Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

111 55 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 10:24

1 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 13 KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN .13 1.1 Một số vấn đề Kiểm tra sau thông quan 13 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm kiểm tra sau thông quan .13 - Kiểm tra sau thơng quan góp phần thực nhiệm vụ chung, với đơn vị chức khác thuộc ngành Hải quan 13 - Kiểm tra sau thông quan hoạt động nghiệp vụ quan Hải quan 13 - Kiểm tra sau thơng quan tiến hành sau hàng hố thông quan .13 - Kiểm tra sau thông quan tiến hành nhằm xác định việc khai Hải quan có tuân thủ yêu cầu Luật Hải quan hay qui định liên quan không 13 - Kiểm tra sau thông quan tiến hành sở thông tin liên quan bao gồm liệu điện tử cá nhân/tổ chức liên quan cung cấp 13 - Kiểm tra sau thông quan không áp dụng với đối tượng khai Hải quan mà áp dụng với cá nhân/tổ chức tham gia vào thương mại quốc tế 13 - Kiểm tra sau thông quan thực với cộng tác chặt chẽ quan Hải quan doanh nghiệp .14 1.1.2 Đối tượng, phạm vi kiểm tra sau thông quan 14 1.1.3 Mục tiêu lợi ích KTSTQ 14 1.1.4 Vai trò kiểm tra sau thông quan 16 1.1.5 Nội dung kiểm tra sau thông quan 17 1.2 Phương pháp Quy trình kiểm tra sau thơng quan 18 1.2.1.Phương pháp kiểm tra sau thông quan 18 1.2.2 Quy trình Kiểm tra sau thơng quan 23 1.3 Hiệu công tác kiểm tra sau thông quan .29 a Nhóm số khả hồn thành tiêu giao .29 - Chỉ tiêu số thu công tác KTSTQ so với tiêu giao: số thu công tác KTSTQ thực tế thực hiện/ số thu cơng tác KTSTQ giao tiêu năm; Nhóm tiêu thể khả hoàn thành tiêu giao năm; .29 b Nhóm tiêu việc phân bổ, trình độ nguồn nhân lực: Nhóm tiêu thể mức độ hợp lý việc phân bổ nguồn nhân lực cho lực lượng KTSTQ số lượng chất lượng Về số lượng, mục tiêu chung ngành Hải quan lực lượng cán cơng chức làm cơng tác KTSTQ bố trí 10% tổng số CBCC tồn ngành; Về chất lượng, việc bố trí cán có trình độ chun mơn tốt, đào tạo bản, chuyên sâu có ảnh lớn đến kết công tác KTSTQ; 30 c Nhóm tiêu thể hiệu cơng tác KTSTQ 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH 38 2.1 Tổng quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh .38 2.1.2 Tình hình Xuất nhập hàng hóa qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ 2014 - 2017 42 2.2 Thực trạng hiệu công tác kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 44 2.2.1 Cơ cấu tổ chức máy lực lượng Kiểm tra sau thông quan .44 Đến tháng 04/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực đề án Mô hình thơng quan tập trung, theo Tổ, Đội thuộc Chi cục Hải quan được thay đổi theo Theo Quyết định số 387/QĐ-HQQN ngày 06/04/2018 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Chi cục Kiểm tra sau thông quan bao gồm 02 đội: 1) Đội Tham mưu - Tổng hợp (Thực thu thập, phân tích, xử lý thơng tin phục vụ kiểm tra sau thông quan; công tác tổng hợp báo cáo; văn thư lưu trữ; thơng tin liên lạc, báo chí, tun truyền; cải cách hành chính, cơng nghệ thơng tin đại hóa hải quan; phối kết hợp hợp tác quốc tế; quản trị, hậu cần; tổ chức cán bộ, kiểm tra nội bộ; xử lý vi phạm hành quản lý thuế; quản lý doanh nghiệp ưu tiên; ); 2) Đội Kiểm tra sau thông quan (Trực tiếp thực nhiệm vụ Kiểm tra sau thông quan ); .45 Kể từ Luật Hải quan 2014 văn hướng dẫn có hiệu lực việc thực nhiệm vụ KTSTQ khơng Chi cục KTSTQ thực có tham gia Chi cục Hải quan khác cửa Lực lượng kiểm tra sau thông quan Chi cục Hải quan cửa thực kiểm tra sau thông quan trụ sở quan hải quan lô hàng luồng xanh phát sinh Chi cục, lô hàng có tính chất phức tạp Cơ cấu tổ chức lực lượng KTSTQ Cục Hải quan Quảng Ninh trình bày cụ thể sơ đồ đây: 45 45 2.2.2 Cơ sở pháp lý kiểm tra sau thông quan 46 2.2.3 Kết công tác kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.47 2.2.3.1 Khái quát số kết đạt công tác kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 47 2.2.4 Phân tích số vụ việc điển hình cơng tác kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh từ năm 2015 - 2017 62 Doanh nghiệp thừa nhận kết KTSTQ, sai sót vi phạm chấp hành nghiêm túc định ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, nộp đủ số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp thuế, tiền phạt vi phạm hành vào ngân sách nhà nước 71 2.3 Phân tích số tiêu chí phản ánh hiệu cơng tác kiểm tra sau thông quan 71 2.3.1 Nhóm số khả hoàn thành tiêu giao 71 Biểu đồ 2.7: Chỉ tiêu số doanh nghiệp KTSTQ trụ sở người khai hải quan so với tiêu giao .72 72 * Chỉ tiêu số số thu công tác KTSTQ so với tiêu giao: 72 Trên biểu đồ thể năm 2015 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh khơng thể hồn thành tiêu đến năm 2016, 2017 tiêu hoàn thành xuất sắc (năm 2016 đạt 228,5% năm 2017 đạt 163% so với tiêu giao) 72 2.3.2 Nhóm tiêu việc phân bổ trình độ nguồn nhân lực 73 Số lượng cán công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 03 năm gần 478 người, số đó, lực lượng cán cơng chức làm công tác KTSTQ giữ ổn định mức từ 8.1% đến 10.8%, mục tiêu chung toàn ngành hải quan 10% Trong số CBCC làm cơng tác KTSTQ tỷ lệ cán có trình độ Thạc sỹ Đại học chiếm từ 88% đến 91%, nhiên số số lượng cán chuyên sâu có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực KTSTQ không nhiều Việc phân bổ nguồn nhân lực hợp lý, trình độ cán KTSTQ định kết KTSTQ 73 2.3.3 Nhóm tiêu thể hiệu công tác KTSTQ 73 - Nhìn vào bảng số liệu cho thấy hiệu suất sử dụng nguồn lực công tác KTSTQ mức cao >1 Muốn cải thiện trì số này, khơng cách khác mà buộc phải tập trung đào tào nguồn nhân lực, tăng khả thu thập thông tin, đánh giá rủi ro nhằm tăng khả phát sai phạm trình KTSTQ.Tức số thu cơng tác KTSTQ ln đảm bảo mức chi trả cho nguồn lực đầu tư vào công tác Tuy nhiên, số hiệu suất phụ thuộc nhiều vào số thu từ công tác KTSTQ hàng năm 74 - Trong 03 năm trở lại đây, thấy tiêu số thu bình qn hàng năm CBCC làm cơng tác KTSTQ mức từ 450 triệu/ người trở lên Đây số chưa thật cao, thể phần mức độ phân bổ nguồn nhân lực, hiệu làm việc CBCC tương đối tốt 75 * Chỉ tiêu tỷ lệ phát vi phạm: 75 2.4 Đánh giá hiệu công tác kiểm tra sau thông quan Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh 76 2.4.1 Ưu điểm 76 2.4.2 Khó khăn, hạn chế nguyên nhân .79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH 84 3.1 Định hướng phát triển công tác kiểm tra sau thông quan Cục hải quan Tỉnh Quảng Ninh 84 3.1.1 Mục tiêu hướng tới toàn ngành hải quan 84 3.1.2 Mục tiêu hướng tới Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 85 3.2 Kinh nghiệm quản lý sau thông quan số nước giới học cho Hải quan Việt Nam nói chung, Hải quan Quảng Ninh nói riêng 86 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 91 3.3.1 Hoàn thiện cấu tổ chức, nâng cao lực, trình độ công chức kiểm tra sau thông quan .91 3.3.2 Đầu tư xây dựng sở vật chất, kỹ thuật; Hồn thiện hệ thống thơng tin, sở liệu phục vụ công tác thu thập thông tin hoạt động kiểm tra sau thông quan97 3.3.3 Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật đối tượng chịu kiểm tra sau thông quan 99 3.3.4 Đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro kiểm tra sau thông quan 100 Quan tâm đầu tư trang bị mức đến hệ thống thông tin sở liệu phục vụ KTSTQ mà trọng tâm thông tin liên quan đến đối tượng KTSTQ, thông tin liên quan đến hàng hóa XNK thơng tin khác liên quan đến hoạt động KTSTQ Các thông tin phải cập nhật thường xuyên có hệ thống từ đơn vị ngành Hải quan, ngành Tài chính, từ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân nước thơng tin từ nước ngồi 100 Tiếp tục xây dựng hồn thiện phần mềm chương trình quản lý, phục vụ cho yêu cầu quản lý hoạt động KTSTQ Tập trung đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ pháp luật doanh nghiệp; xác định kiểm tra doanh nghiệp, loại hình mặt hàng trọng điểm (rủi ro cao), trọng kiểm tra giá, định mức hàng gia công sản xuất - xuất khẩu, mã số hàng hoá, xuất xứ, ưu đãi thuế khác Tiến tới xây dựng hệ thống lựa chọn đối tượng kiểm tra tự động, dựa hệ thống sở liệu công nghệ thông tin tiên tiến; tăng cường ứng dụng kỹ thuật quản lý rủi ro mô hình nghiệp vụ KTSTQ .100 Ngành Hải quan bước thực việc chuyển công tác quản lý theo tờ khai, mặt hàng sang quản lý theo trình chấp hành pháp luật Hải quan doanh nghiệp Về lâu dài, ngành Hải quan cần phải có hệ thống liệu thông tin riêng, thống nhất, quản lý nhân thân doanh nghiệp XNK mà phải nắm bắt đầy đủ thơng tin hàng hóa XNK (đối với hàng hóa nhập kể từ đưa lên tàu, hành trình chuyên chở cập cảng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa đó, hàng hóa xuất từ trình sản xuất đến trình giao dịch, trao đổi mua bán xuất qua cầu tầu nước ngoài) Để thực được, khâu quan trọng cần phối hợp xây dựng sở liệu với đơn vị quản lý khác 100 Kỹ thuật quản lý rủi ro áp dụng quy trình nghiệp vụ KTSTQ việc quản lý, tổ chức thực Công chức KTSTQ có lực, đào tạo có kinh nghiệm phù hợp tiền đề cho phép lực lượng KTSTQ xác định rủi ro chất tình định 101 3.3.5 Tăng cường quan hệ phối hợp, hợp tác trao đổi thông tin với đơn vị ngành 101 3.3.5.1 Tăng cường công tác phối hợp với đơn vị ngành chiều sâu chiều rộng 101 3.3.5.2 Tăng cường hợp tác quốc tế .102 3.3.6 Một số giải pháp khác 102 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn công tác Tác giả luận văn Phạm Duy Hưng LỜI CẢM ƠN Trong khoảng thời gian 02 năm vừa qua, may mắn tham gia Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ điều hành cao cấp EMBA chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học ngoại thương tổ chức Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Ban Lãnh đạo nhà trường, quý thầy cô khoa Quản trị kinh doanh, quý thầy cô công tác Cơ sở Quảng Ninh tận tình, cởi mở hướng dẫn, truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích học sống Qua đây, cảm ơn cô Nguyễn Thúy Anh - Tiến sĩ, Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt Luận văn Tuy cố gắng với hiểu biết hạn chế so với lượng kiến thức rộng lớn nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận xét đóng góp ý kiến từ quý thầy cô anh chị để báo cáo hoàn thiện DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT KTSTQ: Kiểm tra sau thông quan; NSNN: Ngân sách Nhà nước; XNK: Xuất nhập khẩu; CBCC: Cán công chức; QLRR: Quản lý rủi ro: CNTT: Công nghệ thông tin; CBL: Chống buôn lậu; DN: Doanh nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Cục Hải quan Quảng Ninh 39 Biểu đồ 2.1: Kim ngạch xuất nhập qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh 42 Biểu đồ 2.2: Số thu NSNN Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 43 Biểu đồ 2.3: Số vụ Buôn lậu gian lận thương mại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xử lý 44 Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức lực lượng Kiểm tra sau thơng quan 45 Biểu đồ 2.4: Số lượng Doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan .47 Biểu đồ 2.5: Số tiền truy thu từ công tác Kiểm tra sau thông quan 48 Biểu đồ 2.6: Số tiền xử phạt VPHC từ công tác Kiểm tra sau thông quan .48 Bảng 2.1: Kết KTSTQ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2015 .53 Bảng 2.2: Kết KTSTQ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2016 .57 Bảng 2.3: Kết KTSTQ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2017 .61 Biểu đồ 2.7: Chỉ tiêu số doanh nghiệp KTSTQ trụ sở người khai hải quan so với tiêu giao 72 Biểu đồ 2.8: Số thu từ công tác KTSTQ so với tiêu giao 72 Biểu đồ 2.9: Chỉ tiêu số lượng chất lượng CBCC làm cơng tác KTSTQ 73 Bảng 2.4: Bảng tính hiệu suất sử dụng nguồn lực công tác KTSTQ .74 Biểu đồ 2.10: Chỉ tiêu tỷ lệ phát vi phạm 75 93 công tác KTSTQ xử lý vi phạm phạm vi thẩm quyền cấp Chi cục * Mỗi cán bộ, công chức làm công tác KTSTQ cần phải ln tự trau dồi, nâng cao lực kiến thức kỹ bản: Nắm vững thực pháp luật hải quan, quy định quy trình thủ tục hải quan Cán bộ, công chức KTSTQ phải nắm Luật Hải quan, luật thuế văn hướng dẫn, đặc biệt phải nắm quy định cụ thể về: nguyên tắc xác định trị giá, quy tắc xuất xứ, phân loại mã hoá hàng hoá, v.v… nhằm phát gian lận sai sót việc khai báo làm thủ tục hải quan Hiểu biết quy trình tiến hành hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế Theo Hiệp định trị giá GATT, trị giá hải quan phải dựa tiêu chí hợp lý phù hợp với thông lệ thương mại Do đó, cán KTSTQ cần thơng thạo thơng lệ thương mại kinh doanh thương mại quốc tế Vận dụng thành thạo kỹ thuật nguyên tắc kế toán Để tiến hành bước cơng việc kiểm tra rà sốt chứng từ, sổ kế tốn, báo cáo tài chính, cán KTSTQ cần trang bị đầy đủ kiến thức kế toán Sử dụng chuẩn mực quy trình thủ tục kiểm tốn Vì KTSTQ thực chất sử dụng kỹ kiểm tốn, cán bộ, công chức KTSTQ phải thông thạo kỹ kiểm tốn Áp dụng kỹ cơng nghệ thơng tin Hiện nay, tất hoạt động giao dịch quốc tế hạch toán kế toán, kiểm kê, bán hàng, định giá, thư điện tử, v.v… thực thơng qua hệ thống máy vi tính Theo đó, cán hải quan cần phải có đủ khả kiểm tra hệ thống máy vi tính doanh nghiệp Thành thạo ngoại ngữ Vì ngơn ngữ chủ yếu thương mại quốc tế tiếng Anh số ngoại ngữ thông dụng tiếng Pháp, tiếng Trung quốc, số tiếng nước láng giềng nên yêu cầu ngoại ngữ thiếu cán bộ, công chức KTSTQ nhằm giúp họ hiểu nội dung thư tín thương mại chứng từ khác liên quan đến giao dịch nhập 94 Công chức KTSTQ phải nhiệt tình, chịu khó, phải xác định KTSTQ cơng việc khó khăn vất vả Cán bộ, công chức KTSTQ cần hiểu tầm quan trọng KTSTQ phải có tâm huyết với cơng việc * Đào tạo, bồi dưỡng cán KTSTQ: Một nguyên nhân hoạt động KTSTQ chưa đạt hiệu cao trình độ cán bộ, công chức KTSTQ Thực tế cho thấy cán KTSTQ khơng có chun mơn sâu, khơng nắm kỹ tiến hành KTSTQ có hiệu Chính vậy, công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán KTSTQ cần thiết Để đào tạo cán KTSTQ ngành hải quan cần nghiên cứu cách có hệ thống từ việc phân tích nhu cầu đào tạo (nhu cầu hàng năm, ngắn hạn, dài hạn); xây dựng hệ thống đào tạo; thiết kế chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo cơng tác đánh giá đào tạo Tuy nhiên, phạm vi đề tài xin nêu số nội dung có liên quan trực tiếp đến KTSTQ thời gian tới: - Lựa chọn đối tượng đào tạo: Hiện toàn hệ thống KTSTQ bao gồm nhiều đối tượng khác Có nhiều cách phân loại đối tượng như: theo trình độ đào tạo chuyên môn chủ yếu ngành Hải quan (trị giá hải quan, phân loại hàng hoá, xuất xứ hàng hoá, thủ tục hải quan…); theo thời gian, thâm niên công tác ngành Hải quan; theo trình độ chuyên ngành khác (kế tốn, kiểm tốn, cơng nghệ thơng tin, ngoại ngữ…) Tuy nhiên, việc xác định đối tượng đào tạo cán bộ, công chức KTSTQ cần kết hợp việc đào tạo theo chuyên môn đào tạo cán tuyển dụng, cán bộ, công chức làm công tác - Kết hợp đào tạo chỗ đào tạo tập trung, Đào tạo chỗ: việc đào tạo cán cấp trên, cán lâu năm có nhiều kinh nghiệm đào tạo cho cán cấp dưới, cán tuyển dụng có kinh nghiệm Việc đào tạo thường tổ chức phận, đội công tác Chi cục Mục tiêu đào tạo chỗ để cung cấp kiến thức kỹ năng, hành vi ứng xử thực tiễn công việc hàng ngày Tuy nhiên, cần phụ thuộc vào lực cá nhân người trực tiếp hướng dẫn người hướng dẫn Việc đào 95 tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tiễn cụ thể cán bộ, vấn đề cụ thể Phương pháp đào tạo hướng dẫn, kèm cặp người, kết hợp lý thuyết thực tế, cách làm cần chi phí hiệu cao, dễ làm điều kiện công việc nhiều lại thiếu cán Hiệu mang lại cao, đồng thời dễ đánh giá hiệu công tác tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cấp với cấp dưới, đồng nghiệp với Đào tạo tập trung: việc đào tạo tổ chức khoảng thời gian định địa điểm định quan chức tiến hành Cục Hải quan tỉnh, thành phố tự tiến hành đào tạo Việc đào tạo tách khỏi công việc hàng ngày Mục tiêu đào tạo tập trung để cung cấp kiến thức kỹ hành vi ứng xử tổng qt, chúng có tính mơ phạm, lý thuyết, lơgíc có tính hệ thống, đáp ứng nhu cầu đào tạo chung nhiều người học Phương pháp: đào tạo nhiều học viên lúc, học viên giành thời gian, sức lực tập trung vào việc học tập - Nội dung đào tạo: Cần ưu tiên cho việc đào tạo kiến thức kỹ chuyên môn như: + Kiến thức pháp luật hải quan, thuế pháp luật khác có liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế, toán quốc tế + Kiến thức kế toán, kiểm toán: thực phổ cập kiến thức kế tốn Với cán cơng chức có kiến thức vững đào tạo kiểm tốn + Kiến thức cơng nghệ thơng tin, ngoại ngữ: trước mắt cần ưu tiên cho số cán trực tiếp kiểm tra doanh nghiệp, lâu dài phổ cập cho tất cán hệ thống + Cử cán tham dự khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, buổi hội thảo cấp tổ chức, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với Cục hải quan tỉnh 96 thành khác; tham mưu đề xuất cử cán theo học số lớp bên ngồi như: Nghiệp vụ tốn qua ngân hàng, Nghiệp vụ vận tải quốc tế… * Quan tâm hỗ trợ đến đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ CBCC làm công tác KTSTQ KTSTQ nghiệp vụ ngành Hải quan Do tính chất cơng việc có phần khơ khan, âm thầm, lại đòi hỏi trình độ nghiệp vụ sâu, trách nhiệm cao, khối lượng công việc lớn nên tâm lý chung nhiều CBCC hải quan không muốn làm công tác Mặt khác, ngành Hải quan có quy định chế độ luân chuyển định kỳ, nên nhiều cán giỏi nghiệp vụ không muốn luân chuyển làm nghiệp vụ phức tạp Vì vậy, vấn đề sách cán KTSTQ cần phải xem xét giải phù hợp, đủ để họ yên tâm với nhiệm vụ Ngồi lương, cần có khoản phụ cấp công vụ để giúp đỡ, động viên cho CBCC làm công tác kiểm tra sau thông quan Hiện nay, ngành Hải quan thực chế độ khoán kinh phí nên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nên điều chỉnh ngân sách cấp để có có nguồn chi hợp pháp cho việc mà đề nghị Nhà nước bổ sung ngân sách Để động viên, khuyến khích CBCC làm cơng tác KTSTQ cần thực kịp thời việc khen thưởng cho cán có thành tích, tâm huyết với nghề, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Ngồi hình thức khen thưởng theo định kỳ, lực lượng KTSTQ cần tăng cường hình thức khen thưởng theo thành tích vụ việc, khen phải kèm thưởng Tham mưu cho Cục Hải quan tỉnh đề nghị với quan chức trích lại phần nguồn thu qua công tác KTSTQ để lực lượng KTSTQ có kinh phí phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ kinh phí mua tin, trang trải chi phí kiểm tra, chi thưởng phối hợp kiểm tra để kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc cơng tác KTSTQ Quan tâm tới đời sống tinh thần CBCC: thường xuyên tổ chức hoạt động quần chúng, tạo sân chơi lành mạnh cho CBCC văn nghệ, thể thao, du lịch tạo gắn kết, giao lưu đơn vị CBCC với Từ tạo dựng bầu khơng khí thi đua sơi đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ giao 97 3.3.2 Đầu tư xây dựng sở vật chất, kỹ thuật; Hồn thiện hệ thống thơng tin, sở liệu phục vụ công tác thu thập thông tin hoạt động kiểm tra sau thông quan 3.3.2.1 Đầu tư xây dựng sở vật chất - kỹ thuật Xây dựng trụ sở cho Chi cục KTSTQ đảm bảo điều kiện làm việc (bao gồm nơi tiếp làm việc với doanh nghiệp), bối cảnh biên chế tăng cường giai đoạn Trang bị đầy đủ phương tiện làm việc (bàn, ghế làm việc, tủ tài liệu, máy vi tính… cho cơng chức KTSTQ), phương tiện lại (xe máy, xe ô tô…) phục vụ công tác xác minh, điều tra Đồng thời, đầu tư trang thiết bị trang thiết bị như: máy ghi âm, máy ghi hình, máy tính xách tay, máy giám định tài liệu, dụng cụ kiểm hóa 3.3.2.2 Hồn thiện hệ thống thông tin, sở liệu phục vụ công tác thu thập thông tin hoạt động kiểm tra sau thông quan Quan tâm đầu tư trang bị mức đến hệ thống thông tin sở liệu phục vụ KTSTQ mà trọng tâm thông tin liên quan đến đối tượng chịu KTSTQ, thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập thông tin khác liên quan đến hoạt động KTSTQ Các thông tin phải cập nhật thường xuyên có hệ thống từ đơn vị ngành Hải quan, từ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân nước nước Trước mắt, cần triển khai có hiệu số cơng việc sau: - Xây dựng phần mềm hỗ trợ KTSTQ: Đặc điểm hoạt động KTSTQ khối lượng công việc, hồ sơ kiểm tra thường lớn, làm thủ công vừa tốn nhân lực, vừa chậm khơng xác Vì vậy, cần có phần mềm phục vụ cho kiểm tra Nên xây dựng phần mềm chung cho kiểm tra phần mềm riêng cho kiểm tra - Xây dựng sở liệu doanh nghiệp Hàng năm Chi cục xây dựng danh bạ doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập để quản lý làm sở đề kế hoạch KTSTQ năm Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng thấy giải pháp chưa thực phát huy tác dụng 98 tính khơng đầy đủ, khơng tập trung, không cập nhật liệu Trong thời gian tới cần nghiên cứu xây dựng phần mềm tổ chức việc cập nhật liệu cho phù hợp yêu cầu đánh giá, phân loại doanh nghiệp - Nâng cao lực thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin công chức KTSTQ, đạt mức thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thơng tin trở thành hoạt động thường xuyên đơn vị, thói quen hàng ngày kỹ nghề nghiệp cơng chức; - Tiếp tục hồn thiện nâng cấp sở hạ tầng công nghệ thông tin (mạng, đường truyền,…) cung cấp đầy đủ kịp thời máy móc, trang thiết bị cho đơn vị hệ thống KTSTQ, đảm bảo kết nối thống từ Tổng cục xuống tới Cục Chi cục Hải quan - Nâng cấp website phục vụ cho hoạt động KTSTQ Đây diễn đàn thông tin không phục vụ cho nội ngành Hải quan việc cung cấp thông tin thường xuyên cho cấp Hải quan, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo trực tuyến,… Nó đường dây nóng để cung cấp kịp thời hành vi vi phạm DN cho Chi cục KTSTQ phát hành vi gian lận - Tiếp tục hồn thiện phần mềm hệ thống thơng tin phục vụ kiểm tra sau thông quan QLRR phần mềm tích hợp với sở liệu khác ngành, xây dựng riêng để phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan Việc đưa vào sử dụng tiếp tục cập nhật, sửa đổi phần mềm cho phù hợp với thực tế công tác quan trọng giúp cho lực lượng kiểm tra sau thơng quan có cơng cụ hữu ích thực nhiệm vụ - Kiến nghị với Chính phủ xây dựng hệ thống sở liệu kết nối đồng ngành, quan nước có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như: Hải quan, Thuế, Cơng an, Biên phòng, Ngân hàng, Công thương, nhằm tạo thuận lợi việc thu thập thông tin hoạt động doanh nghiệp, từ có thêm nhiều sở phát dấu hiệu sai phạm đồng thời phục vụ tối đa cho công tác quản lý rủi ro hoạt động kiểm tra sau thơng quan Bên cạnh đó, cần thường xuyên có chế trao đổi, phối hợp cung cấp thơng tin với nước mà có hoạt động xuất nhập thường xuyên, có kim ngạch xuất nhập lớn với 99 Việt Nam như: Mỹ, Trung Quốc, nước khối Liên minh Châu Âu (EU), nước khối ASEAN 3.3.3 Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật đối tượng chịu kiểm tra sau thông quan Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật hải quan nói chung quy định KTSTQ nói riêng cho đối tượng chịu KTSTQ có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu quản lý hải quan Cần phải đổi nội dung, hình thức phương pháp đối tượng cụ thể Trước hết cần làm cho đối tượng hiểu rõ vị trí vai trò KTSTQ việc tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng Từ đó, doanh nghiệp có ý thức chấp hành pháp luật đồng thời có thái đọ hợp tác với quan hải quan Một khó khăn lớn với doanh nghiệp xuất nhập việc cập nhật thơng tin, nội dung văn có liên quan đến cính sách hải quan, sách thuế mà sách thuế xuất khẩu, thuế nhập thường xuyên thay đổi, khối lượng thông tin lớn nên để khắc phục tình trạng trên, Cục Hải quan Quảng Ninh nói chung, Chi cục Kiểm tra sau thơng quan nói riêng cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật Hải quan nói chung quy định KTSTQ nói riêng cho đối tượng chịu kiểm tra sau thông quan Đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ thường xuyên với quan ngôn luận báo chí, phát truyền hình đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin website Cục Hải quan tỉnh Thường xuyên tổ chức hội đàm doanh nghiệp hải quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn doanh nghiệp đồng thời nâng cao kiến thức cho doanh nghiệp hiểu biết thực nghiêm quy định pháp luật Cần xây dựng số sở liệu tổng hợp pháp luật theo chủ đề có liên quan đến hải quan, doanh nghiệp công bố công khai để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nắm thông tin đầy đủ khuôn khổ pháp lý mà họ phải tuân thủ Khuyến khích doanh nghiệp thực thủ tục hải quan Tăng cường tyên truyền nghiệp vụ KTSTQ, kết hoạt động KTSTQ đặc biệt thông báo cho người khai hải quan sai sót điển hình thường xảy 100 khai báo hải quan, công chức hải quan phát khâu thông quan sau thông quan, khuyến khích họ phòng tránh sai sót làm thủ tục hải quan Hệ thống hóa sai sót điển hình thường gặp, thơng tin cho doanh nghiệp quan quản lý để rút kinh nghiệm phòng ngừa sai phạm 3.3.4 Đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro kiểm tra sau thông quan Với nguồn lực chung hạn chế hoạt động KTSTQ thực với số doanh nghiệp tổng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan địa bàn, vấn đề để xác định mặt hàng, doanh nghiệp có rủi ro cao để tiến hành kiểm tra nhằm phát vi phạm Đó áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro Quan tâm đầu tư trang bị mức đến hệ thống thông tin sở liệu phục vụ KTSTQ mà trọng tâm thông tin liên quan đến đối tượng KTSTQ, thơng tin liên quan đến hàng hóa XNK thông tin khác liên quan đến hoạt động KTSTQ Các thông tin phải cập nhật thường xuyên có hệ thống từ đơn vị ngành Hải quan, ngành Tài chính, từ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân nước thơng tin từ nước ngồi Tiếp tục xây dựng hồn thiện phần mềm chương trình quản lý, phục vụ cho yêu cầu quản lý hoạt động KTSTQ Tập trung đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ pháp luật doanh nghiệp; xác định kiểm tra doanh nghiệp, loại hình mặt hàng trọng điểm (rủi ro cao), trọng kiểm tra giá, định mức hàng gia công sản xuất - xuất khẩu, mã số hàng hoá, xuất xứ, ưu đãi thuế khác Tiến tới xây dựng hệ thống lựa chọn đối tượng kiểm tra tự động, dựa hệ thống sở liệu công nghệ thông tin tiên tiến; tăng cường ứng dụng kỹ thuật quản lý rủi ro mơ hình nghiệp vụ KTSTQ Ngành Hải quan bước thực việc chuyển công tác quản lý theo tờ khai, mặt hàng sang quản lý theo trình chấp hành pháp luật Hải quan doanh nghiệp Về lâu dài, ngành Hải quan cần phải có hệ thống liệu thơng tin riêng, thống nhất, quản lý nhân thân doanh nghiệp XNK mà phải nắm bắt đầy đủ thơng tin hàng hóa XNK (đối với hàng hóa nhập kể từ đưa lên tàu, hành trình chuyên chở cập cảng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa đó, hàng hóa xuất từ q trình sản xuất đến 101 trình giao dịch, trao đổi mua bán xuất qua cầu tầu nước ngoài) Để thực được, khâu quan trọng cần phối hợp xây dựng sở liệu với đơn vị quản lý khác Kỹ thuật quản lý rủi ro áp dụng quy trình nghiệp vụ KTSTQ việc quản lý, tổ chức thực Cơng chức KTSTQ có lực, đào tạo có kinh nghiệm phù hợp tiền đề cho phép lực lượng KTSTQ xác định rủi ro chất tình định 3.3.5 Tăng cường quan hệ phối hợp, hợp tác trao đổi thông tin với đơn vị ngành 3.3.5.1 Tăng cường công tác phối hợp với đơn vị ngành chiều sâu chiều rộng Để làm tốt cơng tác KTSTQ đơn vị cần có phối hợp chặt chẽ, có hiệu Bộ, Ban, ngành có liên quan, đơn vị ngành Hải quan Để làm điều đó, Chi cục cần phải: - Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Cục xây dựng, khai thác tối đa mối quan hệ tốt sở pháp lý với quan, ngành, lực lượng chức ngành Thuế, Ngân hàng, Công an, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan giám định…bằng việc đẩy mạnh ký kết thỏa thuận liên ngành nhằm hỗ trợ trao đổi thơng tin, tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra sau thông quan Hằng năm phải tổng kết công tác phối hợp với đơn vị bạn, nhằm phát hạn chế, bất cập tồn tại, phát huy kết thuận lợi, lợi việc phối hợp để đạt kết cao thực thi nhiệm vụ - Phối hợp với đơn vị Cục, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổng Cục Hải Quan đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi, tham vấn nguồn thông tin cần thiết liên quan đến trình xác minh, thẩm định mặt hàng, trị giá, thuế, mã số, quy cách để q trình kiểm tra tiêu chí nghi ngờ có sở để xác định hành vi vi phạm đối tượng lĩnh vực xuất nhập - Tăng cường hợp tác với quan hải quan nước khu vực nước có q trình kinh nghiệm thực cơng tác kiểm tra sau thông 102 quan, sở nhằm trợ giúp xác minh lô hàng xuất nhập có nghi vấn, để phục vụ cho cơng tác kiểm tra sau thơng quan nhanh chóng, kịp thời xác 3.3.5.2 Tăng cường hợp tác quốc tế Hoạt động XNK, đầu tư có liên quan trực tiếp đến yếu tố nước Nhiều vụ việc xác định vi phạm sở tiến hành xác minh nước nhờ vào trợ giúp quan Hải quan nước khu vực giới có ký kết thoả thuận hợp tác với Hải quan Việt Nam Cơng tác cần phải triển khai nhanh chóng vừa phục vụ cho việc đấu tranh, kiểm tra trường hợp phải xác minh nước ngoài, vừa học hỏi kinh nghiệm Hải quan nước theo định hướng sau: + Hợp tác trao đổi thông tin + Hợp tác, tranh thủ hỗ trợ đào tạo nhân lực cho công chức KTSTQ, đặc biệt nước khu vực nước tiên tiến giới có q trình kinh nghiệm thực biện pháp KTSTQ + Hợp tác tranh thủ trợ giúp kỹ thuật, nghiên cứu khoa học cơng nghệ hoạt động KTSTQ Trước mắt, hình thành kênh thông tin liên lạc thường xuyên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh với Hải quan Nam Ninh – Trung Quốc phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động XNK doanh nghiệp hai nước, trợ giúp hoạt động xác minh, thu thập thông tin cách cử đầu mối liên lạc Đồng thời thông qua Tổng cục Hải quan để đề nghị đại diện Hải quan Việt nam Tổ chức Hải quan giới đại sứ quán Việt Nam nước để giúp thẩm tra, xác minh giao dịch có liên quan đến hoạt động XNK 3.3.6 Một số giải pháp khác - Hoàn thiện Quy trình KTSTQ: Cần tiếp tục hồn chỉnh quy trình KTSTQ theo chuẩn mực quốc tế, bao gồm bước cơng việc thực cách logic, có cấu trúc tổ chức chặt chẽ KTSTQ áp dụng phương pháp quản lý rủi ro bước lựa chọn đối tượng kiểm tra, khảo sát trước kiểm tra, kiểm tra doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào nghiệp vụ kiểm tra rà soát sổ sách, 103 chứng từ đối tượng KTSTQ Cần tiếp tục hồn thiện quy trình thống áp dụng thực KTSTQ doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hồ sơ điện tử hệ thống VNACCS/VCIS Để thực giải pháp này, Bộ Tài Tổng cục Hải quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp để có vào đồng quan quản lý cộng đồng doanh nghiệp việc đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật, kết nối thông tin quan quản lý doanh nghiệp Trên sở xây dựng quy trình nghiệp vụ chuẩn thống áp dụng hoạt động KTSTQ phục vụ yêu cầu quản lý hải quan địa bàn Cùng với việc chuẩn hố quy trình KTSTQ, chương trình quản lý nghiệp vụ khác khâu thơng quan phải hoàn thiện kết nối với hệ thống thông tin KTSTQ - Xây dựng cẩm nang KTSTQ: Để sớm giúp cho đội ngũ cán KTSTQ có khả đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo thống áp dụng pháp luật tác nghiệp nghiệp vụ nên xây dựng cẩm nang nghiệp vụ KTSTQ tiếp đáp vấn đề nghiệp vụ Câu hỏi tình thực tế gặp dự báo gặp thực kiểm tra Trả lời giải pháp, biện pháp, cách thức áp dụng có kết thực tế Tình Việt Nam tình mà Hải quan nước khác gặp Cẩm nang tập trung nhiều vào kỹ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, kiểm tra hệ thống tài khoản hạch toán Cẩm nang phải chuyên gia ngành xây dựng, dựa ý kiến đóng góp đơn vị, ban, ngành; đặc biệt lực lượng, đội ngũ kiểm tra sau thơng quan Cần thiết phối hợp với chuyên gia nước nhằm xây dựng cẩm nang có tầm nhìn xa, đáp ứng điều kiện hội nhập, toàn cầu hoá - Tổ chức thi đánh giá lực cán công chức: Định kỳ (3-6 tháng/lần), tổ chức thi nghiệp vụ KTSTQ nhằm nâng cao tinh thần nghiên cứu, trau dồi kiến thức cán bộ, công chức Mặt khác, để Ban Lãnh đạo đánh giá lực, trình độ kiến thức, kỹ hổng, từ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thêm 104 - Xây dựng chế tài xử lý doanh nghiệp cố tình trốn tránh, khơng cử người có đủ thẩm quyền làm việc với quan hải quan, có hành vi chống đối (khơng cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời chứng từ, hồ sơ, tài liệu) quan hải quan u cầu giải trình vụ việc có nghi ngờ 105 KẾT LUẬN Tuy Chi cục kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh thành lập từ tháng năm 2006, phận ngày chứng tỏ vị trí quan trọng xu hướng đại hoá hải quan, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” KTSTQ ngày có vai trò quan trọng việc quản lý Nhà nước, đặc biệt thời kỳ đổi mới, phát triển tăng cường mối quan hệ hợp tác Tuy nhiên, từ phân tích cho thấy khó khăn, thách thức lớn đặt cho lực lượng kiểm tra sau thơng quan nói chung cho Chi cục KTSTQ - Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh nói riêng Hơn nữa, điều kiện làm việc Chi cục thiếu thốn, chỗ làm việc, máy móc thiết bị chưa đủ, cộng với kinh nghiệm kiến thức CBCC lĩnh vực chủ yếu lực lượng trẻ, chưa có tính chun sâu, chủ yếu vừa làm, vừa học Mặc dù vậy, với tinh thần vượt khó, tập thể CBCC Chi cục KTSTQ - Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh nỗ lực cố gắng thực KTSTQ theo quy định pháp luật thu kết bước đầu tốt Thành tích Chi cục qua năm ngày tốt hơn, số thuế truy thu ngày nhiều hơn, năm vượt mức tiêu đề Điều chứng tỏ Chi cục KTSTQ ngày lớn mạnh, bắt đầu chứng tỏ nhiệm vụ vai trò quan trọng ngành đất nước Hy vọng tương lai, với quan tâm giúp đỡ, đạo kịp thời Lãnh đạo cấp, với phấn đấu Chi cục KTSTQ đạt thành tích to lớn hơn, góp phần vào việc xây dựng đơn vị - Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh trở thành đơn vị anh hùng Làm cho KTSTQ xứng đáng biện pháp nghiệp vụ trụ cột ngành Hải quan đại công tác quản lý Nhà nước Hải quan xu hội nhập 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017; Văn hợp Luật Quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016; Luật Thuế xuất nhập số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 Chính phủ Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát kiểm soát hải quan; Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Chính phủ quy định chi tiết số Điều Luật quản lý ngoại thương; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015; Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ ngày 14/05/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan việc ban hành Quy trình kiểm tra sau thông quan 10 Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, 2016 2017 11 Hồ sơ Kiểm tra sau thông quan số Doanh nghiệp 12 Kỷ yếu “10 năm Lực lượng Kiểm tra sau thơng quan Quảng Ninh hình thành phát triển (2003 – 2013)” Của Chi cục Kiểm tra sau thông quan 13 Một số cơng trình nghiên cứu khoa học: - Cục Kiểm tra sau thơng quan (2006): Hồn thiện mơ hình kiểm tra sau thơng quan Hải quan Việt Nam - Thạc sỹ Nguyễn Viết Hồng, Tổng cục Hải quan (2006): Hồn thiện mơ hình kiểm tra sau thơng quan Hải quan Việt Nam 107 - Cục Kiểm tra sau thông quan (2005): Các giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra sau thông quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch cải cách, phát triển đại hóa Hải quan giai đoạn 2004 -2006 - Thạc sỹ Nguyễn Viết Hồng, Tổng cục Hải quan (2005): Các giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra sau thông quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch cải cách, phát triển đại hoá Hải quan giai đoạn 2004 - 2006 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng - Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập (2002): Cơ sở lý luận, thực tiễn, nội dung tác nghiệp cụ thể nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan - Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh (2011): Kiểm tra sau thông quan Việt Nam bối cảnh tự hóa thương mại - Luận án tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Bích (2014): Kiểm tra sau thông quan trị giá hải quan Việt Nam nghiên cứu, đánh giá hạn chế tồn khía cạnh cụ thể cơng tác kiểm tra sau thơng quan trị giá hải quan - Hoàng Trung Dũng (2017), "Kinh nghiệm quản lý kiểm tra sau thông quan số nước giới học cho Hải quan Việt Nam", Tapchicongthuong.vn 14 Trang Web: https://www.customs.gov.vn/ http://www.quangninhcustoms.gov.vn/ http://tapchicongthuong.vn ... 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH 84 3.1 Định hướng phát triển công tác kiểm tra sau thông quan Cục hải quan Tỉnh Quảng. .. kiểm tra 1.2 Phương pháp Quy trình kiểm tra sau thông quan 1.2.1.Phương pháp kiểm tra sau thông quan Phương pháp kiểm tra sau thông quan cách thức thực công tác kiểm tra sau thông quan quan hải. .. trình nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra sau thông quan: - Cục Kiểm tra sau thông quan (2005): Các giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra sau thông quan đáp ứng yêu cầu nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm