Đề cương ôn thi môn nghiệp vụ công tác đảng 2019

25 118 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 15:27

Bài 1: Học thuyết Mác – Lenin……… Quan điểm Mác Anghen ĐCS (6 quan điểm): Tính tất yếu đời ĐCS; ĐCS phải đảng độc lập giai cấp cơng nhân, khơng lệ thuộc vào giai cấp khác Đây quan điểm giữ vai trò định; ĐCS phận ưu tú giai cấp công nhân nhận thức hành động; ĐCS khối thống đồn kết ý chí, hành động mặt trị, tư tưởng tổ chức, không chia rẽ, bè phái; ĐCS phải hoạt động theo hệ tư tưởng khoa học chủ nghĩa cộng sản khoa học (chủ nghĩa Mac), để tránh tâm; ĐCS phải theo chủ nghĩa quốc tế Quan điểm Lênin ĐCS (8 quan điểm): ĐCS đội tiên phong trị có tổ chức chặt chẽ nhất, cách mạng giác ngộ giai cấp công nhân; Chủ nghĩa cộng sản khoa học (chủ nghĩa Mác) tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng: Xây dựng đảng tư tưởng, tức cố vững chắc, phát triển tảng tư tưởng hoạt động đảng Chủ nghĩa Mác tảng tư tưởng, kim nam chọ hoạt động ĐCS V.I.Lênin viết: “ Học thuyết Mác học thuyết vạn học thuyết xác” Học thuyết lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng phong trào công nhân hoạt động đảng V.I Lênin nhấn mạnh hoàn toàn đứng sở lý luận Mác: lý luận lý luận biến chủ nghĩa xã hội không tưởng trở thành khoa học V.I Lênin lưu ý ĐCS phải phát triển lý luận C Mác vận dụng lý luận phù hợp với điều kiện cụ thể nước; ĐCS hạt nhân lãnh đạo hệ thống chun vơ sản: Trong điều kiện lịch sử đương thời chưa cho phép C.Mác Ph.Ăngghen bàn nhiều ĐCS cầm quyền, qua 72 ngày Công xã Pari hai ông đưa số tư tưởng chủ yếu ĐCS cầm quyền, bao gồm: hình thức, chất nhà nước xã hội chủ nghĩa: vấn đề đảng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội cũ quản lý xã hội: tiêu chuẩn, lựa chọn, quản lý, bãi nhiệm cán bộ, chế độ đãi ngộ cán ĐCS cầm quyền… Khi có quyền, đảng hạt nhân lãnh đạo quyền vơ sản phận hệ thống Đảng lãnh đạo giành quyền tay giai cấp cơng nhân nhân dân lao động, cơng bước đầu Nhiệm vụ khó khăn phức tạp nhiều đảng phải lãnh đạo xây dựng thành công chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa Đảng phận hệ thống chuyên vô sản, hạt nhân lãnh đạo hệ thống Sự lãnh đạo đảng điều kiện tiên đảm bảo cho công xây dựng XHCN thành công Trở thành đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo nhà nước định hướng phát triển tất lĩnh vực đời sống xã hội; Đảng lấy tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức bản: Ngay từ chuẩn bị cho đời ĐCS giới, C.Mác, Ph Ăngghen chủ trương: Đảng phải xây dựng, tổ chức hoạt động theo quy định Điều lệ đảng xác định Tuy hai ông chưa dùng thuật ngữ “tập chung dân chủ” song nội dung nguyên tắc dược thể đầy đủ Điều lệ Liên đoàn người cộng sản Điều lệ Hội Liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất) Những nội dung thể cách sâu sắc, tập trung dân chủ nguyên tắc xây dựng tổ chức hoạt động ĐCS; Đảng khối thống ý chí hành động, phê bình tự phê bình quy luật phát triển Đảng; Đảng gắn bố chặt chẽ với quần chúng kiên ngăn chặn đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, xa rời quần chúng; Đảng phải tích cực kết nạp đại biểu ưu tú giai cấp công nhân nhân dân lao động vào đảng: Đảng không kết nạp người ưu tú xuất thân từ giai cấp cơng nhân vào đảng mà đảng kết nạp người ưu tú xuất thân từ giai cấp, tầng lớp lao động khác vào đảng Đối với người này, phải đặc biệt coi trọng giáo dục, rèn luyện họ theo lập trường, quan điểm giai cấp công nhân Kịp thời dưa người không đủ tiêu chuẩn đảng viên khỏi đảng V.I.Lênin viết: “Phải đuổi khỏi đảng kẻ gian giảo, đảng viên cộng sản quan liêu hóa, khơng trung thực, nhu nhược”; Tính quốc tế ĐCS: Tính quốc tế ĐCS bắt nguồn từ tính chất quốc tế giai cấp công nhân Điều lại bắt nguồn từ sứ mệnh lịch sử giới họ Tính quốc tế ĐCS khơng thể lời nói mà hành động, tức đảng phải xây dựng hoạt động theo nguyên lý học thuyết Mác; đường lối đảng phải thể chủ nghĩa quốc tế vô sản Đảng phải giáo dục đảng viên nhân dân chủ nghĩa quốc tế vô sản, đồng thời V.I Lênin nhấn mạnh, đảng phải tích cực chống biểu so sánh nước lớn chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi Người viết: “kẻ khơng chứng tở hành động sẵn sàng Tổ quốc “mình” chịu phần hy sinh lớn nhất, cho nghiệp cách mạng XHCN thực tiến lên, - kẻ khơng phải người XHCN” Quan điểm ĐCS Việt Nam Đảng xây dựng đảng (7 quan điểm): (1) ĐCS Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc; (2) Mục đích Đảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, khơng người bóc lột người, thực thành công chủ nghĩa xã hội cuối chủ nghĩa cộng sản; (3) Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thời đại thực tiễn đất nước để đề Cương lĩnh trị, đường lối cách mạng đắn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân; (4) Đảng tổ chức chặt chẽ, thống ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản, thực tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực nguyên tắc : tự phê bình phê bình, đồn kết sở Cương lĩnh trị Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật; (5) ĐCS Việt Nam đảng cầm quyền, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, chịu giám sát nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Đảng lãnh đạo, tơn trọng phát huy vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội; (6) Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng giai cấp cơng nhân, góp phần tích cực vào nghiệp hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội nhân dân giới; (7) ĐCS Việt Nam xây dựng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu lực lãnh đạo cách mạng Đảng Bài 2: Nguyên tắc tổ chức hoạt động: 03 nguyên tắc ĐCS: Tập trung dân chủ; Tự phê bình phê bình; Đồn kết Đảng Nguyên tắc tập trung dân chủ Bản chất: (trang 48+49 – SGK Những vấn đề ĐCS lịch sử ĐCS Việt Nam) Tính tập trung Đảng thể trươc hết thống tư tưởng, đường lối trị, tổ chức hoạt động Sự thống đươc thể chỗ Đảng có trung tâm lãnh đạo thông qua quan cao đại hội đại biểu toàn quốc Đảng, hai kỳ đại hội Ban chấp hành Trung ương thể cấu tổ chức Đảng Về mặt tổ chức Đảng, tính tập trung đươc thể vấn đề Đảng phải thống quy mô hình thức tổ chức Để đảm bảo tính tập trung nay, phải thống ý chí, hoạt động theo kỷ luật Đảng cach tự giác, nghiêm minh Kỷ luật Đảng bắt buộc đối vơi đảng viên, đòi hỏi thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, tổ chức toan Đảng phục tùng đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Ban chấp hành Trung ương Về đường lối trị Đảng, tính tập trung đòi hỏi phải có cương lĩnh, đường lối, mục tiêu cách mạng thống nhất, đươc tổ chức Đảng đảng viên tuân thủ thực hiện, toàn dân hướng vào phấn đấu Đảng phải có điều lệ thống – Điều lệ luật tồn Đảng mà tổ chức Đảng đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nhận thức chấp hành Tính dân chủ Đảng thể nội dung đảng viên có quyền ngang nhau, đươc tham gia trực tiếp thông qua đại biểu để thực quyền mình, thể ý kiến cơng việc Đảng, thảo luận thực dân chủ, hành động phải thống trăm người một; quan lãnh đạo Đảng dân chủ bầu cử lập ra, Đảng lấy tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng; thực chế độ báo cáo trước tổ chức Đảng bầu bị bãi miễn bết kỳ lúc khơng xứng đáng khơng hồn thành nhiệm vụ tổ chức giao Hoạt động lãnh đạo Đảng theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân Ý kiến phụ thuộc vào thiểu số đươc bảo lưu, không phân biệt đối xử đối vơi người có ý kiến thuộc thiểu số Để hình thành nên nguyên tắc tổ chức Đảng, đảm bảo Đảng có thống mặt tư tưởng, đảm bảo đảng viên đóng góp y kiến va cơng sức cho Đảng, tính tập trung tính dân chủ phải gắn bó, khăng khít với ngun tắc thống tách rời Sự thống nguyên tắc tập trung dân chủ đươc thể sau: Thứ nhất, dân chủ điều kiện, tiền đề tập trung Nếu tập trung mà tách rời dân chủ biến thành chuyên quyền độc đoán Kết đem lại khơng phải đồn kết mà chia rẽ, đến chừng mực cao dẫn đến dân chủ cực đoan Vì lẽ đó, tập trung phải dựa tiền đề dân chủ để tránh tính trạng chuyên quyền độc đoán, để người dân người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội Thứ hai, tập trung sở đảm bảo cho dân chủ thực hướng, mục đích Dân chủ phải dựa sở tập trung, khơng dẫn đến tình trạng vô tổ chức, tự do, tùy tiện, tập trung Đảng Thông qua dân chủ giúp cho quyền lực nhân dân không bị tách rời, không phân tán dẫn đến tập trung Do đó, khơng thể có dân chủ thực khơng có tập trung ngược lại, khơng có tập trung thực mà khơng có dân chủ Đó la mối quan hệ biện chứng tập trung dân chủ Tập trung dân chủ đối lập với tập trung quan liêu, tập trung không đối lập với dân chủ Tách rời hai mặt dẫn đến lệch lạc, chí tổn thất khó lường hết, có hại cho lãnh đạo sức mạnh Đảng Vì vậy, tập trung dân chủ hai mặt thống với tách rời nguyên tắc – nguyên tắc tập trung dân chủ Đảm bảo nguyên tắc tập trung chủ vấn đề sống Đảng giai đoạn Bài học lịch sử sụp đổ tổ chức ĐCS cho thấy việc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên nhân quan trọng làm giảm sút sức chiến đấu Đảng, gây phá vỡ Đảng mặt tổ chức Do đó, ĐCS Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, coi nguyên tắc tổ chức Đảng, la sức mạnh nội sinh Đảng Những nội dung nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo tổ chức Đảng đảng viên tham gia vào công việc đảng, đồng thời đảm bảo thống ý chí hành động Đảng, tạo sức mạnh khối đoan kết trí, kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh Trong Điều – Điều lệ ĐCS Việt Nam ghi rõ: “ĐCS Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ Nội dung nguyên tắc là: Cơ quan lãnh đạo cấp Đảng bầu cử lập ra, thực tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Theo điều lệ thức ĐCS, tất quan lãnh đạo bí thư cấp bầu đảng viên, trực tiếp gián tiếp thơng qua đại hội tồn thể đảng viên hay đại hội đại biểu đảng viên Tổ chức xây dựng từ lên nghĩa đại biểu cấp định việc bầu chọn lãnh đạo cấp Ý nghĩa dân chủ nguyên tắc quan chức vụ lãnh đạo hình thành thơng qua bầu cử, nghị Đảng thơng qua quan bầu Ý nghĩa tập trung định tổ chức Đảng cấp bắt buộc với tổ chức Đảng cấp cuối bắt buộc đảng viên phải chấp hành Mỗi vấn đề Đảng thảo luận nghị Sau có nghị quyết, đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không truyền bá ý kiến trái với nghị Đảng viên dù có ý kiến khác phát biểu cơng khai phải nói theo nghị khơng theo ý Trên thực tế, ý nghĩa tập trung thể mạnh mẽ tạo lãnh đạo thống nhất, tập trung sức mạnh tập thể vào mục tiêu cụ thể che giấu bất đồng nội Tập thể lãnh đạo: Trước hết xuất phát từ vai trò, chất Đảng phải tiên phong mặt lý luận để dẫn dắt định hướng phát triển đất nước, dân tộc Nguyên tắc đòi hỏi toàn vấn đề bản, hệ trọng phải dân chủ thảo luận tập thể quan lãnh đạo từ cao tới thấp theo phạm vi, quyền hạn xác định định theo đa số Những ý kiến thuộc thiểu số quyền bảo lưu, đệ trình lên quan cấp có thẩm quyền xem xét, khơng tun truyền quan điểm cá nhân Cá nhân đảng viên quyền tự ý định vấn đề thuộc chức năng, quyền hạn tập thể cấp ủy tổ chức đảng Trước yêu cầu nhiệm vụ trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng đòi hỏi phải có trí tuệ tập thể cấp ủy đồn kết, HCM rằng: “Một người dù khơn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, trông thấy, xem xét nhiều mặt vấn đề, trông thấy xem xét tất mặt vấn đề Vì vậy, cần phải có nhiều người Nhiều người nhiều kinh nghiệm Người thấy rõ mặt này, người trơng thấy rõ mặt khác vấn đề Góp kinh nghiệm xem xét nhiều người, vấn đề thấy rõ khắp mặt Mà có thấy rõ khắp mặt, vấn đề giải chu đáo, khỏi sai lầm” Do đó, đề chủ trương, sách cấp tổ chức Đảng thiết phải bàn bạc, thảo luận Vì có phát huy trí tuệ tập thể, tháo gỡ khó khăn Vì Bác nói: “Có lực lượng nhân dân việc to tát mấy, khó khăn làm Khơng có, việc làm khơng xong Nhân dân biết giải nhiều vấn đề cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà người tài giỏi, đoàn thể to lớn, nghĩ không ra” Thứ hai, thực nguyên tắc nhằm phát huy dân chủ cách rộng rãi mạnh mẽ Các vấn đề hệ trọng tổ chức Đảng có bàn bạc, thống kết lãnh đạo tránh mắc phải sai lầm, khuyết điểm Vấn đề để thu hút ý kiến, đóng góp cán đảng viên Muốn cán phải thành tâm, phải chịu khó, phải khéo khơi gợi Phải thực dân chủ có dân chủ làm cho cán quần chúng đề sáng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nguyên tắc phong cách làm việc dân chủ, tập thể là: “Chúng ta cần phải nâng cao mở rộng dân chủ ra, khuyên gắng cán đảng viên, bày cho họ suy nghĩ, bày cho họ học hỏi quần chúng, cổ động họ tìm tòi, đề nghị, làm việc ích lợi cho quần chúng Khi họ có nhiều sáng kiến, giúp đỡ cho họ phát triển, khen ngợi cho họ thêm hăng hái Như thế, tính lười, tính "gặp hay chớ" ngày bớt, mà sáng kiến tính hăng hái ngày nhiều thêm” Có tránh tình trạng đảng viên dù có ý kiến khơng dám nói, dù muốn phê bình sợ, khơng dám phê bình, cấp với cấp cách biệt Trên tưởng tốt đẹp Dưới có khơng dám nói Họ khơng nói, khơng phải họ khơng có ý kiến, họ nghĩ nói cấp khơng nghe, khơng xét, có lại bị "tai bay vạ gió" khác Họ khơng dám nói, để lòng, sinh uất ức, chán nản, sinh thói "khơng nói trước mặt, nói sau lưng", "trong Đảng im tiếng, ngồi Đảng nhiều mồm", thói "thậm thụt" thói xấu khác Thứ ba, tập thể lãnh đạo để tránh tình trạng làm việc cách quan liêu Cái dùng mệnh lệnh, áp đặt Đóng cửa lại mà lên kế hoạch, viết chương trình bắt nhân dân theo, không cần biết hay sai, phù hợp hay khơng phù hợp Sự độc đốn chun quyền, dân chủ dẫn đến chia rẽ, đoàn kết Đảng, vi phạm quyền dân chủ nhân dân, làm suy yếu niềm tin nhân dân Đảng, làm cho Đảng nhân dân xa rời Tuy nhiên, thực nguyên tắc cần lưu ý “không phai vấn đề nhỏ nhặt, vụn vặt, người giải được, đưa bàn - tập thể lãnh đạo Nếu làm vậy, hiểu tập thể lãnh đạo cách máy móc” Như biểu dân chủ trớn, vơ phủ, “trên bảo khơng nghe”; “phép vua thua lệ làng” Mặc dù tập thể lãnh đạo cần thiết, song tổ chức thực nghị quyết, cơng tác quản lý phải có phân cơng nhiệm vụ rõ ràng, có người phụ trách Nếu khơng có cá nhân phụ trách, sinh tệ người ỷ lại người kia, kết khơng thi hành, dẫn đến tình trạng cha chung khơng khóc, nhiều sãi khơng đóng cửa chùa, nên Hồ Chí Minh khẳng định: “Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách cần phải luôn đôi với nhau” Cá nhân phụ trách: “Phụ trách mà khơng cá nhân, đến tệ bừa bãi, lộn xộn, vơ phủ Kết hỏng việc” Cá nhân phụ trách biểu tập trung Cá nhân phụ trách khâu nối tiếp trình lãnh đạo tập thể Mỗi đảng viên, trước hết người đứng đầu cấp ủy, quyền cấp (và phận) phải sở nghị Đảng theo chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn giao, đề cao trách nhiệm cá nhân, tích cực, chủ động triển khai thực nhiệm vụ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể chịu kiểm tra, giám sát tập thể Cá nhân phụ trách nhằm tăng cường phát huy trách nhiệm cá nhân phải đặt mối quan hệ với tập thể lãnh đạo hướng vào tăng cường quyền lãnh đạo hiệu lực lãnh đạo tập thể cấp ủy, tổ chức đảng Có tránh “căn bệnh” quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, xa dân Nội dung cá nhân phụ trách công việc Đảng, cấp uỷ, tập thể sau bàn bạc thấu đáo đến nghị quyết định phải phân cơng cho người phụ trách thi hành Việc người khơng làm phải giao cho tập thể thực Nếu tập thể thực phải có người đứng đầu tập thể chịu trách nhiệm Người phụ trách người phải có đủ lực, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Cá nhân phụ trách sở tập thể lãnh đạo nghĩa phải tâm tổ chức thực việc tập thể bàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người phụ trách thi hành, mà không làm kế hoạch đa số định, làm trái với nhiệm vụ mình, khơng xứng đáng người lãnh đạo Đó phải người: “Những người phụ trách giải vấn đề, hồn cảnh khó khăn Ai sợ phụ trách khơng có sáng kiến khơng phải người lãnh đạo Người lãnh đạo đắn cần phải: Khi thất bại không hoang mang, thắng lợi không kiêu ngạo Khi thi hành nghị kiên quyết, gan góc khơng sợ khó khăn Những người ln ln giữ kỷ luật” Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách ln có quan hệ chặt chẽ khơng thể tách rời, bổ sung, hỗ trợ cho trở thành nguyên tắc chi phối toàn hoạt động lãnh đạo Đảng Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu mối quan hệ với tập thể cấp ủy, quan, đơn vị” ba vấn đề cấp bách xây dựng Đảng cần làm theo yêu cầu Nghị Trung ương khóa XI Để thực hiệu giải pháp quan trọng này, người đứng đầu cấp ủy, quyền thiết phải thực nội dung Trung ương nêu Nghị quyết, Chỉ thị Kế hoạch Bộ Chính trị, để củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên nhân dân với Đảng./ Cơ quan lãnh đạo cao Đảng la Đại hội đại biểu toàn quốc Cơ quan lãnh đạo cấp đại hội đại biểu đại hội đảng viên Giữa hai kỳ đại hội, quan lãnh đạo Đảng Ban Chấp hanh Trung ương, cấp ban chấp hành Đảng bộ, Chi (gọi tắt cấp uỷ) Theo điều lệ Đảng, Đại hội Đại biểu Toàn quốc quan quyền lực cao Đảng, quan có quyền ban hành sửa đổi Điều lệ Đảng cương lĩnh trị, thơng qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua thông qua nghị phương hướng hành động nhiệm kỳ tới, bầu Ban Chấp hành Trung ương quan lãnh đạo cao việc chấp hành nghị đại hội Cấp uỷ cấp báo cáo chịu trách nhiệm hoạt động trươc đại hội cấp, trươc cấp uỷ cấp cấp dươi; định kỳ thơng báo tình hình hoạt động đến tổ chức Đảng trực thuộc, thực tự phê bình phê bình Tổ chức Đảng va đảng viên phải chấp hành nghị Đảng Thiểu số phục tùng đa số, cấp dươi phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, tổ chức toan Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc Ban Chấp hành Trung ương Nghị cac quan lãnh đạo Đảng có giá trị thi hành co nửa số thành viên quan đo tan Trươc biểu quyết, viên đươc phát biểu ý kiến Đảng viên có ý kiến thuộc thiểu số đươc quyền bảo lưu va bao cao lên cấp uỷ cấp Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không đươc truyền bá ý kiến trái vơi nghị Đảng Cấp uỷ có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đo; khơng phân biệt đối xử vơi đảng viên có ý kiến thuộc thiểu số Tổ chức đảng định vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn mình, song khơng đươc trái vơi ngun tắc, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nha nươc nghị cấp trên.” Trong thời gian qua, Đảng ta giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ đạt đươc nhiều tiến thực dân chủ xã hội, phát huy trí tuệ sức mạnh tổng hơp khối đại đoan kết toàn dân Các cấp ủy Đảng thực chế độ kiểm điểm cơng tác tự phê bình va phê bình, qua phát xử lý nhiều vụ vi phạm kỷ luật Đảng, Qua đảm bảo thống đoàn kết Đảng Đảng ta kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ, xem la nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đồng thời Đảng ta co đổi việc thực nguyên tắc Báo cáo Chính trị Ban Chấp hanh Trung ương Đảng khố X Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Đảng rõ: “Thật phát huy dân chủ sinh hoạt đảng, từ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ sở đến sinh hoạt Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hanh Trung ương; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật Đảng Thực nguyên tắc tập trung dân chủ Chống quan liêu, bè phái, cục bộ, địa phương, lối làm việc vô nguyên tắc, vi phạm kỷ luật, vi phạm dân chủ” Tuy nhiên, bên cạnh điểm đạt đươc bộc lộ hạn chế nhận thức thực nguyên tắc tập trung dân chủ chưa thực hiên triệt để, tương vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, độc đoan thiếu dân chủ hay dân chủ hình thức Trong sinh hoạt nhiều cấp ủy tổ chức Đảng không đươc xem trọng, Nghị khơng cụ thể, khơng có thống cao nhận thức va hanh động Dân chủ mà vô kỷ luật dẫn đến kỷ cương lỏng lẻo, nói làm tùy tiện, chấp hành kỷ luật Đảng, Nha nước Tập trung mà không dân chủ dẫn đến chuyên quyền, độc đoán Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hanh Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nêu lên số vấn đề cấp bách: “Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đo co đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống vơi biểu khác phai nhạt ly tưởng, sa vào chủ nghĩa ca nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lơi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vơ ngun tắc ” Nguyên nhân vấn đề kể đến: “… nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình nhiều nơi vừa bị buông lỏng thực hiện, vừa chưa đươc quy định cụ thể để lam sở cho công tác kiểm tra, giám sát.” Có thể thấy tập trung dân chủ nguyên tắc công tác xây dựng ma Đảng ta luôn khẳng định, tôn trọng nghiêm túc thực Đặc biệt, phải quán triệt quan điểm cách triệt để theo tinh thần Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hanh Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” Trong đó, dân chủ phải thực từ sở, tập trung phải sở Mọi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên chống biểu vi phạm dân chủ, tập trung quan liêu, chống biểu dân chủ hình thức dân chủ “vơ phủ” Ở đâu va lúc nào, Đảng xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng thực khơng sức mạnh Ngồi ra, việc thực tập trung dân chủ phải đươc thể cách thống từ Trung ương đến địa phương, từ người đứng đầu tổ chức Đảng đến Đảng viên, Hội nghị nêu rõ: “Cac đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hanh Trung ương làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình phê bình, nói đơi với làm, nêu gương đạo đức, lối sống.” Vì lẽ trên, nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc có y nghĩa sống ĐCS Đây la lý ma lực thù địch luôn tập trung sức công nhằm phủ nhận, phê phán, xuyên tạc, đả kích nguyên tắc hoạt động tổ chức Đảng, nhằm làm giảm uy tín, sức chiến đấu Đảng Do đó, cần xac định rõ xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ sa vào bẫy đa nguyên trị, đa đảng đối lập, phân liệt Đảng tất yếu xảy Để đảm bảo thực đầy đủ, nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng, đòi hỏi cần phải quán triệt nội dung sau: Thứ nhất, giáo dục cho đảng viên hiểu rõ yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng nguyên tắc tập trung dân chủ; qua phát huy trí tuệ đóng góp cho lãnh đạo việc xây dựng Đảng Đồng thời nâng cao tính tổ chức, tính kỷ luật cho đảng viên Thứ hai, xây dựng quy chế hoạt động chặt chẽ, phân tích, mô tả rõ trách nhiệm, mối quan hệ phận Đảng, chức danh quan lãnh đạo Trong đó, phải cụ thể hóa nguyên tắc thành quy chế, quy định, kèm theo chế tài cần thiết, cụ thể tốt để dễ thực kiểm tra như: phải quy định thành chế độ cán lãnh đạo cấp làm việc trực tiếp sở, tiếp xúc vơi dân, đối thoại vơi quần chúng cấp dươi, giải kịp thời dứt khốt cơng việc cấp bách Phải quy định rạch ròi, cụ thể trách nhiệm cá nhân việc thực chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trach”, phải quy định rõ tất vấn đề thuộc chủ trương, biện pháp lơn thiết phải đươc tập thể cấp ủy tập thể chi bàn bạc định; vấn đề kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực chủ trương đo giao cho ca nhân phụ trách, có quyền tự giải quyết, không trái vơi chủ trương, biện pháp Đảng, tập thể Phải bảo đảm quyền Đảng viên, quyền đươc thảo luận cách thẳng thắn vấn đề đường lối, sách Đảng, quyền đươc phê bình, chất vấn phạm vi tổ chức, hoạt động tổ chức Đảng va Đảng viên cấp Đảng viên có quyền đươc thông tin, đươc quyền bảo lưu y kiến Thứ ba, xây dựng bầu khơng khí dân chủ, tính kỷ luật đơn vị Đặc biệt, đối vơi đồng chí đứng đầu tổ chức Đảng quan lãnh đạo, đơn vị sở phải gương mẫu tự giác chấp hành nguyên tắc Thứ tư, trì chế độ sinh hoạt quan lãnh đạo để phát huy lãnh đạo tập thể nâng cao trách nhiệm cá nhân Phải phát kịp thời xử lý nghiêm minh tổ chức Đảng cán Đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, người co thai độ trấn áp, trù dập người phê bình lơi dụng phê bình để đả kích, vu cao người khác gây chia rẽ đoan kết Trong sinh hoạt phải đề cao tự phê bình phê bình Thứ năm, tăng cường cơng tác kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ đảng viên tổ chức đảng theo quy định điều lệ Đảng Trong đó, cần tăng cường kiểm tra cấp ủy cấp đối vơi việc thực dân chủ nguyên tắc tập trung dân chủ cấp ủy cấp dươi Việc kiểm tra nhằm phát hiện, chỉnh sửa vi phạm, đồng thời giúp cấp ủy cấp tổng kết thực tiễn, tháo gỡ vương mắc việc thực quy chế cấp dươi Thứ sáu, thường xuyên đề phòng, đấu tranh khắc phục cac khuynh hương tập trung quan liêu, chuyên quyền độc đoan va khuynh hương dân chủ hình thức dân chủ vơ phủ Thơng qua thực tiễn hoạt động Đảng cho thấy công hay thất bại có mối liên hệ đến thai độ đúng, sai việc thực nguyên tắc tập trung, dân chủ Đảng ta khẳng định dứt khoát giữ vững thực tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng đảng kiểu mơi, trươc hết nguyên tắc tập trung dân chủ, đo la khẳng định tỉnh táo, sáng suốt phù hơp vơi chất ĐCS chân chính, phù hơp vơi xu thời đại Để thống tinh thần lực lương, trươc hết “tư tưởng trị tổ chức Đảng phải thống nhất” nhằm phát huy lực chiến đấu, lao động, công tác, chủ động sáng tạo thành viên tổ chức đảng tổ chức Nha nươc Muốn vậy, Đảng cần phải quán triệt thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ./ Liên hệ: Thực trạng việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức đơn vị (đưa vđ, nhận xét, nguyên nhân) Đề xuất vc cần làm để thực tốt nguyên tắc đơn vị + đề xuất tổ chức (tổ chức đảng muốn lên BGH, cơng đồn, tổ chức hội, PGD… phải làm gì?) + đề xuất cá nhân (bản thân nào? Hứa nào…) Từ lý luận thực tiễn cho thấy, giai đoạn nay, điều kiện tiên để thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ là: tổ chức đảng phải thực vững mạnh; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trên sở phân loại xác) phải chiếm đa số tổ chức đảng Chỉ có vậy, đảm bảo độ xác, lành mạnh, độ tin cậy thiểu số phục tùng đa số; cấp phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức Chỉ đảm bảo điều đó, nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tạo nên sức mạnh vô địch Đảng, phân biệt ĐCS cách mạng với đảng khác Nếu ngược lại, nguyên tắc trở thành nguyên nhân làm đảng suy yếu Bài – phần 2: Tổ chức sở Đảng Khái niệm: TCCSĐ tổ chức đảng lập đơn vị sở nơi có từ ba đảng viên thức trở lên, đặt lãnh đạo trực tiếp đảng ủy cấp huyện tương đương Vị trí vai trò: tảng đảng; hạt nhân trị sở Nhiệm vụ: nhiệm vụ theo điều 23 – điều lệ Liên hệ: kết việc thực nhiệm vụ sở Đề xuất biện pháp nâng cao lực: Bài – phần 2: Đảng viên…… Khái niệm đảng viên, công tác đảng viên Khái quát (ko phân tích) vị trí vai trò đảng viên, công tác đảng viên Nắm nội dung: Giáo dục, rèn luyện; Phát triển đảng viên; Đưa người…; Quản lý đảng viên Biện pháp: Nâng cao chất lượng; Bổ sung số lượng Tổng đảng viên 4.5 triệu, tăng 200k/năm HCM có 210k đảng viên, tăng 2k/năm Bài – phần 2: Công tác cán Cán theo nghĩa rộng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức nói chung hoạt động tổ chức hệ thống trị, đơn vi nghiệp cơng thành phần kinh tế nhà nước; họ hình thành thơng qua đường đào tạo bồi dưỡng nhà trường thực tiễn Đây phận đông đảo thường ổn định Công tác cán bộ: Công tác cán tổ chức sở đảng công việc mà cấp ủy, tổ chức sở đảng tiến hành nhằm xây dựng đội ngũ cán có chất lượng tốt, đảm bảo cho đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luât Nhà nước, nghị quyết, định cấp ủy cấp thực nghiêm túc đem lại hiệu thiết thực sở Nội dung công tác cán bộ: việc xây dựng đội ngũ cán bao gồm việc đề tiêu chuẩn, quy hoạch đào tạo đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, điều động, quản lý, khen thưởng, sách đãi ngộ cán bộ….Bao gồm khâu: Đánh giá cán bộ; Quy hoạch cán bộ; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Bổ nhiệm cán bộ; Quản lý cán bộ; Luân chuyển cán Vị trí cán bộ, Hồ Chí Minh cho rằng, cán giây chuyền máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân, “là người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng” Như vậy, cán có vị trí chủ thể nghiệp cách mạng nước ta Đảng lãnh đạo Trong mối quan hệ với nhân dân cán công bộc, người phục vụ đầy tớ nhân dân Vai trò cán bộ: Thứ nhất, Hồ Chí Minh khẳng định cán gốc công việc; muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Với ý nghĩa vậy, hiểu rằng, cán lực lượng tinh tuý xã hội, có vị trí vừa tiên phong vừa trung tâm xã hội có vai trò quan trọng hệ thống trị nước ta Thứ hai “cán tiền vốn Đoàn thể Có vốn lãi Bất sách, cơng tác có cán tốt thành cơng, tức có lãi Khơng có cán tốt hỏng việc, tức lỗ vốn” Theo Hồ Chí Minh, vấn đề cán vấn đề trọng yếu, cần kíp Nói đến vấn đề cán bao gồm cán công tác cán Khi bàn cán Người khẳng định cán chủ thể, bàn cơng lác cán Người nhận định cân lúc khách thể, tức người chiu đựng cải kết qua người lam công tác cán Cách mạng có phát triển hay khơng phụ thuộc lớn vào công tác cản Trong thực tế nhiều cán rèn luyện tốt, đủ đức, đủ tải, tận tụy, hết lòng, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân công tác cản không tốt không phát huy lực cán Kết Đảng nhân tài, cán Để thực tốt công tác cán cần phải hiểu đánh giá cán bộ; khéo dùng cán bộ; huấn luyện cán Quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ cán bộ: Ngày 19/5/2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị số 26-NQ/TW) Nghị có quan điểm cán bộ: Thứ nhất, cán nhân tố định thành bại cách mạng; công tác cán khâu "then chốt" cơng tác xây dựng Đảng hệ thống trị Xây dựng đội ngũ cán bộ, cán cấp chiến lược nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc hệ trọng Đảng, phải tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ hiệu Đầu tư xây dựng đội ngũ cán đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững Quan điểm tiếp tục khẳng định vị trí “then chốt” đội ngũ cán cơng tác cán công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống trị, rộng toàn nghiệp đổi Vấn đề Đảng ta nhấn mạnh nhiều văn kiện trước đây, đặt bối cảnh mà cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy số nơi nhận thức giản đơn, chưa thật chăm lo, quan tâm sâu sắc, chưa đầu tư tầm mức cho xây dựng đội ngũ cán bộ, chí có biểu “khốn trắng” cho quan làm công tác tổ chức, cán bộ… thấy tính thời vấn đề Một xác định vị trí “then chốt” cơng tác cán cấp ủy, người đứng đầu cấp phải dành mối quan tâm đặc biệt, đầu tư xứng đáng tâm lực, trí lực tài lực cho cơng tác cán cách bản, khoa học, tỷ mỷ, cẩn trọng với trách nhiệm cao Việc đầu tư cho đội ngũ cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, mn việc thành cơng thất bại cán tốt hay kém, sách, cơng tác có cán tốt thành cơng, tức có lãi; khơng có cán tốt hỏng việc, tức lỗ vốn, đầu tư cho tương lai, đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững Thứ hai, thực nghiêm, quán nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo trực tiếp, tồn diện cơng tác cán quản lý đội ngũ cán hệ thống trị Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo bảo vệ cán dám nghĩ, dám làm, dám đột phá lợi ích chung Phân cơng, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực xử lý nghiêm minh sai phạm Quan điểm tiếp tục khẳng định vấn đề có tính ngun tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đưa Nghị Trung ương Khóa VIII phát triển lên tầm cao cho phù hợp với tình hình thực tế Đó việc thực nghiêm, quán Đảng thống lãnh đạo trực tiếp, tồn diện cơng tác cán quản lý đội ngũ cán Phải nhấn mạnh điều nơi hay nơi khác, lúc hay lúc khác có tình trạng Đảng bng lỏng lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ; xem nhẹ nguyên tắc tập trung dân chủ quy hoạch, bổ nhiệm, tạo kẽ hở cho chạy chức, chạy quyền, tham nhũng công tác cán bộ; tuyệt đối hóa quản lý Nhà nước công chức, viên chức, làm chia cắt thống quản lý biên chế tồn hệ thống trị số khâu xây dựng đội ngũ cơng chức, viên chức Hơn nữa, có nội dung số quy định Nhà nước chưa phù hợp với quy định Đảng, gây khó khăn, bất cập triển khai thực tế Vì vậy, phải khắc phục nhận thức lệch lạc hạn chế, thiếu sót đó, bước lập lại trật tự, kỷ cương công tác cán quản lý đội ngũ cán cách tổng thể, đồng liên thơng hệ thống trị Thứ ba, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan, thường xuyên đổi công tác cán phù hợp với tình hình thực tiễn Xây dựng đội ngũ cán phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; thông qua hoạt động thực tiễn phong trào cách mạng nhân dân; đặt tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đổi phương thức lãnh đạo Đảng, kiện toàn tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài Quan điểm tích hợp nhiều luận điểm, u cầu tơn trọng hành động theo quy luật khách quan, thường xuyên đổi công tác cán phù hợp với tình hình thực tiễn Đại hội VI Đảng (12-1986) khởi xướng đường lối đổi toàn diện rút học tôn trọng hành động theo quy luật khách quan, tập trung nhiều phương diện kinh tế Lần này, Nghị yêu cầu tôn trọng hành động theo quy luật khách quan công tác cán xây dựng đội ngũ cán bộ, nhìn lại trình thực Chiến lược cán 20 năm qua, có nơi, có lúc xuất tư tưởng chủ quan, ý chí, đổi công tác cán chưa đồng bộ, chưa tương thích với đổi kinh tế; nhiều chế, sách cán chưa phù hợp với chế thị trường tiền lương chưa tính toán đầy đủ yếu tố thị trường, tương quan khu vực công với khu vực tư; tuyển chọn, đề bạt cán có nơi, có lúc chưa thật bảo đảm nguyên lý cạnh tranh lành mạnh ứng viên; quy luật 10 nhu cầu, lợi ích, tâm lý người chưa tính tốn kỹ vận dụng hợp lý theo quy luật khách quan cơng tác cán Hay nói cách khác, vận hành kinh tế thị trường việc tôn trọng hành động theo quy luật khách quan phải cạnh tranh, công tác cán trình thực chưa thể rõ nét tính cạnh tranh theo quy luật Tơn trọng quy luật khách quan đòi hỏi cơng tác cán phải xuất phát từ thực tiễn quay trở lại thực tiễn làm sở, để hoàn thiện lý luận, quan điểm công tác cán bộ; cảnh giác phòng ngừa với biểu chủ quan, ý chí chủ nghĩa quan liêu hay giáo điều công tác cán Thứ tư, quán triệt nguyên tắc quan hệ đường lối trị đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp sách đại đồn kết rộng rãi cơng tác cán Xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ tiêu chuẩn cấu, tiêu chuẩn chính; xây chống, xây nhiệm vụ chiến lược, bản, lâu dài, chống nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; đức tài, đức gốc; tính phổ biến đặc thù; kế thừa, đổi ổn định, phát triển; thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân tập thể Yêu cầu trước hết quan điểm quán triệt nguyên tắc tính thống đường lối trị với đường lối cán Đường lối cán phải phục tùng đường lối trị Đường lối trị vạch mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, đường giải pháp để đạt mục tiêu nghiệp cách mạng, có xây dựng đội ngũ cán Ngược lại, ứng với đường lối trị thời kỳ phải có đường lối cán phù hợp Yêu cầu đường lối cán xây dựng đội ngũ cán có khả hoạch định tổ chức thực thi đường lối trị đạt kết tối ưu Vì vậy, sai lầm lựa chọn cán bộ, đặc biệt cán cấp chiến lược, không làm ảnh hưởng tới hiệu khâu tổ chức thực hiện, mà không loại trừ nguy sai lầm đường lối cán người tham gia hoạch định đường lối Quán triệt luận điểm đòi hỏi phải khắc phục biểu xây dựng cán ly đường lối trị, khơng xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ trị mà định tiêu chuẩn, cấu cán bộ, tuyệt đối hóa cán mà xem nhẹ đường lối trị Điều không hữu nơi hay nơi khác, cấp hay cấp khác, chuẩn bị cho đại hội tập trung lo “nhân sự” mà xem nhẹ chất lượng đường lối, chủ trương; chuẩn bị nhân không gắn với đánh giá khả hoạch định đường lối, chủ trương tổ chức thực thắng lợi đường lối, chủ trương thực tiễn Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán trách nhiệm hệ thống trị, trực tiếp cấp uỷ, tổ chức đảng mà trước hết người đứng đầu quan tham mưu Đảng, quan tổ chức, cán nòng cốt Phát huy mạnh mẽ vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội quan truyền thơng, báo chí cơng tác cán xây dựng đội ngũ cán Sức mạnh Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân; phải thực dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán Quan điểm xác định rõ trách nhiệm hệ thống trị chủ thể xây dựng đội ngũ cán đổi công tác cán bộ; trật tự, vị trí, vai trò chủ thể khâu, mặt công tác cán Trong xác định trách nhiệm hệ thống trị, quan điểm rõ trách nhiệm trực tiếp cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết người đứng đầu quan tham mưu Đảng làm công tác tổ chức, cán có vai trò nòng cốt Điều qn với nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, trách nhiệm trước hết cấp ủy đảng, tổ chức đảng chăm lo xây dựng toàn diện mặt từ công tác tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển sách cán bộ, từ chăm lo phát triển tâm lực đến trí lực, thể lực, thực thường xuyên vòng đời người cán Nghị cuyết đề mục tiêu tổng quát xây dựng đội ngũ cán bộ, cán cấp chiến lược có phẩm chất, lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ số lượng, có chất lượng 11 cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm chuyển tiếp liên tục, vững vàng hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày phồn vinh, hạnh phúc Bên cạnh Ngị đề mục tiêu cụ thể để xây dựng đội ngũ cán đến năm 2020; đến 2025 đến 2030 Nghị đề nhiệm vụ, giải pháp: (1) Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; (2) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác cán bộ; (3) Xây dựng đội ngũ cán cấp có phẩm chất, lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; (4) Tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; (5) Kiểm soát chặt chẽ quyền lực công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; (6) Phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; (7) Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận công tác tổ chức, cán bộ; (8) Một số nội dung công tác nhân đại hội đảng cấp Đại hội Đảng toàn quốc Sáu khâu công tác cán bộ: (1) Đào đạo bồi dưỡng cán bộ; (2) Bố trí, sử dụng cán theo nguyên tắc tứ đúng: việc, chỗ, lúc, sở trường; (3) Quản lý cán bộ; (4) Đánh giá cán theo nguyên tắc tam công: công bằng, công khai, công tâm; (5) Quy hoạch cán bộ; (6) Luân chuyển, bổ nhiệm cán Biện pháp để nâng cao chất lượng cán đơn vị Đơn vị có … viên chức, nhìn chung tư tưởng cán ổn định, nội đoàn kết, cán yên tâm công tác Công tác tổ chức, triển khai thực Đề án “Đổi nâng cao hiệu hoạt động giám định tư pháp” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Thực Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ, việc Tiếp tục đổi tổ chức, hoạt động quản lý giám định tư pháp nhằm tạo chuyển biến bản, đột phá chất lượng hiệu hoạt động giám định tư pháp, góp Phần nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng, phòng, chống tội phạm, tham nhũng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp Sau 02 năm triển khai Đề án, hầu hết nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực có kết thực tế, có: + Cơ cấu cán bộ, độ tuổi bình quân 30 – 50 tuổi + Trình độ chun mơn: 04 người thạc sĩ, 07 người đại học, 01 người cao đẳng, 10 người trung cấp, 01 người y cơng + Lý luận trị có: 05 trung cấp, 07 sơ cấp trị, 06 có chứng quản lý Nhà nước + Đánh giá cán hàng năm 100% hồn thành tốt nhiệm vụ, có từ 1-2 hồn thành xuất sắc nhiệm vụ (do có đề tài sáng kiến kỹ thuật) + Mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ: đa số hoàn thành tốt nhiệm vụ giao + Phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ: đội ngũ cán đảng viên ĐCS Việt Nam, người có uy tín, quần chúng nhân dân tín nhiệm, đội ngũ cán phần lớn vững vàng trị, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện trưởng thành từ sở; số đào tạo trình độ chun mơn lý luận trị Về lực lãnh đạo, quản lý cơng tác khơng ngừng nâng lên, góp phần thực hồn thành mục tiêu, nhiệm vụ trị đơn vị + Hầu hết cán đơn vị có tinh thần đồn kết, ý thức kỷ luật ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân tốt + Mối quan hệ cán với cán bộ, cán với nhân dân: hoà đồng, thân ái, hỗ trợ công việc + Các biểu cán giai đoạn nay: nổ, nhiệt tình, sáng tạo có trách nhiệm cơng việc + Sự tín nhiệm: qua cơng tác lấy phiếu tín nhiệm cuối năm, đội ngũ CB đơn vị nhận tín nhiệm cao (Từ 98% trở lên) *Kết đạt công tác cán đơn vị Đào tạo, bồi dưỡng cán - Đảng uỷ, chi uỷ ln quan tâm rà sốt đội ngũ cán bộ, kết hợp với quyến, đồn thể để nâng cao đội ngũ cán 12 - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán theo Quy chế cử công chức, viên chức lao động hợp đồng đơn vị đào tạo, bồi dưỡng ngày 18/4/2019, sau xây dựng kế hoạch đào tạo cán dài hạn, trung hạn ngắn hạn Nhờ cơng tác đào tạo cán có chuyển biến tích cực, trình độ chun mơn, lý luận trị đội ngũ cán chủ chốt nâng lên rõ rệt Ý thức tự học nâng cao trình độ cán nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khoa chun mơn phòng chức thuộc đơn vị Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán gắn với cơng tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ, quan tâm đào tạo cán trẻ, cán nữ - Hàng năm xây dựng kế hoạch, tiêu đề đưa cán đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỷ đáp ứng yêu cầu đơn vị Đơn vị tạo điều kiện cho đội ngũ cán tham gia đợt tập huấn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế; Cục quản lý khám chữa bệnh, Cục khoa học - Bộ Y tế; Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức nghiệp vụ chuyên như: Giải phẫu bệnh pháp y, tìm kiếm cứu nạn thiên tai thảm họa; Xây dựng Thông tư quy định điều kiện để tổ chức đạo tạo bổ nhiệm Giám định viên pháp y, Giám định viên Pháp y tâm thần; Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung văn chuyên ngành Bảng tỷ lệ tổn thương thể Thông tư 20/2014/TT-BYT; Tiếp tục chỉnh sửa Thông tư 47/2013/TT-BYT ban hành quy trình giám định pháp y… Cử cán tham gia học tập kinh nghiệm giám định ADN Hàn Quốc; tham gia tập huấn Pakistan; tham gia Hội nghị pháp y quốc tế IALM Hội nghị APMLA Nhật Bản Bố trí, sử dụng cán - Dựa lực trình độ, nguyện vọng, Viện bố trí sử dụng cán cách hợp lý để phát huy tính sang tạo tinh thần cán - Phòng Tổ chức cán đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu; đảm bảo công tâm, khách quan; phù hợp với lực, sức khỏe, sở trường; thực sách, chế độ; chống tiêu cực, tham nhũng, … - Trong công tác bổ nhiệm cán bộ, thực việc lấy phiếu tín nhiệm từ khoa chun mơn, phòng chức đến cán chủ chốt đơn vị thực tinh thần dân chủ, công khai, kết phiếu kiểm tra báo cáo kết buổi họp - Đảng uỷ, Lãnh đạo đơn vị xem xét điều chỉnh lại việc bố trí cán bộ, viên chức nhằm nâng cao sức chiến đấu, hạn chế tình trạng cục bộ, bè phái khoa phòng thuộc đơn vị Quản lý cán - Tùy vào cơng việc đơn vị có phương thức quản lý theo thời gian theo chất lượng công việc đảm bảo số lượng, chất lượng - Đảng ủy lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh việc “học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực NQTW (khóa XI) xây dựng Đảng, qua đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán chủ chốt, người đứng đầu đơn vị có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện học tập làm theo gương đạo đức Bác; thể tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đầu công tác sinh hoạt Nhiều tồn tại, hạn chế, khuyết điểm tập thể, cá nhân chủ động khắc phục cách nghiêm túc, có hiệu - Qua thực tiễn cơng tác, mức độ hồn thành nhiệm vụ giao Đơn vị ln động viên khuyến khích kịp thời, khen thưởng đề nghị cấp khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân đơn vị Đồng thời kiên xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức vi phạm nội quy, quy chế đơn vị Đánh giá cán - Đánh giá cán khâu quan trọng, có ảnh hưởng đến cơng cơng tác khác cán Vì đánh giá sở để đề bạt đúng, thân cán phấn khởi làm tăng cường đoàn kết Ngược lại, đánh giá sai đề bạt sai, làm cho thân cán ngộ nhận, chủ quan, tự cao tự đại, gây đoàn kết nội ảnh hưởng đến công tác chung đơn vị - Đơn vị Quy chế bình xét thi đua ban hành theo Quyết định số 45/QĐ-PYQG ngày 23/3/2016 đơn vị, để xây dựng thang điểm, đánh giá cán theo tháng, quí, công khai dân chủ, làm tốt công tác tự phê bình phê bình sở để đánh giá cuối năm Thơng qua đó, giúp cho Đảng ủy Viện chủ động thực quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xếp, điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ; chọn lựa, giới thiệu nhân cấp ủy lãnh đạo khoa phòng trực thuộc Viện - Đánh giá thực cuối năm trước kết thúc nhiệm kỳ, chuẩn bị bổ nhiệm, đề bạt, chuyển công tác… trách nhiệm đánh giá thuộc Chi bộ, Đảng ủy, lãnh đạo khoa, phòng thân cán Dựa nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai kết luận theo đa số Quy hoạch cán - Trong kỳ hợp chi bộ, đảng ln rà sốt đội ngũ kế cận, đưa vào nguồn quy hoạch chức danh, năm, 10 năm có lộ trình kế hoạch cụ thể (quan tâm đội ngũ cán nữ, cán trẻ, cán hoàn thành tốt nhiệm vụ - Việc quy hoạch cán tiến hành theo hướng “mở” “động”; đảm bảo cấu, tỉ lệ cán trẻ, nữ, tính kế thừa chuyển tiếp, phát huy dân chủ, cơng khai; đảm bảo quy trình, dân chủ, công khai tạo thống cấp uỷ Hầu hết chức danh quy hoạch từ 02-03 nguồn cán bộ, cán quy hoạch từ 03-04 chức 13 danh Chất lượng quy hoạch nâng lên trình độ học vấn, tuổi đời, chun mơn lý luận trị; trọng cán nữ, cán trẻ - Đảng uỷ rà soát bổ sung xây dựng quy hoạch cán giai đoạn 2020-2025 theo quy định Công tác quy hoạch thời gian qua đảm bảo dân chủ, khách quan; dựa kết nhận xét, đánh giá thường xuyên; bảo đảm quyền tập trung Ban chấp hành đảng ủy; có chế để cán bộ, viên chức đoàn thể, tham gia giám sát việc xây dựng thực quy hoạch cán Luân chuyển, điều động cán - Đơn vị thường xuyên đưa cán sở, luân chuyển phòng ban để cán nắm bắt tâm tư nguyện vọng gắn lý luận với thực tiễn Quan tâm đến việc đổi chế sách, giữ chân nguồn lực chất lượng cao Lấy phiếu tính nhiệm cách cơng khai để bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, minh bạch kê khai tài sản khen thưởng cán hoàn thành tốt nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước - Công tác điều động, luân chuyển cán Đảng ủy đơn vị thực gắn với việc xếp, chuẩn bị nhân Đại hội đảng nhiệm kỳ 2015-2020 Chú trọng luân chuyển cán trẻ quy hoạch, có triển vọng phát triển để đào tạo qua thực tiễn sở - Việc xếp, bố trí cán nhìn chung phù hợp với lực, sức khoẻ, chun mơn, nguyện vọng, sở trường; từ đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán qua thực tiễn công tác, chuẩn bị đội ngũ cán kế cận cho trước mắt lâu dài vị trí lãnh đạo đơn vị * Bên cạnh ưu điểm có hạn chế: - Phát triển cơng tác cán trị tư tưởng (vai trò cấp ủy, Đảng ủy, tính tiền phong gương mẫu) - Đồng hóa khâu làm công tác cán - Muốn đồng phải có qui chế, tiêu chuẩn - Đổi chế sách để giữ chân cán bộ, đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh Để đội ngũ cán đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển đất nước Văn kiện Đại hội XII đề nâng cao lực củng cố niềm tin; phương thức lãnh đạo, đạo; cụ thể hóa đường lối; cơng tác dân vận, cần quan tâm đến số giải pháp quan trọng sau đây: a Cần nhận thức rõ, cán chiến lược tư chiến lược cán khơng đòi hỏi cấp trung ương cấp vĩ mơ mà cần có tất cấp cán bộ, cán lãnh đạo, chủ trì cấp, ngành theo hướng “đổi mạnh mẽ công tác cán bộ” Văn kiện Đại hội XII nêu cụ thể hóa Đề án xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược là, đến năm 2020 hoàn thành nghiên cứu, xây dựng chiến lược nhân tài, chương trình quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lựa chọn cán thực đức, thực tài, có lực trội, chuẩn bị nguồn nhân cho đại hội Đảng cấp thông qua tổ chức khảo sát nhân Trong khâu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán cấp hoạch định chiến lược cần trọng đến việc trang bị kiến thức tổng hợp kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có việc hoạch định chiến lược đạo thực thi nhiệm vụ phát triển quốc gia, vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương tránh phiến diện chắp vá Bên cạnh đó, Văn kiện Đại hội XII yêu cầu phải: “Xây dựng thực tốt quy định để phát huy vai trò gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo cấp, người đứng đầu quan, đơn vị” b Hai là, cần tìm kiếm phương thức tuyển chọn cán “để lựa chọn người có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ vị trí lãnh đạo, đặc biệt người đứng đầu Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, đủ lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ” Kết hợp quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán với việc động viên khuyến khích nhân tài tự nguyện tham gia xây dựng bảo vệ đất nước Cơ quan Trung ương Đảng xây dựng đề án công tác cán với 05 đột phá quan trọng bao gồm: Tạo mơi trường bình đẳng để thu hút tối đa tiềm năng, trí tuệ đội ngũ cán cấp đôi phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài; Tiêu chuẩn hóa siết chặt kỷ cương, đồng thời mở rộng không gian, chế cho sáng tạo; Đánh giá cán theo hướng đa chiều, coi trọng kết hiệu cụ thể; Có sách đãi ngộ thỏa đáng vật chất, tinh thần; Đẩy mạnh việc nhân dân tham gia xây dựng Đảng Theo đó, việc “tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cán cấp chiến lược đủ lực, phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” Mục tiêu đề án tiếp tục cụ thể hóa quy định, quy chế công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, liên thông quy định Đảng Nhà nước, cấp, ngành khâu công tác cán Chúng ta cần sớm nắm bắt thành thời đại công nghiệp 4.0, đồng thời coi trọng vai trò trung tâm người Cán có chức, có quyền, làm chủ cơng nghệ với sức mạnh vượt trội phải tâm huyết, dân, nước Mặt khác, cần sớm hình thành chế, theo khai thác tổng hợp tiềm 14 quan có chức chuyên môn hoạch định chiến lược viện nghiên cứu phát triển, ban ngành trung ương; vụ quy hoạch kế hoạch bộ, ngành nhằm tạo yếu tố, sở, tiền đề cho sản phẩm chiến lược, sản phẩm dự báo có tính khoa học thực tiễn ngày cao c Ba là, phải kiểm soát quyền lực tất cấp, ngành Việc kiểm soát quyền lực hiệu vừa yêu cầu cấp bách, vừa yếu tố quan trọng việc xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược cho tương lai đất nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, phải “nhốt quyền lực vào lồng thể chế” Theo đó, quyền lực phải tuân theo kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, giám sát nhân dân, chế mà điều lệ Đảng quy định Vấn đề phải định hình rõ chế vận hành việc kiểm soát quyền lực, làm rõ kiểm soát, kiểm sốt ai, kiểm sốt nội dung gì, cơng cụ thước đo Trước đây, coi trọng tính kỷ luật, kỷ cương, mang nhiều định tính, cần lượng hóa, quy định rõ ràng hơn, cụ thể cán cấp cao có Quy định số 89-QĐ/TW “Về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán lãnh đạo, quản lý cấp”, Quy định số 90-QĐ/TW “Về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”; Quy định 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 Bộ Chính trị “Về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm…"; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 Ban Chấp hành TW, quy định trách nhiệm nêu gương cán đảng viên, trước hết Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành TW Theo có 08 việc Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đầu thực phải thực có 08 việc Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với thân kiên chống; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực Nghị số 22-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa X nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 Ban Bí thư, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên rà soát, sàng lọc đưa đảng viên khơng đủ tư cách khỏi Đảng Với quy định cụ thể, sát vậy, cán bộ, đảng viên có chức quyền cấp cao xem xét, đánh giá xác hơn, để cán bộ, đảng viên diện quy hoạch, sau lựa chọn đảm nhận vị trí lãnh đạo cao soi rọi, rèn giũa từ bây giờ, đồng thời để Đảng lựa chọn, sàng lọc cán từ sớm, dần hạn chế tình trạng nể nang, xuê xoa, né tránh theo kiểu, “tôi không đụng đến anh anh khơng đụng đến tơi”… Lần Ban Tổ chức Trung ương Đảng ta lấy ý kiến chế “kiểm soát quyền lực”, nhắc đến việc xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi cán có chức vụ, tiến tới cán lãnh đạo, quản lý hưởng quyền lợi gắn với chức trách, nhiệm vụ giao, hay đề xuất tăng cường đội ngũ cộng tác viên, dư luận xã hội, dư luận quần chúng nhân dân nhằm có thêm kênh thông tin kiểm tra, giám sát, phát kịp thời dấu hiệu tiêu cực, chạy chức, chạy quyền… Trong phát biểu Hội nghị tồn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đó đề xuất đáng ý, cần quan tâm, xem xét kỹ lưỡng để bước triển khai Việc khó đụng chạm đến quyền lợi nhiều cán có chức, có quyền, đến lúc không làm” d Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu kiểm soát quan, giám sát ngang cấp Theo đó, cần kiện toàn, làm rõ trách nhiệm, nội dung kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quan kiểm sốt ngang cấp, tránh tình trạng, nhiều vụ việc quan ngang cấp làm sau cấp kiểm tra phát vi phạm, chí sai phạm nghiêm trọng Trên sở đó, chấm dứt tình trạng “trên nóng, lạnh”, “cấp đốt lửa to, cấp chậm đốt lửa đốt lửa nhỏ” Kiểm sốt quyền lực đòi hỏi phải trọng diện rộng, cấp thấp Bất kỳ đâu vi phạm pháp luật, lợi dụng chức quyền để tư lợi cấp phải theo mức độ vi phạm mà xử lý; việc kiểm soát quyền lực cán cấp cao dù có số quy định kiểm tra, giám sát tiếp tục quan tâm, với diện rộng kiểm sốt khó hơn, số lớn, sở, ban, ngành, địa phương, từ tỉnh, huyện xuống xã, phường Mặt khác, tình trạng lạm dụng chức, quyền “tham nhũng vặt” diện rộng, kiểu đâu phong bì, bôi trơn, cán “mặt lạnh tiền”, “thủ đoạn vòi vĩnh” nhức nhối, kiểm sốt quyền lực diện rộng thực khơng tạo cải vất chất mà khơi phục lại niềm tin nhân dân đội ngũ cán Đảng Nhà nước ta Bài Công tác tư tưởng Lưu ý biểu suy thoái: (được xác định 27 biểu – tư tưởng; đạo đức; tự diễn biến, Nghị TW4 Khoá 12) Nhận diện biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 1- Biểu suy thối tư tưởng trị 15 1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2) Xa rời tơn chỉ, mục đích Đảng; không kiên định đường lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái 3) Nhận thức sai lệch ý nghĩa, tầm quan trọng lý luận học tập lý luận trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước 4) Không chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, hiệu quả; khơng ý thức hết lòng nước, dân, khơng làm tròn chức trách, nhiệm vụ giao 5) Trong tự phê bình giấu giếm, khơng dám nhận khuyết điểm; có khuyết điểm thiếu thành khẩn, khơng tự giác nhận kỷ luật Trong phê bình nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy không bảo vệ, thấy sai khơng đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng vu khống, bơi nhọ, trích, phê phán người khác với động cá nhân khơng sáng 6) Nói viết khơng với quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Nói khơng đơi với làm; hứa nhiều làm ít; nói đằng, làm nẻo; nói hội nghị khác, nói ngồi hội nghị khác; nói làm không quán đương chức với lúc nghỉ hưu 7) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, làm theo ý mình; khơng chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý người khác 8) Tham vọng chức quyền, không chấp hành phân công tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí cơng tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; khơng sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi xa, nơi có khó khăn Thậm chí tìm cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân cách không lành mạnh 9) Vướng vào "tư nhiệm kỳ", tập trung giải vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bố trí, xếp vào vị trí có nhiều lợi ích 2- Biểu suy thối đạo đức, lối sống 1) Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, hội, vụ lợi; lo thu vén cá nhân, khơng quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, khơng muốn người khác 2) Vi phạm ngun tắc tập trung dân chủ, gây đoàn kết nội bộ; đồn kết xi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ đạo, điều hành 3) Kê khai tài sản, thu nhập khơng trung thực 4) Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phơ trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi; thích đề cao, ca ngợi; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu" 5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát sở, thiếu kiểm tra, đơn đốc, khơng nắm tình hình địa phương, quan, đơn vị mình; thờ ơ, vơ cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, xúc đòi hỏi đáng nhân dân 6) Quyết định tổ chức thực gây lãng phí, thất tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên ; đầu tư công tràn lan, hiệu thấp không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vơ ngun tắc Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động 16 7) Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực 8) Thao túng công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy cấp, chạy tội Sử dụng quyền lực giao để phục vụ lợi ích cá nhân để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi 9) Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ tham gia tổ chức tôn giáo bất hợp pháp Sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình xã hội 3- Biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội 1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc tổ chức Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực "đa nguyên, đa đảng" 2) Phản bác, phủ nhận dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự" Phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân đất đai 3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Hạ thấp, phủ nhận thành cách mạng; thổi phồng khuyết điểm Đảng, Nhà nước Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh tụ tiền bối lãnh đạo Đảng, Nhà nước 4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng kiến, chống đối nội Lợi dụng sử dụng phương tiện thơng tin, truyền thơng, mạng xã hội để nói xấu, bơi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ cán bộ, đảng viên nhân dân 5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng lực lượng vũ trang; đòi "phi trị hố" qn đội cơng an; xun tạc đường lối quốc phòng tồn dân an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội công an 6) Móc nối, cấu kết với lực thù địch, phản động phần tử hội, bất mãn trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng Nhà nước 7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước; thông tin phiến diện, chiều tình hình quốc tế, gây bất lợi quan hệ Việt Nam với nước 8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng báo chí, văn học - nghệ thuật Tác động, lơi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái xã hội Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín Đảng 9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dân tộc tôn giáo, dân tộc, tôn giáo với Đảng Nhà nước Thực trạng biện pháp để đấu tranh phòng chống suy thoái * Thành tựu đạt - Hầu hết cán bộ, đảng viên đơn vị an tâm công tác, lập trường tư tưởng vững vàng, ln chấp hành đường lối chủ trương sách đảng, pháp luật Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, xây dựng đoàn kết thống nhất, khơng dao động trước khó khăn thách thức… - Đảng ủy, cấp ủy thông qua buổi sinh hoạt đánh giá tình hình tư tưởng cách khách quan, thường xuyên cập nhật văn thông tin, định hướng tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên thống từ 17 - Mỗi cấp ủy thường xuyên lắng nghe giải mâu thuẫn vấn đề lên (việc đánh giá, xếp loại, lợi ích, quy hoạch, bổ nhiệm, thay đổi nhân sự) - Cấp ủy đổi nội dung phương pháp, hình thức đẩy mạnh việc học tập tư tưởng đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá việc thực Nghị TW4, làm tốt công tác tư tưởng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác kiểm tra giám sát - Cấp ủy, đảng ủy, phối hợp với quyền, đoàn thể mở rộng dân chủ, định kỳ tiếp xúc lắng nghe tâm tư nguyện vọng cán bộ, đảng viên, quần chúng * Bên cạnh ưu điểm, có hạn chế tồn - Việc định hướng tư tưởng đơi lúc chưa kịp thời (có nhiều luồng dư luận cho phát triển KHCN làm nội có đồn kết) - Việc triển khai Nghị quyết, văn bản, quy định không theo kịp yêu cầu - Ý thức đảng viên, cán học tập Nghị chưa có ý thức tốt, khơng tích cực thảo luận, khơng làm tốt cơng tác tự phê bình có số thu hoạch chưa có chất lượng - Còn vi phạm quy chế dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ, không mạnh dạng nêu lên biểu hiện, không đưa giải pháp phù hợp - Tư tưởng cán bộ, đảng viên tác động kinh tế, thu nhập, đơi lúc hồi nghi, dao động có lời nói chưa thật phù hợp * Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác tư tưởng để đấu tranh phòng chống suy thối - Một là, qn triệt ngun tắc tồn Đảng làm cơng tác tư tưởng, phát huy vai trò lãnh đạo cấp ủy người đứng đầu Cấp ủy đảng người đứng đầu cần nắm tình hình tư tưởng; phân tích định hướng tư tưởng, đạo xử lý tình tư tưởng cách nhanh chóng, kịp thời Có phân tích định hướng tư tưởng Tăng cường hoạt động nắm dư luận xã hội giai tầng, địa bàn, trước kiện có tác động lớn tới tư tưởng - Hai là, đổi hoạt động nghiên cứu lý luận giáo dục lý luận theo hướng mở rộng dân chủ, tổng kết thực tiễn, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán tư tưởng chuyên trách Cán chủ chốt cần có chế độ định kỳ sở xem xét thực tiễn, trực tiếp đối thoại nhân dân - Bốn là, tăng cường đầu tư nhằm đại hóa phương tiện, trang thiết bị * Giải pháp (Đọc nhóm giải pháp số Nghị số TW4 khóa 12 tham khảo thêm) Đại hội XII đề yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp bản, nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực Nghị Trung ương khoá XI, với trọng tâm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hố " nội Vì vậy, cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, đạo thực đồng bộ, toàn diện, có hiệu nhiệm vụ, giải pháp sau: Về cơng tác trị tư tưởng, tự phê bình phê bình 1) Tập trung lãnh đạo, đạo nâng cao nhận thức tồn Đảng ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng cần thiết việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc năm cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức phù hợp đối tượng, cấp, ngành, địa phương Thực nghiêm túc, có hiệu việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15-5-2016 Bộ Chính trị 2) Tích cực đấu tranh bảo vệ tảng tư tưởng Đảng; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, mơ hình mới, kinh nghiệm hay; khuyến khích phát triển tư lý luận phù hợp với đường lối đổi Đảng Đổi nội dung, phương pháp, hình thức dạy học lý luận trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra quản lý 18 chặt chẽ chất lượng dạy học Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu 3) Xây dựng thực có hiệu nội dung xây dựng Đảng đạo đức, trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực mối quan hệ cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng với nhân dân Hằng năm, người đứng đầu cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, khơng suy thối, "tự diễn biến", "tự chuyển hố"; cấp uỷ, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực cam kết cán bộ, đảng viên địa phương, quan, đơn vị 4) Hồn thiện thực nghiêm túc quy định trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương bí thư cấp uỷ cấp 5) Tiếp tục đổi nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Xây dựng quy định tự phê bình phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp gợi ý kiểm điểm trực tiếp dự, đạo nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu suy thối, "tự diễn biến", "tự chuyển hố" Hồn thiện quy chế đánh giá cán cách khoa học, phù hợp; quy định lấy phiếu tín nhiệm cấp, ngành định kỳ đột xuất 6) Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm quan báo chí, quan chủ quản báo chí cơng tác đấu tranh phòng, chống suy thối, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên đột xuất; trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, thành nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt Khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định thông tin, báo chí, tuyên truyền 7) Chủ động chuẩn bị phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc lực thù địch, phản động, phần tử hội bất mãn trị chống phá Đảng, Nhà nước khối đại đoàn kết toàn dân tộc 8) Hoàn thiện Quy chế kỷ luật phát ngôn cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái Tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại vấn đề có nhận thức, quan điểm khác liên quan đến đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước 9) Cấp uỷ, quyền người đứng đầu cấp phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, đạo kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát sở cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp 10) Hàng năm chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức cán bộ, đảng viên là: chương trình hành động tập thể cá nhân; kết thực nhiệm vụ giao; kết thực cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình phê bình; nêu gương cán lãnh đạo, quản lý; hiệu đấu tranh, khắc phục suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hố" Bài Cơng tác kiểm tra, giám sát Khái niệm công tác kiểm tra đảng (SGK trang 175) Theo Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 Ban Chấp hành Trung ương Đảng: “Kiểm tra đảng việc tổ chức đảng xem xét, đáng giá, kết luận ưu điểm, khuyết điểm 19 phạm vi cấp ủy, tổ chức đảng cấp đảng viên việc chấp hành cương lĩnh trị, điều lệ đảng, chủ trương, nghị quyết, thị đảng pháp luật nhà nước tổ chức đảng cấp kiểm tra tổ chức đảng cấp đảng viên” Khái niệm công tác giám sát đảng (SGK trang 177) Theo Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 Ban Chấp hành Trung ương Đảng: “Là việc tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt dộng nhằm kịp thời tác động để tổ chức đảng cấp đảng viên giám sát chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh trị, điều lệ đảng, chủ trương, nghị quyết, thị, quy định Đảng Tổ chức đảng cấp giám sát tổ chức đảng cấp đảng viên Tổ chức Đảng đảng viên thực nhiệm vụ giám sát theo phân cơng Giám sát Đảng có giám sát thường xuyên giám sát theo chuyên đề; giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp” Phân tích công tác kiểm tra, giám sát (SGK trang 179 - 181) Một là, kiểm tra giám sát hoạt động tất yếu khách quan, biểu nghiêm túc hoạt động có ý thức tổ chức người xã hội Hoạt động tổ chức người xã hội hoạt động có ý thức Trước hành động, tổ chức, tổ chức người phải suy nghĩ, xác định rõ ý định, chủ trương, kế hoạch thực tiễn Song, thực tiễn vận động, biến đổi, phát triển không ngừng theo quy luật khách quan, nên ý định, chủ trương, kế hoạch xác định dù nghiên cứu tính tốn, cân nhắc kỹ có thiếu sót, sơ hở chí khơng có khả thực thi sai lầm nghiêm trọng vậy, muốn đạt kết qủa thực tiễn, phải xem xét tình hình thực tế để nhận xét đánh giá, có ý nghĩa kiểm tra giám sát Do hoạt động có ý thức hoạt động kiểm trat, giám sát, ý thức cao, tổ chức quan trọng, người cương vị cao cán chủ chốt cấp, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải coi trọng tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát Hai là, kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo Đảng, phận quan trọng công tác xây dựng Đảng (SGK trang 180) - Kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng khẳng định: “Cơng tác kiểm tra có vị trí quan trọng tồn hoạt động lãnh đạo Đảng” Vì lãnh đạo khơng việc xây dựng đường lối, sách, nghị quyết, thị Đảng, việc tổ chức thực bố trí cán bộ, mà lãnh đạo kiểm tra, giám sát, kiểm tra, giám sát việc thực đường lối, Cương lĩnh trị, chủ trương, sách mà kiểm tra thân Cương lĩnh trị, đường lối, sách kiểm tra, giám sát tổ chức tiến hành kiểm tra nhằm bảo đảm đường lối, sách xác định đúng, quán triệt thực thắng lợi thực tiễn Đó vấn đề có tính ngun tắc, vừa chức lãnh đạo, vừa trách nhiệm, nội dung, phương pháp, quy trình lãnh đạo Đảng - V.I.Lênin rõ: Khi đường lối, sach đa xác định, mục tiêu, phương hướng thông qua nhiệm vụ tổ chức thực phải đặt lên hàng đầu lãnh đạo phải “chuyển trọng tâm từ việc soạn thảo sắc lệnh mệnh lệnh sang việc lựa chọn người kiểm tra thực hiện” Hồ Chí Minh khẳng định: “Chính sách nguồn gốc thắng lợi” “Khi có sách đúng, thành cơng thất bại sách nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, nơi kiểm tra Nếu ba điều sơ sài, sách vơ ích” “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo có đèn “pha” Bao nhiêu tình hình, ưu điểm khuyết điểm, cán thấy rõ Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm cơng việc thiếu kiểm tra” 20 - Thực tiễn lãnh đạo Đảng từ thành lập đến khẳng định kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát; lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát coi khơng có lãnh đạo Hồ Chí Minh khẳng định: “kiểm tra có tác dụng thúc đẩy giáo dục đảng viên cán làm trọn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân Do mà góp phần vào việc củng cố Đảng tư tưởng, tổ chức” Qua thực tiễn, Đảng ta kết luận: Công tác kiểm tra, giám sát phận quan trọng tồn cơng tác xây dựng Đảng Ba là, lãnh đạo nghiệp đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh phải coi trọng tiến hành tốt công tác kiểm tra giám sát Đảng (SGK trang 181-182) - Đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước nghiệp to lớn, phức tạp giai đoạn cách mạng Đảng đề xướng lãnh đạo Là Đảng cầm quyền, nên thắng lợi thành tựu, thất bại tổn thất cách mạng gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo Đảng Sự lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi thành tựu thời gian qua Tuy nhiên, trình độ, kiến thức, lực lãnh đạo có mặt chưa theo kịp yêu cầu nghiệp đổi Còn nhiều vấn đề lý luận thực tiễn chưa làm sáng tỏ Vấn đề giữ vững chất giai cấp công nhân Đảng đứng trước thách thức Trong đó, phận cán bộ, đảng viên cảnh giác, thiếu tu dưỡng thân, phai nhạt lý tưởng, giảm sát ý chí, ý thức tổ chức kỷ luật, sa đoạ đạo đức lối sống, thoái hoá tư tưởng trị gây hậu nghiêm trọng “Nhiều khuyết điểm, sai lầm đảng viên tổ chức đảng chậm phát Tình trạng thiếu trách nhiệm, hội, suy thoái đạo đức, lối sống diễn phổ biến phận cán bộ, đảng viên Kỷ luật, kỷ cương nhiều tổ chức đảng khơng nghiêm Sự đồn kết, trí khơng cấp uỷ chưa tốt” - Để thực thắng lợi nghiệp đổi mới, cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, Đảng phải đẩy mạnh thực vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao lĩnh trị, phẩm chất lực cán bộ, đảng viên; thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng, … phải đổi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng, đặc biệt kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng, kiểm tra tổ chức đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm; nâng cao trách nhiệm cấp uỷ, tổ chức đảng việc thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng Hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát (SGK 189-191) Hình thức kiểm tra, giám sát a Hình thức kiểm tra: Có ba hình thức Kiểm tra thường xuyên: quan trọng, giúp cho chủ thể nắm tình hình mặt cách có hệ thống theo trình tự thời gian Qua kiểm tra thường xuyên, cấp uỷ đánh giá tình hình triển khai thực định có biện pháp bổ sung, uốn nắn kịp thời Kiểm tra thường xuyên thúc đẩy hoạt động nhịp nhàng tổ chức đảng, nhắc nhở đảng viên giữ vững phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, phấn đấu vươn lên, chủ động sang tạo công tác, hướng tới chất lượng hiệu cao Kiểm tra theo chương trình, kế hoạch: giúp chủ thể nắm bắt tình hình đặn thời đoạn định để có biện pháp đạo xử lý kịp thời Đây hình thức kiểm tra tốt, khơng có biện pháp tiến hành khéo kết kiểm tra thấp, đối tượng kiểm tra biết trước kế hoạch để chuẩn bị, che chắn khuyết điểm có Kiểm tra bất thường: giúp cho chủ thể kiểm tra đánh giá, kết luận việc, tượng cách nhanh chóng, xác, làm cho đối tượng kiểm tra khó che đậy chất giúp chủ thể kiểm tra kịp thời phát khuyết điểm, lệch lạc từ phía đối tượng kiểm tra 21 b Hình thức giám sát: Có hai hình thức Giám sát thường xun: hình thức giám sát phổ biến, hoạt động chủ thể giám sát thường xuyên theo dõi, xem xét, đánh giá việc đảng viên tổ chức đảng, đối tượng giám sát, chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, sách, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, hoạt động diễn thường xuyên, liên tục Giám sát chuyên đề: hình thức giám sát mà chủ thể giám sát thực giám sát đối tượng tập trung vào số nhiệm vụ cụ thể đó, có thời gian cụ thể Khi tiến hành giám sát có ban hành định, tổ chức lực lượng, có kế hoạch chương trình giám sát Phương pháp kiểm tra, giám sát a Phương pháp kiểm tra: Có năm phương pháp Một là, dựa vào tổ chức đảng để kiểm tra; Hai là, phát huy tính tiền phong gương mẫu đảng viên kiểm tra; Ba là, phát huy vai trò quần chúng tham gia xây dựng Đảng; Bốn là, dựa vào phối hợp hoạt động tổ chức, lực lượng hệ thống trị tham gia cơng tác kiểm tra; Năm là, dựa vào thẩm tra, xác minh b Phương pháp giám sát: Có hai phương pháp Một giám sát trực tiếp: phương pháp chủ thể giám sát trực tiếp tiếp xúc với đối tượng giám sát, trực tiếp đối thoại, trực tiếp quan sát, nghe, xem đối tượng giám sát phát biểu, trình bày ý kiến để có nhận thức đối tượng Hai giám sát gián tiếp: phương pháp chủ thể giám sát nắm thông tin đối tượng giám sát qua nghiên cứu tài liệu, báo cáo nghe phản ánh đối tượng giám sát từ người khác Biện pháp để nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát Đảng bộ, chi * Thành tựu đạt Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, Chi sở có nhiệm vụ lãnh đạo cơng tác kiểm tra giám sát, tổ chức thực nhiệm vụ kiểm tra giám sát, xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát Nội dung tiến hành kiểm tra, giám sát: tập trung vào việc thực nguyên tắc hoạt động đảng, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, thực chức trách nhiệm vụ giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống… Dựa kế hoạch kiểm tra giám sát, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, Chi sở lập đoàn kiểm tra, giám sát (xác định mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, thời gian phương thức tiến hành kiểm tra giám sát), thông báo công khai rộng rãi văn bản, chi trực thuộc, đảng viên chuẩn bị báo cáo, giải trình, thảo luận nghe nhận xét đánh giá Mỗi chi trực thuộc phân công đảng viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát báo cáo định kỳ kỳ sinh hoạt, giám sát nhiều hình thức (trực tiếp gián tiếp) Khi có dấu hiệu vi phạm đảng viên báo cáo lên ủy ban kiểm tra đảng ủy để tiến hành thủ tục quy trình Khi tiến hành kiểm tra giám sát, việc thẩm tra xác minh bước quan trọng để đánh giá xem xét trình hoạt động đảng viên, tổ chức đảng *Bên cạnh ưu điểm có hạn chế khuyết điểm Kế hoạch kiểm tra giám sát đưa không kịp thời, không xác định rõ đối tượng, mục đích Các báo cáo đảng viên, chi trực thuộc khơng rõ ràng, khơng có thống với kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên phụ trách cơng tác kiểm tra giám sát thiếu kinh nghiệm thực tiễn, công tác thẩm tra xác minh ảnh hưởng đến uy tính đảng viên, tổ chức đảng Đảng viên phụ trách công tác kiểm tra chi trực thuộc không thường xuyên báo cáo hoạt động đảng viên 22 Quá trình kiểm tra giám sát thời gian kéo dài so với quy định làm cho tư tưởng đảng viên cán cảm thấy hoang mang tác động dư luận *Giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra giám sát Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức sở đảng giai đoạn cần nhiều giải pháp, cấp ủy sở uỷ ban kiểm tra cần tập trung thực tốt giải pháp chủ yếu sau đây: Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức tăng cường lãnh đạo cấp uỷ sở, mà trước hết người đứng đầu cấp uỷ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng Cấp ủy, ủy ban kiểm tra người đứng đầu cấp ủy sở phải nhận thức đắn, đầy đủ vai trò, vị trí tầm quan trọng cơng tác kiểm tra, giám sát Đảng Có nhận thức xác định trách nhiệm, có tâm để lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu Ở đâu cấp ủy có nhận thức đúng, có trách nhiệm cơng tác kiểm tra, giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức thực khoa học cơng tác kiểm tra, giám sát Đảng đạt hiệu tốt Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt thực nghiêm túc Nghị số 14-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát Đảng” kết luận số 72-KL/TW Bộ Chính trị “Chiến lược cơng tác kiểm tra, giám sát Đảng đến năm 2020” Triển khai, quán triệt sâu Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị, quy định, định Đảng, cấp uỷ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Thông báo số 226-TB/TW Ban Bí thư Trung ương tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên Thứ hai, xây dựng đạo chi ủy, chi trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tồn khố, đồng thời hàng năm phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ địa phương, đơn vị; đề cao việc tự kiểm tra cấp uỷ, tổ chức đảng đảng viên, xác định đắn trách nhiệm, người đứng đầu; phát huy vai trò, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Uỷ ban Kiểm tra, ban đảng làm tốt chức tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo thực tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định Thứ ba, tập trung làm tốt cơng tác nắm bắt tình hình, phát kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tập trung sâu kiểm tra vấn đề cộm, xúc, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; làm tốt công tác giải đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảng viên quần chúng tổ chức đảng đảng viên; tập trung xem xét, xử lý kỷ luật kịp thời, công minh, khách quan tổ chức đảng đảng viên vi phạm; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đồn kết nội bộ, nâng cao tính chiến đấu tổ chức sở đảng; sâu kiểm tra việc thực quyền dân chủ Đảng; thực chế độ tự phê bình phê bình sinh hoạt Đảng; kiểm tra mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ người, kỷ luật phát ngôn, việc chấp hành Quy định Bộ Chính trị điều đảng viên khơng làm; ý kiểm tra, giám sát việc giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức lối sống cán bộ, đảng viên; việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp gắn với đẩy mạnh thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Thứ tư, coi trọng tính tiên phong, gương mẫu người cán bộ, đảng viên; đặc biệt coi trọng tính gương mẫu, tính liêm khiết người lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, quan, đoàn thể, mà trước hết đồng chí cấp uỷ viên tổ chức sở đảng; đồng thời, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán đảng viên, gắn công tác kiểm tra Đảng với giám sát, kiểm tra tổ chức quần chúng để chủ động phòng ngừa, hạn chế sai phạm loại trừ hành vi vụ lợi cán bộ, đảng viên trình thực 23 nhiệm vụ; kiên xử lý đạo xử lý nghiêm minh trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm Thứ năm, tập trung lãnh đạo, đạo hoạt động Uỷ ban kiểm tra; kiện toàn, củng cố máy ủy ban kiểm tra cấp ủy sở; thực tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng, khen thưởng đội ngũ cán kiểm tra để nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác kiểm tra, giám sát Cấp ủy sở cần tập trung xây dựng đội ngũ cán kiểm tra cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có lĩnh trị vững vàng, tính chiến đấu cao, khơng bị chi phối sức ép, kiên quyết, thẳng thắn, vững vàng trước cám dỗ, có dũng khí đấu tranh với hành vi vi phạm, công tâm, khách quan, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đồng thời, hiểu biết sâu sắc công tác xây dựng Đảng, tinh thông công tác kiểm tra, có kiến thức tồn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị nắm vững pháp luật, có kinh nghiệm thực tiễn phương pháp công tác khoa học Chăm lo xây dựng đội ngũ cán làm cơng tác kiểm tra có lực, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ nghiệp vụ, hiểu biết sâu sắc công tác xây dựng Đảng, có kiến thức quản lý kinh tế nắm pháp luật, có thực tiễn phương pháp cơng tác khoa học; cơng tâm, có lĩnh trị vững vàng trước đối tượng, không bị chi phối sức ép, kiên quyết, thẳng thắn, khiêm tốn; vững vàng trước cán dỗ, có dũng khí đấu tranh với hành vi vi phạm, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thứ sáu, đổi mạnh mẽ phương pháp làm việc Uỷ ban kiểm tra sở theo hướng hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình tiến hành kiểm tra, giám sát; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, phù hợp; trọng chất lượng, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, thành tích Đổi cơng tác đánh giá, xếp loại thi đua công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng Không xếp loại tốt sở không phát tiến hành kiểm tra tổ chức đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm; khơng xét đảng sạch, vững mạnh sở đảng bị xếp loại trung bình cơng tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng Thứ bảy, cấp ủy, tổ chức sở đảng phải nắm vững phạm vi, trách nhiệm vấn đề lãnh đạo tiến hành công tác kiểm tra, giám sát Đảng Việc nắm vững phạm vi, trách nhiệm kiểm tra tổ chức đảng bảo đảm cho công tác kiểm tra, giám sát tiến hành theo quy định Điều lệ Đảng không chồng chéo nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát Q trình tiến hành cơng tác kiểm tra, giám sát phải bảo đảm tính chủ động, thường xuyên, có chương trình, kế hoạch thẩm quyền, khắc phục tình trạng lúc làm, lúc bỏ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra Thứ tám, quán triệt thực tốt chức giám sát theo quy định Nhiệm vụ giám sát có tác dụng quan trọng việc phát khuyết điểm, hạn chế vi phạm tổ chức đảng đảng viên, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm, làm sở cho cơng tác kiểm tra Vì cấp uỷ sở phải xác định nhiệm vụ quan trọng, phải thực thường xuyên, đồng bộ, thẩm quyền; tiến hành thực đồng thời nhiệm vụ giám sát thường xuyên giám sát theo chuyên đề Có vậy, công tác kiểm tra, giám sát Đảng thực chức lãnh đạo, nội dung quan trọng công tác xây dựng Đảng Mặt khác, công tác giám sát phải dựa vào giám sát nhân dân phối hợp giám sát Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị xã hội, làm cho việc giám sát nội Đảng thực công khai, minh bạch Kiên xử lý đạo xử lý nghiêm minh trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, góp phần làm sạch, vững mạnh nội Đảng Thứ chín, tăng cường lãnh đạo, đạo, giúp đỡ cấp ủy cấp công tác kiểm tra, giám sát, cấp trực tiếp tổ chức sở đảng Để nâng cao chất lượng kiểm 24 tra, giám sát tổ chức sở đảng, cấp uỷ cấp trên, cấp trực tiếp cần tập trung vào vấn đề sau: Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực tốt công tác kiểm tra, giám sát Đảng; Tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, trình độ mặt cho cán bộ, đảng viên tổ chức sở đảng, lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; Định hướng cho tổ chức sở đảng làm quy hoạch cán đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cán làm công tác kiểm tra, giám sát; Tăng cường kiểm tra sở, kịp thời khẳng định đúng, nhân tố mới, đồng thời phát uốn nắn kịp thời sai lầm, thiếu sót trình thực cơng tác kiểm tra, giá sát; Lãnh đạo, đạo tổ chức sở đảng thực tốt quy chế dân chủ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống trị sở quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng nói chung, thực cơng tác kiểm tra giám sát nói riêng; Đổi lãnh đạo, đạo cấp sở theo chức trách mình, cần tiến hành đánh giá thực trạng tổ chức sở đảng, từ có chủ trương, kế hoạch đạo cụ thể, cần thiết, chọn số cán có đủ phẩm chất, lực kinh nghiệm công tác để tăng cường cho tổ chức sở đảng yếu kém, sai khuyết công tác kiểm tra, giám sát * Biện pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra giám sát Chi đơn vị Hoàn thiện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy theo hướng coi trọng chất lượng, đảm bảo số lượng, bầu đồng chí có đủ tín nhiệm, lực, thành thạo công tác kiểm tra, giám sát Kiểm tra phải tiến hành công khai, không áp đặt quy chụp, kết luận xử lý cần thơng báo rộng rãi tồn Đảng Phát huy tinh thần tự giác tổ chức đảng đảng viên, trách nhiệm xây dựng Đảng quần chúng, chủ động phối hợp với quan tra, trì bảo vệ pháp luật làm tổ công tác thẩm tra, xác minh Vận dụng linh hoạt hình thức, phương thức, tránh tuyệt đối hóa hình thức hay phương pháp Kiểm tra phải trung thực thực tinh thần đạo kiểm tra chủ động đấu tranh Công tác kiểm tra, giám sát Đảng phải tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra, trước hết người đứng đầu cấp uỷ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng Xây dựng, hoàn thiện quy định Đảng, luật pháp Nhà nước phục vụ công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng Chi Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp chi bảo đảm có hiệu lực, hiệu Hồn chỉnh quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Kiện toàn tổ chức máy quan uỷ ban kiểm tra tăng cường cán kiểm tra cấp, bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao cho đảng viên kiểm tra giám sát Tăng cường đầu tư, đại hoá sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho công tác kiểm tra, giám sát Đảng Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tế quan, đơn vị có phối hợp hiệu Khơng làm hình thức, giấu thật, bao che 25 ... nghiệp công thành phần kinh tế nhà nước; họ hình thành thơng qua đường đào tạo bồi dưỡng nhà trường thực tiễn Đây phận đông đảo thường ổn định Công tác cán bộ: Công tác cán tổ chức sở đảng công. .. loại thi đua công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng Không xếp loại tốt sở không phát tiến hành kiểm tra tổ chức đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm; không xét đảng sạch, vững mạnh sở đảng. .. giám sát Đảng viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát thi u kinh nghiệm thực tiễn, cơng tác thẩm tra xác minh ảnh hưởng đến uy tính đảng viên, tổ chức đảng Đảng viên phụ trách công tác kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi môn nghiệp vụ công tác đảng 2019, Đề cương ôn thi môn nghiệp vụ công tác đảng 2019