Quản trị vốn lưu động trong Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

115 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 10:18

1 MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN .v DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .ix LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 1.1 Vốn lưu động nhân tố ảnh hưởng tới cấu vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại vốn lưu động 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động 1.1.1.3 Phân loại vốn lưu động 1.1.2 Cơ cấu vốn lưu động 12 1.1.2.1 Tiền đầu tư tài ngắn hạn 12 1.1.2.2 Hàng tồn kho 13 1.1.2.3 Các khoản phải thu .14 1.1.2.4 Tài sản lưu động khác 14 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu vốn lưu động .14 1.2 Quản trị vốn lưu động 15 1.2.1 Khái niệm nội dung quản trị vốn lưu động 15 1.2.1.1 Khái niệm, nguyên tắc, mục tiêu ý nghĩa quản trị vốn lưu động .15 1.2.1.2 Nội dung quản trị vốn lưu động 17 1.2.2 Các tiêu đánh giá quản trị vốn lưu động 26 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động 31 1.2.3.2 Các nhân tố khách quan ảnh hưởng tới quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 31 1.2.3.3 Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng tới quản trị vốn lưu động doanh nghiệp .32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH .33 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh 33 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 33 2.1.1.1 Giới thiệu chung Công ty 33 2.1.1.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 33 2.1.1.3 Điều kiện địa lý, kinh tế xã hội vùng nghiên cứu 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 36 2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 36 2.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm thị trường 37 2.1.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 37 2.1.2.4 Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm 38 2.1.3 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất Công ty 39 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty .39 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ máy quản lý Công ty 40 2.1.3.3 Cơ cấu nhân Công ty 43 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh gần Công ty 44 2.2 Vốn lưu động tình hình quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh .46 2.2.1 Cơ cấu vốn lưu động Công ty 46 2.2.2 Tình hình quản trị vốn lưu động Cơng ty 50 2.2.2.1 Dự toán vốn lưu động Công ty 50 2.2.2.2 Tình hình quản trị vốn lưu động Công ty .52 2.2.3 Ảnh hưởng việc quản trị sử dụng vốn lưu động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 67 2.2.4 Đánh giá tiêu phản ánh quản trị vốn lưu động Công ty69 2.2.4.1 Thơng số khả tốn .69 2.2.4.2 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 72 2.2.4.3 Tỷ số sinh lợi vốn lưu động 74 2.2.4.4 Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động .76 2.2.4.5 Thời gian thu hồi tiền bán hàng 76 2.2.4.6 Tốc độ lưu chuyển hàng tồn kho 79 2.3 Đánh giá chung quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh 80 2.3.1 Những thành công 80 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 82 2.3.2.1 Tồn 82 2.3.2.2 Nguyên nhân 83 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH 85 3.1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh dự tính nhu cầu vốn lưu động Cơng ty Cổ phần Nước Quảng Ninh giai đoạn 2018 – 2020 85 3.1.1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 85 3.1.2 Quan điểm mục tiêu quản lý, sử dụng vốn lưu động 87 3.1.3 Dự tính nhu cầu vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 88 3.2 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh 90 3.2.1 Giải pháp quản trị tiền mặt 90 3.2.2 Hoàn thiện quản trị khoản phải thu 90 3.2.2.1 Cơ sở thực .90 3.2.2.2 Cách thức thực 91 3.2.3 Hoàn thiện quản trị hàng tồn kho 92 3.2.3.1 Cơ sở thực .92 3.2.3.2 Cách thức thực 92 3.2.4 Các giải pháp nâng cao quản lý tài 96 3.2.5 Các giải pháp khác .98 3.2.6 Một số kiến nghị Chính Phủ 99 KẾT LUẬN .101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, số liệu kết trình bày luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế mà đơn vị tác giả công tác Tác giả luận văn Phạm Duy Hiếu LỜI CẢM ƠN Trong 02 năm vừa qua, tác giả may mắn biết tham gia chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ điều hành cao cấp EMBA Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thày cô Ban Lãnh đạo nhà trường, đội ngũ giảng viên Trường Đại học Ngoại thương sở Hà Nội sở Quảng Ninh tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho tập thể lớp EMBA K1 nói chung cá nhân tác giả nói riêng Trong thời gian nghiên cứu Công ty Cổ phần nước Quảng Ninh, tác giả nhận bảo tận tình PGS.TS Nguyễn Thu Thủy giúp đỡ nhiệt tình anh chị Cơng ty để tác giả hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng trình độ hạn chế thời gian có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý, bảo thày để luận văn tác giả hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thu Thủy bảo tận tình, cảm ơn Ban Lãnh đạo Cơng ty Cổ phần nước Quảng Ninh anh chị phòng ban nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi trình tìm hiểu thực tế, thu thập tài liệu để viết luận văn cuối khóa Tác giả xin chân thành cảm ơn! Quảng Ninh, Ngày tháng Học viên Phạm Duy Hiếu năm 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ST T Ký hiệu viết tắt BCTC CP CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng HĐQT Hội đồng quảng trị HS HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế 10 NVL Nguyên vật liệu 11 QN 12 SXKD Sản xuất kinh doanh 13 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 14 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 15 TSCĐ Tài sản cố định 16 TSLĐ Tài sản lưu động 17 UBND Ủy ban nhân dân 18 VLC 19 VCSH 20 VLĐ Vốn lưu động 21 VNĐ Việt Nam đồng 22 VCCI Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam Tên ký hiệu viết tắt Báo cáo tài Cổ phần Hệ số Quảng Ninh Vật liệu Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Tên Trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình sản xuất nước Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty CP nước Quảng Ninh 38 39 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nhân Công ty Bảng 2.1: Các tiêu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh Công ty 43 Cổ phần Nước Quảng Ninh Bảng 2.2: Cơ cấu vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh Bảng 2.3: Cơ cấu vốn tiền Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh năm 2013 – 2017 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn tiền Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh Bảng 2.4: Cơ cấu hàng tồn kho từ năm 2013 – 2017 Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh Bảng 2.5: Lịch trình đặt mua ngun vật liệu Cơng ty Bảng 2.6: Chi phí tồn kho Cơng ty CP nước Quảng Ninh Bảng 2.7: Bảng cấu Khoản phải thu năm 2013-2017 Công ty CP nước Quảng Ninh Bảng 2.8: Cơ cấu khoản đầu tư tài ngắn hạn tài sản lưu động khác năm 2008 – 2010 Công ty CP nước Quảng Ninh Bảng 2.9: Khả tốn nhanh Cơng ty Cổ phần Nước Quảng Ninh Bảng 2.10: Các tiêu phản ánh vòng quay vốn lưu động giai đoạn 2013 – 2017 Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh Bảng 2.11: Hệ số sinh lợi vốn lưu động giai đoạn 2013 – 2017 Công ty Cổ phần Nước QN Bảng 2.12: Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động giai đoạn 2013 – 2017 Công ty Cổ phần Nước QN Bảng 2.13: Kỳ thu tiền bình qn Cơng ty CP nước QN giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 2.14: Vòng quay hàng tồn kho Công ty CP nước QN 2013 2017 Bảng 3.1: Mục tiêu sản xuất nước Công ty đến năm 2020 Bảng 3.2: Các mục tiêu cụ thể Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh đến năm 2018, tầm nhìn đến năm 2020 44 48 54 54 57 59 59 62 66 71 73 75 76 78 79 86 86 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Quản lý vốn lưu động thành phần quan trọng tài doanh nghiệp, trực tiếp ảnh hưởng đến tính khoản hiệu hoạt động doanh nghiệp Trong thời gian làm việc nghiên cứu Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh, tác giả nhận thấy quản trị vốn lưu động Cơng ty có nhiều ưu điểm hạn chế Vì tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh” làm đề tài nghiên cứu Luận văn đề cập đến khía cạnh quản trị vốn lưu động qua rút nhận xét, điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân đồng thời đưa giải pháp nhằm khắc phục điểm yếu - Những khía cạnh luận văn đề cập: Cơ sở lý luận vốn lưu động quản trị vốn lưu động; Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh bao gồm: Cơ cấu vốn lưu động Cơng ty từ năm 2013 đến năm 2017, tình hình quản trị vốn tiền, tình hình quản trị hàng tồn kho, tình hình quản trị khoản phải thu; Các số đánh giá quản trị vốn lưu động - Những điểm mạnh đạt đạt được: Quản trị vốn lưu động lãnh đạo quan tâm, số vòng quay vốn lưu động, tốc độ luân chuyển vốn lưu động số sinh lời đạt mức tốt cho thấy trình độ quản trị vốn lưu động máy lãnh đạo Công ty - Những điểm yếu kể đến: Cơ cấu vốn lưu động chưa thật hợp lý; Giá trị nguyên vật liệu dự trữ cho sản xuất ngày giảm; Tỷ lệ nợ gia tăng; Hệ số khả toán ngắn hạn giảm - Một số giải pháp đưa ra: Xây dựng hoàn thiện quy chế quản lý tài chính, quản lý nợ phải thu Ban hành quy trình vận hành dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch thực kế hoạch tiến độ phù hợp với nhu cầu thực tế LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với tất doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nào, vốn kinh doanh không điều kiện tiên đời mà yếu tố giữ vai trò định trình hoạt động phát triển doanh nghiệp Trong cấu vốn doanh nghiệp, vốn cố định ví xương sống doanh nghiệp vốn lưu động huyết mạch doanh nghiệp Tùy vào đặc điểm kinh doanh cụ thể mà cấu vốn có khác biệt mức độ Kinh tế thị trường ngày phát triển, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngày đẩy mạnh nhu cầu vốn cho đầu tư, cho sản xuất kinh doanh ngày tăng lên mạnh mẽ Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc tạo lập, sử dụng quản lý vốn cho hiệu phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn thuận lợi ổn định Bài toán việc quản trị vốn lưu động tăng cường quản trị vốn lưu động tốn hóc búa doanh nghiệp Vốn lưu động phận nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Vốn lưu động có đặc điểm: thời gian ln chuyển nhanh; hình thái biểu ln thay đổi qua giai đoạn trình sản xuất kinh doanh; giá trị chuyển dịch toàn lần vào giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sau chu kỳ kinh doanh; giá trị bù đắp lại doanh nghiệp thu tiền bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Vì đặc điểm mà vốn lưu động ví dòng huyết mạch hoạt động sản xuất kinh doanh Vốn lưu động phận quan trọng vốn kinh doanh, quản trị vốn lưu động công việc quan trọng hàng đầu quản trị tài doanh nghiệp Quản trị vốn lưu động cho có hiệu tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác quản trị tài doanh nghiệp Việc sử dụng quản lý vốn lưu động hợp lý giúp cho doanh nghiệp giảm bớt lượng vốn tồn đọng q trình sản xuất, góp phần thúc đẩy q trình lưu thơng vốn doanh nghiệp diễn nhanh làm tăng khả cạnh tranh tăng lợi nhuận 92 3.3 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh 3.3.1 Giải pháp quản trị tiền mặt Việc quản trị tiền mặt Cơng ty Cổ phần Nước Quảng Ninh có nhiều tồn đánh giá chương Để khắc phục tồn áp dụng biện pháp đây: Cơng ty cần tính đến lượng tiền dự trữ quỹ, tìm phương án đầu tư nhằm tối đa hóa tốc độ vòng quay tiền năm 2018 Cơng ty cổ phần hóa trở thành doanh nghiệp hoạt động độc lập doanh nghiệp tự định từ việc huy động vốn đến đầu tư vốn vào phương án kinh doanh Công ty hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt toán nên thực chuyển khoản, ngoại trừ số khoản chi giá trị tốn thấp Ngồi nên xây dựng hệ thống séc đánh số thứ tự liên tục trước sử dụng Để thuận tiện cho việc theo dõi tiền gửi ngân hàng Phòng kế tốn cần phân bổ cấu tiền mặt hợp lý hơn, tính tốn nhu cầu tiền mặt quỹ tính toán gửi ngân hàng cho hợp lý Phòng kế tốn cần tăng tốc độ thu tiền mặt giảm tốc độ chi tiền mặt 3.3.2 Hoàn thiện quản trị khoản phải thu 1.1.1.1 Cơ sở thực Nên tăng thêm thời hạn tín dụng tức kéo dài thêm thời hạn bán chịu cho khách hàng Với cách làm nâng doanh số bán lên Bên cạnh đó, mở rộng thêm thời hạn trả nợ kích thích thu hút nhiều Cơng ty khách hàng, Dự án đầu tư có tiềm lực tài yếu định hợp tác, sử dụng dịch vụ Công ty Thời hạn bán chịu cho khách hàng 21 ngày (3 tuần) kỳ thu tiền bình quân doanh nghiệp lại cao, chứng tỏ nhiều đại lý để nợ hạn, không trả tiền thời hạn quy định Khi tăng thời hạn bán chịu lên, kỳ thu tiền bình quân cao hơn, chi phí bán hàng thu nợ tăng, doanh nghiệp phải đầu tư lớn vào khoản phải thu, nợ khó đòi cao Nhưng thu hút 93 nhiều khách hàng nước, doanh thu bán hàng tăng theo tận dụng hết nguồn lực doanh nghiệp, giảm thiểu lượng hàng tồn kho Mục tiêu biện pháp nâng cao hiệu quản trị khoản phải thu: giảm số vốn bị khách hàng chiếm dụng, chuyển khoản phải thu thành tiền để trả nợ Kết quả: giảm chi phí trả lãi suất vốn vay, tăng vòng quay vốn lưu động 3.3.2.2 Cách thức thực Căn vào tình hình thực tế tài đại lý khách hàng, với mục tiêu đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, bước chiếm lĩnh thị trường, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty nên tăng thời hạn bán chịu cho đại lý khách hàng lên từ 30 ngày so với 21 ngày trước Ở Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh có số khách hàng có u cầu thời hạn tín dụng chưa quan tâm Điều làm mối lợi cho cơng ty kèm với việc nới rộng thời hạn tín dụng tăng lên doanh thu Để đánh giá yêu cầu tín dụng khách hàng, nên thu thập thơng tin tư cách tín dụng khách hàng, sau dùng phương pháp cho điểm để xác định thời hạn tín dụng chấp nhận khách hàng Thơng qua việc áp dụng phương thức phân tích yêu cầu tín dụng thu hút khách hàng có tài yếu làm cho doanh số tăng lên, bên cạnh phải bỏ khoản chi phí chi phí vốn đầu tư cho việc áp dụng yêu cầu tín dụng, chi phí cho việc thu tiền Do đó, tính tốn phần chênh lệch thu nhập tăng thêm chi phí tăng thêm để đảm bảo có lời cho doanh nghiệp, cần tiến hành sau: Bước 1: Phân loại khách hàng dựa tỷ trọng doanh thu tiêu thụ dịch vụ Công ty qua năm Bước 2: Xác định yêu cầu thời hạn tín dụng khách hàng: vào sổ theo dõi công nợ công ty để xác định thời hạn tín dụng mà khách hàng yêu cầu Bước 3: đánh giá khách hàng phương pháp cho điểm Tổng số điểm tối đa 10, đó: 94 + Phẩm chất, tư cách tín dụng: dựa vào khả toán khách hàng doanh nghiệp khoản nợ Điểm tối đa + Vốn khách hàng: đánh giá khả tài khách hàng Điểm tối đa khoản + Năng lực trả nợ: dựa vào khả toán khách hàng khoản nợ mhà doanh nghiệp phải trả Điểm tối đa + Thế chấp: Xem xét tài sản dùng để tài trợ khoản nợ Điểm tối đa + Điều kiện kinh tế: Nói đến khả phát triển khách hàng dựa đánh giá chủ quan doanh nghiệp Điểm tối đa Bước 4: Xác định độ tin cậy khách hàng: Thời hạn tín dụng chấp nhận = Độ tin cậy yêu cầu tín dụng khách hàng x Thời hạn tín dụng khách hàng yêu cầu Bước 5: Xác định doanh số tăng thêm áp dụng thời hạn tín dụng cho khách hàng 3.3.3 Hồn thiện quản trị hàng tồn kho 1.1.1.1 Cơ sở thực Tồn kho dự trữ khoản mục chiếm tỷ lệ không nhỏ tổng số vốn lưu động Cơng ty Trong tồn kho ngun vật liệu, sản phẩm dở dang thành phẩm chiếm tỷ trọng nhiều Công tác thu mua nguyên vật liệu chưa tốt, chưa có phầm mềm quản lý nguyên vật liệu hiệu Do cần có biện pháp để khắc phục yếu công tác quản trị hàng tồn kho 3.3.3.2 Cách thức thực Công ty Xí nghiệp trực thuộc phải chủ động khâu thu mua nguyên liệu thông qua việc ký hợp đồng dài hạn, góp vốn liên doanh với nhà cung cấp để biết tình hình biến động liên quan đến nguyên liệu 95 Bộ phận quản lý nguồn cung ứng Xí nghiệp cần đưa biện pháp hữu hiệu để Cơng ty chủ động khâu đặt hàng dự trữ đảm bảo trình sản xuất diễn liên tục với chi phí tồn kho thấp Cơng ty nên áp dụng số mơ hình quản lý dự trữ hàng tồn kho vào việc tính khối lượng đất dự trữ để đảm bảo quy trình sản xuất Đặc biệt mơ hình phải phù hợp với đặc điểm đặt hàng thực tế doanh nghiệp giao hàng nhiều chuyến lần đặt hàng với chi phí tồn kho thấp Về nguyên vật liệu, kế hoạch dự trữ mua hợp lý nên gây khó khăn cho việc sử dụng vốn Vì việc giải pháp nguyên vật liệu phải lập kế hoạch dự trữ, kế hoạch mua nguyên vật liệu hợp lý, ngồi việc khắc phục tình trạng tại, lập kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu, giúp Cơng ty bước phát triển bền vững tương lai Xây dựng mơ hình tồn kho EOQ: Đối với Công ty đặc điểm hoạt động kinh doanh trực tiếp sản xuất kinh doanh nước sạch, thi công lắp đặt hệ thống cấp nước cho khách hàng có nhu cầu sử dụng địa bàn nên nguyên vật liệu Công ty gồm nhiều chủng loại, kích thước khác hố chất xử lý nước sạch, loại ống, phụ tùng, vòng bi, dầu, mỡ,… Nguyên vật liệu mà Công ty nước sử dụng gồm nhiều loại khác Căn vào yêu cầu quản lý nội dung kinh tế thông dụng nguyên vật liệu, nguyên vật liệu Công ty chia thành loại sau: - Nguyên vật liệu chính: Clo, cát, phèn, Sút vảy NAOH, vơi, ống phụ kiện ống - Nguyên vật liệu phụ: dây đay, xi măng, bitum, sợi tết, mỡ, que hàn, sứ… - Nhiên liệu: xăng, dầu - Phụ tùng: vòng bi, phụ tùng ôtô, thiết bị máy bơm… Các loại nguyên vật liệu dự trữ bảo quản kho Văn phòng Cơng ty Thủ kho quản lý tồn Để quản lý tốt nguyên vật liệu, phải xây dựng mơ hình 96 tồn kho hợp lý sở cực tiểu hố chi phí đảm bảo tiến độ sản xuất Công ty, cần xác định nên mua nguyên vật liệu lần mua với sản lượng để tránh tình trạng dư thừa gây lãng phí, ứ đọng vốn có Ví dụ, sử dụng mơ hình EOQ để xác định số lượng cát lần mua Đây mơ hình sản lượng cát đặt hàng hiệu Công thức sau: Trong đó: Q* : sản lượng Cát đặt hàng tối ưu S: chi phí lần đặt hàng D: sản lượng Cát cần sử dụng năm H: Chi phí tồn trữ cho 1m3 Cát Một vấn đề làm ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn lưu động khơng thể khơng nói đến việc cấp phát ngun vật liệu Cơng ty Trong trình sản xuất, cấp phát nguyên vật liệu theo yêu cầu phận sản xuất vào định mức số vật tư có kho, khâu lập kế hoạch định mức tiêu hao nguyên vật liệu chưa coi trọng Công ty Công ty giữ định mức cũ 0,01m3 cát để lọc 1m3 nước Khi có thay đổi máy móc, Cơng ty chưa có kế hoạch giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu Vì việc cấp phát theo cách tạo điều kiện thuận lợi cho phận sản xuất, ảnh hưởng sử dụng vật tư không hợp lý Để khắc phục tình trạng này, đơi với việc thay đổi máy móc, Cơng ty cần tiến hành lập lại định mức tiêu hao nguyên vật liệu phấn đấu đạt đến định mức đó, việc cấp phát nguyên vật liệu dựa theo hạn mức Dựa vào hệ thống định mức tiêu hao nguyên vật liệu, vào số lượng cần sản xuất, lập phiếu cấp phát hạn mức giao cho phận sản xuất kho Căn vào phiếu, kho chuẩn bị định kỳ cấp theo số lượng ghi phiếu Như vậy, theo cách vừa đảm 97 bảo tính chủ động cho phận sử dụng phận cấp phát, vừa đảm khâu quản lý nguyên vật liệu chặt chẽ, xác Biện pháp quản lý sản phẩm dở dang Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh: Sản phẩm dở dang phận hàng tồn kho, có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất quản lý sử dụng vốn lưu động Nếu sản phẩm dở dang khâu sản xuất cao làm chậm vòng quay vốn lưu động, giảm hiệu kinh doanh Công ty, thấp dễ dẫn đến việc gián đoạn sản xuất khâu, không đảm bảo hiệu sản xuất làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động Do muốn nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty cần phải cải tiến công tác quản lý sản phẩm dở dang khâu sản xuất tốt Với Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm tỷ trọng tương đối cao làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động Điều tình trạng máy móc thiết bị lạc hậu, cũ kỹ, việc trang bị máy móc chưa đồng làm cho số phận sau phải chờ phận trước Do đó, mà hoạt động chưa hết công sức điều ảnh hưởng đến chiều hướng tích cực việc sử dụng vốn lưu động Cơng ty, cần phải đầu tư lúc có hiệu vào máy móc, thiết bị sản xuất đảm bảo cho dây chuyền sản xuất hoạt động đồng bộ, tăng suất lao động Ngoài số biện pháp nhằm quản lý tốt chi phí sản phẩm dở dang cần kiểm sốt chặt chẽ q trình sản xuất quản lý máy móc thiết bị như: di tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị nhằm đảm bảo cho q trình sản xuất ổn định Biện pháp giảm tồn kho thành phẩm: Muốn tăng vòng quay hàng tồn kho doanh nghiệp quan tâm nhiều đến việc tiêu thụ thành phẩm, dịch vụ bên cạnh việc tăng vòng quay hàng tồn kho làm tăng hiệu sản xuất vốn lưu động đồng thời tăng lợi nhuận doanh nghiệp để tăng vốn nhằm tái sản xuất 98 Hiện tại, Công ty quản lý số máy móc thiết bị lạc hậu nên ảnh hưởng đến chất lượng nước từ làm cho hiệu sản xuất Cơng ty thấp Để khắc phục tình trạng cần phải đổi máy móc trang thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng lại máy móc thiết bị có Bên cạnh Cơng ty nên thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng công nhân cán bộ, học khỏi tiến khoa học kỹ thuật nước bạn bè giới nhằm tạo sản phẩm đạt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, từ giảm tình hình vốn lưu động bị ứ đọng 3.3.4 Các giải pháp nâng cao quản lý tài Tổ chức tốt cơng tác quản lý tài khơng ngừng nâng cao trình độ mặt cho người lao động Tổ chức tốt công tác tài kế tốn trong biện pháp quan trọng để doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm sốt q trình kinh doanh, sử dụng loại vốn có hiệu cao Để tìm ngun nhân phải tổ chức phân tích hoạt động kinh tế theo định kỳ Thơng qua phân tích tiêu hiệu sử dụng vốn kỳ, kế tốn tìm ngun nhân biện pháp khắc phục tồn tại, phát huy thành tích đạt Mặt khác phải xem xét thường xuyên mức vốn lưu động nhằm tiến tới mức thấp sử dụng vốn lưu động Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trình liên tục, nối tiếp doanh nghiệp phải sử dụng đồng thời biện pháp có tác dụng nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cách hợp lý kỳ sản xuất kinh doanh Công ty Như Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh cần phải: + Tổ chức hạch toán khoa học, theo dõi đầy đủ, xác, tồn diện thu chi ngân sách doanh nghiệp + Chấp hành tốt quy định của pháp lệnh kế toán, thống kê Nhà nước + Tổ chức quản lý chặt chẽ vốn, chống tham lãng phí, thất vốn + Giảm bớt thiệt hại vi phạm hợp đồng kinh tế 99 Để đạt hiệu cao công tác quản lý tài doanh nghiệp cần phải tăng cường chức Giám đốc tài doanh nghiệp Chức Giám đốc tài doanh nghiệp có vai trò quan trọng cơng tác quản trị nói chung cơng tác quản lý vốn lưu động nói riêng Do vậy, tăng cường chức Giám đốc tài doanh nghiệp phải giao cho cán tài chức năng, nhiệm vụ rõ ràng quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn Tài phải Giám đốc tất khâu từ mua sắm, dự trữ, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm lúc nơi q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính cần phải tăng cường, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức tài cho cán quản lý, cán quản lý tài Cơng ty Cổ phần hóa doanh nghiệp biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Cổ phần hố biện pháp tích cực việc huy động sử dụng vốn, hình thức giúp tập trung nhân lực, vật lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Xét mặt huy động vốn, Cơng ty thực thành cơng số tiền nhỏ bé dân cư khơng thể phát huy tác dụng kết hợp lại đủ thành lập doanh nghiệp bước vào kinh doanh Rõ ràng có mặt Cơng ty cổ phần tạo điều kiện cho nhân dân có hội đầu tư cách có hiệu an tồn với khoản vốn nhỏ bé Xét mặt hiệu Công ty cổ phần Nước Quảng Ninh có mạnh với Xí nghiệp phân bố trung tâm thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh, máy tập hợp gồm thành viên giàu kinh nghiệm, hay người lao động trẻ động nhất, dễ thích nghi với chế thị trường Công ty thực cổ phần hóa từ năm 2012 đến ngày 01 tháng năm 2014 thức hoạt động theo mơ hình công ty cổ phần Đây chủ trương đắn Đảng Nhà nước Mỗi năm, công ty có kế hoạch triển khai thực cụ thể, tuyên truyền sâu rộng cán bô công nhân viên để người hiểu lợi ích cổ phần hố đồng thời có chế độ ưu đãi để khuyến khích cán cơng nhân viên cơng ty mua nhiều cổ phần 100 Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện máy nhằm nâng cao lực quản lý Sức mạnh kinh tế hệ thống doanh nghiệp định, định lại đội ngũ người định Do sách hướng vào người phát triển nguồn nhân lực phải đầu tư lên vị trí hàng đầu, chiến lược kinh doanh biện pháp quản lý Nhà nước tất doanh nghiệp Để thực tốt sách cần phải tuân thủ số nguyên tắc quản lý sau: + Cơ cấu máy quản lý kinh tế tinh giảm, gon nhẹ + Đào tạo đào tạo lại cán nhằm nâng cao trình độ để phục vụ tốt hơn, nhanh công việc + Xây dựng triết lý kinh doanh văn hố cơng ty hướng vào người mục tiêu phát triển lâu dài + Mục tiêu hướng vào khách hàng mà phục vụ cách không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ + Phát huy sáng kiến đổi đội ngũ cán quản lý nâng cao trình độ tay nghề cơng nhân 3.3.5 Các giải pháp khác Xây dựng quảng bá rộng rãi thương hiệu Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh Trong thời gian tới Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh cần trọng đến việc xây dựng khẳng định thương hiệu Để làm việc cần quan tâm đến số công tác sau: + Quảng cáo: Là công tác nhằm giới thiệu thúc đẩy khách hàng vào trình tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh để tăng doanh số Công ty 101 + Xây dựng thương hiệu: Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh cần trọng đầu tư thích đáng vào việc xây dựng thương hiệu sản phẩm Công ty Nâng cao chất lượng nguyên vật liệu, máy móc từ nâng cao chất lượng nước dịch vụ, đồng thời không ngừng trau dồi, bồi dưỡng nguồn nhân lực, vật lực để nâng cao uy tín tầm quan trọng Cơng ty lên cao Tăng cường hoạt động dịch vụ sản xuất, kinh doanh Ngồi sách trên, Cơng ty Cổ phần Nước Quảng Ninh cần sử dụng số dịch vụ cho việc sản xuất, kinh doanh tốt Cơng ty cố gắng xử lý nhanh chóng đơn đặt hàng, hợp đồng để biết dịch vụ, hàng hóa mà khách hàng yêu cầu, khả toán khách hàng, đồng thời biết lượng hàng tồn kho, lượng hàng cấn thiết từ có kế hoạch sản xuất giao hàng cung ứng dịch vụ kịp thời xác theo đơn hàng, hợp đồng làm thủ tục xong Cần hướng dẫn, tổ chức đội ngũ làm công tác điều tra khách hàng, mục đích nhằm theo dõi phản ánh khách hàng sản phẩm Công ty Những nhận xét khách hàng giúp Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh tự kiểm tra lại để phát huy điểm tốt nhanh chóng sửa sai Đồng thời thơng qua việc điều tra này, Công ty nắm bắt thơng tin khách hàng từ phục vụ tốt cho nhu cầu họ 3.3.6 Một số kiến nghị Chính Phủ Cơng ty Cổ phần Nước Quảng Ninh, trình hoạt động ln quan quản lí cấp đặc biệt UBND tỉnh Quảng Ninh tạo nhiều điều kiện để thực hiên tốt nhiệm vụ kế hoạch giao đồng thời có mở rộng phát triển Tuy tình hình hoạt động Cơng ty gặp số khó khăn, để tháo gỡ khó khăn thực có hiệu chiến lược hoạt động kinh doanh cho năm sau cơng ty ngồi nỗ lực Cơng ty cần phải có giúp đỡ từ phía nhà nước tác giả xin có số kiến nghị với quan nhà nước sau: 102 + Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế, ban hành sách quản lí kinh tế phù hợp, đảm bảo mơi trường pháp lí an tồn cơng cho hoạt động Doanh nghiệp + Cần có sách ưu đãi thuế, phí để giúp đỡ doanh nghiệp cơng ích nói chung lĩnh vực sản xuất nước nói riêng nhằm an sinh xã hội, ổn định giá + Các cấp quyền cần có giải pháp bảo vệ nguồn nước thô đầu nguồn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước nhân dân Tỉnh + Hồn thiện hệ thơng thơng tin kinh tế dự báo thị trường để cơng ty có định kịp thời, sáng suốt hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn + Hiện độ phủ cấp nước Tỉnh Quảng Ninh chưa đạt 100%, nhiều hộ gia đình chưa sử dụng nguồn nước UBND Tỉnh nên hỗ trợ ngân sách để đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước, đồng thời tạo chế thơng thống để Cơng ty Cổ phần Nước Quảng Ninh đầu tư dự án xây dựng nhà máy nước, lắp đặt đường ống đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao 103 KẾT LUẬN Thời gian tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ phần Nước Quảng Ninh cho thấy tầm quan trọng quản trị vốn lưu động Tăng cường hoàn thiện quản trị vốn lưu động hướng không riêng với Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh mà nhiều doanh nghiệp khác kinh tế thị trường Vốn kinh doanh nói chung VLĐ nói riêng yếu tố đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn thường xuyên liên tục VLĐ không cầu nối cân tài ngắn hạn dài hạn mà coi báo khả toán thời điểm tương lai doanh nghiệp Vì việc xác định hợp lý nhu cầu VLĐ thường xuyên cần thiết công tác quản trị VLĐ yếu tố định đến tồn phát triển doanh nghiệp Là doanh nghiệp sản xuất nước sạch, sản phẩm mang tính xã hội cao, Cơng ty Cổ phần Nước Quảng Ninh giai đoạn lớn mạnh phát triển, công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty quan tâm, hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty có chuyển biến rõ rệt qua năm Công ty ln làm ăn có lãi, nộp ngân sách đầy đủ cho Nhà nước, giải công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động Chính thế, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh” Với thời gian có hạn, luận văn đề cập đến vấn đề sau: Thứ nhất, Luận văn làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến vốn lưu động quản trị vốn lưu động: Khái niệm, đặc điểm, phân loại, nội dung quản trị vốn lưu động tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động DN Thứ hai, Luận văn sâu nghiên cứu, làm rõ thực trạng VLĐ công tác quản trị VLĐ Công ty Đồng thời, sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp, đánh giá, luận văn hạn chế mặt đạt công tác quản trị VLĐ công ty thời gian qua Thứ ba, Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị VLĐ Công ty thời gian qua định hướng phát triển thời gian tới, luận văn đưa giải pháp nhằm tăng cường cơng tác quản trị VLĐ góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty giai đoạn 104 Quá trình nghiên cứu Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh giúp tác giả có điều kiện vận dụng kiến thức tiếp thu trình học tập vào thực tế Song quản trị vốn lưu động lĩnh vực rộng, điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn nên báo cáo tác giả nghiên cứu số vấn đề Tuy nhiên tác giả cố gắng phản ánh đầy đủ, trung thực ưu điểm đồng thời nêu số ý kiến giải pháp quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần nước Quảng Ninh 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Bùi Văn Vần (chủ biên), Vũ Văn Ninh, 2015, Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài Cơng ty CP Nước Quảng Ninh, 2013, bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Nước Quảng Ninh, 2013, báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2013, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2013, thuyết minh báo cáo tài Cơng ty CP Nước Quảng Ninh, 2014, bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Nước Quảng Ninh, 2014, báo cáo kết hoạt động kinh doanh 10 11 Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2014, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2014, thuyết minh báo cáo tài Cơng ty CP Nước Quảng Ninh, 2015, bảng cân đối kế toán Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2015, báo cáo kết hoạt động kinh doanh 12 13 14 15 Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2015, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2015, thuyết minh báo cáo tài Cơng ty CP Nước Quảng Ninh, 2016, bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Nước Quảng Ninh, 2016, báo cáo kết hoạt động kinh doanh 16 17 18 19 Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2016, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2016, thuyết minh báo cáo tài Cơng ty CP Nước Quảng Ninh, 2017, bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Nước Quảng Ninh, 2017, báo cáo kết hoạt động kinh doanh 20 Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2017, báo cáo lưu chuyển tiền tệ 21 Công ty CP Nước Quảng Ninh, 2017, thuyết minh báo cáo tài 22 Dương Hữu Hạnh, 2009, Quản trị Tài Doanh nghiệp đại, NXB Thống Kê 23 Lê Thị Thanh Hà, 2008, Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 24 Ngơ Kim Phượng, 2009, Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 25 Ngơ Trần Ánh (chủ biên) cộng sự, 2001, Kinh tế Quản lý doanh nghiệp, NXB Thống kê 26 Nguyễn Minh Kiều, 2006, Giáo trình Tài Doanh Nghiệp, NXB Thống kê 106 27 Nguyễn Minh Nguyệt, 2009, Luận văn “Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty quản lý xây dựng đường 234”, Học viện Tài 28 Nguyễn Thị Bích Hạnh, 2018, Luận văn “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị Vốn lưu động Công ty cổ phần dược phẩm Thống nhất”, Học viện Tài 29 Nguyễn Thị Hạnh, 2009, Luận văn “Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu tổ chức, sử dụng vốn lưu động công ty TNHH ơtơ Hoa Mai”, Học viện Tài 30 Nguyễn Thị Thêu, 2015, Luận văn “Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng”, Đại học Hàng hải Việt Nam 31 Nguyễn Thu Thủy, 2011, Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp, NXB Lao Động 32 Phạm Xuân Hải, 2012, Luận văn “Nâng cao hiệu quản trị vốn lưu động Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex)”, Đại học Ngoại thương 33 Vũ Duy Hào, Đàm Văn Huệ, 2009, Quản trị Tài Doanh nghiệp, NXB Giao thông Vận tải ... gần Công ty 44 2.2 Vốn lưu động tình hình quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh .46 2.2.1 Cơ cấu vốn lưu động Công ty 46 2.2.2 Tình hình quản trị vốn lưu động. .. Cơng ty 43 Cổ phần Nước Quảng Ninh Bảng 2.2: Cơ cấu vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh Bảng 2.3: Cơ cấu vốn tiền Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh năm 2013 – 2017 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn. .. HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH 85 3.1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh dự tính nhu cầu vốn lưu động Công ty Cổ phần Nước Quảng Ninh giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn lưu động trong Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, Quản trị vốn lưu động trong Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm