Biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường ĐHĐP miền Bắc

277 73 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2019, 13:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐOÀN SỸ TUẤN BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN BẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỒN SỸ TUẤN BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN BẮC Chuyên ngành: Lý luận PPDH mơn giáo dục trị Mã số: 140 111 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Bùi Văn Quân TS Nguyễn Đức Thìn HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Đoàn Sỹ Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tồn thể lãnh đạo, giảng viên khoa Lý luận trị - Giáo dục công dân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu sinh Tơi xin dành kính trọng lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Bùi Văn Quân TS Nguyễn Đức Thìn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận án Tơi xin tri ân khích lệ, ủng hộ nhiệt tình gia đình, người thân, bạn bè lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư, đồng nghiệp thời gian thực luận án Hà Nội, tháng 09 năm 2019 Tác giả luận án Đoàn Sỹ Tuấn iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN vi DANH MỤC CÁC BẢNG & BIỂU ĐỒ .vii MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu .3 Phạm vi nghiên cứu .3 Giả thuyết khoa học .3 Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu .3 Những luận điểm cần bảo vệ .4 Những điểm đóng góp luận án .4 10 Kết cấu luận án Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC .6 1.1 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC TRONG Q TRÌNH DẠY HỌC .6 1.1.1 Các nghiên cứu chất tính tích cực học tập 1.1.2 Các nghiên cứu biện pháp nâng cao tính tích cực học tập .10 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NÂNG CAO TTCHT CỦA NGƯỜI HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC .20 1.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ NHỮNG NỘI DUNG LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC LÀM RÕ .26 1.3.1 Những kết đạt nghiên cứu .26 iv 1.3.2 Những vấn đề đặt luận án cần tiếp tục nghiên cứu 27 Kết luận chương 28 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN BẮC 29 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG 29 2.1.1 Khái niệm: Học, học tập; tính tích cực; tính tích cực học tập; biện pháp nâng cao tính tích cực học tập sinh viên q trình dạy học mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học 29 2.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao tính tích cực học tập sinh viên q trình dạy học mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh trường Đại học 40 2.1.3 Những biểu hiện, tiêu chí đánh giá tính tích cực học tập mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên trường Đại học địa phương .45 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao tính tích cực học tập sinh viên dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trường Đại học địa phương 48 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN BẮC 51 2.2.1 Một số nét khái quát trường Đại học địa phương 51 2.2.2 Thực trạng nâng cao tính tích cực học tập sinh viên dạy học mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh trường Đại học địa phương miền Bắc .53 Kết luận chương 66 Chương NGUYÊN TẮC, BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN BẮC 68 3.1 NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP .68 3.1.1 Bảo đảm mục tiêu dạy học 68 3.1.2 Bảo đảm tính hệ thống 69 v 3.1.3 Bảo đảm tính thực tiễn 70 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN BẮC 71 3.2.1 Lập kế hoạch dạy học nâng cao tính tích cực học tập sinh viên 71 3.2.2 Biện pháp tạo nhu cầu, hứng thú học tập môn học cho sinh viên 75 3.2.3 Sử dụng phương pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học tích cực nâng cao tính tích cực học tập sinh viên 82 3.2.4 Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu 103 3.2.5 Sử dụng có hiệu phương tiện dạy học môn học 106 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN BẮC 124 4.1 KẾ HOẠCH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 124 4.1.1 Mục đích thực nghiệm .124 4.1.2 Nguyên tắc tổ chức thực nghiệm .124 4.1.3 Địa bàn, đối tượng thực nghiệm 125 4.1.4 Thời gian thực nghiệm .125 4.1.5 Phương pháp thực nghiệm 126 4.1.6 Nội dung thực nghiệm 126 4.2 TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 127 4.2.1 Tiến trình thực nghiệm .127 4.2.2 Kết thực nghiệm 130 Kết luận chương 147 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 148 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC vi DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Chữ viết tắt BGD&ĐT CMGPDT CNMLN CNTB CNXH ĐH ĐHĐP DH ĐLDT ĐC GV HĐHT HDTH,TNC HT KTDH KHDH NDDH PPDH PTDH SV TN TNSP TTC TTCHT TH, TNC TTHCM Chữ viết đầy đủ Bộ Giáo dục Đào tạo Cách mạng giải phóng dân tộc Chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ nghĩa tư Chủ nghĩa xã hội Đại học Đại học địa phương Dạy học Độc lập dân tộc Đối chứng Giảng viên Hoạt động học tập Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu Học tập Kỹ thuật dạy học Kế hoạch dạy học Nội dung dạy học Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Sinh viên Thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm Tính tích cực Tính tích cực học tập Tự học, tự nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh vii DANH MỤC CÁC BẢNG & BIỂU ĐỒ Danh mục bảng Bảng 4.1 Tham số đặc trưng kiểm tra trước TN .131 Bảng 4.2 Tham số đặc trưng kiểm tra số - lần 138 Bảng 4.3 Tham số đặc trưng kiểm tra sau TN lần .145 Danh mục biểu đô Biểu đồ 2.1: Đánh giá SV GV mức độ sử dụng ảnh hưởng biện pháp cải tiến kiểm tra, thi đến TTCHT SV 59 Biểu đồ 2.2: Đồ thị hóa nhận thức, đánh giá SV, GV nhu cầu, hứng thú – mức độ u thích mơn TTHCM HT SV 60 Biểu đồ 2.3: Đồ thị hóa đánh giá GV SV mức độ tích cực SV tham gia HĐHT môn học 60 Biểu đồ 4.1: So sánh mức độ hứng thú HT môn học SV lớp TN lớp ĐC 133 Biểu đồ 4.2: So sánh mức độ yêu thích HT môn học SV lớp TN lớp ĐC 133 Biểu đồ 4.3: Biểu đồ phân phối kết HT nhóm lớp TN ĐC sau TN lần 137 Biểu đồ 4.4: So sánh mức độ hứng thú HT môn học SV lớp TN lớp ĐC 140 Biểu đồ 4.5: So sánh mức độ yêu thích HT môn học SV khối lớp TN khối lớp ĐC 140 Biểu đồ 4.6: Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp nâng cao TTCHT SV qua dạy 142 Biểu đồ 4.7: Biểu đồ phân phối kết HT nhóm lớp TN ĐC sau TN lần 144 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông vấn đề nâng cao TTCHT người học đã, tiếp tục đặt Trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư trình đổi đất nước, đổi giáo dục ĐH (chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ; trọng phát triển lực người học) đặt yêu cầu giáo dục ĐH Việt Nam: Giáo dục ĐH cần phải giải mâu thuẫn tri thức nhân loại tăng lên nhanh chóng thời gian đào tạo kéo dài; cần phải đào tạo lớp người vừa đáp ứng đòi hỏi nghiệp đổi đất nước, vừa có khả hồ nhập cạnh tranh quốc tế Chất lượng giáo dục ĐH phụ thuộc vào nhiều nhân tố, đó, nhân tố đóng vai trò quan trọng thuộc SV HĐHT có kết tốt SV chủ động, tích cực chủ động, tích cực SV yếu tố định trực tiếp chất lượng, hiệu HT Nâng cao TTCHT SV nguyên tắc trình DH; giải pháp để nâng cao chất lượng DH đại học Trong bối cảnh đó, nâng cao TTCHT SV lại trở nên cần thiết hơn; phù hợp với không gian thời gian việc đào tạo xã hội đại, nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn ln mang tính thời hoạt động giáo dục đào tạo nước nhà Để đáp ứng đòi hỏi giáo dục ĐH, đất nước bối cảnh mới, Đảng, Nhà nước, Ngành Giáo dục Đào tạo đưa chủ trương, định hướng đổi PPDH, nâng cao TTCHT người học [24], [25], [26], [36], [37], [38], [39], [40], [111], [112], [137], [138], [139], [140]…Tuy nhiên, đổi PPDH chậm triển khai có hiệu thực tiễn, biện pháp thực cấp giáo dục chưa sát, chưa cụ thể dẫn đến hạn chế TTCHT người học, ảnh hưởng lớn tới chất lượng giáo dục đào tạo 1.2 CNMLN, TTHCM tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng dân tộc; soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc Việt Nam; cờ tư tưởng dẫn dắt dân tộc ta hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Đảng ta có nhiều thị, nghị đạo việc HT, tuyên truyền làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh [8], [9], [14],[16], [17], [18] Môn học TTHCM xác định mơn lý luận trị bắt buộc trường ĐH Việc giảng dạy môn học TTHCM trường ĐH vấn đề quan trọng, giúp SV có kiến thức cách mạng Việt Nam qua lăng kính TTHCM; nhận rõ vị 84 Bảng 12 Phân phối tần xuất điểm kiểm tra đánh giá SV nhóm lớp TN ĐC sau TN tác động (lần 1) 85 III Kết thực nghiệm lần a) Về tiêu chí Bảng 13 Khảo sát nhu cầu, hứng thú, yêu thích học SV lớp TN ĐC Bảng 14 Khảo sát hiệu việc sử dụng biện pháp DH GV với việc nâng cao TTCHT SV lớp TN 86 b) Về tiêu chí Bảng 15 Khảo sát mức độ tham gia SV lớp TN ĐC vào hoạt động HT 87 c) Về tiêu chí Bảng 16 Thống kê kết kiểm tra lớp TN ĐC sau thực nghiệm (lần 1) Bảng 17 Phân phối tần xuất điểm kiểm tra đánh giá SV nhóm lớp TN ĐC sau TN tác động (lần 2) 88 Phụ lục 8: THỐNG KÊ CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đô 1: Đánh giá GV vai trò biện pháp việc nâng cao TTCHT Biểu đô 2: Đánh giá SV vai trò biện pháp việc nâng cao TTCHT 89 Biểu đô Kết kiểm tra trước thực nghiệm Trường ĐH Hoa Lư Biểu đô Kết kiểm tra trước thực nghiệm Trường ĐH Thủ Đô 90 Biểu đô Kết kiểm tra trước thực nghiệm Trường ĐH Tân Trào Biểu đô Kết kiểm tra trước thực nghiệm Trường ĐH Hùng Vương 91 Biểu đô Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp lập kế hoạch dạy học nâng cao TTCHT 92 Biểu đô So sánh thái độ học SV lớp TN ĐC Biểu đô Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp vận dụng PPDH tích cực với phát huy TTCHT SV dạy TN Biểu đô 10 Đánh giá SV lớp TN hiệu 93 biện pháp sử dụng KTDH TC DH môn học Biểu đô 11 Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp tận dụng tối đa PTDH DH môn học Biểu đô 12 Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp HDTH, TNC; TH, TNC giáo trình mơn học 94 Biểu 13 Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp cải tiến kiểm tra, thi theo hướng tích cực hóa hoạt động HT SV Biểu 14 Đánh giá SV lớp TN hiệu chung biện pháp nâng cao TTCHT SV qua dạy 95 Biểu đô 15 Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp lập kế hoạch DH nâng cao TTCHT SV Biểu đô 16 So sánh thái độ học SV lớp TN ĐC 96 Biểu đô 17 Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp vận dụng PPDH tích cực với nâng cao TTCHT SV dạy TN Biểu đô 18 Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp vận dụng KTDH tích cực với nâng cao TTCHT SV dạy TN 97 Biểu đô 19 Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp sử dụng có hiệu PTDH DH môn học Biểu đô 20 Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp HDTH, TNC DH môn học 98 Biểu đô 21 Đánh giá SV lớp TN hiệu biện pháp cải tiến kiểm tra, đánh giá ... Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp luận Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; chủ nghĩa Mác-Lênin Đề tài luận án vào lý luận giáo... 1.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ NHỮNG NỘI DUNG LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC LÀM RÕ .26 1.3.1 Những kết đạt nghiên cứu .26 iv 1.3.2 Những vấn đề đặt luận án cần... thực luận án Tơi xin tri ân khích lệ, ủng hộ nhiệt tình gia đình, người thân, bạn bè lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư, đồng nghiệp thời gian thực luận án Hà Nội, tháng 09 năm 2019 Tác giả luận án
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường ĐHĐP miền Bắc, Biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường ĐHĐP miền Bắc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm