢN CHẤT, VAI TRÒ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA CÁC QUỐC GIA 1.1.1 Bản chất, hình thức đặc điểm phát triển quan hệ thương mại quốc gia Trong phần này, luận án đưa khái niệm QHTM quốc tế, phát triển QHTM để từ luận giải chất phát triển QHTM quốc gia, hình thức, đặc điểm, vai trò nhân tố ảnh hưởng đến phát triển QHTM quốc gia - QHTM quốc tế luận án hiểu tổng thể quan hệ chủ thể kinh tế diễn lĩnh vực TMQT, tạo dựng cấp độ khác nhau, với hình thức liên kết, hợp tác khác nhau, đem lại lợi ích cho chủ thể - Phát triển QHTM quốc gia: Xét chất, phát triển QHTM quốc gia trình phản ánh nỗ lực bên tham gia QHTM quốc tế nhằm tạo thay đổi mặt QHTM vốn thiết lập quy mơ, cấu, nội dung, hình thức hướng đến gia tăng hiệu phát triển bền vững mối quan hệ Về hình thức phát triển QHTM quốc gia - Theo tính chất quan hệ, phát triển QHTM song phương, đa phương - Theo cấp độ hợp tác: Thứ nhất, đàm phán gia nhập vào tổ chức, định chế kinh tế - tài TM tồn cầu; Thứ hai, hợp tác hội nghị khu vực, liên khu vực, hợp tác tiểu khu vực/tiểu vùng; Thứ ba, hợp tác diễn đàn khu vực; Thứ tư, tham gia liên kết kinh tế khu vực: Thứ năm, hợp tác khuôn khổ thỏa thuận FTA song phương khu vực - Theo mức độ phối hợp hợp tác sách: trao đổi thơng tin, đối thoại tham vấn, phối hợp sách, thống sách Về đặc điểm phát triển QHTM quốc gia Là quan hệ mang tính đặc thù quan hệ quốc tế, phát triển QHTM quốc gia có đặc điểm riêng: Thứ nhất, xem cụ thể hóa quan điểm, định hướng đường lối đối ngoại quốc gia Thứ hai, bước cụ thể phủ quốc gia tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế, TM khu vực quốc tế, tạo tiền đề để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lĩnh vực khác Thứ ba, phát triển QHTM xem tự nguyện, chủ động quốc gia tham gia vào chơi TM Thứ tư, năm trở lại đây, QHTM quốc gia giới phát triển với tốc độ nhanh, quy mô ngày lớn, phạm vi ngày rộng Thứ năm, phát triển QHTM quốc gia tiến hành sở QHTM xác lập, từ lợi ích nhu cầu thân quốc gia Về tiêu chí đánh giá phát triển QHTM quốc gia Trên sở nghiên cứu Hồng Xn Hòa (2002), Trần Quang Huy (2015), luận án kế thừa xác định tiêu chí đánh giá phát triển QHTM quốc gia theo chiều rộng chiều sâu Thứ nhất, tiêu chí đánh giá phát triển QHTM theo chiều rộng Theo tiêu chí này, phát triển QHTM đánh giá phát triển số lượng mối quan hệ: Số lượng đối tác thiết lập QHTM; Số lượng cam kết, hiệp định quốc gia ký kết; Số lượng chế theo dõi, hỗ trợ phát triển QHTM Thứ hai, tiêu chí đánh giá phát triển QHTM theo chiều sâu Theo tiêu chí này, phát triển QHTM đánh giá việc nâng cao chất lượng mối quan hệ: Cơ cấu đối tác thiết lập QHTM; Cơ cấu loại hình, hình thức tính chất hợp tác; Nội dung cam kết, hợp tác mức độ cam kết (nông, sâu) thỏa thuận, hiệp định ký; Sự ảnh hưởng phát triển QHTM đến phát triển KH-XH đất nước, đến thu hút FDI viện trợ Để đánh giá phát triển QHTM quốc gia, NCS dựa vào tiêu chí nêu Tuy nhiên, để thấy QHTM, đầu tư phát triển đến đâu, đánh giá kết thơng qua số tiêu sau: + Về quan hệ đầu tư: số lượng dự án đầu tư, quy mơ giá trị dòng vốn đầu tư chảy vào nước, yếu tố khác dịch chuyển luồng lao động có kỹ tay nghề, chuyển giao công nghệ + Về QHTM dịch vụ: KN XNK dịch vụ, tốc độ tăng trưởng giá trị XNK dịch vụ, cấu tỷ trọng loại hình dịch vụ theo thị trường + Về QHTM hàng hóa: KN XNK hàng hóa, CCTM, tốc độ tăng trưởng KN XNK, cấu thị trường XNK, cấu mặt hàng XNK Ngoài ra, để đánh giá kết xu hướng phát triển QHTM hàng hóa, luận án sử dụng số số như: Chỉ số mức độ tập trung thương mại (Trade Intensity Index – TII) TIIij = (xij/Xiw) / (xjw/Xww) Trong đó: xij tổng KN XK nước i sang nước j; Xjw tổng KN NK nước j; Xiw tổng KN XK nước i; Xww tổng XK toàn giới Chỉ số lợi so sánh hiển thị (RCA) Trong đó: ExA tổng KN XK sản phẩm x quốc gia A EA tổng KN XK quốc gia A Exw tổng KN XK sản phẩm x toàn giới Ew tổng KN XK toàn giới Chỉ số chun mơn hóa xuất (Export Specialization Index – ESI) Trong đó: Xijk XK sản phẩm k quốc gia i sang quốc gia j Xijt tổng XK quốc gia i sang quốc gia j Mjk NK sản phẩm k quốc gia j Mjt tổng NK quốc gia j Chỉ số bổ sung thương mại (Trade Complementarity Index – TCI) Trong đó: Mij tỷ trọng hàng hóa j tổng NK quốc gia i; Xjk tỷ trọng XK hàng hóa j tổng XK quốc gia k Chỉ số định hướng khu vực (Regional Orientation Index – ROI) Trong đó: xkij, xkiw KN XK sản phẩm k nước i đến j giới; Xij, Xiw KN XK nước i đến nước j đến giới Nếu < ROI < 1: XK nội vùng thấp XK ngoại vùng Nếu ROI = 1: XK nội vùng XK ngoại vùng Nếu ROI > 1: XK nội vùng cao XK ngoại vùng 1.1.2 Sự cần thiết vai trò việc phát triển quan hệ thương mại quốc gia Phát triển QHTM quốc gia cần thiết Sự cần thiết xuất 10 phát từ nhu cầu lợi ích việc phát triển QHTM với thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu nước thực tiễn phát triển đất nước Cụ thể: Thứ nhất, tồn khác biệt quốc gia tài nguyên thiên nhiên; Thứ hai, tồn khác biệt nguồn nhân lực trình độ sử dụng nguồn nhân lực quốc gia; Thứ ba, phát triển khoa học kỹ thuật cơng nghệ; Thứ tư, trình độ phát triển kinh tế quốc gia Với lý nêu trên, thấy việc phát triển QHTM có vai trò quan trọng với phát triển quốc gia Những vai trò nhìn nhận phương diện trị, ngoại giao KT-XH Về trị, ngoại giao, phát triển QHTM góp phần mở rộng quan hệ ngoại giao quan hệ đối ngoại khác; nâng cao vị quốc gia trường quốc tế Về KT-XH, phát triển QHTM giúp quốc gia bước tham gia vào phân công lao động hợp tác quốc tế; khai thác sử dụng nguồn lực hiệu quả; thỏa mãn tốt nhu cầu tiêu dùng nước 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển QHTM quốc gia Nhân tố khu vực quốc tế: Thứ nhất, tồn cầu hóa xu hướng tác động đến phát triển kinh tế giới; Thứ hai, xu hướng tự hóa TM; Thứ ba, tương quan chủ thể QHTM quốc tế; Thứ tư, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ; Thứ năm, xuất vấn đề quan hệ quốc tế Cuối cùng, phát triển kinh tế, trị số nước lớn có thay đổi tác động đến QHTM quốc tế Trong khu vực Đông Á, tác động khủng hoảng kinh tế, tài tồn cầu cộng thêm thay đổi mang tính hệ thống hai thập kỷ qua cho thấy rõ thay đổi sách nước Đông Á với khu vực Nhân tố nước: Thứ nhất, sách hội nhập quốc tế (kinh tế quốc tế) quốc gia; Thứ hai, nhóm điều kiện để phát triển quan hệ quốc gia Nhóm nhân tố điều kiện bao gồm luật pháp sách nước, điều kiện kết cấu hạ tầng vật chất hạ tầng xã hội, lực cạnh tranh, số lượng chất lượng nguồn nhân lực, vị trí vị quốc gia 1.2 NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA CÁC QUỐC GIA 1.2.1 Nguyên tắc phát triển quan hệ thương mại quốc gia Phát triển QHTM tuân theo nguyên tắc yêu cầu định Với 11 quốc gia, tham gia vào quan hệ TMQT, quốc gia cần đảm bảo số nguyên tắc để đảm bảo quyền lợi lợi ích quốc gia như: nguyên tắc đảm bảo bình đẳng chủ quyền, nguyên tắc đảm bảo đôi bên có lợi, ngun tắc khơng để nước khác can thiệp vào cơng việc nội Ngồi ra, có số nguyên tắc khác như: không phân biệt đối xử thương mại, đảm bảo độc lập chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ, đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại 1.2.2 Yêu cầu phát triển quan hệ thương mại quốc gia Từ nguyên tắc phát triển QHTM, thực bước giải pháp cụ thể phát triển QHTM, phủ quốc gia cần lưu ý đến yêu cầu cụ thể như: phát triển QHTM phải nhằm đạt đến phát triển quốc gia; thúc đẩy nâng cao vị quốc gia; tạo dựng gắn kết phát triển hợp tác lĩnh vực khác; khai thác lợi quốc gia; phát triển QHTM quốc gia cần dựa thơng lệ, cam kết có; phát triển QHTM quốc gia để khai thác hội từ hợp tác với đối tác đem lại 1.2.3 Nội dung phát triển quan hệ thương mại quốc gia Phát triển QHTM có nhiều nội dung, bao gồm: Nhà nước định hướng phát triển QHTM thông qua xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch kế hoạch phát triển; Nhà nước tạo khung khổ cho việc thiết lập QHTM thông qua việc đàm phán, ký kết FTA; Tạo môi trường cho phát triển QHTM thông qua việc sử dụng công cụ quản lý để thúc đẩy phát triển QHTM; Tổ chức máy, phân công phân cấp thực thi cam kết; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến văn quy phạm tình hình thực thi sách, pháp luật phát triển QHTM; Xử lý tranh chấp QHTM quốc tế Tuy nhiên, với mục tiêu phạm vi nghiên cứu luận án, NCS tập trung vào nội dung: nhà nước tạo khung khổ cho việc thiết lập QHTM nhà nước sử dụng công cụ, biện pháp thúc đẩy, phát triển QHTM Thứ nhất, nhà nước tạo khung khổ cho việc thiết lập QHTM Cụ thể: Đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác, ký FTA; Tham gia vào diễn đàn, chương trình hợp tác đa phương khu vực Thứ hai, nhà nước sử dụng công cụ quản lý để thúc đẩy phát triển QHTM Cụ thể: Nhà nước thành lập chế theo dõi phát triển QHTM; Nhà nước thành lập chế hỗ trợ TM cho chủ thể TM nước; 12 Nâng cấp quan hệ hợp tác qua hội đàm, chuyến thăm cấp nhà nước, tuyên bố chung; Sử dụng cơng cụ sách thúc đẩy hợp tác phát triển QHTM tất lĩnh vực TMHH, TMDV, đầu tư Các sách nhà nước sử dụng để phát triển QHTM gồm: sách TMQT, sách phát triển nhân lực, sách phát triển sở hạ tầng, hồn thiện mơi trường luật pháp, quy hoạch xây dựng khu sản xuất hàng XK 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM TRONG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA CÁC QUỐC GIA Qua nghiên cứu kinh nghiệm nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc phát triển QHTM, NCS rút số học cho Việt Nam đường hồn thiện thể chế, sách nhằm đạt thành công hội nhập phát triển QHTM Cụ thể: Thứ nhất, thay đổi tư hội nhập khu vực Trong quan hệ quốc tế, ảnh hưởng môi trường khu vực quốc tế rõ ràng Sự thay đổi tư nhằm tạo điều kiện đưa đến thích ứng q trình phát triển Thứ hai, học tạo khuôn khổ thiết lập QHTM: Xây dựng chiến lược ký FTA để làm tảng cho phát triển QHTM; Lựa chọn đối tác hợp tác cần lưu ý đến tính bổ sung cam kết có WTO với cam kết ký với đối tác này; Chủ động tham gia vào chương trình, sáng kiến hợp tác khu vực Thứ ba, học việc sử dụng công cụ/biện pháp để thúc đẩy phát triển QHTM: Xây dựng lộ trình điều chỉnh sách; Nâng cao khả cạnh tranh cho ngành nước, đặc biệt với ngành/mặt hàng khai thác lợi nước; Phát huy vai trò phủ phận chức liên quan công tác xúc tiến TM hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai chương trình hợp tác với đối tác 13 Chương PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á 2.1 MỘT SỐ KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC ĐÔNG Á VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á 2.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực Đông Á Điều kiện tự nhiên khu vực Đông Á: Khu vực Đông Á bao gồm 19 quốc gia vùng lãnh thổ, nằm phía Đơng Châu Á, kết hợp từ hai tiểu khu vực Đông Bắc Á Đông Nam Á Đa số nước Đông Á tiếp xúc với biển Thái Bình Dương Vì vậy, nước có vị trí địa lý thuận lợi hoạt động TMQT hội nhập vào kinh tế giới Ngoài ra, quốc gia Đơng Á có nguồn tài ngun thiên nhiên dồi dào, khoáng sản như: than, thiếc, đồng, dầu mỏ Các tài nguyên tập trung chủ yếu Trung Quốc nước ASEAN Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực Đông Á: Quy mô dân số Đông Á đến tháng 2/2019 2,3 tỷ người, chiếm 51% tổng dân số Châu Á 30% tổng dân số giới Đây khu vực thị trường cung cấp sức lao động thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn giới Cơ cấu dân cư thể trẻ trung, đầy tiềm mạnh khu vực Đông Á Dân cư Đơng Á có đặc điểm bật cần cù, chịu khó, ham học hỏi tiết kiệm Các nước Đơng Á có văn hóa nhiều sắc, với đặc trưng văn hóa Á Đơng chịu ảnh hưởng nhiều Khổng giáo Trình độ học vấn, trình độ dân trí khu vực đánh giá mức giới cao so với nhiều khu vực nước phát triển Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với khu vực khác, Đông Á khu vực kinh tế phát triển động, đầu tàu phát triển kinh tế giới 2.1.2 Khái quát thực trạng hợp tác, phát triển quan hệ thương mại khu vực Đơng Á Tiến trình hợp tác, phát triển QHTM khu vực Đông Á thúc đẩy chủ yếu lực lượng thị trường từ trước năm 1990 kỷ XX Từ đến nay, tiến trình củng cố thêm sáng kiến liên quan 14 đến thể chế hợp tác song phương đa phương Tuy nhiên, hợp tác, nhiều trở lực cho phát triển Đó khác biệt trình độ phát triển, khác biệt văn hóa, ngơn ngữ, tín ngưỡng sắc tộc, khác biệt thể chế trị, chủ nghĩa dân tộc Trong hợp tác Đông Á, vấn đề lợi ích quốc gia thay lợi ích khu vực yếu tố chi phối sách khu vực sách phát triển quốc gia Vì vậy, xu hướng tự hóa TM nay, nước Đông Á thúc đẩy hợp tác song phương mạnh đa phương Về khuôn khổ chế hợp tác: chương trình, sáng kiến với chế hợp tác đa dạng, phong phú nội dung đề xuất để hỗ trợ cho tiến trình hội nhập khu vực Bên cạnh khuôn khổ hợp tác thương mại nội khối ASEAN, nước ASEAN tiên phong phát triển FTA với bên ngồi theo mơ hình ASEAN+1, ASEAN+3 Hợp tác TM khu vực thúc đẩy việc ký kết FTA song phương, sáng kiến hợp tác tiểu khu vực, tam giác tứ giác phát triển, diễn đàn đối thoại Về mức độ hợp tác: khuôn khổ hợp tác khu vực 20 năm qua, hầu hết hiệp định có mức độ tự hóa thấp, thỏa thuận sáng kiến hợp tác tiểu khu vực Tuy nhiên, từ năm 2012, với việc khởi xướng RCEP, cấp độ tự hóa cao cam kết FTA “ASEAN+1” dự kiến thực 50 45 40 35 30 25 45 20 15 10 31 38 36 10 14 20 15 40 33 16 16 25 37 25 Hình 2.1 Số FTA quốc gia vùng lãnh thổ Đơng Á, tính đến 2/2019 Ghi chú: Số lượng FTA bao gồm FTA ký có hiệu lực, ký chưa có hiệu lực, đàm phán đề xuất Đông Timor Triều Tiên khơng có số liệu Nguồn: ADB (2019), truy cập ngày 24/2/2019, 15 Về kết hợp tác: toàn khu vực có 400 FTA, 173 FTA có hiệu lực thực thi; quy mơ TM khu vực năm 2018 2,34 nghìn tỷ USD 2.1.3 Tiềm phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với nước Đông Á Trong quan hệ với quốc gia Đông Á, điều kiện thuận lợi Việt Nam nằm khu vực Đơng Á, có tương đồng văn hóa, tơn giáo, điều kiện địa lý thuận lợi Việt Nam nước Đơng Á có mối liên hệ lịch sử lâu dài thiết lập mối quan hệ tương đối ổn định đà phát triển Tuy nhiên, nhìn từ yếu tố ảnh hưởng đến phát triển QHTM quốc tế, kể đến số yếu tố như: vị trí địa lý, tài ngun, nguồn nhân lực, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, trình độ phát triển kinh tế Trong yếu tố chứa đựng điểm thuận lợi/tiềm bất lợi với Việt Nam phát triển QHTM với đối tác Đông Á 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2007 ĐẾN NAY 2.2.1 Khái quát chung phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với nước Đông Á Thứ nhất, tạo khuôn khổ thiết lập QHTM với nước Đông Á Cơ sở phát triển QHTM Việt Nam với Đông Á thời gian qua dựa FTA ký kết bên Ngoài diễn đàn đa phương, Việt Nam tham gia vào sáng kiến hợp tác khu vực, đặc biệt với Trung Quốc nước ASEAN Nội dung hợp tác chương trình/sáng kiến có đa dạng lĩnh vực, nhấn mạnh đến khai thác lợi để phát triển kinh tế, TM, hướng đến phát triển bền vững Thứ hai, thúc đẩy phát triển QHTM với nước Đông Á - Về thiết lập chế theo dõi, hỗ trợ TM: Trong khuôn khổ thực thi FTA ký kết, Việt Nam đối tác thiết lập nhiều chế hỗ trợ, hợp tác như: tuyên bố chung, xây dựng chương trình hành động, tiến hành hội nghị thượng đỉnh khuôn khổ hợp tác ASEAN với đối tác, tổ chức hội nghị trưởng, thực gặp quan chức cấp cao Các Bộ, ngành 16 nước tích cực tham gia vào trình hỗ trợ chủ thể nước thúc đẩy hoạt động TM với nước Đông Á Các tranh chấp phát sinh TM thường giải tảng luật pháp WTO khuôn khổ cam kết FTA ký - Về thực tiễn phát triển nâng tầm quan hệ hợp tác: Trong tổng số 34 quốc gia có quan hệ đối tác với Việt Nam, có 12 quốc gia Đông Á Trong hợp tác với nước Đông Á, với gia tăng quy mô giá trị TM, hợp tác lĩnh vực khác thúc đẩy phát triển, đặc biệt FDI Kết việc thúc đẩy phát triển QHTM với nước Đông Á thể ở: tăng cường hoạt động trao đổi TM, gia tăng quy mô giá trị trao đổi TM, khẳng định vị khu vực có vị trí trọng yếu (cả theo nghĩa trị lẫn kinh tế) Hình 2.2 Tổng KN XNK Việt Nam với Đơng Á giới, giai đoạn 2007-2017 Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm tổng hợp NCS 2.2.2 Thực trạng sách phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với nước Đông Á Trong phát triển QHTM với Đông Á, Việt Nam định hướng hội nhập sách TM riêng Luật pháp, sách hội nhập, sách TM, sách phát triển hạ tầng, sách phát triển nhân lực với Đông Á nằm hệ thống văn pháp luật sách chung nước 17 Về sách hội nhập quốc tế: Nghị số 07/NQ-TW năm 2001 hội nhập kinh tế quốc tế, Nghị số 08/NQ-TW năm 2007 số chủ trương, sách lớn để phát triển kinh tế nhanh, bền vững Việt Nam thành viên WTO, Nghị số 22/NQ-TW năm 2013 hội nhập quốc tế, Quyết định số 40/QĐ-Ttg năm 2016 chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Về sách TMQT: 30 năm sau mở cửa, từ kinh tế đóng, Việt Nam chuyển hướng sách TM sang hướng XK trở thành quốc gia có độ mở hàng cao giới Trong hầu hết FTA ký với Đơng Á, Việt Nam cam kết xóa bỏ khoảng 90% dòng thuế bãi bỏ hầu hết biện pháp hạn chế định lượng Về sách phát triển nhân lực: giai đoạn sau năm 2007, định hướng phát triển nhân lực đề cập Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020 Quyết định số 579/QĐ-Ttg năm 2011 Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 Về luật pháp: nhiều văn luật sửa đổi, bổ sung Trong TM, nhiều văn định hướng phê duyệt: Quyết định 2471/QĐ-Ttg chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định 1467/QĐ-Ttg phát triển thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, định hướng đến năm 2030 Với đối tác Đông Á, thực tiễn phát triển QHTM quốc tế có đặc thù, điều thể khuôn khổ quan hệ thiết lập thực tiễn kết thu từ hoạt động TM Việt Nam với đối tác Vì vậy, ngồi điểm chung trình bày mục 2.2.1 2.2.2, nội dung cụ thể thực trạng phát triển QHTM Việt Nam với nước Đơng Á trình bày mục 2.2.3 (ASEAN), mục 2.2.4 (Hàn Quốc), mục 2.2.5 (Nhật Bản), mục 2.2.6 (Trung Quốc) Ngoài việc xem xét nội dung thiết lập khuôn khổ cho phát triển QHTM, thực biện pháp phát triển QHTM, nội dung này, NCS phân tích kết phát triển QHTM qua tiêu đánh giá quy mô TM, xu hướng cấu trúc TM 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 18 2007 ĐẾN NAY 2.3.1 Kết đạt phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với nước Đông Á Về phát triển QHTM theo chiều rộng: Thứ nhất, Việt Nam thiết lập QHTM với tất quốc gia khu vực Các QHTM thiết lập cấp độ song phương đa phương Thứ hai, Việt Nam tích cực tham gia vào diễn đàn sáng kiến hợp tác khu vực Thứ ba, thông qua ký kết FTA, Việt Nam tạo dựng chế phù hợp để hỗ trợ phát triển QHTM Thứ tư, quy mô TM Việt Nam với nước Đơng Á có xu hướng gia tăng nhanh Về phát triển QHTM theo chiều sâu: Thứ nhất, tổng thể, trình phát triển QHTM Việt Nam với Đông Á thúc đẩy với nhiều hình thức, theo cấp độ từ thấp đến cao Thứ hai, Việt Nam tiến hành đàm phán xúc tiến ký kết FTA với nội dung hợp tác ngày mở rộng Thứ ba, so với khu vực khác, QHTM Việt Nam với Đông Á xem phát triển Các FTA Việt Nam ký với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc xem hiệp định mở Thứ tư, phát triển QHTM góp phần tạo dựng phát triển đa dạng mối quan hệ kinh tế, giao lưu văn hóa Thứ năm, cấu mặt hàng XNK Việt Nam với Đơng Á có chuyển biến theo hướng đa dạng với thị trường cụ thể lại có khác biệt Nguyên nhân kết đạt - Nguyên nhân từ phía Việt Nam: gần gũi mặt địa lý quan hệ trị, kinh tế với Đơng Á phát triển mạnh; điều chỉnh sách đối ngoại Việt Nam; từ sau gia nhập WTO, phủ có nhiều nỗ lực minh bạch hóa đưa giải pháp tận dụng cam kết hội nhập; việc mở rộng thị trường với nước khu vực hội để doanh nghiệp nước tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất khu vực, từ sản phẩm XK sản xuất XK với đa dạng chủng loại chất lượng - Nguyên nhân từ phía nước Đông Á: xu hướng hợp tác khu vực với chế hợp tác đa dạng thúc đẩy khuôn khổ FTA ký diễn đàn đa phương khu vực; thỏa thuận hợp tác khu vực gia tăng số lượng vào chất lượng đưa đến cho Việt Nam nhiều hội để phát 19 triển nâng tầm quan hệ vốn có với Đơng Á; thay đổi sách đối ngoại nước khu vực đặt trọng tâm vào khu vực Đông Á 2.3.2 Hạn chế tồn phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với nước Đông Á Những hạn chế tồn tại: Thứ nhất, phát triển QHTM, Việt Nam phát triển đa dạng quan hệ với tất quốc gia khu vực Đông Á Tuy nhiên, QHTM khu vực tập trung vào nước Đông Bắc Á số nước ASEAN6 Thứ hai, QHTM Việt Nam với Đông Á tập trung chủ yếu quan hệ song phương Thứ ba, hợp tác phát triển theo chiều rộng mà thực chưa vào chiều sâu Thứ tư, Việt Nam chưa khai thác hết mạnh phát triển QHTM Thứ năm, tỷ trọng TM thị phần XK hay NK Việt Nam với Đơng Á nhỏ Thứ sáu, gia tăng nhập siêu từ Đông Á Nguyên nhân hạn chế tồn - Nguyên nhân từ phía Việt Nam: hội nhập bên chậm, chí yếu; bất cập chế sách, công tác tổ chức thực thi thiếu đối sách cụ thể với đối tác lớn, quan trọng Đông Á; bất cập số lĩnh vực Việt Nam cần tiếp tục cải thiện thêm để có hiệu cao hội nhập phát triển QHTM; hợp tác Việt Nam với quan hữu quan nước đối tác giải vấn đề phát sinh từ thực tiễn QHTM chậm; sách XNK trọng đến phát triển nhanh mở theo chiều rộng; thâm hụt TM Việt Nam với Đông Á chủ yếu bắt nguồn từ cấu hàng hóa XNK tương đồng cấu TM; sức cạnh tranh sản phẩm, lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thấp - Nguyên nhân từ phía nước Đơng Á: khu vực Đơng Á chứa đựng nhiều mâu thuẫn dễ bùng phát thành xung đột; sách đối ngoại số nước lớn khu vực thay đổi thường xuyên cộng với “bảo thủ” chủ nghĩa dân tộc nước bối cảnh cạnh tranh nhằm gia tăng ảnh hưởng vai trò lãnh đạo khu vực; thị trường có TM phát triển mạnh với Việt Nam (Trung Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc) có xu hướng điều chỉnh sách TM khác 20 Chương QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 3.1 BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 3.1.1 Bối cảnh quốc tế khu vực ảnh hưởng đến phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với nước Đông Á đến năm 2030 Bối cảnh quốc tế: Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ tác tác động đến tất quốc gia giới, có Việt Nam; vấn đề mang tính tồn cầu, đặc biệt tác động ngày khó lường biến đổi khí hậu tồn cầu; tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng tác động đến phát triển kinh tế giới, việc chống lại thời gian gần có gia tăng; bất ổn trị, quân diễn phức tạp số khu vực, có ảnh hưởng bất lợi đến phát triển KT-XH chung toàn cầu, quốc gia; Bối cảnh khu vực: Sự thay đổi sách nước lớn với khu vực; đặc điểm TMQT quốc gia Đông Á; xu hướng liên kết, hợp tác khu vực Châu Á – Thái Bình Dương việc đàm phán, ký kết FTA hệ khu vực; 3.1.2 Bối cảnh nước ảnh hưởng đến phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với nước Đông Á đến năm 2030 Bối cảnh nước nhìn nhận từ thực tiễn trình đổi Việt Nam thời gian qua tiến trình hội nhập quốc tế Việt Nam từ sau năm 2015 Từ bối cảnh này, luận án số hội thách thức chủ yếu Việt Nam cần giải phát triển QHTM với nước Đông Á đến năm 2030 3.2 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 Quan điểm định hướng phát triển QHTM Việt Nam với Đông Á đến năm 2030 NCS nêu luận án từ định hướng hội nhập quốc tế Đảng số văn đạo cụ thể thời kỳ Một số văn 21 mang tính định hướng là: Nghị số 07/NQ-TW “Hội nhập kinh tế quốc tế”, Nghị số 08/NQ-TW “Một số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên WTO”, Nghị số 22/NQ-TW “Hội nhập quốc tế”, Quyết định số 40/QĐ-TTg “Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Định hướng mục tiêu phát triển QHTM Việt Nam với Đông Á cần phù hợp với số văn đạo Nhà nước Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 phê duyệt “Chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030”, Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 24/8/2011 phê duyệt “Đề án phát triển thị trường khu vực thời kỳ 2015 2020, định hướng đến năm 2030” Ngoài ra, phát triển QHTM Việt Nam – Đông Á cần phù hợp với đặc thù tình hình thị trường khu vực Định hướng phát triển QHTM Việt Nam với Đông Á thời gian tới phát triển đa dạng, nâng cao hiệu đưa QHTM vào thực chất, nâng cao vị Việt Nam, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 3.3.1 Giải pháp chung Nhóm giải pháp liên quan đến tạo lập khuôn khổ cho phát triển QHTM Việt Nam – Đơng Á: Đây nhóm giải pháp có tính vĩ mơ với vai trò trách nhiệm nhà nước việc tạo khuôn khổ tảng cho phát triển QHTM bối cảnh nêu 3.1 Luận án đề xuất: + Xây dựng khung khổ hợp tác toàn diện vào chiều sâu với nước Đông Á; + Đẩy mạnh đàm phán với quốc gia khu vực Đông Á; + Tăng cường trao đổi thơng tin hai chiều cấp phủ, xử lý tốt vấn đề rào cản TM vấn đề phát sinh QHTM với Đông Á Nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển QHTM Việt Nam – Đơng Á: Nhóm giải pháp liên quan đến việc hồn thiện chế, sách tạo điều kiện cho hoạt động TM Việt Nam với nước Đông Á giải vấn đề đặt từ thực tiễn phát triển QHTM Trong nhóm giải pháp 22 này, nhà nước cần: + Tăng cường hiệu hợp tác Việt Nam – Đông Á; + Phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu hội nhập nói chung phát triển QHTM với nước Đơng Á; + Thực hiệu sách hội nhập quốc tế phát triển QHTM với nước Đơng Á; + Cải thiện tình trạng nhập siêu Việt Nam với nước Đông Á; + Nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam; + Thực tốt công tác xúc tiến TM phát huy vai trò quan đại diện Việt Nam nước ngoài; + Xác lập chế hỗ trợ cho chủ thể TM nước thực thi cam kết 3.3.2 Giải pháp với đối tác khu vực Đông Á Trong nội dung này, luận án đưa giải pháp với đối tác Đông Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ASEAN 3.3.3 Một số giải pháp điều kiện Để giải pháp nêu áp dụng phát huy hiệu thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển QHTM không Việt Nam với nước Đông Á mà với nước/khu vực khác giới, số giải pháp điều kiện sau cần thực hiện: tiếp tục thực đột phá đổi tư hội nhập; nâng cao nhận thức xã hội hội nhập phát triển QHTM bối cảnh mới; đẩy mạnh cải cách môi trường kinh doanh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho chủ thể kinh tế; tăng cường thống nhận thức hành động, lãnh đạo, đạo phủ ngành liên quan phát triển QHTM nói chung với nước Đơng Á; hồn thiện hệ thống pháp luật nâng cao lực thực thi pháp luật; tăng cường phân công, phân cấp phối hợp quản lý, gắn với tăng cường trách nhiệm phận, tiến hành công tác kiểm tra thường xuyên 23 KẾT LUẬN Trong bối cảnh toàn cầu hóa khu vực hóa phát triển mạnh mẽ nay, hầu hết quốc gia giới lựa chọn hội nhập phát triển QHTM Trên giới Việt Nam, có nhiều nghiên cứu QHTM xác lập tảng lý thuyết cho phát triển QHTM quốc gia Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu phát triển QHTM Việt Nam với nước Đông Á xây dựng khung lý thuyết phát triển QHTM cho nước phát triển với đối tác khu vực góc độ tiếp cận quản lý kinh tế Đây khoảng trống nghiên cứu mà luận án xác định thực Luận án hệ thống phát triển bước sở lý luận thực tiễn phát triển QHTM quốc gia Trên sở khung lý thuyết xác lập, luận án nghiên cứu thực trạng phát triển QHTM Việt Nam với nước Đông Á giai đoạn 2007 đến phát triển QHTM Việt Nam – Đông Á thể việc thúc đẩy phát triển quan hệ với nhiều hình thức cấp độ, xác lập khuôn khổ cho phát triển, tạo dựng chế hỗ trợ thúc đẩy phát triển QHTM, gia tăng quy mô TM, phát triển đa dạng quan hệ kinh tế, giao lưu văn hóa, đầu tư Ngoài ra, luận án hạn chế việc tổ chức thực sách, phối hợp giải bất đồng hạn chế từ thực tiễn phát triển QHTM Để giải tồn này, luận án đề xuất số giải pháp phát triển QHTM Việt Nam – Đông Á đến năm 2030 xây dựng khung khổ hợp tác toàn diện vào chiều sâu với Đông Á, đẩy mạnh đàm phán với quốc gia khu vực Đông Á, tăng cường trao đổi thông tin hai chiều cấp phủ, phát triển nguồn nhân lực, giải vấn đề nhập siêu, phối hợp thực tốt công tác xúc tiến TM Dù đạt số thành công nêu song với điều kiện nghiên cứu hạn chế, luận án tồn số vấn đề NCS chưa giải Tuy nhiên, NCS cho rằng, luận án cơng trình nghiên cứu độc lập có giá trị tham khảo định cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý liên quan đến lĩnh vực TMQT QHTM quốc tế% 24 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NCS ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Dương Hoàng Anh (2012), ‘Xuất hàng hóa Việt Nam sang Nhật Bản sau năm thực thi VJEPA’, Tạp chí kinh tế dự báo, số 21/2012 (533), tr 24-26 Dương Hoàng Anh (2012), ‘Thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản sau năm thực thi VJEPA’, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 414 – tháng 11/2012, tr 38-45 Dương Hoàng Anh, Phạm Thị Dự (2013), “Quan hệ thương mại song phương Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2003-2013”, Hội thảo quốc tế lần 3“Hội nhập quốc tế: Thành tựu vấn đề đặt ra”, Đại học Thương mại, tr.626-640 Dương Hoàng Anh, Phạm Thị Dự (2013), “Hội nhập dịch vụ logistics ASEAN – vấn đề đặt với Việt Nam”, Hội thảo quốc tế lần 3“Hội nhập quốc tế: Thành tựu vấn đề đặt ra”, Đại học Thương mại, tr.196-208 Dương Hoàng Anh (2014), ‘Phát triển quan hệ đối tác thương mại Việt Nam – Hàn Quốc’, Tạp chí kinh tế dự báo, số 14, tháng 7/2014, tr 59-61 Dương Hoàng Anh, Dương Thùy Dương (2015), ‘Phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc’, Hội thảo quốc tế “Xây dựng đường tơ lụa biển hợp tác qua biên giới Trung – Việt” Long Châu, Trung Quốc, tr 154-178 Dương Hoàng Anh, Dương Thùy Dương (2016), ‘落落落落落落落落落落落落落落 落落落落落落落落落落落’ , Hội thảo quốc tế “Quản trị thay đổi hoạt động kinh doanh kinh tế khu vực Châu Á”, Đài Loan Dương Hoàng Anh (2017), ‘Vietnam’s Seafood Exports to Republic of Korea After More Than One Year of Implementation of the Vietnam – Korea Free Trade Agreement (VKFTA)’, The 3rd International Conference on Asia Trade, Laos Hà Văn Sự (chủ biên), Dương Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Hiền (2019), Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương khả chuyển dịch vốn đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam, Sách tham khảo, NXB Đại học Kinh tế quốc dân ... luận án số hội thách thức chủ yếu Việt Nam cần giải phát triển QHTM với nước Đông Á đến năm 2030 3.2 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM... QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 3.1 BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI... lợi với Việt Nam phát triển QHTM với đối tác Đơng Á 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2007 ĐẾN NAY 2.2.1 Khái quát chung phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với các nước Đông Á đến năm 2030, Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với các nước Đông Á đến năm 2030

Từ khóa liên quan