Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật trong các cơ sở đào tạo vùng Bắc Trung bộ

191 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒNG ĐÌNH HIỂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN NGHỆ THUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÙNG BẮC TRUNG BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒNG ĐÌNH HIỂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN NGHỆ THUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÙNG BẮC TRUNG BỘ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 9.34.04.03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ HƯỜNG TS TRỊNH THANH HÀ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Các trích dẫn số liệu trích nguồn xác đầy đủ Những kết nghiên cứu đưa luận án trung thực rõ ràng Tác giả Hồng Đình Hiển LỜI CẢM ƠN Tơi xin cảm ơn Học viện Hành quốc gia, Khoa sau đại học, Khoa quản lý nhà nước xã hội tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Nguyễn Thị Hường, TS.Trịnh Thanh Hà tận tình hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn nhà khoa học, q thầy góp ý q trình nghiên cứu bảo vệ luận án Tơi xin cảm ơn Trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa, bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ tơi q trình thực luận án Tác giả Hồng Đình Hiển DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa GVNT : Giảng viên nghệ thuật GDĐT : Giáo dục đào tạo QLNN : Quản lý nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng Trang Bảng 3.1 Dân số nguồn nhân lực vùng Bắc Trung Bộ 80 Bảng 3.2 Các sở đào tạo nghệ thuật vùng Bắc Trung Bộ 85 Bảng 3.3 Số lượng giảng viên nghệ thuật sở đào tạo 87 Bảng 3.4 Trình độ chun mơn giảng viên nghệ thuật 91 Bảng 3.5 Cơ cấu theo độ tuổi giảng viên nghệ thuật 92 Bảng 3.6 Cơ cấu theo giới tính giảng viên nghệ thuật 93 Bảng 3.7 Thâm niên giảng dạy đội ngũ giảng viên nghệ thuật 94 Bảng 3.8 Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật 96 Bảng 3.9 Kết khảo sát thực trạng đầu tư, hỗ trợ nguồn lực tài chính, sở vật chất để phát triển đội ngũ giảng viên 108 nghệ thuật DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình Tên bảng Trang Hình 1.1 Biểu thị lực giảng viên 36 MỤC LỤC MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………… 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học Ý nghĩa lý luận thực tiễn Đóng góp luận án Cấu trúc luận án Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 10 1.1 Những công trình nghiên cứu nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực giảng viên 10 1.2 Những cơng trình quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên sở đào tạo nghệ thuật 21 1.3 Nhận xét chung 27 1.4 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 28 Kết luận chương 31 Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO 32 2.1 Những khái niệm 32 2.1.1 Nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 32 2.1.2 Nghệ thuật 36 2.1.3 Giảng viên giảng viên nghệ thuật 37 2.1.4 Cơ sở đào tạo sở đào tạo nghệ thuật 39 2.1.5 Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật 43 2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước trình phát triển nguồn nhân lực giảng viên 47 2.2.1 Yếu tố khách quan 47 2.2.2 Yếu tố chủ quan 49 2.3 Nội dung, chủ thể, đối tượng, phương thức quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên 53 2.3.1 Nội dung quản lý nhà nước 53 2.3.2 Chủ thể đối tượng quản lý nhà nước 63 2.3.3 Phương thức quản lý nhà nước 64 2.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên học rút cho vùng Bắc Trung 67 2.4.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 67 2.4.2 Bài học rút cho vùng Bắc Trung 72 Kết luận chương 74 Chương 3: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN NGHỆ THUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÙNG BẮC TRUNG BỘ 75 3.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu vùng Bắc Trung 75 3.2 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật nước ta 81 3.3 Thực trạng nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật sở đào tạo vùng Bắc Trung 84 3.4 Thực trạng quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật vùng Bắc Trung 95 3.5 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật vùng Bắc Trung 112 Kết luận chương 119 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN NGHỆ THUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÙNG BẮC TRUNG BỘ 121 4.1 Dự báo xu hướng phát triển sở đào tạo nghệ thuật nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật 121 4.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực giảng viên 126 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật sở đào tạo vùng Bắc Trung 132 4.3.1 Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển giảng viên nghệ thuật vùng Bắc Trung tình hình 132 4.3.2 Bổ sung hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, thực chế độ sách thu hút, tuyển chọn, sử dụng, quản lý nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật vùng 135 4.3.3 Tiếp tục hoàn thiện máy quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật tăng cường đầu tư nguồn lực cho sở đào tạo nghệ thuật vùng Bắc Trung 136 4.3.4 Mở rộng hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật vùng Bắc Trung .138 4.3.5 Bổ sung, hồn thiện chương trình, nội dung phương thức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật vùng 139 4.3.6 Nâng cao hiệu tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo sở đào tạo nghệ thuật vùng Bắc Trung 140 4.4 Khuyến nghị 142 4.4.1 Khuyến nghị quan Trung ương 142 4.4.2 Khuyến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh vùng Bắc Trung 144 4.4.3 Khuyến nghị sở đào tạo nghệ thuật 145 Kết luận chương 147 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 152 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 Phụ lục 1: CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HĨA NGHỆ THUẬT TRONG TỒN QUỐC 168 Phụ lục 2:CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT VÙNG BẮC TRUNG BỘ 172 Phụ lục 3:PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giảng viên nghệ thuật) 174 Phụ lục 4:PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý) 176 Phụ lục 5: BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHẢO SÁT VÙNG BẮC TRUNG BỘ 180 Phụ lục 6:KẾT QUẢ HỢP TÁC ĐÀO TẠO, TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN – SINH VIÊN, TRIỂN LÃM, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO GIỮA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT VÙNG BẮC TRUNG BỘ VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI 181 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển theo hướng mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế, thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện” [106] Đảng Nhà nước xác định nguồn nhân lực có vai trò to lớn nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; giáo dục có vai trò quan trọng để xây dựng, hình thành phát triển nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu đất nước Ngày 4/11/2013, Đảng ban hành Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Nghị ban hành chứng tỏ quan tâm đặc biệt Đảng nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI xác định phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao ba khâu đột phá chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới: “Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao đột phá chiến lược, yếu tố định đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, cấu lại kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng lợi cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu bền vững” [13] Như vậy, Đảng trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao phù hợp với đòi hỏi cấp thiết nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển kinh tế tri thức, có nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật Hiện nay, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Nghị Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về: “Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” Việc phê ... 2: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên sở đào tạo Chương 3: Thực trạng nguồn nhân lực quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật sở đào tạo. .. VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN NGHỆ THUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÙNG BẮC TRUNG BỘ 121 4.1 Dự báo xu hướng phát triển sở đào tạo nghệ thuật nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật. .. triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật vùng Bắc Trung bộ? - Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật dựa sở lý luận thực tiễn nào? - Thực trạng quản lý nhà nước phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật trong các cơ sở đào tạo vùng Bắc Trung bộ, Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật trong các cơ sở đào tạo vùng Bắc Trung bộ

Từ khóa liên quan