PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

12 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 13:37

PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN I THÀNH VIÊN GIAO DỊCH: Điều 39 Luật chứng khoán 2006 quy định Thành viên giao dịch Sở giao dịch chứng khốn, Trung tâm giao dịch chứng khốn cơng ty chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán chấp thuận trở thành thành viên giao dịch Điều kiện, thủ tục trở thành thành viên giao dịch Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán quy định Quy chế thành viên giao dịch Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành viên giao dịch có quyền sau đây: a) Sử dụng hệ thống giao dịch dịch vụ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán cung cấp; b) Nhận thông tin thị trường giao dịch chứng khoán từ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán; c) Đề nghị Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán làm trung gian hồ giải có tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán thành viên giao dịch; d) Đề xuất kiến nghị vấn đề liên quan đến hoạt động Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán; đ) Các quyền khác quy định Quy chế thành viên giao dịch Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khốn Thành viên giao dịch có nghĩa vụ sau đây: a) Tuân thủ nghĩa vụ quy định Điều 71 Luật này; b) Chịu giám sát Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán; (Điều 71 Nghĩa vụ cơng ty chứng khốn Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro giám sát, ngăn ngừa xung đột lợi ích nội cơng ty giao dịch với người có liên quan Quản lý tách biệt chứng khoán nhà đầu tư, tách biệt tiền chứng khoán nhà đầu tư với tiền chứng khốn cơng ty chứng khoán Ký hợp đồng văn với khách hàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng Ưu tiên thực lệnh khách hàng trước lệnh cơng ty 5 Thu thập, tìm hiểu thơng tin tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả chấp nhận rủi ro khách hàng; bảo đảm khuyến nghị, tư vấn đầu tư công ty cho khách hàng phải phù hợp với khách hàng Tuân thủ quy định bảo đảm vốn khả dụng theo quy định Bộ Tài Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khốn cơng ty trích lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư cố kỹ thuật sơ suất nhân viên công ty Lưu giữ đầy đủ chứng từ tài khoản phản ánh chi tiết, xác giao dịch khách hàng công ty Thực việc bán cho khách hàng bán chứng khoán khơng sở hữu chứng khốn cho khách hàng vay chứng khoán để bán theo quy định Bộ Tài 10 Tuân thủ quy định Bộ Tài nghiệp vụ kinh doanh chứng khốn 11 Thực chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật 12 Thực công bố thông tin theo quy định Điều 104 Luật chế độ báo cáo theo quy định Bộ Tài chính.) II GIAO DỊCH KHỚP LỆNH: Phương thức khớp lệnh: - Khoản Điều Thông tư 203/2015/TT-BTCHƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNquy định: “Phương thức khớp lệnh phương thức giao dịch hệ thống giao dịch thực dựa so khớp lệnh mua lệnh bán chứng khoán Phương thức khớp lệnh bao gồm khớp lệnh định kỳ khớp lệnh liên tục.” - Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh hệ thống giao dịch phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên giá thời gian (điểm a khoản điều Thông tư 203/2015/TT-BTC) Giao dịch khớp lệnh bao gồm loại: Khớp lệnh định kỳ khớp lệnh liên tục - Khớp lệnh định kỳ - Là phương thức giao dịch thực sở so khớp lệnh mua lệnh bán chứng khoán vào thời điểm định - Phương thức khớp lệnh định kỳ sử dụng để xác định Khớp lệnh liên tục - Là phương thức giao dịch thực sở so khớp liên tục lệnh mua lệnh bán chứng khoán lệnh nhập vào hệ thống giao dịch N Ư L C g ệ u y h tn c lv m b iê a ắ ó ề k p ứ ù o ấ ìự đ ợ ậ rố d ịsẽ giá mở cửa giá đóng cửa đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa đóng cửa ngày giao dịch Nguyên tắc khớp lệnh: Nguyên tắc xác định giá phiên khớp lệnh liên tục, phiên khớp lệnh định kỳ: 3.1 Nguyên tắc xác định giá phiên khớp lệnh liên tục: - Là mức giá lệnh giới hạn đối ứng nằm chờ sổ lệnh 3.2 Nguyên tắc xác định giá phiên khớp lệnh định kỳ: - Là mức giá thực đạt khối lượng giao dịch lớn nhất; III     - Nếu có nhiều mức giá đạt khối lượng giao dịch lớn mức giá trùng gần với giá thực lần khớp lệnh gần chọn; - Nếu có nhiều mức giá thỏa điểm mức giá cao chọn BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG GIÁ: Theo khoản điều TT 203/2015 Biên độ dao động giá giới hạn dao động giá chứng khoán quy định ngày giao dịch tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá tham chiếu Biên độ dao động giá cổ phiếu chứng quỹ: +/- %; Không áp dụng biên độ dao động giá với giao dịch trái phiếu Giới hạn dao động giá cổ phiếu, chứng quỹ ngày giao dịch xác định sau: Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động giá) Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% - Biên độ dao động giá)  Đối với cổ phiếu, chứng qu ỹ có mức giá trần/sàn sau điều chỉnh biên độ dao động giá trần/sàn mức giá tham chiếu điều chỉnh sau: Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + đơn vị yết giá Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu - đơn vị yết giá  Trường hợp giá trần sàn cổ phiếu, chứng quỹ sau điều chỉnh theo cách không (0), giá trần sàn điều chỉnh sau: Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + đơn vị yết giá Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu  Đối với cổ phiếu, chứng qu ỹ niêm yết, biên độ dao động giá ngày giao dịch tối thiểu +/- 20% so với giá tham chiếu ngày giao dịch  Trường hợp cổ phiếu, chứng qu ỹ giao dịch trở lại sau bị tạm ngừng giao dịch 90 ngày, biên độ dao động giá ngày giao dịch SGDCK TP HCM định sau có chấp thuận UBCKNN Biên độ dao động cổ phiếu sàn HOSE, HNX UPCoM Theo quy định Luật Chứng khoán Việt Nam có sàn HOSE, HNX, UPCoM biên độ dao động sàn 7%, 10% 15% Sàn minh bạch biên độ dao động hẹp Biên độ dao động thể % tối đa ngày phép dao động giá cổ phiếu niêm yết sàn Cụ thể hình sau: IV Giá Giá tham chiếu:  Giá tham chiếu mức giá Sở Giao dịch Chứng khoán xác định dùng làm sở để xác định giá cao (giá trần), giá thấp (giá sàn) ngày giao dịch  Giá tham chiếu SGDCK Hà Nội giá đóng cửa ngày giao dịch gần trước (là mức giá khớp lệnh cuối ngày giao dịch gần trước đó) Giá tham chiếu SGDCK Hồ Chí Minh giá đóng cửa ngày giao dịch trước trừ trường hợp đặc biệt  Các trường hợp đặc biệt:  Đối với cổ phiếu, chứng quỹ niêm yết, ngày giao dịch SGDCK Hồ Chí Minh giá giao dịch biến động +/-20% giá giao dịch dự kiến Tổ chức niêm yết tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa mức giá giao dịch dự kiến để tính giá tham chiếu cho cổ phiếu, chứng quỹ ngày giao dịch Nếu 03 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng quỹ niêm yết chưa có giá đóng cửa, tổ chức niêm yết phải xác định lại giá tham chiếu ngày giao dịch  Biên độ dao động giá ngày giao dịch cổ phiếu niêm yết ngày giao dịch trở lại cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày giao dịch ± 30% so với giá tham chiếu SGDCK Hà Nội  Đối với cổ phiếu ngày giao dịch, cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch 25 phiên giao dịch ngày giao dịch trở lại: ± 40% so với giá tham chiếu SGDCK Hà Nội (UPCOM)  Trường hợp giao dịch chứng khốn khơng hưởng cổ tức quyền kèm theo, giá tham chiếu ngày không hưởng quyền xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa ngày giao dịch gần điều chỉnh theo giá trị cổ tức nhận giá trị quyền kèm theo  Trường hợp tách gộp cổ phiếu, giá tham chiếu ngày giao dịch trở lại xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa ngày giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu Giá thực hiện:  Giá thực giá chứng khoán xác định từ kết khớp lệnh giá hình thành từ giao dịch thỏa thuận Giá đóng cửa:  Giá đóng cửa giá thực lần khớp lệnh cuối ngày giao dịch Trong trường hợp khơng có giá thực ngày giao dịch, giá đóng cửa xác định giá đóng cửa ngày giao dịch gần trước  Trong biên độ giao động giá:  Nếu 03 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng quỹ niêm yết chưa có giá đóng cửa, tổ chức niêm yết phải xác định giá giao dịch dự kiến  Giá đóng cửa ngày giao dịch sau giao dịch trở lại giá tham chiếu cho ngày giao dịch Biên độ dao động giá 7% áp dung cho ngày giao dịch  Nếu 03 ngày sau giao dịch trở lại, cổ phiếu, chứng quỹ giao dịch trở lại chưa có giá đóng cửa, HSX xem xét điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng quỹ sau có chấp thuận SSC V Giao dịch trực tuyến: Giao dịch trực tuyến việc Thành viên sử dụng Hệ thống giao dịch Thành viên kết nối trực tiếp với Hệ thống giao dịch SGDCK TPHCM để thực giao dịch chứng khoán theo quy định hành giao dịch chứng khoán (khoản điều định số 41/QĐSGDHCM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) VI Những loại chứng khoán giao dịch SGDCK:  Điều Luật chứng khoán 2006 sửa đổi 2010 quy định : “Chứng khoán chứng xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu đối vớitài sản phần vốn tổ chức phát hành Chứng khốn thể hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ liệu điện tử, bao gồm loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán số chứng khoán; c) Hợp đồng góp vốn đầu tư; d) Các loại chứng khốn khác Bộ Tài quy định.” Cổ phiếu loại chứng khốn xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn cổ phần tổ chức phát hành - Trái phiếu loại chứng khốn xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn nợ tổ chức phát hành - Chứng quỹ loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu nhà đầu tư phần vốn góp quỹ đại chúng - Quyền mua cổ phần loại chứng khốn cơng ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông hữu quyền mua cổ phiếu theo điều kiện xác định - Chứng quyền loại chứng khoán phát hành với việc phát hành trái phiếu cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán quyền mua số cổ phiếu phổ thông định theo mức giá xác định trước thời kỳ định - Quyền chọn mua, quyền chọn bán quyền ghi hợp đồng cho phép người mua lựa chọn quyền mua quyền bán số lượng chứng khoán xác định trước khoảng thời gian định với mức giá xác định trước GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT: Bước Nhà đầu tư đến cơng ty chứng khốn ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khốn Cơng ty chứng khốn cấp cho nhà đầu tư số hiệu tài khoản để đặt lệnh mua, bán chứng khoán Bước Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch chứng khoán cách trực tiếp đến cơng ty chứng khốn thơng qua Internet, điện thoại, fax … (tùy thuộc dịch vụ cơng ty chứng khốn cung cấp) Bước Nếu đặt lệnh hợp lệ, lệnh cơng ty chứng khốn chuyển vào hệ thống giao dịch SGDCK TP.HCM Bước Hệ thống giao dịch SGDCK TP.HCM thực so khớp lệnh thông báo kết giao dịch cho cơng ty chứng khốn Bước Cơng ty chứng khốn thơng báo kết giao dịch cho nhà đầu tư Bước Nhà đầu tư nhận chứng khoán (nếu người mua) tiền (nếu người bán) tài khoản cơng ty chứng khốn đến hạn thực toán bù trừ chứng khoán THỜI GIAN GIAO DỊCH, THỜI GIAN NGHỈ GIỮA PHIÊN: Thời gian giao dịch: - VII       VIII Theo quy định Điều – Quy chế giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm Quyết định số: 341/QĐ- SGDHCM ngày 22 tháng năm 2016 Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM), thời gian giao dịch chứng khoán quy định cụ thể sau: Phiên Phiên sáng Phiên chiều Phiên sáng Phiên chiều Phương thức giao dịch Giờ giao dịch Cổ phiếu chứng quỹ Khớp lệnh định kỳ mở cửa 09h00’ - 09h15’ Khớp lệnh liên tục I 09h15’- 11h30’ Giao dịch thỏa thuận 09h00’ - 11h30’ Nghỉ 11h30’ - 13h00’ Khớp lệnh liên tục II 13h00’ - 14h30’ Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14h30’ - 14h45’ Giao dịch thỏa thuận 13h00’ - 15h00’ Trái phiếu Giao dịch thỏa thuận 09h00’ - 11h30’ Nghỉ 11h30’ - 13h00’ Giao dịch thỏa thuận 13h00’ - 15h00’ Thị trường đóng cửa 15h00’ Thời gian nghỉ phiên: Quy định thời gian nghỉ phiên sau: Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch Giờ nghỉ phiên Cổ phiếu chứng quỹ Phiên sáng Phiên chiều Khớp lệnh định kỳ I 09h00 - 09h15 Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh định kỳ II 09h15- 11h30 Khớp lệnh liên tục 13h00 - 14h30 11h30 - 13h00 14h30 - 14h45 - Trong thời gian nghỉ phiên giao dịch : Nhà đầu tư đặt lệnh (lệnh chờ chuyển vào sàn giao dịch) cho phiên giao dịch buổi chiều qua Dịch vụ giao dịch trực tuyến từ 11.30h đến 13h quầy giao dịch SSI Contact Center từ 11h30 - 12h Lệnh chờ lưu giữ hệ thống giao dịch SSI chuyển vào hệ thống giao dịch Sở bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều - Nhà đầu tư Hủy/Sửa thơng tin lệnh lệnh chưa chuyển vào hệ thống giao dịch Sở GD Các lệnh chưa khớp phiên buổi sáng tiếp tục có hiệu lực vào phiên buổi chiều - Lệnh có giá trị suốt thời gian giao dịch, không hết hạn thời gian nghỉ phiên - IX X Trong thời gian nghỉ phiên sáng-chiều cơng ty chứng khốn không phép:  Nhập, sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh;  Quảng cáo giao dịch thỏa thuận, hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận;  Thực giao dịch thỏa thuận, hủy giao dịch thỏa thuận TRƯỜNG HỢP VIỆC GDCK TẠI SGDCK BỊ TẠM NGỪNG GIAO DỊCH:  Theo TT 203/2015, việc tạm ngưng hoạt động giao dịch chứng khoán TH sau:  Hệ thống giao dịch hệ thống chuyển lệnh Sở Giao dịch Chứng khoán gặp cố;  Khi xảy kiện bất khả kháng thiên tai, hỏa hoạn;  Theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để ổn định thị trường;  Các trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư sau Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận  Trong quy chế giao dịch HOSE có bổ sung thêm TH:  Khi có ¼ số thành viên trở lên gặp cố, thực giao dịch trực tuyến QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ GIAO DỊCH, ĐƠN VỊ YẾT GIÁ: Đơn vị giao dịch quy định sau: - Giao dịch lô chẵn phải tuân thủ quy định đơn vị giao dịch - Không quy định đơn vị giao dịch giao dịch lô lớn - SGDCK TP.HCM quy định đơn vị giao dịch lô chẵn, khối lượng giao dịch lô lớn sau có chấp thuận UBCKNN - SGDCK Tp HCM quy định giao dịch lô chẵn lô lớn cổ phiếu, chứng quỹ đóng, chứng quỹ ETF sau: a Lô chẵn: - Đơn vị giao dịch lô chẵn: 10 cổ phiếu, chứng quỹ đóng, chứng quỹ ETF - Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không vượt khối lượng tối đa 500.000 cổ phiếu, chứng quỹ đóng, chứng quỹ ETF b Lô lớn: khối lượng giao dịch lô lớn lớn 20.000 cổ phiếu, chứng quỹ đóng, chứng quỹ ETF Đơn vị yết giá quy định sau: - Giao dịch theo phương thức khớp lệnh: Đối với cổ phiếu, chứng quỹ đóng: Mức giá Đơn vị yết giá < 10.000 10 đồng 10.000 - 49.950 50 đồng ≥ 50.000 100 đồng Đối với chứng quỹ ETF: Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất mức giá.Tuy nhiên không quy định đơn vị yết giá phương thức giao dịch thỏa thuận XI CÁC LOẠI LỆNH GIAO DỊCH: Có 04 loại lệnh giao dịch: L ệ n h g i i L ệ n h t h L ệ n h g i a o d ị c h t i m ứ c g i k h p l ệ n h x c đ ị n h g i m L ệ n h g i a o d ị c h t i m ứ c g i k h p l ệ n h x c đ ị n h g i đ ị h t r n n g ó c n g a c Lệnh giới hạn (viết tắt LO): lệnh mua lệnh bán chứng khoán mức giá xác định tốt hơn; Hiệu lực: từ lệnh nhập vào hệ thống giao dịch lúc kết thúc ngày giao dịch lệnh bị hủy bỏ Lệnh thị trường (viết tắt MP): lệnh mua chứng khoán mức giá bán thấp lệnh bán chứng khoán mức giá mua cao có thị trường Có hiệu lực đợt khớp lệnh liên tục Bị hủy bỏ khơng có lệnh giới hạn đối ứng thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch Lệnh giao dịch mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (viết tắt ATO): lệnh đặt mua đặt bán chứng khoán mức giá mở cửa Chỉ có hiệu lực đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa Lưu ý: Lệnh ATO ưu tiên trước lệnh giới hạn so khớp lệnh a Lệnh giao dịch mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (viết tắt ATC): lệnh đặt mua đặt bán chứng khốn mức giá đóng cửa Chỉ có hiệu lực đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa Lưu ý:Lệnh ATC ưu tiên trước lệnh giới hạn so khớp lệnh XII QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ TÀI KHOẢN VÀ THỰC HIỆN GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI: Quy định việc mở tài khoản thực giao dịch nhà đầu tư nước nước ngoài?  Quy định mở tài khoản:  Nhà đầu tư nước: Theo quy định khoản Điều Thông tư 203/2015, Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khốn cơng ty chứng khốn để thực giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Mỗi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch công ty chứng khốn (khoản Điều Thơng tư 203/2015), trừ trường hợp: Công ty quản lý quỹ mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khốn cơng ty chứng khoán theo nguyên tắc: + Một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hoạt động kinh doanh chứng khốn + Hai (02) tài khoản giao dịch chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng ủy thác + Các tài khoản giao dịch cho quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khốn quản lý Cơng ty chứng khoán thành lập hoạt động theo pháp luật Việt Nam mở tài khoản giao dịch chứng khốn theo ngun tắc sau: +Cơng ty chứng khốn có nghiệp vụ tự doanh thành viên Sở giao dịch chứng khoán + Được mở tài khoản giao dịch thành viên lập quỹ ETF để thực giao dịch chứng quỹ ETF + Các tài khoản giao dịch khác theo quy định pháp luật liên quan Cơng ty chứng khốn thành lập nước ngồi mở tài khoản giao dịch chứng khốn cơng ty chứng khoán nước + Một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hoạt động tự doanh + Một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hoạt động môi giới cho nhà đầu tư nước khác Doanh nghiệp bảo hiểm công ty chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch có sở hữu nước ngồi đạt từ 51% vốn điều lệ trở lên mở hai (02) tài khoản giao dịch chứng khốn cơng ty chứng khốn Ngân hàng giám sát thành viên tạo lập thị trường cho quỹ ETF mở hai (02) tài khoản giao dịch chứng khốn cơng ty chứng khốn Giao dịch ký quỹ (Điều Thông tư 203/2015) Giao dịch ngày(Điều 10 Thông tư 203/2015)  Nhà đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi thuộc đối tượng áp dụng nhà đầu tư nước theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trước mở tài khoản giao dịch chứng khoán (khoản Điều Thơng tư 203/2015) Nhà đầu tư nước ngồi thực thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán thực đầu tư sau Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp mã số giao dịch chứng khốn hình thức xác nhận điện tử (Điểm c khoản Điều Thông tư 123/2015) Trong nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngồi, cơng ty quản lý quỹ, chi nhánh Việt Nam công ty quản lý quỹ nước mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để tiếp nhận vốn nhà đầu tư nước ngồi khơng có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp thực đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định điểm b khoản Điều Thông tư Trong trường hợp này, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đứng tên công ty quản lý quỹ, chi nhánh Việt Nam cơng ty quản lý quỹ nước ngồi (khoản Điều Thông tư 123/2015) Trường hợp lưu ký tài sản ngân hàng lưu ký: ( Điều Thông tư 123/2015) +Sau đăng ký mã số giao dịch chứng khốn, nhà đầu tư nước ngồi mở tài khoản lưu ký chứng khoán ngân hàng lưu ký theo nguyên tắc mã số giao dịch chứng khốn cấp mở tài khoản lưu ký chứng khoán; +Quy định điểm không áp dụng trường hợp nhà đầu tư nước ngồi lưu ký chứng khốn tài khoản giao dịch chứng khốn mở cơng ty chứng khoán; +Việc mở tài khoản lưu ký ngân hàng lưu ký thực theo quy định pháp luật đăng ký, lưu ký, bù trừ toán chứng khoán Mọi bút toán toán, lưu ký chứng khốn nhà đầu tư nước ngồi phải thực tài khoản Nhà đầu tư nước ngồi có quyền chuyển tồn danh mục chứng khoán từ tài khoản lưu ký (tất toán tài khoản lưu ký) sang tài khoản lưu ký khác Trường hợp nhà đầu tư nước lưu ký tài sản ngân hàng lưu ký theo quy định khoản Điều này, trước mở tài khoản lưu ký ngân hàng lưu ký mới, nhà đầu tư nước ngồi phải đóng tài khoản lưu ký hành, chuyển toàn số dư tài khoản sang tài khoản Thủ tục chuyển danh mục chứng khoán tài khoản lưu ký thực theo quy định Điều Thông tư quy định pháp luật đăng ký, lưu ký, bù trừ toán chứng khoán ... hành giao dịch chứng khoán (khoản điều định số 41/QĐSGDHCM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) VI Những loại chứng khốn giao dịch. .. toán bù trừ chứng khoán THỜI GIAN GIAO DỊCH, THỜI GIAN NGHỈ GIỮA PHIÊN: Thời gian giao dịch: - VII       VIII Theo quy định Điều – Quy chế giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Thành... tài khoản giao dịch chứng khoán cơng ty chứng khốn theo ngun tắc: + Một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hoạt động kinh doanh chứng khốn + Hai (02) tài khoản giao dịch chứng khoán để
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Từ khóa liên quan